Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 8. 2018

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí,

konané dne 27. srpna 2018 v Lipí

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, p. Honnerová, ing. Bláhová, ing. Čutka, p. Bombala

Omluven: p. Mojžíš, p. Vlášková

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 5 členů, bylo usnášení schopné.
 • Schůzi zahájil a řídil starosta p. Kysela.

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů, schválení programu, ověření zápisu, připomínky
 2. Usnesení č.44/2018: Výběr dodavatele zpevněné plochy u MŠ Lipí
 3. Usnesení č.45/2018: Souhlas kácením stromu v období vegetačního klidu
 4. Usnesení č.46/2018: Smlouva o věcném břemenu s  E.on Distribuce
 5. Nákup kontejnerů na tříděný odpad
 6. Usnesení č.47/2018: Zpracování výběrového řízení na dodavatele opravy požární nádrže
 7. Usnesení č.48/2018: Nabídka na převod pozemku
 8. Usnesení č.49/2018:Finanční příspěvek do veřejné sbírky
 9. Různé, došlá pošta, diskuse, závěr.

 

K programu:

 1. Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni p. ing. Čutka a p. Bombala.                                                                   Hlasování: Pro:5 Proti:0 Zdržel se.0

Schválení programu, kontrola zápisu ze schůze 30.7.2018, připomínky k zápisu.

 1. Výběr dodavatele na vybudování zpevněné plochy u MŠ Lipí. Osloveny byly firmy:
 1.  Zednictví Adamczyk Český Krumlov. Cena: 284 746 Kč bez DPH, 344 542,66 Kč s DPH
 2.  HRaKOstav České Budějovice. Cena: 269 364 bez DPH, 325 930,44 Kč s DPH
 3.  Glet s.r.o. Hlinsko: Cena: 286 988 Kč bez DPH, 347 255,48 Kč s DPH

Na základě místní vyhlášky o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (bod č. 6) se jedná o zakázku II. kategorie:(od 150 000 - 399 999 Kč). Zakázka se zadává na základě průzkumu trhu, zadání schvaluje zastupitelstvo obce. Nejnižší cenu nabídla firma HRaKOstav.

Usnesení č.44/2018: ZO Lipí bere na vědomí předložené nabídky a souhlasí s oslovením firmy HRaKOstav a pověřuje starostu k zjištění referencí na tuto dodavatelskou firmu a příp. k podpisu smlouvy.                                                                                                    Hlasování: Pro:5 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Žádost obce Lipí o povolení k pokácení stromu rostoucího mimo les. Obec oslovil p. Fučík, že jasan, který vyrostl v těsné blízkosti jeho pozemku na parcele č. 1266/1 ve vlastnictví obce, narušuje svými kořeny jeho oplocení, navíc je proschlý a tím ohrožuje provoz ve svém okolí. K této žádosti se připojila i p. Prokopcová, ze sousední parcely.

Usnesení č.45/2018: ZO Lipí souhlasí s poražením výše uvedeného stromu v době vegetačního klidu na náklady obce.                                                  Hlasování: Pro:5 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Smlouva o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, č.CB-014330043139/001. Přípojka k stavebnímu pozemku p. Karla Maxy. Cena za zřízení věcného břemene činí 10 000 Kč.

Usnesení č.46/2018: ZO Lipí schvaluje smlouvu č.CB- 014330043139/001 o zřízení věcného břemene a pověřuje starostu Stanislava Kyselu podpisem této smlouvy.                                                                                                                                                           Hlasování: Pro:5 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Nákup kontejnerů na tříděný odpad na nově vybudovaná stanoviště v Kalištích a kontejner na papír na Sekyru Lipí. Nejnižší celkovou cenu nabízí FCC České Budějovice ve výši 33 396 Kč. Kontejnery budou objednány do konce měsíce 8/2018.                                                                                                                                        Hlasování: Pro:5 Proti:0 Zdržel se.0
 2. Zpracování výběrového řízení na dodavatele opravy požární nádrže a výběr firem pro oslovení. Zadáním pověřen Ing. Kunc. Oslovené firmy:
 1. Maustr plus s.r.o., Plzeňská 2311/2a, 370 04 Č. Budějovice, IČ:02715562
 2. Luboš Pícha, stavební a zemní práce, Krasejovka 11, 370 07 Č. Budějovice, IČ: 60872535
 3.  Proma stav s.r.o., Dubné 10, 373 84 Č. Budějovice, IČ: 28113705
 4. Zvánovec a.s., Rudolfovská 597, 370 01 Č. Budějovice, IČ: 26026279
 5.  Remonst stavební s.r.o., Rudolfovská 460/93, 370 01 Č. Budějovice, IČ: 48203351

Usnesení č.47/2018: ZO souhlasí s přípravou a vyhlášením výběrového řízení na opravu nádrže, oslovením výše uvedených firem a pověřuje starostu k podpisu smlouvy s Ing. Kuncem.                                                                                               Hlasování: Pro:5 Proti:0 Zdržel se.0

 1. Nabídka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, obci je nabízen pozemek p.č. 1192/20 o výměře 19 m2, vedený jako ostatní plocha a způsob využití silnice (místní komunikace, chodník) v k.ú. Lipí. Jedná se o chodník a pruh za školkou. ZO nabídku akceptuje a souhlasí s převodem pozemku do majetku obce.

Usneseníč.48/2018: ZO souhlasí s nabídkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a souhlasí s převodem pozemku do majetku obce.  Hlasování: Pro:5 Proti:0 Zdržel se0

 1. Vyhlášení veřejné sbírky na oddlužení obce Prameny.

Usnesení č.49/2018: ZO souhlasí s poskytnutím částky 5.000,- Kč na pomoc při oddlužení obce Prameny.                                                                          Hlasování: Pro:5 Proti:0 Zdržel se0

 1.  Různé:
 • Rozpočtová opatření č.11,12/2018. Přednesla p. Svobodová.           ZO bere na vědomí.
 • Žádost firmy TEXTIEco o povolení k umístění kontejneru na sběr textilu. Vzhledem k tomu, že Diakonie Broumov přestala použitý textil odebírat, ZO souhlasí.                                                                                                                         Hlasování: Pro:5 Proti:0 Zdržel se.0
 • Žádost p. Húska, Lipí o možnost rozšířit sportovní aktivity obce stolním tenisem při TJ Sokol Lipí. Hrálo by se v sále, kde je nutné v zimních měsících zajistit vytápění topení. ZO souhlasí, bližší podmínky projedná starosta              Hlasování: Pro:5 Proti:0 Zdržel se0
 • Oprava požární nádrže v Kalištích. Výzva by měla být vyhlášena v 9/2018. Ihned bude podána.
 • Očkování psů proti vzteklině a jiným chorobám se bude konat v sobotu 1 září 2018, v Lipí na návsi od 10:55 - 11:10 a v Kalištích od 11:15 - 11:25 rovněž na návsi.
 • Došlá pošta:
 • G-Projekt Č. Budějovice: Informace k dotacím na zateplení budov
 • SPÚ Praha – Rozhodnutí o odvolání (Lipí)
 • Mm ČB  Stavební úřad - Stavební povolení
 • Mm ČB  Stavební úřad - Schválení dělení pozemku
 • Mm ČB  Stavební úřad - Výzva k přidělení č.p., Kamlachová, Lipí
 • Mm ČB  Stavební úřad - Změna stavby před dokončením
 • Mm ČB  Stavební úřad - zahájení řízení o povolení výjimky
 • Mm ČB  Stavební úřad - změna stavby před dokončením
 • Mm ČB  Stavební úřad- zahájení řízení o povolení výjimky
 • ČB  Stavební úřad - Výzva k přidělení č.p., Marvanovi, Lipí
 • Mm ČB Odbor dopravy- Opatření obecné povahy (oprava kanalizace hospoda)
 • Mm ČB Odbor dopravy – Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu Hradce
 • Mm ČB Odbor dopravy – Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu Dubné
 • Mm ČB Odbor dopravy - povolení uzavírky silnice (Dubné)
 • EKO-KOM – Informace o vytříděných odpadech
 • Žádost o poražení stromu rostoucího mimo les, Prokopcová, Lipí
 • Mm ČB  OOŽP - Souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF, Ing. Vydra, ČB
 • Krajský úřad Jihoč. kraje - Nabídka na využití počítačového programu pro volby do ZO
 • Oznámení o vyhlášení dotačního programu ze státního fondu dopravní infrastruktury - možnost až 85% na investice v rozmezí 300 000 Kč– 20 mil.Kč. K podání je potřeba mít podanou žádost, včetně stavebního povolení.
 • Příští schůze ZO se koná v pondělí 24.9.2018.
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 20.15 hod.
 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne:           4.9.2018                                             Sejmuto dne:  20.9.2018

Zápis ověřili:               p. Bombala                                         Ing. Čutka