Obecně závazné vyhlášky

Vyhláška Obce Lipí o chovu psů a drobného hospodářského zvířectva

 

V Y  H  L  Á  Š  K A

Obce Lipí o chovu psů, drobného hospodářského zvířectva, kožešinového zvířectva a hospodářských zvířat

 

Obecní zastupitelstvo Obce Lipí vydalo dne 24. 11. 2014 usnesením č. 46 /2014 na základě § 84 odstavce 2 písmene h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů tuto vyhlášku.

Ustanovení této vyhlášky platí pro území obce Lipí a místní části Kaliště u Lipí.

 

Článek 1

PODMÍNKY PRO CHOV

 1. Chov jakéhokoliv zvířectva je možný jen s podmínkou, že nebudou dotčeny hygienické, zdravotní a veterinární zásady, nebude ohrožována čistota a bezpečnost v domech, na veřejných prostranstvích a nedojde k nadměrnému obtěžování sousedů chovem zvířectva.
 2. Chovatelé jsou povinni dbát základních pravidel hygieny, čistoty a pořádku v obci, ochrany zdraví a bezpečnost občanů, dále jsou povinni pečovat o to, aby chov nezpůsoboval porušování pravidel soužití v obci.

 

Článek 2

CHOV PSŮ

 1. Chovatel psa je povinen nahlásit psa staršího 3 měsíců k evidenci na OÚ za podmínek upravených v § 2 vyhlášky 565/90 Sb., o místním poplatku ze psů.
 2. V zájmu zachování hygienických podmínek, čistoty a ochrany veřejného pořádku je držitel psa povinen zejména:
  1. Udržovat psa v čistotě
  2. Opatřit psa náhubkem a vodit na vodítku ne frekventovaných veřejných prostranstvích a hromadných veřejných prostředcích
  3. Dbát na to, aby pes neznečišťoval veřejné prostory (květinové záhony, trávníky a veřejnou zeleň).
  4. Dostavit se se psem k povinnému očkování proti vzteklině
  5. Psa, který pokousal člověka dát neprodleně prohlédnout veterinárním lékařem, dodržet nařízená veterinární opatření a vydat zraněnému, nebo příslušnému orgánu potvrzení o prohlídce psa
  6. Zabránit svévolnému pobíhání psa po veřejných prostorách

 

Článek 3

CHOV DROBNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZVÍŘECTVA

 1. Chov drobného hospodářského zvířectva je možný jen za podmínek stanovených v článku 1 této vyhlášky
 2. Chov drobného hospodářského zvířectva je povolen jen v řádně vybudovaných a vhodně umístěných objektech a zařízeních při dodržování  hygienických a veterinárních předpisů.
 3. Není dovoleno volné pobíhání hospodářských zvířat mimo objekt a prostory vlastníka, tj. po veřejných komunikacích a prostranstvích.
 4. K vybudování objektů a zařízení pro chov zvířat je nutné povolení příslušného orgánu ve smyslu zákona 183/2006 Sb. o územním plánování ve znění pozdějších předpisů

 

Článek 4

CHOV KOŽEŠINOVÝCH A HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

 1. Chov kožešinových a hospodářských zvířat je povolen pouze v chovatelských zařízeních povolených podle příslušných stavebních předpisů a vyhovujících hygienickým a veterinárním požadavkům
 2. Chovatel musí zajistit zejména neškodné odstraňování výkalů a učinit taková opatření, aby chovem neobtěžoval sousedy pachem a hlukem nad přiměřenou míru.
 3. Zakázáno je také pronikání zvířat na cizí pozemky nebo prostory.
 4. Chovatelské prostory musí být nejméně 2x ročně desinfikovány, deratizovány a pravidelně odhmyzovány.

 

 

 

 

Článek 5

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

 1. Výskyt toulavého zvířete je nutno neodkladně nahlásit na OÚ, a to starostovi nebo místostarostovi. Kontakty jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce
 2. OÚ zajistí odchyt toulavého zvířete odbornou  firmou, se kterou má na odchyt uzavřenu dohodu, a to na náklady majitele, pokud je znám. Kontakt na odbornou firmu je uveden v příloze.
 3. OÚ si vymezuje právo nechat odchytnout zvíře, kde je známý majitel, ale které pravidelně i přes upozornění pobíhá po veřejných prostranstvích
 4. V případě ohrožení zdraví občanů může být volně pobíhající zvíře zneškodněno příslušníkem PČR nebo členem MS
 5. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2014 a ruší vyhlášku O chovu psů a ostatního domácího zvířectva z 201. 3. 1995.

 

 

 

____________________________                                                  __________________________

       p. Jana Honnerová, Dis,                                                                       p. Stanislav Kysela

               místostarosta                                                                             starosta

Příloha č. I.

K vyhlášce o chovu psů, drobného hospodářského zvířectva, kožešinového zvířectva a hospodářských zvířat

 

Kontakt na starostu a místostarostu při nahlašování volně pobíhajících zvířat

Stanislav Kysela :            606 213 152

Jana Honnerová Dis :     607 532 601

Odchyt provádí  : společnost ANIMAL-RESCUE – odchytová a asistenční služba na požádání zástupců obce