Archiv zápisů

Zápisze schůze ZO Lipí konané 27. 6. 2011


Přítomni: Bláhová Pavla,Čutka Pavel,Kysela Stanislav, Navrátil Luboš, Mojžíš Josef,
Omluveni: Honnerová Jana , Píša Pavel
Hosté:Svobodová Hana,Balek Zdeněk
Občané dle prezenční listiny


 

Program:

1. Kontrola zápisu z minulé schůze ZO
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Výběrové řízení na topení MŠ
4. Výběrové řízení na kanalizaci v Kalištích
5. Kaple Lipí
6. Rozpočtová změnač. 2
7. Změna údržbáře veřejného osvětlení
8. V.Šebek, Lipí 44 - ohlášení opravy vlastní kanalizace
9. Došlá pošta
10. Různé
11. Závěr


K bodu 1
Zápis z minulé schůze ZO přečetl p. Mojžíš. K zápisu nebyly připomínky.


K bodu 2

Zapisovatelem byl určen p.Mojžíš , ověřovateli zápisu pan Pavel Čutka a pan Luboš Navrátil


K bodu 3
Výběrové řízení na provedení topení v MŠ

 

Usnesení č.34/2011

ZO schvaluje dodavatele CB MONTPLAST a zároveň pověřuje starostu p. St. Kyselu k podpisu smlouvy. Nabídková cena firmy CB MONTPLAST je 612 739,08 Kč.

Hlasování:  pro 5  proti 0  zdržel se

 

K bodu 4

Výběrové řízení kanalizace Kaliště

 

Usnesení č.35/2011

ZO schvaluje dodavatele AQUASERVa.s. a zároveň pověřuje starostu p. St. Kyselu k podpisu smlouvy. Nabídková cena firmy AQUASERV a.s. je 2 249 161,- Kč.

Hlasování : pro 5  proti 0 zdržel se 0


K bodu 5

ZO souhlasí s provedením víceprací při opravě kaple v Lipí a to: oprava vstupních dveří se oproti původnímu návrhu prodraží o cca 15 tis. Kč a provede se rovněž nátěr zábradlí v původní tmavohnědé barvě.

Rovněž bere na vědomí správu p. Kysely o dopisu památkového úřadu o stavu a historii obrazů a postupu pro převod do majetku obce


K bodu 6

P. Svobodová seznámila ZO s rozpočtovou změnou č. 2.

ZO bere tuto změnu na vědomí.

 

 

K bodu 7

ZO souhlasí se změnou údržbáře veřejného osvětlení ( po obdržení výpovědi pana Povišera). Tuto službu bude vykonávat pan Josef Puffer z Habří.

K bodu 8

Pan V.Šebek, bytem Lipí 44, oznamuje opravu vlastní kanalizace u jeho domu a z tohoto důvodu nebude funkční přiléhající chodník v délce cca 15 m v termínu 30.6. -  2.7.2011
ZO berena vědomí

 


K bodu 9

Došlá pošta:

- Jihoč.kraj KÚ Smlouva o poskytnutí účelové dotace na opravu kaple Lipí

- Jihoč.kraj KÚ Dotační dopis o poskytnutí grantu Hasiči Kaliště ( 25 tis.Kč + 30% spoluúčast)

- Mag.měst.Č.B. Oznámení o zahájení řízení (veřejná vyhláška) kabelová přeložka p. Němec Lipí

- Veronika Lenghardtová - žádost o začlenění pozemků do nového ÚP obce

- Šárka Laiblová - nabídka ceny na odkup pozemku za hospodou

- Jihoč.kraj KÚ Dotační dopis kaple Lipí

- Národní památkový ústav - dopis ohledně obrazů z kaple Lipí
 


K bodu 10
Různé:

- p.Krátký - navrhuje provedení další schůzky ohledně tvorby ÚP,mnoho věcí není dořešeno např. zátopové oblasti  je nutno řešit s povodím Vltavy ( tvůrce ÚP), studie na ČOV je na jiných plochách a je nutno tyto identifikovat(případná změna pozemku je změna ÚP), dále není dotažena studie protipovod. opatření v Kalištích a pod.

               

- p.Kysela - informoval ZO o předání plánů kanalizací v obcích Lipí a Kaliště tvůrci ÚP, plán meliorací zatím není k dispozici. Dále informoval o akci kanalizace Kaliště, lokalita u Mačích,

dodal,že oprava povede po původní trase, přípojky jsou v ceně a na hlavním řádu se vytvoří jednotl. odbočky. Akce je vedena jako výměna stávajícího potrubí a proto není možno vést kanalizaci jiným směrem.                                                                                   - p.Kysela seznámil ZO s plánovaným zájezdem pro místní seniory. Zájezd se uskuteční 22.9.2011. Trasa zájezdu je Kašperské Hory , Železná Ruda a Sušice. Podrobnosti budou zveřejněny.

- pí. Krátká vznesla dotaz na územní řízení Baziliscus - Jech, paní Bláhová odpověděla,že kompetentní osoba je dosud ve stavu nemocných.

 


K bodu 11

Schůzi ukončil p. Kysela ve 20.26 hod.


Ověřovatelé zápisu: pan Pavel Čutka
 

                     pan Luboš Navrátil

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
schůze ZO 27.6.2011.pdf Zápis ZO Lipí konané 27.06.2011 61.2 Kb