Obec Lipí

Úřední deska

Vyhláška Obce Lipí o chovu psů a drobného hospodářského zvířectva

 

V Y  H  L  Á  Š  K A

Obce Lipí o chovu psů, drobného hospodářského zvířectva, kožešinového zvířectva a hospodářských zvířat

 

Obecní zastupitelstvo Obce Lipí vydalo dne 24. 11. 2014 usnesením č. 46 /2014 na základě § 84 odstavce 2 písmene h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů tuto vyhlášku.

Ustanovení této vyhlášky platí pro území obce Lipí a místní části Kaliště u Lipí.

 

Článek 1

PODMÍNKY PRO CHOV

 1. Chov jakéhokoliv zvířectva je možný jen s podmínkou, že nebudou dotčeny hygienické, zdravotní a veterinární zásady, nebude ohrožována čistota a bezpečnost v domech, na veřejných prostranstvích a nedojde k nadměrnému obtěžování sousedů chovem zvířectva.
 2. Chovatelé jsou povinni dbát základních pravidel hygieny, čistoty a pořádku v obci, ochrany zdraví a bezpečnost občanů, dále jsou povinni pečovat o to, aby chov nezpůsoboval porušování pravidel soužití v obci.

 

Článek 2

CHOV PSŮ

 1. Chovatel psa je povinen nahlásit psa staršího 3 měsíců k evidenci na OÚ za podmínek upravených v § 2 vyhlášky 565/90 Sb., o místním poplatku ze psů.
 2. V zájmu zachování hygienických podmínek, čistoty a ochrany veřejného pořádku je držitel psa povinen zejména:
  1. Udržovat psa v čistotě
  2. Opatřit psa náhubkem a vodit na vodítku ne frekventovaných veřejných prostranstvích a hromadných veřejných prostředcích
  3. Dbát na to, aby pes neznečišťoval veřejné prostory (květinové záhony, trávníky a veřejnou zeleň).
  4. Dostavit se se psem k povinnému očkování proti vzteklině
  5. Psa, který pokousal člověka dát neprodleně prohlédnout veterinárním lékařem, dodržet nařízená veterinární opatření a vydat zraněnému, nebo příslušnému orgánu potvrzení o prohlídce psa
  6. Zabránit svévolnému pobíhání psa po veřejných prostorách

 

Článek 3

CHOV DROBNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZVÍŘECTVA

 1. Chov drobného hospodářského zvířectva je možný jen za podmínek stanovených v článku 1 této vyhlášky
 2. Chov drobného hospodářského zvířectva je povolen jen v řádně vybudovaných a vhodně umístěných objektech a zařízeních při dodržování  hygienických a veterinárních předpisů.
 3. Není dovoleno volné pobíhání hospodářských zvířat mimo objekt a prostory vlastníka, tj. po veřejných komunikacích a prostranstvích.
 4. K vybudování objektů a zařízení pro chov zvířat je nutné povolení příslušného orgánu ve smyslu zákona 183/2006 Sb. o územním plánování ve znění pozdějších předpisů

 

Článek 4

CHOV KOŽEŠINOVÝCH A HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

 1. Chov kožešinových a hospodářských zvířat je povolen pouze v chovatelských zařízeních povolených podle příslušných stavebních předpisů a vyhovujících hygienickým a veterinárním požadavkům
 2. Chovatel musí zajistit zejména neškodné odstraňování výkalů a učinit taková opatření, aby chovem neobtěžoval sousedy pachem a hlukem nad přiměřenou míru.
 3. Zakázáno je také pronikání zvířat na cizí pozemky nebo prostory.
 4. Chovatelské prostory musí být nejméně 2x ročně desinfikovány, deratizovány a pravidelně odhmyzovány.

 

 

 

 

Článek 5

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

 1. Výskyt toulavého zvířete je nutno neodkladně nahlásit na OÚ, a to starostovi nebo místostarostovi. Kontakty jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce
 2. OÚ zajistí odchyt toulavého zvířete odbornou  firmou, se kterou má na odchyt uzavřenu dohodu, a to na náklady majitele, pokud je znám. Kontakt na odbornou firmu je uveden v příloze.
 3. OÚ si vymezuje právo nechat odchytnout zvíře, kde je známý majitel, ale které pravidelně i přes upozornění pobíhá po veřejných prostranstvích
 4. V případě ohrožení zdraví občanů může být volně pobíhající zvíře zneškodněno příslušníkem PČR nebo členem MS
 5. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2014 a ruší vyhlášku O chovu psů a ostatního domácího zvířectva z 201. 3. 1995.

 

 

 

____________________________                                                  __________________________

       p. Jana Honnerová, Dis,                                                                       p. Stanislav Kysela

               místostarosta                                                                             starosta

Příloha č. I.

K vyhlášce o chovu psů, drobného hospodářského zvířectva, kožešinového zvířectva a hospodářských zvířat

 

Kontakt na starostu a místostarostu při nahlašování volně pobíhajících zvířat

Stanislav Kysela :            606 213 152

Jana Honnerová Dis :     607 532 601

Odchyt provádí  : společnost ANIMAL-RESCUE – odchytová a asistenční služba na požádání zástupců obce

dnes je: 15.07.2018

svátek má: Jindřich

Aktuality

Stanovení přechodné úpravy provozu
více
Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 6. října 2018
více
Územní studie SO8 L
více
Územní studie SO9.L
více
Územní studie SO7L
více
Územní studie SO6.L
více
Územní studie SO.5 L
více
územní studie SO4 L
více
územní studie SO3 K
více
Návrh veřejné vyhlášky opatření obecné povahy
více
Veřejná vyhláška
více
Oznámení o přerušení dodávvky el.proudu
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
zápis e schůze OZ Lipí z 25. 6. 2018
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 14. 6. 2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 30. 5. 2018
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 25. 6. 2018
více
Územní plán Lipí změna č. 1
více
Rozpočtové opatření č. 9
více
prodej kuřiček
více
Postupy správce při splnění požadavků, plynoucích z práv subjektů údajů
více
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů
více
Informace o zpracování osobních údajů
více
Změna termínu zasedání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 6,7,8
více
Závěrečný účet za rok 2017 - schválený
více
Rozpočtové opatření č. 5/2018
více
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže roce
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 9. 4. 2018
více
Oznámení o změně termínu konání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 4/2018
více
informace společnosti ČEVAK o odpojování stávajících septiků a přepojení nemovitostí na
více
Tabulka vývozu BIO popelnic
více
Svoz BIO Popelnic
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,kteráse konala 26. 2. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č. 2
více
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2017
více
Zápis do Mateřské školy v Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 1/2018
více
Zápis ze schůze konané dne 31. 1. 2018
více
výsledky voleb prezidenta druhé kolo
více
Plán schůzí ZOLipí na r.2018
více
program porady ZO Lipí , která se bude konat 31. 1. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 12,13/2017
více
Rozpočtové opatření č. 11/2017
více
Poplatky v roce 2018
více
výsledky volby prezidenta - první kolo
více
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci + dodatek č. 1
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2017
více
informace k dani z nemovitých věcí pro r. 2018
více
oznámení o změně výpůjční doby v knihovně Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 10/2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 11. 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na léta 2018-2022
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2018
více
Schválený rozpočet na rok 2018
více
zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne5. 11. 2017
více
Rozpočtové opatření č. 9/2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí, která se konala 30. 10. 2017
více
Výsledky voleb do parlamentu ČR 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018-2022
více
SMLOUVA O DÍLO
více
Rozpočtové opatření č. 7 a 8.2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 9. 2017 v Kalištích
více
program schůze ZO Lipí , která se bude konat 25. 9. 2017
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 4. září 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,konané dne 28. srpna 2017
více
Rozpočtové opatření č. 6/2017
více
Oznámení změna č-1 ÚP Lipí-návrh-společné jednání
více
Program schůze ZO Lipí která se bude konat 28. 8. 2017
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 3. 8. 2017
více
Změna č.4 ÚP Homole
více
program schůze OZ Lipí, která se bude konat 3. 8. 2017
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 26. 6. 2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí z 5.6. 2017
více
Smlouva o dílo- Kanalizace Kaliště
více
Rozpočtové opatření č. 4 a 5.
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, závěrečném účtu a rozpočtovém výhledu dobrovolného svazku obcí blanský les- podhůří
více
Přeložení schůze ZO Lipí
více
Informace o integrovaném dopravním systému Jihoč. kraje
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 24. 4. 2017
více
Finanční úřad pro jihočeský kraj- Veřejná vyhláška
více
Závěrečný účet za rok 2016
více
Rozpočtové opatření č. 3.2017
více
Smlouva o dílo- Oprava Božích muk
více
Zápis ze schůze ZO ze dne 27.3.2017
více
Jak třídit bioodpad v domácnosti
více
Výzva pro majitele psů
více
Rozpočtové opatření č. 2.2017
více
Rozpočtové opatření č. 1.2017
více
služby pro obyvatele obce
- Obec Lipí nabízí občanům možnost štěpkování větví z jarního řezu ovocných stromů a okrasných keřů doma, zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě osobně, telefonicky, nebo elektronicky. Štěpkování se bude provádět zdarma.
více
zápis ze schůze ZO Lipí která se měla konat 27. 2. 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 1. 2017
více
Schválený rozpočet na rok 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, ze dne 12.12.2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromaďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Komplexní pozemkové úpravy Lipí
více
Komplexní pozemkové úpravy v Kalištích
více
Smlouva o dílo
více
28. 11. 2016 se koná schůze ZO Lipí
více
Návrh rozpočtu na rok 2017
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 28. 11. 2016
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konaného 31. 10. 2016
více
smlouva na zajištění koordinátora BOZP při přípravě stavby
více
Příkazní smlouva
Příkazní smlouva na zajištění koordinátora BOZP při práci na staveništi - kanalizace a čistírna odpadních vod
více
Ustavující zasedání Zastupitelstva Jihoč . kraje
více
Výsledek volby do Senátu ČR II kolo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 9. 2016 v Kalištích
více
Vyhláška o regulaci nočního klidu
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 29. 8. 2016
více
Zápios z mimořádné schůze ZO Lipí konané 15. 8. 2016
více
Sportovní přípravka pro děti od 3 do 6 let
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 25. 7. 2016
více
Sběrný dvůr Švábův Hrádek
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 6. 2016
více
Vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele ČOV kanalizace Lipí
více
Změna směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 5. 2016
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva č. 1/206 o poskytnutí neinvestiční dotace
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 29. 2. 2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 1. 2016
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 11. 2015
více
Řád veřejného pohřebiště
více
Návrh rozpočtu na rok 2016
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 10. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne29. 9. 2015
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 2. 9. 2015
více
zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 31. 8. 2015
více
Skládka biologického odpadu.
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 27. 7. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 29. 6. 2015
více
ÚP Lipí 2 část
více
ÚP Lipí 1 část
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 5. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 4. 2015
více
Veřejná vyhláška
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 30. 3. 2015 v Kalištích
více
Zápis ze schůze ZO lipí konané 23. 2. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 26. 1. 2015
více
Nový informační systém pro občany
více
Vyhláška Obce Lipí o chovu psů a drobného hospodářského zvířectva
více
Obec Lipí na mapovém portálu GEOSENSE
více

Anketa

Chcete strom na nádvoří u restaurace?

ANO
odpověď ANO (78%)
78%
NE
odpověď NE (22%)
22%