Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí z 24. 9. 2012

 Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 24.9.2012 v  Kalištích u Lipí


Přítomni:Čutka Pavel, Bláhová Pavla, Honnerová Jana, Kysela Stanislav, Mojžíš Josef,Píša Pavel
Omluveni: Navrátil Luboš
Hosté:
Občané dle prezenční listiny


 Program :

1. Kontrola zápisu z minulé schůze ZO
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Rozpočtová změna č.5
4. Pro 22 smlouva o smlouvě budoucí
5. Prodloužení smlouvy s p. Malinovským
6. Žádost o směnu pozemků v Kalištích

7. Výběr advokáta K7
8. MŠ - celková rekonstrukce

9. VEGA-COM smlouva o věcném břemeni

10. Různé

11. Došlá pošta

12.Diskuse

13.Závěr

 

 


K bodu 1
Zápis z minulé schůze ZO přečetl p. Mojžíš


K bodu 2

Zapisovatelem zápisu byl určen pan Mojžíš, ověřovatelem byla jmenována paní Bláhová a paní Honnerová


K bodu 3

Starosta pan Kysela seznámil ZO s rozpočtovou změnou č. 5/2012

ZO bere na vědomí

 

K bodu 4

Usnesení číslo 28/2012

   ZO souhlasí a pověřuje starostu obce pana Kyselu k podpisu smlouvy mezi obcí Lipí a firmou PRO 22 na smlouvu  o smlouvě budoucí  ke zřízení práva věcného břemene k umístnění energetického zařízení v lokalitě U křížku v Kalištích - etapa II.

Hlasování :   Pro  6  proti  0  zdržel se  0

 

K bodu 5

Usnesení číslo 29/2012 

ZO souhlasí a pověřuje starostu pana Kyselu k podpisu smlouvy o prodloužení spolupráce s Ing. Malinovským

Hlasování :  Pro  6  proti  0  zdržel se  0

 

K bodu 6

Usnesení číslo 30/2012  

ZO souhlasí se žádostí pana Josefa Maxi o směnu pozemků  v k.ú. Kaliště , pozemek p.č.56/2 - 10 m2 , který se nachází pod stavbou žadatele a část pozemku p.č.1241/1 cca 125 m2, které jsou ve vlastnictví obce za část pozemku p.č. 1245/5 - cca 175 m2 a část pozemku 1241/9, které jsou ve vlastnictví žadatele. Oddělení a zaměření výše jmenovaných pozemků provede žadatel na vlastní náklady.

Hlasování :  Pro  6  proti  0  zdržel se  0

 

K bodu 7

Z důvodu postoupení žaloby proti obci Lipí ve věci K7 ke Krajskému soudu , rozhodne ZO dle aktuální situace o výběru advokáta pro zastoupení obce pro soudní líčení.

 

K bodu 8

Usnesení číslo 31/2012  

ZO souhlasí s rekonstrukcí kuchyně v MŠ a rekonstrukcí horního patra MŠ jen v případě, že obec na tyto rekonstrukce dostane dotace.

Hlasování :  Pro  6  proti  0  zdržel se  0

 

K bodu 9

Usnesení číslo 32/2012 

ZO souhlasí s návrhem smlouvy o věcném břemeni mezi obcí Lipí a firmou VEGA-COM

Hlasování :  Pro  6  proti  0  zdržel se  0

 

K bodu 10

Různé :  p. Kysela :

 

a) Dne 13.10.212 se uskuteční při příležitosti  slavnostního svěcení praporu SDH Lipí  mše svatá a vysazení pamětní lípy. Začátek je v 16.30 hod. v kapli v Lipí

 

Sběr šactva pro Diakonii Broumov se uskuteční v sobotu 27.10 2012

 

Vítání občánků se bude pořádat v pátek 2.11.2012

 

Sběr železného šrotu se uskuteční 3.11. 2012

 

Podzimní sběrný dvůr proběhne 10.11.02012

    

Podrobné informace na web. stránkách obce Lipí

 

b)  Lípa Kaliště - odhad, který nechala zpracovat fa. VEGA-COM je 27 330 Kč a z důvodu značné rozdílnosti obou odhadů bude nutno tyto předat k posouzení nezaujatým odhadcem.

 

c) Výsledná podoba ÚP je hotova, z naší strany probíhá jeho kontrola a vyřizují se poslední formality před jeho veřejným projednáváním.

 

d) K7 - majitelem pozemku je stále společnost Basiliscus a nic dalšího není známo

 

 

K bodu 11

Došlá pošta :

 

ČIŽP - usnesení , lípa Kaliště

ČIŽP - oznámení o zahájení správního řízení - lípa Kaliště

MAS Blanský les - oznámení o přidělení dotace z POV

Okresní soud Č.Budějovice - výzva k vyjádření k postupu soudu K7

PRO 22 - žádost o uzavření smlouvy o věcném břemeni

Mm Č.B. stavební úřad - usnesení o přerušení řízení o odstranění stavby oplocení

Mm Č.B. stavební úřad - kolaudační rozhodnutí - pokládka kabelu NN Kaliště

Mm Č.B. stavební úřad - kolaudační rozhodnutí - pokládka kabelu VO a VR Kaliště

VEGA-COM - smlouva o věcném břemeni

JUDr.Fořtl - stanovisko k dopisu

 

K bodu 12

Diskuse :

Nebylo diskusních příspěvků

 

K bodu 13

 

Pan Kysela ukončil jednání ve 20.10 hod.

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu  -  paní Bláhová Pavla

 

 

                        paní Honnerová Jana