Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO LIpí z 26.8. 2013

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí ,

konané dne 26. srpna 2013

 

 

Přítomni: p. Kysela,p. Honnerová, p. Navrátil, p. Píša, ing. Čutka,

Hosté:p. Balek, p. Svobodová, za OV Kaliště – p. Maxa, ing. Krátký

 

Program:

 1. Kontrola zápisu z minulého jednání ZO
 2. Usnesení č.19/2013 – Smlouva o zápůjčce  
 3. Usnesení č 20/2013  -  Rozpočtové opatření č.6/2013 a 7/2013
 4. Žádosti občanů a organizací, došlá pošta
 5. Diskuse, závěr

 

Jednání:

 

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 5   členů, bylo usnášeníschopné.
 • Poradu zahájil a řídil starosta  p. Kysela.
 • Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenování ing. Čutka a p. Navrátil.
 • ZO pověřilo starostu p. Kyselu podpisem smlouvu o  pronájmu  prodejny v Lipí od 1.9.2013  p. Nguyem Tien Vanem. Nájem byl stanoven na 1000,- Kč /rok.
 • TJ Skol Lipí  podal žádost o  uzavření smlouvy o  zápůjčce popř. nájemní smlouvy s Obcí Lipí na plochu, na které je umístněno  fotbalové hřiště. Starostou navržena smlouva o zápůjčce. Sportovci  budou hřiště  zapůjčovat i ostatním  místním  organizacím (SDH Lipí, myslivci) na pořádání jejich akcí (Den dětí apod.) Povinností sportovců bude udržovat mimo jiné i prostory dětského a volejbalového hřiště. Obec zapůjčí  potřebnou techniku.
 • Usnesení č. 19/2013
 • ZO pověřilo starostu podpisem smlouvy o zápůjčce  plochy fotbalového hřiště. Hlasování: Pro: 5 Proti: 0
 • Usnesení č.20/2013
 • ZO souhlasí s prominutím poplatku  ze vstupného SDH Lipí – pořádání  pouťové zábavy v Lipí. Vzhledem k minimální účasti občanů vstupné nepokrylo ani náklady na hudební produkci. Hlasování: Pro: 5 Proti: 0
 • ZO projednalo předložený návrh rozpočtového opatření č.6/2013 a č. 7/2013 k přesunu rozpočtových prostředků. ZO bere na vědomí.
 • Dne 2.9.2013 bude zahájen provoz v obou  zrekonstruovaných třídách MŠ Lipí. Občané se mohou do  MŠ podívat v sobotu 31.8.2013 od 9 – 12 hod, kdy se koná Den otevřených dvěří.
 • Lokalita K7 Kaliště u Lipí – starostu kontaktovala Mgr. Kočerová z MM- odb. životního prostředí ohledně výzvy k posečení pozemku. Společnost odpověděla, že jedná  se ZD Skalka Lipí o pronájmu  pozemku, což potvrdil i předseda ZD p. Houška. Podmínkou ZD je uzavření smlouvy minimálně na 5 let, aby se ZD vrátily náklady vynaložené na rekultivaci celého pozemku.
 • Na  OÚ se obrátili zástupci tanečního kroužku ze ZŠ Dubné Dance Styl se žádostí o finanční příspěvek, který by jim pomohl při  účast na soutěžích. Na oplátku nabízí zdarma vystoupení  na  akcích  pořádaných obcí (např. jako předtančení na plesech). Bude projednáno na příštím ZO.
 • Alej Kaliště – při místním šetření uznána reklamace uschlých hrušní v aleji  v Kalištích. Dodavatelská firma vysází nové zdravé stromy.

 

 

 • Připomínky a náměty OV Kaliště:

- Územní plán – vyvěšení výkresu v Kalištích – navrženo vyvěšení ve výloze bývalého obchodu, na nástěnku dát jen upozornění. Na nástěnku se celý výkres nevejde. ZO souhlasí.Nutno oslovit arch. Brůhu o dodání dvou paré výkresů.

Zajištění posečení pozemku  u Kulhánků – na OÚ se byl informovat nový zájemce o koupi, bude vyzván k posečení.

- Sekačka pro Kaliště – byla již uzavřena  smlouva s firmou Agrozet na dodávku objednané techniky. Sekačka i křovinořez budou dodány v nejbližší době.

 

 • Došlá pošta:
 • Obecní úřad Dubné – Oznámení o uplatňování  Územního plánu Dubné
 • Katastrální úřad ČB – Smlouva o zřízení  práva  věcného břemene – cesta k ČOV
 • EON ČB – Smlouva o budoucí smlouvě – kabel NN Sekyra
 • KÚ Jihočeský kraj – Dotační dopis – povodně 2013 – oprava prameniště  (30.000,- Kč)

 

 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 20.30 hod.
 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

 

 

Vyvěšeno dne:          

Sejmuto dne:

 

 

 

 

Zápis ověřili: