Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO LIpí, která se konala 30. 10. 2017

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí,

konané dne 30. října 2017   

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Čutka, p. Bombala, ing. Bláhová

Omluven: p. Vlášková, p. Mojžíš

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 5 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Schůzi zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů, ověření zápisu, připomínky
 2. Usnesení č.42/2017: Smlouva o věcném břemeni
 3. Usnesení č.43/2017: Povolení k pokácení stromu rostoucího mimo les
 4. Usnesení č.44/2017: Schválení ceny vodného a stočného pro rok 2018
 5. Usnesení č.45/2017: Pronájem nebytových prostor
 6. Usnesení č.46/2017:Dodatek o navýšení cen za svoz odpadů
 7. Usnesení č.47/2017: Odkup části komunikace
 8. Usnesení č.48/2017: Střednědobý výhled rozpočtu obce
 9. Usnesení č.49/2017: Schválení dodavatele dveří do obchodu
 10. Příprava projektové dokumentace - oprava a obnova kanalizační stoky
 11. Různé, dotazy OV Kaliště u Lipí
 12. Došlá pošta, závěr

 

K programu:

 1. Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni Ing. Bláhová a ing. Čutka.                                                                       Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel se. 0

Místostarostka přítomné seznámila se zněním zápisu ze schůze zastupitelstva ze dne 25.9.2017. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky. Starosta pouze doplnil informace k žádosti p. Ivy Kamlachové o vyčištění rybníka, kterou projednalo ZO na minulé schůzi. ZO osloví odborníka z MM OOŽP a nechá provést rozbor sedimentu pro posouzení  míry znečistě , v jaké se obec případně podílela na znečištění rybníka, a až poté bude stanovena částka, kterou by se obec podílela na odbahnění rybníka. 

 1. Smlouva o věcném břemeni č.CB-14330025247/001, jedná se o přípojku k ČOV Lipí. Náhrada za věcné břemeno činí 10 000 Kč.

Usnesení č.42/2017: ZO Lipí schvaluje návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: CB-14330025247/001 a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k jejímu podpisu.                                                                                                                                      Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Žádost o povolení kácení stromu rostoucího mimo les, p. Stráský, Kaliště. Strom (jedle) je starý a proschlý, a proto z bezpečnostních důvodů žádá o povolení k poražení.

Usnesení č.43/2017: ZO Lipí souhlasí s poražením jedle na vlastní náklady. Při kácení bude dodržována bezpečnost tak, aby nedošlo ke zranění nebo poškození cizího majetku.                                                                                   Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. ČEVAK - schválení ceny vodného a stočného na r. 2018. Podle navržené smlouvy se společností ČEVAK se ceny nemění a zůstávají stejné jako v roce 2017, tzn. vodné =36,90 Kč/m3, stočné =12,24 Kč/m3, pevná složka 636 Kč.  Nájemné – vodné=25.168 Kč, nájemné - stočné =44.649 Kč, celková cena za nájem, který zaplatí ČEVAK obci =69. 817 Kč, vč. DPH.

Usnesení č. 44/2017: ZO Lipí schvaluje návrh cen pro vodné a stočné na r. 2018 a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k podpisu výše uvedeného návrhu.                                                                                                                                                                      Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Schválení pronájmu nebytových prostor v č.p.13 u Štětků. Záměr pronájmu byl řádně vyvěšen v termínu 4. 10. - 20. 10.2017. Zájem projevil p. Zvánovec, Lipí.

Usnesení č.45/2017: ZO Lipí schvaluje návrh na pronájem nebytových prostor v č.p.13 U Štětků za cenu 1.000,- Kč/ rok a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k přípravě smlouvy o pronájmu s p. Miroslavem Zvánovcem a jejím podpisem. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou 2 měsíce.                          Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Návrh dodatku č. 14 o navýšení cen za svoz odpadů se společností FCC České Budějovice s.r.o. Jedná se o navýšení ceny za svoz a likvidaci odpadů přibližně o 6%, což je o 2.200 Kč. Navýšení bude zahrnuto do rozpočtu 2018, cena pro občany se nemění.

Usnesení č.46/2017: ZO Lipí souhlasí s návrhem dodatku č. 14 ke Smlouvě o cenových podmínkách svozu a nakládání s odpady a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k podpisu výše uvedeného dodatku.                                             Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Schválení odkupu části soukromé komunikace. Jedná se o komunikaci směrem k č.p. 31, p. Vyžrálkovi. Tuto část obec využije jako přístupovou komunikaci do dvora za hospodou. Cesta začíná u hlavní komunikace a končí za vjezdem na dvůr do hospody, celková plocha pozemku komunikace = 280 m2, dohodnutá cena =50 Kč/m2, tj. 14 000 Kč. Současně budou zrušena věcná břemena (p. Petr Kreps, p. Hana Vyžrálková), která zaručují používání této místní komunikace.

Usnesení č.47/2017: ZO Lipí schvaluje návrh smlouvy o odkupu části komunikacep.č. 1289/2 o rozloze 280 m2 v k.ú. Lipí     

 za14 000 Kč od p. Jana Vyžrálka a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k přípravě a podpisu kupní smlouvy .

 1. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu Obce Lipí na r. 2018-2022. Seznámila účetní obce p. Svobodová.

Usnesení č.48/2017: ZO Lipí schvaluje předložený střednědobý výhled rozpočtu Obce Lipí na r. 2018-2022.                                                                  Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Schválení dodavatele dveří do obchodu v Lipí. Osloveny byly a nabídku zaslaly firmy: a) OKNO TECHNIK CB (dvoudílné dveře s izolačním dvojsklem za =33.829 Kč tj. celkem za dvoje dveře 67.658 Kč b) OTHERM (dvoudílné dveře s izolačním trojsklem za 37.345 Kč, tj. 74.691 Kč.).

Usnesení č. 49/2017: ZO schvaluje jako dodavatele dveří do obchodu v Lipí firmu Okno Technik CB. Dodací lhůta je 4-6 týdnů, poskytnutá záruka 5 let. Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel. 0

 1. Předložení smlouvy na přípravu projektové dokumentace na opravu a obnovu kanalizační stoky. Kanalizaci vedoucí ze septiku hospody je potřeba opravit tak, aby se do ní mohly připojit další domy, dále je potřeba obnovit stoku vedoucí od domů na Pazderně. Projekty zpracuje Ing. Manda. Obsah smlouvy a požadavky obce k projektové dokumentaci budou projednány na poradě ZO.
 2. Různé:
 • p. Svobodová – Rozpočtové opatření č.8/2017. P=45.107,77 Kč, V=65.644,- Kč, schodek rozpočtu se zvyšuje o 20.535 Kč.                                    ZO bere na vědomí.
 • Žádost TJ Sokol Lipí o finanční dar na údržbu provoz zařízení ve výši 30.000,- Kč. Zahrnuto do rozpočtu obce na r.2018.
 • Žádost SDH Lipí o finanční dar 5.000 Kč na pořádání Hasičské ligy 2018.
 • Žádost OV Lipí o zapůjčení sálu a zajištění topení na uspořádání tradičního Vánočního jarmarku v neděli 26.11.2017od 14 hodin.
 • Informace o sbírce pro Diakonii Broumov: Tradičně pořádaná sbírka, která se konala vždy v polovině listopadu, letos podle informací z Diakonie neproběhne. Termín předpokládaného konání je 2/2018.                                                    ZO bere na vědomí.
 • Žádost SDH Kaliště u Lipí – SDH Kaliště u Lipí žádá příspěvek na zakoupení motorové stříkačky PS 12 jako náhrady za neopravitelnou stříkačku Mára, která dosloužila a je neopravitelná. Předběžná cena 50.000 Kč. Zahrnuto do rozpočtu obce na r.2018.
 • Vítání občánků se uskuteční v pátek 10.11.2017 od 14 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Lipí.
 • Starosta informoval o průběhu shromáždění starostů svazku Blanský les. Jednalo se mj. o možnostech čerpání dotace z POV. Navrženo bylo: a) vybudování stanovišť pro kontejnery a nákup nových kontejnerů b) elektronická úřední deska. ZO Lipí souhlasí s variantou a) odpadové hospodářství.
 • Hostinec Lipenka (Pavel Kočer) - žádost o zařazení do rozpočtu náklady na rekonstrukci toalet v hostinci v ceně 35.000 Kč. Zahrnuto do rozpočtu obce na r.2018, částka navýšena na 200.000 Kč (celková rekonstrukce sociálního zařízení).
 • Připomínky a dotazy OV Kaliště:
 1. Požadavek na závazné rozhodnutí / stanovisko ZO, které bude zaručovat přítomnost zástupce z Kaliště (osadního výboru, místního spolku) v případě budoucích jednání týkajících se RP a souvisejících staveb na bývalé lokalitě K7 v Kalištích. Předpokládáme vzájemnou informovanost a sdílení dokumentace. // ZO projedná na poradě v listopadu 2017.
 2. Jaký bude rozsah prací  v rámci oprav rybníka na návsi? // - Rozsah prací je řádově v hodnotě 1 milión Kč. Na tuto akci je přislíbena dotace z MZe ve výši 750.000 Kč po dodání všech náležitostí. Nutné je nechat zpracovat rozbor sedimentu kvůli uložení. V rámci akce dojde k celkové opravě vypouštěcí části nádrže, opravě spodní části břehu nádrže a úpravám pláště celé nádrže proti propouštění. K celé akci ještě proběhne jednání.
 3. Osadní výbor zformuluje znění petice týkající se umístění značek „konec obce“ ve směru na Lipí. Žádost o stanoviska orgánů, se kterými o tomto problému obec jednala. //  O posunutí značky IZ 4b (konec uzavřené osady) několikrát žádala obec MM, Odbor dopravy, který rozhodl vždy se záporným výsledkem.
 1. Došlá pošta:
 • manželé Benešovi, Třebín - Připomínka ke změně č. 1 ÚP Lipí
 • SETERM a.s.- Žádost o vyjádření a schválení stavby el. zařízení k územnímu řízení 
 • MO Praha - Vyjádření ke změně č. 1 ÚP Lipí
 • Radek Strnad, Srubec – Pohůrka - Žádost o souhlas s napojením pozemku na kanalizaci
 • KÚ Jihoč. kraje – stanovisko ke změně č.1 ÚP Lipí
 • MAS Blanský les, Včelná - Oznámení o konání shromáždění starostů
 • E-on ČB - Upozornění vlastníkům nebo uživatelům nemovitostí (ořez dřevin)
 • MM OÚP - Oznámení o konání společného jednání změny č. 1 ÚP Vrábče dne 14.11.2017
 • MM OOŽP - Závazné stanovisko - souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF (Veselý, Kaliště)
 • MM OOŽP - vyjádření ke změně č.1 ÚP (požadavky předány ing. Smitkovi k zapracování)
 • MM Stav. úřad - Sdělení o nabytí právní moci (kabelové vedení NN č.p. 61)
 • MM Stav. úřad - Územní rozhodnutí, rozhodnutí o umístění stavby (kabelové vedení NN č.p. 61)
 • MM Stav. úřad - Usnesení o přerušení řízení o odstranění stavby (Čutka, Lipí)
 • MM Stav. úřad - Stavební povolení (Babková, Lipí)
 • MM Stav. úřad - Rozhodnutí, dodatečné povolení stavby (Lipí 65, p. Prokopcová)
 • MM Stav. úřad - Výzva k přidělení č.p.158 (Zahradníková +Fojtík, Lipí)
 • MM Stav. úřad - Výzva k účasti na záv. kontrolní prohlídce (Zahradníková+Fojtík, Lipí)
 • MM Stav. úřad - Oznámení o zahájení územ.řízení (kabelové ved. NN Kaliště, Maxa K.)
 • -KÚ Jč kraj – 9. zasedání Zastupitelstva Jihočeské ho kraje
 • Podmínky ČNB pro používání služby ABOP K internetového bankovnictví
 • Ing. Sihelník, Trhové Sviny – Žádost o vyjádření k projektu

 

 •  
 • Příští schůze ZO se koná v pondělí 27.11.2017
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 21.15 hod.
 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne:           3.11.2017                                           Sejmuto dne:  18.11.2017

Zápis ověřili:               Ing. Bláhová                                       ing. Čutka