Archiv zápisů

Zápis ze schze ZO Lipí konané 28. 1. 2013

 

Zápis zeschůze ZO Lipí konané dne 28.1.2013 v  Lipí

 
Přítomni:  Honnerová Jana Dis., Kysela Stanislav,  Mojžíš Josef,  Navrátil Luboš, Píša Pavel
Omluveni: Ing. Bláhová Pavla, Ing.Čutka Pavel
Hosté: Svobodová Hana , Balek Zdenek
Občané dle prezenční listiny


 Program :

1. Kontrola zápisu z minulé schůze ZO
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Stanovení ceny pozemku

4. Různé
5. Došlá pošta

6. Diskuse

7. Závěr

 

 


K bodu 1
Zápis z minulé schůze ZO přečetl p. Mojžíš

 


K bodu 2

Zapisovatelem zápisu byl určen pan Mojžíš , oveřovatelem byla jmenována Jana Honnerová Dis. a pan Pavel Píša


K bodu 3

Usnesení číslo 1/2013                                                                         ZO souhlasí s prodejem pozemku parc.číslo 1241/5 v k.ú. Kaliště u Lipí panu Antonínu Bouchalovi za cenu obvyklou, t.j. 50 kč/m2 . Všechny náklady spojené se zaměřením a prodejem pozemku půjdou na vrub kupujícího.Současně ZO Lipí pověřuje starostu pana St.Kyselu k podpisu smlouvy mezi obcí Lipí a panem Ant. Bouchalem.

 

Hlasování :   Pro  5  proti  0  zdržel se  0

 

K bodu 4

Různé:

a)  Paní Svobodová seznámila ZO se změnou rozpočtu č.9/2012 a se změnou rozpočtu č.10/2012. Dále seznámila ZO s dopisem MF-32 609/2012/12-124 o schvalování rozpočtových opatření. V případě, že hrozí překročení výdajové položky schváleného rozpočtu, musí schválení

rozpočtového opatření předcházet tomuto výdaji. V opačném případě se jedná o správní delikt podle ustanovení § 22a odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Za správní delikt lze uložit pokutu až do výše

l mil. Kč.

 

ZO bere na vědomí

 

b) Pan Kysela informoval ZO o možnosti nákupu lístků na ples starostů.

 

c) Lípa Kaliště - pokuta ještě uhrazena nebyla, firma Vegacom však žádá , aby obec zaslala fakturu na částku 27 330 Kč. Výsledná cena za tuto lípu bude tedy 77 330 Kč. ZO s touto sumou souhlasí a faktura Vegacomu bude zaslána.

 

d) Dopravní řešení a přesné zaměření cesty v lokalitě Modrý křížek ještě dodáno nebylo, dne 28.2. 2013 se konná na stavebním úřadě Č.B. veřejné ústní jednání všech dotčených osob.

 

e) Rekonstrukce učebního bloku MŠ Lipí - rozpočet je cca 1 900 000 Kč , je požádáno o dotaci z POV a ještě budeme žádat o dotaci z KÚ . V rozpočtu obce na rok 2013 je na tuto akci plánována částka 1 500 000,- Kč.

 

f) ÚP - konečná verze je hotová, přibližný termín konání veřejného řízení bude po domluvě s Ing. Smitkou pravděpodobně koncem I. čtvrtletí 2013.

 

g) Prostory po poradně dětského lékaře jsou volné, jedná se o vytápěné místnosti vhodné pro provoz jiné činnosti ( např. masáže, pedikůru apod.).Tyto prostory budou nabídnuty k dalšímu pronájmu.

 

 

K bodu 5

Došlá pošta :

- MM Č.B. stavební úřad - oznámení o zahájení závěrečné kontr. prohlídky - Cipínová Kaliště

- MM Č.B. stavební úřad - souhlas s užíváním stavby - Cipínová

- MM Č.B. stavební úřad - kolaudační rozhodnutí - hosp.budova Kysela Lipí

- MM Č.B. stavební úřad - oznámení o zahájení řízení - jednání VV U Křížku Kaliště

- Aqvuaprojekt Ing.Manda - záznam z technického dne 16.1.2013 a projekt změny trasy sběrače B

- Vegacom s.r.o. - vyjádření ke škodě

- Katastrální úřad Č.B. - smlouva odpovídající věcnému břemeni - Eon,Matějček

- Agentura BERM s.r.o. Strakonice - dražební vyhláška

- KÚ Jihoč. kraje ekonoomický odbor - oznámení fin.rozpočtu

- KÚ Jihoč.kraje - oznámení o závěrečném přezkumu hospodaření

- KÚ Jihoč.kraje - žádost o sdělení počtu vydaných voličských průkazů pro II kolo volby prezidenta republiky

- MŽP Praha - posouzení vlivu na život. prostř. - letiště Planá

- ZD Skalka - oznámení o stavu kotelny

- Eon Č.B. - oznámení o přerušení dodávky el. energie

- Kamlachová Marie Lipí 110  -  žádost o vyjádření k výstavbě RD

 

 

K bodu 6

Diskuse:

Nebylo diskusních příspěvků

 

 

K bodu 7

Závěr :

 

Pan Kysela ukončil jednání ve 20.30 hod.

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu  -  Jana Honnerová Dis

 

 

                        pan Pavel Píša