Úřední deska

Vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele ČOV kanalizace Lipí

Obec Lipí

vyhlašuje ve spolupráci se STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o., Průběžná 48, České Budějovice, v souladu s § 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění zadávací řízení na zhotovitele díla:

Kanalizace a čistírna odpadních vod Lipí

evidenční číslo veřejné zakázky: 637353

 

Zadavatel:             Obec Lipí

                               zastoupená starostou obce, panem Stanislavem Kyselou

                               373 84 Lipí 28

                               IČ: 00245160

Zastoupení zadavatele:   společnost pověřená výkonem zadavatelských činností

                               STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o.

                               Společnost pro inženýrské a cenové poradenství

                               Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

                               IČ: 62508822

                               kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky: Ing. Martina Gabrielová, sekce veřejných zakázek

 

Předmět plnění: výstavba kanalizace (kanalizační stoky A, B, C – celková délka 1 098,1 m, odlehčovací stoka O – A délka 51,5 m, odlehčovací stoka O – B délka 164,0 m, profily potrubí: DN 300, DN 400, DN 500, DN 600 mm) a čistírny odpadních vod s kapacitou 600 EO.

 

Bližší informace o zakázce jsou zveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek, na stránce https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/667207 a na zaregistrovaném profilu zadavatele, tj. na https://uverejnovani.cz/profiles/details/obec-lipi/.