Archiv zápisů

Zápis ZO Lipí z 27. 5. 2013

 

Zápis zeschůze ZO Lipí konané dne 27.5. 2013 v Lipí

 

Přítomni:  Ing.ČutkaPavel, Honnerová Jana Dis., Kysela Stanislav,  Mojžíš Josef,  Navrátil Luboš,
Omluveni: Ing. Bláhová Pavla, Píša Pavel
Hosté: Svobodová Hana, Balek Zdenek
Občané dle prezenční listiny


 Program :

1. Kontrola zápisu z minulé schůze ZO
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Rozpočtová změna č. 4
4. Různé
5. Došlá pošta

6. Diskuse

7. Závěr

 
K bodu 1
Zápis z minulé schůze ZO přečetl p. Mojžíš

 

Po přečtení zápisu pan Kysela upřesnil :

 Hrušně na Klínaru v Kalištích budou doplněny dodavatelskou firmou na podzim letošního roku

 Kontrola zavěšení zvonu v kapličce v Kalištích ještě neproběhla, v nejbližší době bude tento stav prověřen a bude zajištěna firma na opravu závěsu zvonu.

 


K bodu 2

Zapisovatelem zápisu byl určen pan Mojžíš, ověřovatelem byla jmenována Jana Honnerová Dis. a  Ing. Pavel Čutka.

 

 

K bodu 3

Paní Hana Svobodová seznámila ZO s rozpočtovou změnou č.4

 

 

ZO bere na vědomí

 

P. Svobodová předložila návrh na zřízení šetřícího účtu v KB České Budějovice. Na tento

účet se přesunou finanční prostředky, které jsou uloženy na termínovaném vkladu u KB.

ZO souhlasí

 

 

K bodu 4

Různé :

 

 

a) Obec Lipí získala dotaci na zprovoznění školky ve výši 484 000 Kč

 

b) Na opravu cesty k Zikmundům v Kalištích jsme obdrželi dotaci ve výši 55 000 Kč a stavbu provede fa Strabag a.s. Oprava musí být provedena nejdéle do konce měsíce září t. r.

 

c) Dotace na opravu hřbitovní zdi činní 45 000 Kč , nutno vybrat firmu na provedení opravy.

 

d) Oprava propustku na silnici k Hradcům - přihlásily se dvě firmy , vybrána byla fa Martin Švec, Rudolfov,  jenž provede opravu za sjednanou částku 69 000 Kč.

 

e) Pan Kysela upozornil, že zásahovou jednotku SDH , není možné složit pouze ze členů SDH Lipí. Bude nutno oslovit i členy SDH Kaliště a zajistit tak bezproblémový chod zásahové jednotky, od čehož se odvíjí i případné dotace na činnost obou SDH.

 

f) Bude nutno zakoupit nový křovinořez a opravit sekačku na trávu ( případně nákup nové), jelikož požadavek na dotaci na nákup u MAS byl schválen teprve 17.5.2013 a výběrové řízení na dodavatele teprve probíhá, budou tyto dodány až za tři měsíce. Z tohoto důvodu je nutno realizovat nákup již nyní.

ZO souhlasí

 

g) Společnost PROCALOR, s.r.o., nám na zkoušku zapůjčila vysoušeč zdí . Po zkušenosti s tímto prostředkem , (vysoušení zdí v kapličce v Lipí) a za cenu 12 900,- Kč, pan Kysela navrhuje vysoušeč zakoupit s možností zapůjčení i občanům, postiženým náhlou záplavou.

ZO souhlasí

 

h) Bude zapotřebí provést inventarizaci křížků a malých sakrálních staveb, abychom je mohli převzít do obecního vlastnictví s možností čerpání dotací na jejich opravy.

 

ch) Pan Kysela podal návrh na zrušení porad ZO.

ZO souhlasí

 

 

 

K bodu 5

Došlá pošta :

M.M.Č.B. staveb.úřad - územní rozhodnutí ZTV U křížku Kaliště

 -  " -         - " -               sdělení o nabytí právní moci kabel Kaliště

 -  "  -        -  "  -             souhlas s užíváním stavby Faust Kaliště

 -  "  -        -  "  -             souhlas se změnou užívání stavby Sokol Lipí

 -  "  -       -  "  -              sdělení o nabytí právní moci hosp. budova Tušl Kaliště

 -  "  -       -  "  -              výzva k závěrečné kontrole

 - "  -        -  "  -              ověření zjednodušené dokumentace RCH č.2 Kaliště

 -  "  -       život.prostř. -  souhlas s umístněním ČOV Kamlachová Lipí

Okresní soud Č.Budějovice - vyjádření k žalobě K 7

Okresní soud Č.Budějovice - žádost o dodání podkladů

KÚJčK odbor ŽPZL - stanovisko k ÚP Lipí (odpověď p.Schmidt)

JVS Č.Budějovice - pozvánka VH

 

 

K bodu 6

Diskuse:

Pan Kysela jednal s p.Šůnou z ČEVAKU a.s. ohledně návrhu na zrušení přečerpávající studně v k.ú. Dubné, do které natéká voda z hlavního řádu. Tato studna je již stará a lze ji nahradit novým, výkonějším čerpadlem. Fa ČEVAK a.s. po dohodě zpracuje kompletní projektovou dokumentaci a poté může dojít k případnému souhlasu.Cenový odhad na realizaci záměru činní zhruba 75 000 Kč.

 

Ing. Čutka podá ještě cenový návrh na opravu propustku na Hradcích ( nejdéle do 31.5.2013).

 

Ing. Krátký upozornil na špatnou spolupráci s Ing. Smitkou ohledně bezplatného převodu chodníku v Kalištích.

 

Pan Balek upozornil ZO na možnou reklamaci úprav terénu u čekárny v Kalištích.

 

 

 

K bodu 7

Závěr :

 

Starosta Stanislav Kysela ukončil jednání ve 20.30 hod.

  

Ověřovatelé zápisu  -  Jana Honnerová Dis

                                      Ing. Pavel Čutka