Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Obce Lipí z 3 .12. 2012

Zápis

ze schůze ZO Lipí, konané dne 3.12.2012

 

Účast:

Zastupitelé - Ing. Bláhová, Ing. Čutka, p. Honnerová, Dis., p. Kysela,  p. Mojžiš,

 p. Navrátil, p. Píša

Ostatní hosté dle prezenční listiny.

 

Program:

 1.  Kontrola zápisu
 2.  Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3.  Rozpočtové změny
 4.  Provedení inventur k 31.12.2012
 5.  Schválení vyhlášek obce
 6.  Cena vodného a stočného na rok 2013
 7.  Žádost o pokácení stromů rostoucích mimo les
 8.  Souhlas se stavbou ZTV U Modrého křížku
 9.  Souhlas s vytvořením sdružení na opravu MŠ
 10.  Plán schůzové činnosti na rok 2013
 11.  Prodej pozemku
 12.  Rozpočet MAS
 13.  Souhlas se zřízením práva odpovídajícímu věcnému břemeni
 14.  Různé
 15.  Došlá pošta
 16.  Závěr

 

 

Jednání:

Ad 1) Zápis ze schůze, konané dne 29.10.2012 přečetl místostarosta p. Mojžiš. K zápisu doplnil starosta p. Kysela následující:

 • Kotel v sále je opraven, je plně funkční
 • Na výměnu pozemků mezi Obcí Lipí a manžely Maxovými je vyhotovena smlouva. Náklady výměny pozemků budou rozděleny mezi oba účastníky.
 • Lípa v Kalištích ještě není dořešena.
 • Usnesení týkající se MŠ je nutno rozšířit na celý areál MŠ

Ad 2) Zapisovatelem byla určena Ing. Pavla Bláhová

            Ověřovateli zápisu p. Jana Honnerová, DiS a p. Pavel Píša

Pro: 7             Proti: 0           Zdržel se: 0

 

Ad 3) Ing. Bláhová přednesla návrh rozpočtového opatření č. 6/2012 – na straně příjmů byly přijaty investiční a neinvestiční transfery (dotace na volby, traktůrek a topení) v celkové částce Kč 589 964,-. Na straně výdajů byly proúčtovány náklady související s volbami v celkové částce   Kč 68 405,-.

Rozdíl Kč 521 559,- byl použit na snížení schodku.

 

Ad 4) Pro zajištění inventur majetku k 31.12.2012 byl předložen plán provedení inventarizace a byly jmenovány inventarizační komise:

 • Ústřední inventarizační komise: Ing. Pavla Bláhová, zastupitel - předseda
  • Josef Mojžiš, zastupitel - člen komise
  • Luboš Navrátil, zastupitel - člen komise
 • Inventarizační komise
 • Pro inventarizaci MŠ, OÚ, prodejny v Lipí a závazků
  • p. Stanislav Kysela, zastupitel starosta - člen
  • p. Hana Svobodová, účetní – člen
 • Pro inventarizaci hostince v Lipí, sálu v Lipí a hasičské zbrojnice v Lipí
  • Ing. PavelČutka, zastupitel – člen
  • p. Pavel Píša, zastupitel – člen
 • Pro inventarizaci OÚ Kaliště, hasičské zbrojnice v Kališti a kaple v Kališti
  • p. Jana Honnerová, DiS., zastupitel, člen
  • p. Luboš Navrátil, zastupitel – člen
 • Pro inventarizaci kaple v Lipí
  • Ing. PavlaBláhová, zastupitel – člen
  • p. Stanislav Kysela, zastupitel starosta – člen
 • Termíny:
  • Předání inventurních soupisů                                              31.12.2012
  • Zahájení inventur inventarizačními komisemi       2.1.2013
  • Ukončení inventarizace                                             16.1.2013

Usnesení č. 32/2012 – ZO souhlasí se složením inventarizačních komisí a plánem inventur.

Pro: 7             Proti: 0           Zdržel se: 0

 

Ad 5) – Starosta obce předložil návrh vyhlášek obce, které nahrazují stávající vyhlášku č. 1/2010. Jedná se o:

            Vyhlášku č. 1/2012  O odpadech – zvyšuje se poplatek za likvidaci komunálního odpadu na Kč 550,- na osobu a rok.

Usnesení č. 33/2012 – ZO souhlasí se zněním vyhlášky včetně výše poplatku.

Pro: 7             Proti: 0           Zdržel se: 0

            Vyhlášku č. 2/2012 O místních poplatcích – místní poplatky zůstávají beze změny.

Usnesení č. 34/2012 – ZO souhlasí se zněním vyhlášky a výší poplatků.

Pro: 7             Proti: 0           Zdržel se: 0

 

Ad 6) Cena vodného a stočného pro rok 2013 zůstává beze změny

 • Vodné – Kč 30,80/m3
 • Stočné – Kč 12,13/m3

Usnesení č. 35/2012 – ZO souhlasí s cenou vodného a stočného pro rok 2013, která zůstává na úrovni roku 2012.

Pro: 7             Proti: 0           Zdržel se: 0

 

Ad 7) Z důvodu vybudování ZTV v lokalitě „U Modrého křížku“ v Kalištích, byla zástupcem investora p. Koldovou předložena žádost o pokácení stromů rostoucích mimo les.

Stromy na pozemcích vlastníka p. Ivy Kamlachové (viz přiložený souhlas vlastníka)

A SÚS (viz přiložený souhlas) – bude vydáno rozhodnutí o souhlasu s pokácením stromů uvedených v žádosti.

Usnesení č. 37/2012 – ZO souhlasí s vydáním souhlasu s pokácením stromů rostoucích mimo les.

Pro: 7             Proti: 0           Zdržel se: 0

Stromy na pozemcích, které jsou ve vlastnictví Obce Lipí – Osadní výbor Kaliště vznesl připomínku, že je možné ještě jiné než navrhované řešení investorem a že není nutno všechny stromy uvedené v žádosti pokácet. Z tohoto důvodu se vydává pouze souhlas s kácením nezbytného množství stromů. Konkrétní stromy budou označeny až po geometrickém vytýčení komunikace a pak bude vydáno rozhodnutí.

Usnesení č. 38/2012 – ZO souhlasí s vydáním souhlasu s pokácením stromů rostoucích mimo les a vydáním rozhodnutí po označení konkrétních stromů.

Pro: 7             Proti: 0           Zdržel se: 0

 

Ad 8) Byla projednána žádost investora ZTV v lokalitě „U Modrého křížku“ a byl vysloven souhlas s vybudováním komunikace.

Usnesení č. 36/2012 – ZO souhlasí s vybudováním komunikace v lokalitě „U Modrého křížku“.

Pro: 7             Proti: 0           Zdržel se: 0

 

Ad9) Z důvodu realizace akce rekonstrukce MŠ v Lipí včetně zvýšení kapacity MŠ zprovozněním 2. třídy bylo vytvořeno „Sdružení obcí na opravu MŠ“. Maximální výše příspěvku byla stanovena Kč 10 000,-. Sdružily se následující obce:

 • Lipí                             investor
 • Habří                          Kč 5 000,-
 • Kvítkovice                 Kč 5 000,-
 • Závraty                      Kč 10 000,-
 • Hradce                      Kč 8 000,-

Usnesení č. 39/2012 – ZO souhlasí vytvořením „Sdružení obcí na opravu MŠ“ a bere na vědomí výši příspěvků sdružených obcí.

Pro: 7             Proti: 0           Zdržel se: 0

 

Ad 10) Byl předložen plán schůzové činnosti na rok 2013. Zastupitelé berou na vědomí bez připomínek.

Pro: 7             Proti: 0           Zdržel se: 0

 Ad) 11) P. Antonín Bouchal požádal o odprodej části pozemku p.č. 1241/5 u domu čp. 1 (jedná se o pruh šíře 3m podél p.č. 69/1). Důvodem žádosti je demolice stávajícího domu č.p. 1 a vybudování nového RD.

Usnesení č. 40/2012 – ZO souhlasí s odprodejem za cenu obvyklou, náklady na zaměření ponese p. Bouchal.

 

Ad 12) Starosta obce seznámil s rozpočtem MAS

Příjmy             Kč 209 tis.

Výdaje           Kč 330 tis.

ZO vzalo na vědomí

 

Ad 13) Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni E.ON – el. přípojka p. Matějček, Lipí

Usnesení č. 41/2012 – ZO souhlasí se zřízením práva odpovídajícího věcnému břemeni pro firmu E.ON.

 

Ad 14 Různé

 • P. Iva Kamlachová oznámila starostovi, že od roku 2013 již nebude vykonávat údržbu veřejných prostranství. Na základě poptávky se přihlásili tři zájemci, a to:
  • P. Václav Šmíd
  • P. Arnošt Steinhäusel
  • P. Pavel Staněk

Se zájemci bude proveden pohovor za účasti starosty a místostarosty, na základě toho bude vybrán nový pracovník.

 • P. Stejskal podal další žádost na povolení vjezdu na oplocený pozemek - stanovisko dopravního inspektorátu je negativní, proto ZO povolení nevydalo.
 • U obchodu v Lipí je shnilé zábradlí, byl požádán p. Bronislav Kamlach o zhotovení nového.
 • Vzhledem k tomu, že v návrhu nového ÚP je nová výstavba podmíněná vybudováním ČOV, doporučuje Osadní výbor Kaliště a zastupitelka                p. Honnerová znovu oslovit dotčené orgány, konkrétně p. Snížkovou z Odboru ŽP MM s žádostí o vysvětlení takto striktního opatření s doložením normy, která nutnost ČOV ukládá. P. Honner se zmíněnou pracovnicí MM jednal a její vysvětlení bylo v jiné rovině, než je v návrhu ÚP.

Starosta obce zašle oficiální žádost o vyjádření na Odbor ŽP MM.

 • V příštím roce bude požádáno o dotaci na zahradní techniku – konkrétně na nákup nové sekačky a křovinořezu pro Kaliště.
 • Ing. Bláhová upozornila, že obec by měla postupně zajistit opravu a obnovu křížků a kapliček v katastru. Bylo dohodnuto, že bude uloženo novému pracovníkovi obce
 • Adventní koncert v kapli v Lipí se uskuteční 16.12. 2012 od 17.00 hod.

Oprava cesty v Kalištích – Vojenské lesy dodaly a rozvezly štěrk, obec zaplatila vyčištění stoky, celkové náklady cca Kč 18 000,-. V souvislosti s opravou cesty upozornil Osadní výbor, že ještě chybí provést povýrobní úpravu

 • P. Zikmund koupil usedlost „U Zedníků“. Má zájem i o odkup příjezdové cesty od ÚPZSPVM – ZO souhlasí, nemá na cestě zájem.

 

Ad 15)  Došlá pošta – viz přiložený soupis

 

Ad 16) Závěr – starosta ukončil schůzi ve 22.00 hod.

 zapsala Ing. Pavla Bláhová

 Příloha :

Došlá pošta 30. 10. 2012- 3. 12. 2012

 

29.  10.     č.j.   407   Ing. Ondřej Zenkl – Žádost o připojení na místní komunikaci  740/13 (Stejskal)

31.  10.     č.j.   408   Magistrát města ČB Stavební úřad –  Souhlas s užíváním stavby (Zikmundová Kaliště)

31.  10.     č.j.   409 Pozemkový fond ČB – Zamítnutí žádosti o převod pozemků   

31.  10.     č.j.   410  Eon ČB – Oznámení o přerušení el. proudu (Lipí)

31.  10.     č.j.   411  Aquaprojekt Manda – práce nad rámec projektu  

  5.  11.     č.j.  412  Krajský úřad Jihočeského kraje Odbor životního prostředí – Stanovisko k návrhu ÚP z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu   

  7.  11.     č.j.   413  Katastrální úřad ČB – Smlouva o zřízení věcného břemene (telefonica Kaliště)

  8.  11.     č.j.    414  MAS Včelná – Návrh rozpočtu na r. 2013

  8.  11.     č.j.    415  G plán Borek – geometrické zaměření pozemků  Kaliště

  8.  11.     č.j.    416 Aquaprojekt ČB – Dodatek smluv

12.  11.     č.j.    417 Pozemkový úřad ČB –Veřejná vyhláška –oznámení o zahájení komplexních pozemkových úprav

12.  11.     č.j.     418 Pozemkový úřad ČB – Žádost o provedení komplexních pozemkových úprav

12.  11.     č.j.     419  Lucie Koldová – Žádost o pokácení stromů rostoucích mimo les

12.  11.     č.j.     420  Lucie Koldová – Žádost o pokácení stromů rostoucích mimo les

12.  11.     č.j.     421  Antonín Bouchal ml. Kaliště –Žádost o koupi části pozemku

12.  11.     č.j.     422  Eon ČB – Oznámení o přerušení dodávky el-energie

13.  11.     č.j.     423  Magistrát města ČB Stavební úřad –  Usnesení zastavení řízení Podhradská

14.  11.     č.j.     424  MV ČR Praha – Registr práv a povinností

14.  11.     č.j.     425  MV ČR Praha – Registr práv a povinností

14.  11.     č.j.     426  Magistrát města ČB Stavební úřad –  územní souhlas pergola Bouchal

14.  11.     č.j.     427  Magistrát města ČB Stavební úřad –  Usnesení zastavení řízení Podhradská

14.  11.     č.j.     428  Magistrát města ČB Stavební úřad –  Stavební povolení Zahradníková – Fojtík

15.  11.     č.j.     429  MAS Včelná -  Oznámení o konání shromáždění starostů

15.  11.     č.j.     430  Envisan ČB – Evidenční list pro přepravu nebezpečných nákladů

19.  11.     č.j.     431  GEFOS TRADE s.r.o. – Smlouva odpovídající věcnému břemeni (Matějček)

19.  11.     č.j.     432  MV ČR Praha – Registr práv a povinností

19.  11.     č.j.     433  MV ČR Praha – Registr práv a povinností

19.  11.     č.j.     434   Krajský úřad Jihočeského kraje Odbor životního prostředí – Povolení výjimky k odchytu chráněných živočichů

20.  11.     č.j.      435 Magistrát města ČB Stavební úřad –Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce ( zahuštění TS za vodojemem

21.  11.     č.j.      436  MV ČR Praha – Registr práv a povinností

21.  11.     č.j.      437  Ing. Ondřej Zenkl – Nové vyjádření DI policie ČR o připojení na místní komunikaci  740/13 (Stejskal)

 

26.  11.     č.j       438  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových- Žádost o vyjádření k prodeji cesty k Zedníkům

27.  11.     č.j.      439  Magistrát města ČB odbor dopravy – vyjádření ke stavbě ( místní komunikace U Křížku)

28.   11.     č.j.      440   MV ČR Praha – Registr práv a povinností

28.   11.     č.j.      441    MV ČR Praha – Společné metodické stanovisko k možnosti obcí využívat základní registr obyvatel 

28.   11.     č.j.      443    Garanta –CZ – Žádost o zaslání návrhu požadavků na zahradní a komunální techniku z dotace MAS pro r 2013

28.   11.      č.j.     444  Martina Tesařová J.Bendy 32 ČB- Souhlas s napojením na vodovod

30.   11.      č.j.     445  Magistrát města ČB odbor ochrany živ. prostředí – souhlas s trvalým vynětím půdy ze zem. půd. fondu (Tesařovi Kaliště)

30.   11.      č.j.     446   Obec Habří – Souhlas se vstupem do sdružení Obcí pro rekonstrukci MŠ

30.   11.      č.j.      447   Obec Kvítkovice- Souhlas se vstupem do sdružení Obcí pro rekonstrukci MŠ

3.  12.     č.j.   447   Magistrát města České Budějovice – Odbor životního prostředí- Oznámení o zahájení řízení – ČOV Faust Kaliště

3.  12.     č.j.   448    Krajský úřad Jihoč. kraje – Potvrzení o odstranění nedostatků v návrhu ÚP Lipí