Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí ,kteráse konala 26. 2. 2018

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí,

konané dne 26.2.2018

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Čutka, ing. Bláhová, p. Mojžíš, p. Bombala, p. Vlášková

Omluven: ----

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 7 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Schůzi zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů, ověření zápisu, připomínky
 2. Usnesení č.5/2018: Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu
 3. Usnesení č.6/2018: Povolení k pokácení stromů rostoucích mimo les
 4. Usnesení č.7/2018: Dodatek ke smlouvě o stavebním dozoru
 5. Různé, došlá pošta, závěr

 

K programu:

 1. Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni p. p. Vlášková, ing. Bláhová.                                                                    Hlasování: Pro:7 Proti:0 Zdržel se. 0

 

2) Schválení směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu.

Usnesení č.5/2018:

ZO Lipí souhlasí se směrnicí o zadávání zakázek malého rozsahu a pověřuje starostu p. Stanislava Kyselu jejím podpisem a zveřejněním na úřední desce a stránkách obce.

Hlasování: Pro:7 Proti:0 Zdržel se. 0

 

3) Žádost o povolení k pokácení stromů rostoucích mimo les. SÚS podala žádost o povolení k pokácení lip na Vránkovech u křížku. Jedná se o dvě lípy, které jsou suché a pádem mohou ohrožovat bezpečnost silničního provozu.

Usnesení č.6/2018:

ZO Lipí souhlasí s pokácením dvou lip na pozemku p.č. 1292/3 v k.ú. Lipí. Povolení k pokácení platí do konce března 2018.                                      Hlasování: Pro:7 Proti:0 Zdržel se. 0

 

4) Dodatek ke smlouvě o stavebním a technickém dozoru s Ing Mandou. Vzhledem k tomu, že se prodloužila doba kolaudace, je nutné schválit dodatek č. 1 na práce stavebního a technického dozoru.

Usnesení č.7/2018:

ZO Lipí souhlasí s dodatkem č. 1 smlouvy o stavebním a technickém dozoru s Ing. Mandou a pověřuje starostu Stanislava Kyselu jejím podpisem.               Hlasování: Pro:7 Proti:0 Zdržel se. 0

 

5) Různé:

Zastupitelstvo obce Lipí projednalo tyto další body:

 1. Rozpočtové opatření. p. Svobodová.                                               ZO bere na vědomí.
 2. Cenová nabídka na zpracování dopravního řešení chodníku podél komunikace p.č.1264/13 v Lipí (od hospody směrem k Pechům). Zpracovatelem navržena cena za studii chodníku v dohodnutém rozsahu, včetně projednání s DI Policie ČR, odborem dopravy a SÚS Jč. kraje ve výši 29.000 Kč. Zaměření bude fakturováno samostatně, tj. 9.000,- Kč. Celkem = 38.000,- Kč. Protože není jisté, bude-li řešení povoleno policií a SÚS (cesta je úzká, šíře vozovky musí zůstat 6 m a nový chodník 2 m), rozhodlo se ZO zatím nabídku nepřijmout a pověřuje stav. poradce p. Vandu předběžným projednání situace.
 3. Výběr výrobce držáků májky. Osloveny byly firmy:

1. LindSteel s.r.o. České Budějovice: cena 34.200 Kč bez DPH, (41.382 Kč) za oba držáky

2. BKS spol. s.r.o. České Budějovice: 40.800 Kč bez DPH,(49.368 Kč) za oba držáky.

ZO souhlasí s oslovením firmy LindSteel s.r.o. České Budějovice. Dodávka do konce března 2018.                                                                                                                                   Hlasování: Pro:7 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Žádost o pronájem plochy o velikosti 7,5x 5 m to je 37,5 m2 na pozemcích p.č.308/28,1281/1a 1279/9 v k.ú Lipí na krátkodobé parkování. (Jaroslav Antropius, Lipí). ZO žádost projednalo a uděluje souhlas s užíváním pozemku pro krátkodobé parkování do konce roku 2018.                                                                                                 Hlasování: Pro:7 Proti:0 Zdržel se. 0
 2. Na základě povinností, vyplývajících z nového nařízení GDPR, je nutné, aby všichni občané, kterým zasíláme obecní informace ve formě SMS nebo emailových zpráv, vyslovili svůj souhlas zprávou na adresu obecního úřadu nebo ve tvaru SMS.
 3. Výroční zpráva o hospodaření za r. 2017. Kontrola se konala 22. 2. 2018 s celkovým hodnocením A, tj. bez závad.
 4. Dovolená starosty ve dnech: 5.3. 2018 a 19. – 20.3. 2018.
 5. Připomínky OV Kaliště:
 • Nesouhlas s rušením zápisů a zveřejňováním pouze přijatých usnesení
 • Jaký je návrh nového zadání na rekonstrukci požární nádrže v Kalištích?
 • Zastávka autobusu – upozornění na nefunkční okap. Až bude vhodné počasí, bude okap sveden do šachty.
 • Polní cesta do Klínaru, bylo by možné ji opravit, tzn. zasypat největší nerovnosti?
 • Kontrolní šachta u zatrubněné stoky u zastávky autobusu není opatřena zámkem.
 1.  Došlá pošta:
 • Mm ČB Odbor dopravy - Stanovení místní úpravy - posunutí dopravní značky               (provede SÚS ČB)
 • Ing. Manda - kontrola nedodělků na stavbě ČOV Lipí
 • KÚ JČ kraje - Veřejná vyhláška - stanovení rozsahu záplavového území Dehtářského rybníka
 • CETIN a.s. – informace o odstranění nadzemního telefonního vedení v Kalištích
 • Mm ČB Staveb úřad - Souhlas s užíváním stavby (Zahradníková, Fojtík, Lipí)
 • Příští schůze ZO bude v Kalištích dne 9.4. .2018.

 

 1. Diskuse a závěr:
 • Příští schůze ZO se koná v pondělí 26. března 2018
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 21.00 hod.
 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne:           5.3.2018                                             Sejmuto dne:  21.3.2018

Zápis ověřili:               p. Vlášková                                        ing. Bláhová