Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 6. 2016

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí ,

konané dne 27. června 2016

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Bláhová, ing. Čutka, p. Bombala, p. Mojžíš, p. Vlášková

Hosté: p. Balek, p. Svobodová, zástupci OV Lipí a Kaliště, občané obce dle prezenční listiny

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 7 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Poradu zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů, kontrola zápisu ze schůze ze dne 30.5.2016, doplnění a informace k zápisu (aktivity OV Lipí)
 2. Usnesení č.17/2016: Návrh smlouvy o věcném břemeni s E.On Distribuce, a.s.
 3. Usnesení č.18/2016: Úprava směrnice o veřejných zakázkách
 4. Usnesení č.19/2016: Změna č.1 Územního plánu obce Lipí
 5. Usnesení č.20/2016: Směna pozemků v rámci KPÚ
 6. Rozpočtové opatření č.6/2016
 7. Sběrný dvůr Švábův Hrádek – spolupráce
 8. Různé
 9. Dorazy a připomínky OV Kaliště
 10. Došlá pošta, diskuse, závěr

 

K programu:

 1. Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni p. Bombala a p. Vlášková. Místostarostka přečetla zápis ze schůze ZO ze dne 30.5.2016.

 

Starosta vyjádřil nespokojenost s komentáři uveřejněnými na stránkách OV Lipí, které obsahují řadu nepřesností, polopravd a zkreslených údajů. Podle ZO nepřísluší OV zveřejňovat věci ze zápisů zasedání ZO a navíc úplně vytržené z kontextu. Takové podávání informací občanům je pak silně zavádějící a zmatečné. ZO se před schůzí s OV sešlo a své postoje si s OV Lipí vysvětlili. Bylo dohodnuto, že OV Lipí nebude na svých stránkách a sociálních sítích zveřejňovat dílčí projednávanou problematiku, vytrženou z kontextu a bude své podněty k projednání zasílat vždy před minimálně týden před poradou ZO, aby mohlo ZO návrhy projednat a připravit se na řešení. Na podněty pak vždy bude reagováno na schůzi ZO a jejich řešení bude uvedeno v zápise.

 1. Návrh smlouvy o věcném břemeni se společností E-on. Jedná se o přípojku kabele NN od křížku na Sekyře směrem ke stavbě manželů Marvanových v Lipí.

Usnesení č.17/2016: ZO Lipí souhlasí s podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene číslo: CB- 14330033415/001 se společností  E.on Distribuce a.s. za úplatu 500 Kč a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k jejímu podpisu.        Hlasování: Pro: 7 proti: 0 Zdržel se: 0

3)         Po přezkumu hospodaření za rok 2015 byla navržena úprava směrnice pro zadávání veřejných zakázek, a to v článku IV., odst. 2. Nově bude bod 2 znít takto: U veřejných zakázek malého rozsahu třeba vyzvat nejméně tři dodavatele k předložení nabídky.

Usnesení č.18/2016: ZO souhlasí s úpravou směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v čl. IV odst. 2). Hlasování: Pro: 7 proti: 0 Zdržel se: 0

4)         Změna č.:1 ÚP Lipí. Zastupitelstvo obce Lipí se na své poradě v pondělí 20. 6. 2016 dohodlo, že podpoří navrhovanou změnu č.1ÚP Lipí (lokalita směr Dubné). Hlavním důvodem je zadání zpracování územních studií na celé k.ú. Lipí (tam kde je ÚP stanoveno) Proto je na čtvrtek 30.  6.2016 svoláno jednání s majiteli dotčených pozemků), kterého se zúčastní také zpracovatel  ÚP Ing. Arch. Brůha.a pořizovatel ÚP Ing. Smitka, aby zodpověděli případné dotazy vlastníků pozemků. Změna ÚP se uskuteční pouze za předpokladu, že většina majitelů vysloví se změnou souhlas. Jedná se o změnu využití z původně stanovených zem. usedlostí na smíšenou obytnou zástavbu. Pokud se majitelé většinově přikloní ke změně ÚP, budou se finančně podílet poměrem velikosti pozemku.

Zároveň budou zahájeny práce na územních studiích. (Viz usnesení ze schůze konané den 30. 5. 2016). Obec vyvolá jednání majitelů pozemků, kterých se týká povinnost zpracování územní studií, aby je seznámila se záměrem. Jak je uvedeno v usnesení, územní studie budou hrazeny vlastníky, opět podle výměry pozemků

Usnesení č.19/2016: ZO Lipí souhlasí s vypracováním změny č. 1 ÚP Lipí a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k oslovení zpracovatelů. Hlasování: Pro: 7 proti: 0 Zdržel se: 0

5)         Směna pozemků pro KPÚ. V průběhu KPÚ bylo zjištěno, že pro zřizování nových cest v k.ú.Kaliště není dostatek odpovídajících obecních pozemků. Projektant navrhuje směnu obecních pozemků v k.ú. Lipí za pozemky v Kališti

Usnesení č.20/2016: ZO Lipí souhlasí se směnou pozemků v k.ú. Lipí za pozemky v k.ú. Kaliště u Lipí z důvodu pozemkových úprav a pověřuje starostu p. Stanislava Kyselu zveřejněním této směny na úřední desce a následně podpisem směnné smlouvy.

Hlasování: Pro: 7 proti: 0 Zdržel se: 0

6)         Rozpočtové opatření č.6/2016: Účetní obce p. Svobodová seznámila ZO s rozpočtovým opatřením. Náklady se zvyšují o 56.655,- Kč (sečení trávy, obnova kaplí, příspěvek MAS Blanský les za interaktivní tabuli atd.). O stejnou částku se tak zvyšuje schodek rozpočtu obce. Hlasování: Pro: 7 proti: 0 Zdržel se: 0

 

 1. Sběrný dvůr Švábův Hrádek. Na základě četných dotazů občanů se starosta informoval u starostky Dubného, jakým způsobem probíhá spolupráce mezi obcí a sběrným dvorem v ČB. Dubné má zhruba 2x více obyvatel než obec Lipí a platí cca 60 000Kč/rok. Platby probíhají měsíčně na základě výpisu, kdo a co v daném období vyvezl. Samozřejmě to neplatí pro podnikatele, kteří mají ze zákona povinnost likvidovat odpady na své vlastní náklady. Náklady obce Lipí na 1 sběrný dvůr dvory jsou v průměru 30- 35 tisíc Kč. ZO projednalo nabídku a ceník poplatků za uložení jednotlivých druhů odpadů společnosti FCC (nástupce ASA) a shodlo se využít této možnosti likvidace odpadu pro občany obce, tedy sběrný dvůr v obci 1x ročně a možnost vyvést odpad na sběrný dvůr Švábův hrádek kdykoli v průběhu celého roku
 2. Různé:
 • Minulý týden proběhlo na obci projednávání KPÚ. KPÚ jsou téměř u konce, chybí dořešit pouze několik pozemků, jejichž vlastníci se na projednání buď nedostavili, anebo s výměnou nesouhlasí. Na obec by měly připadnout všechny pozemky ve vlastnictví státu a většina pozemků patřících státnímu pozemkovému úřadu, jedná se převážně o cesty. Převedením těchto pozemků získá naše obec přibližně 3,5 hektaru pozemků.
 • Na MM České Budějovice, OOŽP se proběhlo projednání připomínek k projektové dokumentaci, kde byly vysvětleny připomínky  Povodí Vltavy, a.s., a tak by do konce tohoto týdne mělo být vydáno stavební povolení na ČOV Lipí.
 • Podle informací p.Šůny z firmy ČEVAK, a.s. se připravuje dotační titul MŽP na zajištění pitné vody, který bude vyhlášen  červenci. Tato dotace by se mohla v našem případě použít na obnovu jímacích zářezů na obecním prameništi. Po vypsání konkrétních podmínek se ZO rozhodne, zda se přihlásit, aby obec nemusela řešit problémy s dodávkou vody jako v loňském roce.
 • Setkání starostů MAS na Včelné. Protože se změnily pravidla pro přiznání dotace a získané prostředky musí být využity pro celý spolek a ne pro jednotlivé obce uvažuje se o možnosti nákupu dalších turistických posezení (jako je u vodojemu v Lipí), nebo na projektovou dokumentaci na cyklostezky, které se připravují. Dále bylo dojednáno, že se na obce převedou některé věci, které byly původně v majetku svazku. U nás se jedná o tiskárnu, zahradní techniku a podobně.
 • Obec obdržela nabídku na vyřízení žádosti na domovní kompostéry, kontejnery a nádoby na odpad. Výše dotace je až 85 %. Starosta zjistí podrobnosti.
 1. Dotazy a připomínky OV Kaliště:
 1. Chodník od Modrého křížku k zastávce. Starosta jednal na odboru dopravy MM ČB s p. Talafousem, který vydával povolení na ZTV, proč v něm není zahrnut i zmíněný chodník. Bylo sděleno, že podmínka vybudovat chodník je ve vyjádření dopravní policie. Na dotaz, jak postupovat v případě, kdy majitelé přilehlých domů s chodníkem nesouhlasí, se vyjádřil, že je to problém obce tyto občany přesvědčit, odb. dopravy na chodníku trvá, a dokud nebude vybudován, nezkolauduje celé ZTV.

Situaci kolem chybného postupu stavebního úřadu v rámci územního i stavebního řízení popsal ing. Krátký. Vytkl obci, že v rámci ÚŘ nevznesla své požadavky na vybudování chodníku a jeho zapracování do projektové dokumentace. Obec ale jednala s tím, že stavba celého

propojovacího chodníku z lokality U modrého křížku k autobusové čekárně bude řešena v samostatném řízení, a to včetně vyjádření vlastníků přilehlých nemovitostí. Z bouřlivé diskuse vyplynuly tyto závěry:

 • sjednat jednání s p. Tesařem, jako momentálně jediným stavebníkem v dané lokalitě, následně
 • Vyvolat nové územní řízení na chodník podél komunikace
 • Smluvně s p. Tesařem ošetřit podmínku OOŽP MM ČB na realizaci náhradní výsadby zeleně v Kalištích za vykácené stromy, stanovit typ, výšku stromů. Vytipováním vhodné lokality byl několikrát pověřen OV Kaliště.
 • Nechat posoudit stávající dohody, uzavřené již s p. Tesařem, zda jsou právně závazné
 1. Sečení obecních pozemků v Kalištích. Vzhledem ke zdravotním problémům zaměstnance obce bude od července údržbu ploch v Kalištích provádět v rámci určených veřejně prospěšných prací nová pracovní síla. Delší pracovní neschopnost bude obec řešit buď smluvně nějakou firmou, nebo přijetím nového pracovníka.
 2. Rozpočet na obecních stránkách. RO na rok 2016 byl vyvěšen po celou dobu zákonné lhůty, po té se chybou v nastavení webových stránek automaticky přesunul do sekce Archiv. Bude sjednána náprava.
 3. OV Kaliště předloží návrh prostorového řešení budovy obecního úřadu v Kalištích kvůli přípravě výběrového řízení na jeho rekonstrukci.

Diskuse:

Protože se mnohdy v rámci různých dopravně stavebních akcí v obci jedná o odbornou problematiku, navrhuje stavební poradce p. Balek obnovení činnosti stavební komise.

 

Došlá pošta:

 • AGROPOZ CB s.r.o. - Vyjádření obce k pomístnímu názvosloví
 •  KÚ Jihoč. kraje- smlouva o poskytnutí dotace z programu POV (kapličky)
 • Povodí Vltavy s.p.- Vyjádření k ČOV Lipí
 • MAS Blanský les, podhůří - Oznámení o konání shromáždění starostů
 • TRAVAL s.r.o. - Pozvánka k projednání KPÚ
 • Staveb. poradna - zadávací dokumentace a návrh smlouvy ČOV Lipí 
 • Změna příloh Smlouvy o zajištění zpětného odběru odpadů
 • Mm ČB Staveb. úřad - Oznámení o zahájení řízení (oplocení Uhlíř)
 • Upozornění na vznikající černou skládku za hospodou
 • Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu

Upozornění pro občany:    

 1. Dovolená starosty: ve dnech 4.7.2016 – 8.7.2016
 2. Přechodná úprava provozu

Ve dnech 8. – 30. července 2016 bude uzavřena silnice Mokré – Třebín.

 

 • Příští schůze ZO se koná v pondělí 25.7.2016 v Lipí
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 21.00 hod.

 

 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne:           7.7.2016                     Zápis ověřili:   Stanislav Bombala    

Sejmuto dne:              22.7.2016                                           Kamila Vlášková