Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO LIpí z 5.6. 2017

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí,

konané dne 5. června 2017 v Lipí   

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Čutka, ing. Bláhová p. Bombala, p. Vlášková, p. Mojžíš

Omluven: p. Bombala, p. Vlášková, p. Mojžíš

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 4 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Schůzi zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů, kontrola, doplnění a informace k zápisu
 2. Výběr projektanta na projektovou dokumentaci rekonstrukce obecní budovy
 3. Usnesení č.15/2017: Žádost o poražení stromu
 4. Usnesení č.16/2017: Žádost o povolení zřízení věcného břemene
 5. Usnesení č.17/2017: Schválení závěrečného účtu
 6. Usnesení č.18/2017: Schválení roční účetní uzávěrky
 7. Usnesení č.19/2017: Schválení návrhu rozpočtu MŠ Lipí
 8. Usnesení č.20/2017: Výběr dodavatele rekonstrukci kanalizace v Kalištích
 9. Usnesení č.21/2017: Dodatek ke smlouvě č.: 1040012194/002
 10. Usnesení č.22/2017: Žádost o povolení kácení stromů
 11. Různé
 12. Dotazy OV Kaliště
 13. Došlá pošta, závěr

 

K programu:

 1. Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni ing. Bláhová, ing. Čutka                                                                       Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0

Místostarostka přítomné seznámila se zněním zápisu ze schůze zastupitelstva ze dne 24.4.2017. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2)         Výběr projektanta na přípravu projektové dokumentace na opravu obecní budovy v Kalištích. Osloveni a nabídku podali tři projektanti: a) Ing. Otto Eibl, b) Zdeněk Fornbaum, Dis c) Radek Ježek.

Cena nabídek:            Radek Ježek, Dis                  264 990 Kč včetně DPH

Zdeněk Fornbaum, Dis.         266 200 Kč včetně DPH

Ing. Otto Eibl                          225 000 Kč včetně DPH

ZO pověřuje stavební komisi prověřením jednotlivých nabídek po obsahové stránce. ZO rozhodne na další schůzi.

3)         Žádost o poražení stromu rostoucího mimo les. Jedná se o lípu rostoucí u propustku přes komunikaci do Dubného (pozemek p. Vlastislava Kamlacha), strom překáží rozšíření propustku. O poražení žádá obec Lipí, jako investor akce a zplnomocněný zástupce majitele pozemku, po ukončení stavby bude lípa nahrazena novou výsadbou.

Usnesení č.:15/2017: ZO Lipí souhlasí s poražením výše uvedeného stromu za dodržení bezpečnostních předpisů. Dřevo z poraženého stromu si vezme majitel pozemku.

 Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0

 

4)         Žádost o povolení zřízení věcného břemene pro uložení kanalizačního potrubí na pozemcích p.č. 431/5, p.č. 431/14 v k.ú Lipí, Eva Tesařová, ČB.

Usnesení č.:16/2017: ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení VB pro uložení kanalizačního potrubí na pozemku obce a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

 Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0

 

5)         Schválení závěrečného účtu a zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2016, se kterými seznámila účetní obce p. Svobodová.

Usnesení č. 17/2017: ZO Lipí schvaluje závěrečný účet obce za r. 2016 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání za rok 2016 bez výhrad. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.                                                                                      Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0

 

6)         Schválení roční účetní uzávěrky za r. 2016 obce Lipí a roční účetní uzávěrky za r. 2016 MŠ Lipí, seznámila p. Svobodová.

Usnesení č. 18/2017: ZO Lipí schvaluje roční účetní uzávěrku za r. 2016 obce Lipí s tím, že zisk ve výši 3 171 832,23 Kč bude převeden na účet 432- Výsledek hospodaření předcházejícího účetního období. Dále schvaluje roční účetní uzávěrku za r. 2016 MŠ Lipí s tím, že ztráta ve výši 8 861,33 Kč, bude převedena na účet 432- výsledek hospodaření předcházejícího období.                                                                                            Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0

 

7)         Schválení návrhu rozpočtu MŠ Lipí, seznámila p. Svobodová.

Usnesení č.19/2017: ZO Lipí schvaluje návrh rozpočtu MŠ Lipí na r. 2017. Návrh rozpočtu je vyrovnaný.                                                                                         Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0

 

8)         Výběr dodavatele rekonstrukci kanalizace v Kalištích. Osloveny byly tyto firmy: STAV CB s.r.o., firma Švec a firma TROL Jan Olžbut. Nabídku podali: a)STAV CB s.r.o. – 269 538 Kč včetně DPH a firma TROL Jan Olžbut - 268 173 Kč včetně DPH. Firma Švec, ČB podala svou nabídku po termínu. Po zhodnocení nabídek stavební komise doporučuje oslovit firmu TROL Jan Olžbut

Usnesení č.20/2017: ZO Lipí schvaluje doporučení výběrové komise a pověřuje starostu p. Stanislava Kyselu k podpisu smlouvy s vítěznou firmou.                      Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0

 

9)         Dodatek ke smlouvě č.: 1040012194/002 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni s firmou E.on. Smlouvu ZO schválilo 28. března 2017, bohužel z ní vypadl pozemek p.č. 1240/1. Jedná se uložení vzdušného vedení NN od sloupu u rybníka směrem k Fučíkům.

Usnesení č. 21/2017: ZO Lipí schvaluje dodatek ke smlouvě č.1040012194/002 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k podpisu výše uvedeného dodatku.                                               Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0

 

10)       Žádost o povolení kácení stromů rostoucích mimo les, společnost Juniperia, z.s. Jedná se o vyčistění pozemku třešňovky v Lipí od náletových dřevin. V současnosti třešňovka posečena a zbývá jen v době vegetačního klidu vyčistit pozemek od nežádoucích dřevin.

Usnesení č.:22/2017: ZO Lipí souhlasí s pokácením předem označených náletových dřevin. Veškeré činnosti v lokalitě budou i nadále konzultovány s mysliveckým sdružením.                                                                                                                      Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0

 

11)       Různé:

 

 • Rozpočtové změny č.4 (p. Svobodová) – pořízení školních potřeb do MŠ. ZO bere na vědomí.
 • Návrh darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru na údržbu a provoz sportovního areálu v Lipí ve výši 30 000 Kč a 50 000 Kč na vypracování projektu na vybudování víceúčelového hřiště. Obě položky zahrnuty v rozpočtu na rok 2017.                                                                                                                  Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0
 • MAS Netolice - nabídka na navýšení dotace na 40 000 Kč, jedná se o mobiliář. Obec Lipí má rezervováno jedno posezení v ceně 20 000Kč do Kališť k lesu u Klínaru. Starosta navrhuje objednání ještě 1 ks na dětské hřiště do Lipí.                                                                                                                       Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0
 • Finanční příspěvek Lince bezpečí. ZO navrhlo a odsouhlasilo příspěvek ve výši 2 000 Kč.                                                                                         Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0
 • V sobotu 3. června 2017 uspořádaly místní organizace Den dětí na hřišti v Lipí. Finanční příspěvek obce na tuto akci bude 8 000 Kč.        Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0
 • SUS ČB bude opravovat silnici III/14316 v úseku od křižovatky silnice II/143 do Slavče. Protože nelze dělat opravu po  pruzích, aby byla zajištěna průjezdnost komunikace, požádala SUS o dočasné využití obecní účelové komunikace do Slavče k vedení objízdné trasy.                                                  Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0
 • Obec Lipí získala z programu POV dotaci ve výši 130 000 Kč na kanalizaci v Kalištích a 26 000 Kč na opravu Božích muk.                                                  ZO bere na vědomí.
 •  
 • Žádost o přesunutí dopravní značky „Začátek a konec obce“ z důvodu bezpečnosti a omezení rychlosti (Václav Kopecký, Kaliště). Na základě tohoto podnětu od občanů svolá obec jednání s dotčenými orgány na místě.                                 ZO bere na vědomí.
 • MŠ Lipí – Zpráva o výsledku zápisu do MŠ Lipí na r. 2017/18.      ZO bere na vědomí.
 • Rozbitá kanálová vpusť mezi Postlů a p. Žaludem, Kaliště. Opravu se nabídl provést p. Žalud s p. Matějkou, obec zajistí financování materiálu a práce.
 • Žádost o povolení uspořádat oslavu narozenin v sále v Lipí (Jaroslav Vorel, Hradce 3). Pronájem sálu bude zpoplatněn podle obecní vyhlášky.   ZO bere na vědomí.
 • Stížnost na výsadbu živého plotu na cizím pozemku (p. Gutwirtová, Lipí). Podle stížnosti vysazují Kamlachovi živý plot na úplné hranici pozemku a plot tak zasahuje do pozemku p. Gutwirtové. Vzhledem k tomu, že nemá obec přestupkovou komisi a pravomoc řešit tyto spory, doporučuje ZO účastníkům sporu obrátit se na MM, případně řešit spor právní cestou.
 • Stížnost na systém svozu biodpadu a PDO a žádost o vrácení poměrné části poplatku za odpady, (p. Ondřej Čížek a Aleš Gajdošík, Lipí). ZO pověřuje p. Svobodovou, jako správce poplatku vypracováním odpovědi.
 • Stížnost p. Klimeše z Lipí zvyšujícím provoz na komunikaci ve směru od hřbitova do vsi . požaduje vybudování chodníku a osazení měřiče rychlosti. Odpovězeno bude v tom smyslu, že se nejprve musí opravit litinový rozvod vody, který je ve velmi špatném stavu a pak dojde k vybudování chodníků. Možnost osazení měřiče rychlosti a cenové relace prověří starosta.  

 

12)       Dotazy OV Kaliště:

 

 • Dotace a projektová dokumentace na opravu výpustě rybníka. Přímo z dotace již nelze do této akce zahrnout i způsob svodu dešťové vody z kaple do rybníka. Je ale možné tyto akce spojit a vyúčtovat zvlášť. Nutné bude najít trasu tak, aby nedošlo k poškození kořenového systému stromů.
 • PPO u Cipínů. Vysečení a vyčistění provedou p. Staněk a p. Matějka.
 • Chodník podél silnice III.tř. od Vyžrálka směrem k Jeřábkům. Majitelé pozemků sousedících s případnou stavbou chodníku se stavbou nesouhlasí. Protože nejsou na místě splněny šířkové poměry, je souhlas vlastníků bezpodmínečně nutný. ZO žádá OV Kaliště, aby pomohl v jednání s občany. Obec vyvolá předběžné jednání s dotčenými orgány, aby se vlastníci závazně vyjádřili.
 • Uschlé stromy u hřiště – firma Botree je o stavu stromů informována. V současné době nejsou kontejnerované hlohy v pěstební školce k dispozici. Kvůli dotaci je nutno dodržet druh vysazovaných stromů. Předběžný termín dodání nových stromů 7/20117.
 • Zřízení místa pro umístění kontejnerů na tříděný odpad na dolánku. ZO pověřuje OV v Kalištích vytipováním vhodného stanoviště, aby mělo pevný podklad a předběžným informováním a popř. souhlasem občanů bydlících v této lokalitě. Obec by pak koupila kontejnery.

 

13)       Došlá pošta:

 

- MM Č.B. - Odbor dopravy - Stanovení uzavírky na trase Třebín- Branišov

- MM Č.B. - Staveb. úřad – Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce (ČOV Lipí, kabel NN).

- ZD Skalka - návrh nové smlouvy na pronájem pozemků

- MM Č.B. – OOPŽP - Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce (Charvátová, Lipí)

- p. Klimeš, Lipí - žádost informaci dle § 106

- SPÚ Č.B. - Rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ Lipí

- SPÚ Č.B. - Rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ Kaliště u Lipí

- Jihoč. Kraj - Oznámení o schválení dotací POV

- MAS Blanský les, Včelná - Oznámení o konání shromáždění starostů

- JVS Č. Budějovice - Oznámení o konání Valné hromady  

- Juniperia - Informace o projektu

- MM Č.B. - OOŽP- Závazné stanovisko - souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF

- Martin Švec, Rudolfov- nabídka na zatrubnění stoky 

- MM Č.B. - Staveb. Úřad - Kolaudační souhlas, kabel NN ČOV Lipí

- Mgr. Bohumír Lisý a Petra Lisá - Rozhodnutí o umístění stavby

- MM Č.B. - Staveb. Úřad - Ing. Pavel Čutka, Územní souhlas – souhlas s umístěním stavby oplocení

- MM Č.B. - Staveb. úřad- MVDR Roman Bartoň, odstranění části objektu č.p. 21 Kaliště

 

 •  
 • Příští schůze ZO se koná v pondělí 26. června 2017.
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 21.30 hod.
 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne:           7.6.2017                                             Sejmuto dne:  22.6.2017

Zápis ověřili:               ing. Bláhová                                       ing. Čutka