Archiv zápisů

zápis ze schůze ZO Lipí z 31. 3. 2014

 

Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 31.3. 2014 v Kalištích u Lipí

Přítomni: Ing.Čutka Pavel, Ing.Bláhová Pavla, Honnerová Jana Dis., Kysela Stanislav,  Mojžíš Josef, Navrátil Luboš
Omluveni: Píša Pavel
Hosté: Hana Svobodová,  Balek Zdenek
Občané dle prezenční listiny
 Program :
1. Kontrola zápisu z minulé schůze ZO
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3.
Schválení prováděcí směrnice k Vyhlášce č. 220/2013
4. SUS žádost o povolení pokácení stromu  rostoucího mimo les
5. Obec Lipí - povolení pokácení stromu rostoucího mimo les

6. Pozemky pod chatami u Závratského rybníka

7. MAS Blanský les - zařazení obce do integrované strategie území regionu pro období 2014 - 2020

8. Dotace na zateplování veřejných budov

9. Schválení ceny vrácených pozemků v k.ú. Kaliště u Lipí

10. Různé

11. Diskuse

12. Došlá pošta

13. Závěr

K bodu 1
Zápis z minulé schůze ZO přečetl p. Mojžíš

Po přečtení zápisu pan Stanislav Kysela ještě upřesnil :

- Venkovní zídka budovy sálu v Lipí je již opravena, rozpočet činil 22 976 Kč.Kritickým se však stává stav střechy u komína nad skladovým prostorem budovy hostince.

- Značka " konec obce " v Kalištích po konzultaci s Policií ČR zatím  být posunuta nemůže.

K bodu 2

Zapisovatelem zápisu byl určen pan Mojžíš , oveřovatelem byl jmenován Ing. Pavel Čutka a pan Luboš Navrátil

K bodu 3

Paní Hana Svobodová seznámila ZO se zněním prováděcí směrnice k Vyhlášce č. 220/2013 ( o účetní uzávěrce ).

Usnesení číslo 12/2014 -  ZO  schvaluje prováděcí směrnici k Vyhlášce č. 220/2013 o účetní uzávěrce.

Hlasování :   Pro  6   proti  0  zdržel se  0

K bodu 4

Usnesení číslo 13/2014 -  ZO vyhovuje žádosti SÚS Č.Budějovice a souhlasí s pokácením lípy rostoucí mimo les v lokalitě Na Vránkovech na pozemku SÚS.Těžba bude provedena z důvodu bezpečnosti dopravního provozu mimo dobu vegetačního klidu.

Hlasování :   Pro  6  proti  0   zdržel se  0                                                     

K bodu 5

Usnesení číslo 14/2014 -  ZO souhlasí s pokácením lípy rostocí mimo les na pozemku patřící obci Lipí. Lípa bude poražena pro nevyhovující zdravotní stav a vzhledem k ohrožení bezpečnosti dopravy bude těžba provedena v době mimo vegetační klid.

Hlasování :   Pro  6   proti  0   zdržel se  0

K bodu 6.

Obec Lipí obdržela žádost o odkoupení navrácených pozemků od vlastníků chat v okolí Zavratského rybníka.Vzhledem k tomu, že uvedené pozemky byly navráceny teprve v uplynulém měsíci, bude nutno posouzení aktuálního stavu a okolí těchto pozemků. Poté dojde k rozhodnutí o případném prodeji či pronájmu jmenovaných parcel.

K bodu 7.

Usnesení číslo 15/2014  -  ZO souhlasí se zařazením obce Lipí a obce Kaliště u Lipí do integrované strategie území regionu MAS Blanský les Netolicko pro období 2014 - 2020

Hlasování : Pro  6   proti  0   zdržel se  0

K bodu 8.

Na Obec Lipí byla doručena nabídka  od firmy GRANT ELITE s.r.o. Praha na vypracování dotačních titulů na opravu MŠ.

ZO doporučuje podrobné prověření výše uvedené nabídky.

K bodu 9

P. Svobodová předložila dva návrhy ocenění nově nabytých lesních pozemků od VLS v kat.

území Kaliště u Lipí.

Návrhy ocenění bezúplatně nabytých pozemků od Vojenských lesů a

 

statků ČR, s.p.

 
               

Návrh č. 1

           

Převzetí ocenění pozemků dle evidence Vojenských lesů a statků ČR, s.p.

               

Dle druhu pozemku

á/m2

výměra

celková hodnota

 

zastavěná plocha nádvoří

3,8

638

2 424,40

 

lesní pozemek

3,8

199 434

757 849,20

 

trvalý travní porost

3,2

2 918

9 337,60

 

orná půda

6,2

1 147

7 111,40

 

ostatní plocha

3,-

2 117

6 351

 

Celkem

 

206254

783 073,60

 
         
               

Návrh č. 2

           

Ocenění dle cen pozemků použitých při ocenění

 

stávajících obecních pozemků

       
               

Dle druhu pozemku

á/m2

výměra

celková hodnota

 

zastavěná plocha nádvoří

50,-

638

31 900,00

 

lesní pozemek

14,-

199 434

2 792 076,00

 

trvalý travní porost

21,-

2 918

61 278,00

 

orná půda/k.ú. Kaliště r. 2014/

5,34

1 147

6 125,00

 

ostatní plocha

50,-

2 117

105 850

 

Celkem

 

206254

2 997 229,00

 
                 

 

Usnesení číslo 16/2014  -  ZO souhlasí s oceněním pozemků navrácených od VLS v katastrálním území Kaliště u Lipí do vlastnictví, dle návrhu č. 2.

Hlasování : Pro  6  proti  0  zdržel se  0

Kbodu 10

Různé:

a) Paní Hana Svobodová seznámila ZO s rozpočtovou změnou č.1/2014.

ZO bere na vědomí.

b) Ve čtvrtek 27.3.2014 se konalo soudní přelíčení obec Lipí - K7.Výrokem okresního soudu byla žaloba na obec Lipí zamítnuta.

c) Prodej palivového dřeva z lokality U modrého křížku - přihlásil se pan Novák na odkup užitkového dřeva a pan Jinšík a pan Milota z Lipí na odkup dřeva palivového.ZO z důvodu malého množství navrhuje prodat uvedené dřevo pal.panu Vl. Jinšíkovi.Větve zpracuje jedinný přihlášený pan Jeřábek  Kaliště. Veškerou další povýrobní hmotu zpracuje formou štěpek pan A.Cipín.

d) Rozpočet na opravu klempířských prvků na učebním bloku MŠ Lipí je 51 086 Kč. Vzhledem ke stavu střechy a  klemp.zařízení je bezpomínečně nutné tyto opravy urychleně provést.

    Dále byl na OÚ doručen dotační dopis od KÚ Jihoč. kraje o poskytnutí investičního finančního příspěvku na infrastrukturní projekty (sítě a pod) pro obec Lipí. Dotace ve výši 78 290 Kč je vedena jako kompenzace dotčení obce hlukovým pásmem letiště Planá.

e) Na opravu sálu a vnějších omítek objektu U Štětků je přislíbena dotace ve výši 190 000 Kč.Dalším návrhem na úpravu objektu sálu je oddělení přísálí od hlavní části. Je navrženo několik variant na způsob provedení a bude nutno z hlediska finančních i provozních jednotlivé varianty dále prověřit.

f) Tradiční jarní sběrný dvůr se bude konat  v sobotu, dne 12.4.2014 a to v obvyklých hodinách. Plakáta jsou již v obou částech obce vyvěšeny.

g) Starosta obce p. St. Kysela dále upozornil na konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 23 a 24.5.2014.

h) V MŠ Lipí proběhl zápis dětí, výsledek zatím není znám. Pan starosta St.Kysela upozornil na rozšíření třídy pro malé děti na plný stav a nástupu další nové učitelky do MŠ Lipí. Dále informoval ZO o  dovolené v MŠ v době letních prádnin.Termín dovolené bude od 14.7.2014 do 15.8. 2014.

ch) Ohledně stavu nového ÚP - začínají přicházet vyjádření nadřízených orgánů a ke schválení ÚP musí dojít do pěti let od podpisu.

i) Schválení věcných břemen na přípojky k jednotl. sítím zatím stojí na nevrácených podepsaných smlouvách některých vlastníků dotčených pozemků a na vytvoření souladu s novým OZ.

j) Povolení na pokácení stromů, rostoucích mimo les se vydává na stromy o obvodu 80 cm měřené ve výši 1,3 m, což odpovídá průměru cca 26 cm , měřeno tamtéž. Kácení křovin je možno bez povolení obce pouze tehdy, nejedná li se o významný krajinný prvek a plošná výměra výřezu křovin nepřesáhme plocu 40 m2.

k) Vyjádření oslovených firem k údržbě zeleně v obci vyznělo stejně, tedy odstranění nemocných a starých stromů a jejich postupnou obnovou zachovat ráz tipické venkovské návsi.Ošetření stromů bude zahájeno v nejkradší době panem Kalinou.

K bodu 11

Diskuse:

Nebylo dalších diskusních příspěvků.

K bodu 12

Došlá pošta

M.M.Č.B. staveb.úřad - oznámení o zahájení řízení oplocení p.Stejskal

 -  " -         - " -               oznámení o zahájení řízení el. přípojka p. Lysý

 -  "  -        -  "  -             oznámení o zahájení řízení stavební úpravy části usedlosti U Zedníků

 -  "  -        -  "  -             územní rozhodnutí, rozhodnutí o umístění stavby kabel NN ČOV Lipí

 -  "  -        -  "  -             výzva k přidělení č.p. p.Matějček Lipí

 -  "  -        - "  -              závěrečná kontrolní prohlídka p. Matějček Lipí

 -  "  -        -  "  -             rozhodnutí o umístění stavby studny  p. Hnátek

MM Č.B.  odbor OOŽP - kontrolní prohlídka ČOV p.Matějček Lipí

 -  "  -       -  "  -               kolaudační souhlas s užíváním stavby ČOV p. Matějček Lipí

 -  "  -       -  "  -               žádost o písemné vyjádření k věci kácení dřevin p. Chromý

 -  "  -        odbor dopravy. - rozhodnutí o povolení k připojení pozemku na silnici III.tř. p.Matějka ml.Kaliště

 -  "  -       -  "  -               oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou - ZTV U modrého křížku

Krajský úřad Jihoč. kraje - vyrozumění o provedeném vkladu VLS Kaliště

 -  "  -       -  "  -               dotační dopis kompenzační příspěvek letiště

Stavební firma Vastl - cenová nabídka

MANONA - návrh rozpočtu na klemp. prvky MŠ Lipí

Státní pozemkový úřad - oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek

Obec Homole - ÚP Homole změna č.5

J.Pečenka Č.B. - žádost o odprodej pozemku pod chatou

Jan Špinar Lipí - cenová nabídka oddělovacích žaluzií sál Lipí

MO Praha -  vyjádřenín k ÚP Lipí

SEI Praha -  vyjádření k ÚP Lipí

K bodu 11

Závěr :

 Starosta obce Lipí pan Stanislav Kysela ukončil jednání ve 20.50 hod.

Ověřovatelé zápisu  -  Ing. Pavel Čutka

                                    pan Luboš Navrátil