Archiv zápisů

Zápis ze ZO Obce Lipí z 29. 10. 2012

 

Zápis zeschůze ZO Lipí konané dne 29.10.2012 v Lipí


Přítomni:Čutka Pavel, Bláhová Pavla, Honnerová Jana, Kysela Stanislav, Mojžíš Josef, Navrátil Luboš
Omluveni: Píša Pavel
Hosté:Svobodová Hana , Balek Zdenek
Občané dle prezenční listiny


Program :

1. Kontrola zápisu z minulé schůze ZO
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Rozpočtové změny
4. Žádost o pokácení stromů rostoucích mimo les
5. Žádost o osvobození od úplaty školky
6. Žádost TJ Sokol Lipí o příspěvek na činnost

7. Různé

8. Došlá pošta

9. Diskuse

10.Závěr


K bodu 1
Zápis z minulé schůze ZO přečetl p. Mojžíš

poté pan Kysela dodal ještě k zápisu následující :

- směna pozemků mezi p. Maxou a obcí Lipí je ve stadiu zaměřování a poté bude vyvěšen záměr směny po dobu 15 dnů na úřední desce obce Lipí

- dle znalce pana Kunceho jsou oba odhady na cenu lípy pokácené v Kalištích účelové a neobjektivní, obec počká na vyjádření odborníka z ČIŽP


K bodu 2

Zapisovatelem zápisu byl určen pan Mojžíš, oveřovatelem byl jmenován pan Čutka a pan Navrátil

 

 

K bodu 3

Paní Hana Svobodová seznámila ZO s rozpočtovou změnou č. 6/2012

ZO bere na vědomí

K bodu 4

Obecní úřad obdržel opět žádost o povolení k pokácení stromů, stojících mimo les v lokalitě U křížku v Kalištích

ZO konstatovalo, že rozhodnutí bude provedeno po splnění již daných podmínek a vysvětlení dopravního řešení.

K bodu 5

Ředitelka MŠ Lipí, předložila žádost p. Lukšové Ireny o osvobození od platby úplaty na školní rok 2012/13 pro svého syna. Součástí žádosti je potvrzení ze sociálního odboru. Na toto osvobození je zákonný nárok.

ZO bere žádost na vědomí

K bodu 6

TJ Sokol Lipí žádá o poskytnutí prostředků ve výši 30 000,- Kč na činnost.

Hlasování : Pro 6 proti 0 zdržel se 0

K bodu 7

Různé :

a) TJ Sokol Lipí žádá o odprodej 3 ks vyřazených elektr. přímotopů za účelem vytápění kabin.

ZO souhlasí s odprodejem za cenu 500,- Kč za jeden přímotop.

b) Dotace na opravu MŠ od MAS Netolice jsme nedostali, stále je ale možnost získání dotací z KÚ z programu POV.

c) Návrh prací na rok 2013 : výměna sanitárního zařízení v přízemí v MŠ Lipí

oprava hřbitovní zídky

oprava cesty k Zikmundům v Kalištích

v případě dostatku fin. prostředků oprava omítek v

sále v Lipí

d) V budově pohostinství v Lipí bude nutná výměna dvou radiátorových těles - odborný posudek dodá pan Navrátil

e) Oprava kotle v kulturním zařízení v Lipí - dle revizního technika bude nutno kotel opravit a oprava proběhne na místě bez nutnosti bourání zdí.Opravu provedou p. Šmíd V. a p. Kysela

f) Žádost o vydání pozemků - cestu k Dubnému vydat nelze protože podléhá pozemkové úpravě.

K bodu 8

Došlá pošta :

- MM Č.B. stavební úřad - oznámení o zahájení územního řízení (změna využití území

p.Podhradská)

- MM Č.B. stavební úřad - výzva k účasti na závěrečné prohlídce (p.Faust, Kaliště)

- MM Č.B. stavební úřad - výzva k účasti na závěrečné prohlídce (p.Zikmundová, Kaliště)

- MM Č.B. stavební úřad - oznámení o zahájení stavebního řízení ( p.Zahradníková,p.Fojtík)

- MM Č.B. stavební úřad - rozhodnutí o zákazu užívání stavby

- MM Č.B. odbor soc. věcí - žádost o podání informace

- MM Č.B. odbor život.prostř. - povolení k vypouštění odpadních vod (p.Zahradníková,p.Fojtík)

- KÚ Jihoč.kraje - odbor reg. rozvoje - dotační dopis( dotace na rekonstrukci ÚT OÚ)

- KÚ jihoč.kraje - odbor život.prostř. - stanovisko k návrhu zadání reg. plánu Lipí v k.ú. Kaliště

- SZIF Č.B. - oznámení o schválení platby ( zahradní technika, malotraktor)

- Okr.soud Č.B. - žádost o zaslání zprávy o přestupcích

- Obec Homole - veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny č. 3 ÚP Homole

- Ing. Rádl Hradec Králové - žádost o podání informace

 

 

 

K bodu 9

Diskuse:

Ing.Krátký - informoval ZO o schůzce se zřizovatelem ÚP, textová část ÚP je již hotová jak věcně, tak i gramaticky, výkresová část bude ještě prozkoumána zřizovatelem a poté dojde ke sladění obou částí ÚP.

 

 

K bodu 10

 

Pan Kysela ukončil jednání ve 20.45 hod.

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu - pan Čutka Pavel

 

pan Navrátil Luboš