Obec Lipí

Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO LIpí, která se konala 30. 10. 2017

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí,

konané dne 30. října 2017   

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Čutka, p. Bombala, ing. Bláhová

Omluven: p. Vlášková, p. Mojžíš

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 5 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Schůzi zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů, ověření zápisu, připomínky
 2. Usnesení č.42/2017: Smlouva o věcném břemeni
 3. Usnesení č.43/2017: Povolení k pokácení stromu rostoucího mimo les
 4. Usnesení č.44/2017: Schválení ceny vodného a stočného pro rok 2018
 5. Usnesení č.45/2017: Pronájem nebytových prostor
 6. Usnesení č.46/2017:Dodatek o navýšení cen za svoz odpadů
 7. Usnesení č.47/2017: Odkup části komunikace
 8. Usnesení č.48/2017: Střednědobý výhled rozpočtu obce
 9. Usnesení č.49/2017: Schválení dodavatele dveří do obchodu
 10. Příprava projektové dokumentace - oprava a obnova kanalizační stoky
 11. Různé, dotazy OV Kaliště u Lipí
 12. Došlá pošta, závěr

 

K programu:

 1. Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni Ing. Bláhová a ing. Čutka.                                                                       Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel se. 0

Místostarostka přítomné seznámila se zněním zápisu ze schůze zastupitelstva ze dne 25.9.2017. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky. Starosta pouze doplnil informace k žádosti p. Ivy Kamlachové o vyčištění rybníka, kterou projednalo ZO na minulé schůzi. ZO osloví odborníka z MM OOŽP a nechá provést rozbor sedimentu pro posouzení  míry znečistě , v jaké se obec případně podílela na znečištění rybníka, a až poté bude stanovena částka, kterou by se obec podílela na odbahnění rybníka. 

 1. Smlouva o věcném břemeni č.CB-14330025247/001, jedná se o přípojku k ČOV Lipí. Náhrada za věcné břemeno činí 10 000 Kč.

Usnesení č.42/2017: ZO Lipí schvaluje návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: CB-14330025247/001 a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k jejímu podpisu.                                                                                                                                      Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Žádost o povolení kácení stromu rostoucího mimo les, p. Stráský, Kaliště. Strom (jedle) je starý a proschlý, a proto z bezpečnostních důvodů žádá o povolení k poražení.

Usnesení č.43/2017: ZO Lipí souhlasí s poražením jedle na vlastní náklady. Při kácení bude dodržována bezpečnost tak, aby nedošlo ke zranění nebo poškození cizího majetku.                                                                                   Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. ČEVAK - schválení ceny vodného a stočného na r. 2018. Podle navržené smlouvy se společností ČEVAK se ceny nemění a zůstávají stejné jako v roce 2017, tzn. vodné =36,90 Kč/m3, stočné =12,24 Kč/m3, pevná složka 636 Kč.  Nájemné – vodné=25.168 Kč, nájemné - stočné =44.649 Kč, celková cena za nájem, který zaplatí ČEVAK obci =69. 817 Kč, vč. DPH.

Usnesení č. 44/2017: ZO Lipí schvaluje návrh cen pro vodné a stočné na r. 2018 a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k podpisu výše uvedeného návrhu.                                                                                                                                                                      Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Schválení pronájmu nebytových prostor v č.p.13 u Štětků. Záměr pronájmu byl řádně vyvěšen v termínu 4. 10. - 20. 10.2017. Zájem projevil p. Zvánovec, Lipí.

Usnesení č.45/2017: ZO Lipí schvaluje návrh na pronájem nebytových prostor v č.p.13 U Štětků za cenu 1.000,- Kč/ rok a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k přípravě smlouvy o pronájmu s p. Miroslavem Zvánovcem a jejím podpisem. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou 2 měsíce.                          Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Návrh dodatku č. 14 o navýšení cen za svoz odpadů se společností FCC České Budějovice s.r.o. Jedná se o navýšení ceny za svoz a likvidaci odpadů přibližně o 6%, což je o 2.200 Kč. Navýšení bude zahrnuto do rozpočtu 2018, cena pro občany se nemění.

Usnesení č.46/2017: ZO Lipí souhlasí s návrhem dodatku č. 14 ke Smlouvě o cenových podmínkách svozu a nakládání s odpady a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k podpisu výše uvedeného dodatku.                                             Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Schválení odkupu části soukromé komunikace. Jedná se o komunikaci směrem k č.p. 31, p. Vyžrálkovi. Tuto část obec využije jako přístupovou komunikaci do dvora za hospodou. Cesta začíná u hlavní komunikace a končí za vjezdem na dvůr do hospody, celková plocha pozemku komunikace = 280 m2, dohodnutá cena =50 Kč/m2, tj. 14 000 Kč. Současně budou zrušena věcná břemena (p. Petr Kreps, p. Hana Vyžrálková), která zaručují používání této místní komunikace.

Usnesení č.47/2017: ZO Lipí schvaluje návrh smlouvy o odkupu části komunikacep.č. 1289/2 o rozloze 280 m2 v k.ú. Lipí     

 za14 000 Kč od p. Jana Vyžrálka a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k přípravě a podpisu kupní smlouvy .

 1. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu Obce Lipí na r. 2018-2022. Seznámila účetní obce p. Svobodová.

Usnesení č.48/2017: ZO Lipí schvaluje předložený střednědobý výhled rozpočtu Obce Lipí na r. 2018-2022.                                                                  Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Schválení dodavatele dveří do obchodu v Lipí. Osloveny byly a nabídku zaslaly firmy: a) OKNO TECHNIK CB (dvoudílné dveře s izolačním dvojsklem za =33.829 Kč tj. celkem za dvoje dveře 67.658 Kč b) OTHERM (dvoudílné dveře s izolačním trojsklem za 37.345 Kč, tj. 74.691 Kč.).

Usnesení č. 49/2017: ZO schvaluje jako dodavatele dveří do obchodu v Lipí firmu Okno Technik CB. Dodací lhůta je 4-6 týdnů, poskytnutá záruka 5 let. Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel. 0

 1. Předložení smlouvy na přípravu projektové dokumentace na opravu a obnovu kanalizační stoky. Kanalizaci vedoucí ze septiku hospody je potřeba opravit tak, aby se do ní mohly připojit další domy, dále je potřeba obnovit stoku vedoucí od domů na Pazderně. Projekty zpracuje Ing. Manda. Obsah smlouvy a požadavky obce k projektové dokumentaci budou projednány na poradě ZO.
 2. Různé:
 • p. Svobodová – Rozpočtové opatření č.8/2017. P=45.107,77 Kč, V=65.644,- Kč, schodek rozpočtu se zvyšuje o 20.535 Kč.                                    ZO bere na vědomí.
 • Žádost TJ Sokol Lipí o finanční dar na údržbu provoz zařízení ve výši 30.000,- Kč. Zahrnuto do rozpočtu obce na r.2018.
 • Žádost SDH Lipí o finanční dar 5.000 Kč na pořádání Hasičské ligy 2018.
 • Žádost OV Lipí o zapůjčení sálu a zajištění topení na uspořádání tradičního Vánočního jarmarku v neděli 26.11.2017od 14 hodin.
 • Informace o sbírce pro Diakonii Broumov: Tradičně pořádaná sbírka, která se konala vždy v polovině listopadu, letos podle informací z Diakonie neproběhne. Termín předpokládaného konání je 2/2018.                                                    ZO bere na vědomí.
 • Žádost SDH Kaliště u Lipí – SDH Kaliště u Lipí žádá příspěvek na zakoupení motorové stříkačky PS 12 jako náhrady za neopravitelnou stříkačku Mára, která dosloužila a je neopravitelná. Předběžná cena 50.000 Kč. Zahrnuto do rozpočtu obce na r.2018.
 • Vítání občánků se uskuteční v pátek 10.11.2017 od 14 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Lipí.
 • Starosta informoval o průběhu shromáždění starostů svazku Blanský les. Jednalo se mj. o možnostech čerpání dotace z POV. Navrženo bylo: a) vybudování stanovišť pro kontejnery a nákup nových kontejnerů b) elektronická úřední deska. ZO Lipí souhlasí s variantou a) odpadové hospodářství.
 • Hostinec Lipenka (Pavel Kočer) - žádost o zařazení do rozpočtu náklady na rekonstrukci toalet v hostinci v ceně 35.000 Kč. Zahrnuto do rozpočtu obce na r.2018, částka navýšena na 200.000 Kč (celková rekonstrukce sociálního zařízení).
 • Připomínky a dotazy OV Kaliště:
 1. Požadavek na závazné rozhodnutí / stanovisko ZO, které bude zaručovat přítomnost zástupce z Kaliště (osadního výboru, místního spolku) v případě budoucích jednání týkajících se RP a souvisejících staveb na bývalé lokalitě K7 v Kalištích. Předpokládáme vzájemnou informovanost a sdílení dokumentace. // ZO projedná na poradě v listopadu 2017.
 2. Jaký bude rozsah prací  v rámci oprav rybníka na návsi? // - Rozsah prací je řádově v hodnotě 1 milión Kč. Na tuto akci je přislíbena dotace z MZe ve výši 750.000 Kč po dodání všech náležitostí. Nutné je nechat zpracovat rozbor sedimentu kvůli uložení. V rámci akce dojde k celkové opravě vypouštěcí části nádrže, opravě spodní části břehu nádrže a úpravám pláště celé nádrže proti propouštění. K celé akci ještě proběhne jednání.
 3. Osadní výbor zformuluje znění petice týkající se umístění značek „konec obce“ ve směru na Lipí. Žádost o stanoviska orgánů, se kterými o tomto problému obec jednala. //  O posunutí značky IZ 4b (konec uzavřené osady) několikrát žádala obec MM, Odbor dopravy, který rozhodl vždy se záporným výsledkem.
 1. Došlá pošta:
 • manželé Benešovi, Třebín - Připomínka ke změně č. 1 ÚP Lipí
 • SETERM a.s.- Žádost o vyjádření a schválení stavby el. zařízení k územnímu řízení 
 • MO Praha - Vyjádření ke změně č. 1 ÚP Lipí
 • Radek Strnad, Srubec – Pohůrka - Žádost o souhlas s napojením pozemku na kanalizaci
 • KÚ Jihoč. kraje – stanovisko ke změně č.1 ÚP Lipí
 • MAS Blanský les, Včelná - Oznámení o konání shromáždění starostů
 • E-on ČB - Upozornění vlastníkům nebo uživatelům nemovitostí (ořez dřevin)
 • MM OÚP - Oznámení o konání společného jednání změny č. 1 ÚP Vrábče dne 14.11.2017
 • MM OOŽP - Závazné stanovisko - souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF (Veselý, Kaliště)
 • MM OOŽP - vyjádření ke změně č.1 ÚP (požadavky předány ing. Smitkovi k zapracování)
 • MM Stav. úřad - Sdělení o nabytí právní moci (kabelové vedení NN č.p. 61)
 • MM Stav. úřad - Územní rozhodnutí, rozhodnutí o umístění stavby (kabelové vedení NN č.p. 61)
 • MM Stav. úřad - Usnesení o přerušení řízení o odstranění stavby (Čutka, Lipí)
 • MM Stav. úřad - Stavební povolení (Babková, Lipí)
 • MM Stav. úřad - Rozhodnutí, dodatečné povolení stavby (Lipí 65, p. Prokopcová)
 • MM Stav. úřad - Výzva k přidělení č.p.158 (Zahradníková +Fojtík, Lipí)
 • MM Stav. úřad - Výzva k účasti na záv. kontrolní prohlídce (Zahradníková+Fojtík, Lipí)
 • MM Stav. úřad - Oznámení o zahájení územ.řízení (kabelové ved. NN Kaliště, Maxa K.)
 • -KÚ Jč kraj – 9. zasedání Zastupitelstva Jihočeské ho kraje
 • Podmínky ČNB pro používání služby ABOP K internetového bankovnictví
 • Ing. Sihelník, Trhové Sviny – Žádost o vyjádření k projektu

 

 •  
 • Příští schůze ZO se koná v pondělí 27.11.2017
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 21.15 hod.
 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne:           3.11.2017                                           Sejmuto dne:  18.11.2017

Zápis ověřili:               Ing. Bláhová                                       ing. Čutka

dnes je: 22.01.2019

svátek má: Slavomír

Aktuality

Setkání se senátorem
více
Rozpočtové opatření č. 18/2018
více
Plán termínů schůzí ZO na rok 2019
více
Program kulturně společenských akcí
více
zveřejnění záměru prodeje nemovitosti
více
POPLATKY v roce 2019
více
Informace k dani z nemovitých věcí
více
Zápis ze shůze ZO konané 19.12.2018
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2019
více
Schválený rozpočet obce na rok 2019
více
Program schůze konané ve středu 19.12.2018
více
Program schůze konané ve středu 19.12.2018
více
Rozpočtové opatření č. 17/2018
více
Zápis ze schůze ZO konané 26.11.2018
více
Tréninky stolního tenisu
více
Návrh rozpočtu MŠ Lipí na rok 2019
více
Návrh rozpočtu obce Lipí na rok 2019, výkaz Fin 2-12 M k 31.10.2018
více
pozvánka na stolní tenis v Lipí
více
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 16/2018
více
Program ustavující schůze obecního Zastupitelstva, která se bude konat 29.10. 2018 od 19.00 hod.
více
výsledky voleb do zastupitelstva obce ve dnech 5. a 6. 10. 2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 5. 2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 24. 9. 2018 v Kališti u lipí
více
Rozpočtové opatření č. 15/2018
více
Rozpočtové opatření č. 14/2018
více
Zpevněná plocha v MŠ Lipí
více
zahájení provozu místní knihovny
více
Program schůze ZO Lipí ,která se bude konat 24. 9. 2018 v Kalištích
více
Rozpočtové opatření č. 13/2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 8. 2018
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 12
více
Rozpočtové opatření č. 11
více
Stanovení počtu členů volebních komisí
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 7. 2018
více
pozvánka na setkání seniorů
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí
více
Územní studie SO8 L
více
Územní studie SO9.L
více
Územní studie SO7L
více
Územní studie SO6.L
více
Územní studie SO.5 L
více
územní studie SO4 L
více
územní studie SO3 K
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
zápis e schůze OZ Lipí z 25. 6. 2018
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 14. 6. 2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 30. 5. 2018
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 25. 6. 2018
více
Územní plán Lipí změna č. 1
více
Rozpočtové opatření č. 9
více
Postupy správce při splnění požadavků, plynoucích z práv subjektů údajů
více
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů
více
Informace o zpracování osobních údajů
více
Změna termínu zasedání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 6,7,8
více
Závěrečný účet za rok 2017 - schválený
více
Rozpočtové opatření č. 5/2018
více
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže roce
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 9. 4. 2018
více
Oznámení o změně termínu konání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 4/2018
více
informace společnosti ČEVAK o odpojování stávajících septiků a přepojení nemovitostí na
více
Tabulka vývozu BIO popelnic
více
Svoz BIO Popelnic
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,kteráse konala 26. 2. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č. 2
více
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2017
více
Zápis do Mateřské školy v Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 1/2018
více
Zápis ze schůze konané dne 31. 1. 2018
více
výsledky voleb prezidenta druhé kolo
více
Plán schůzí ZOLipí na r.2018
více
program porady ZO Lipí , která se bude konat 31. 1. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 12,13/2017
více
Rozpočtové opatření č. 11/2017
více
Poplatky v roce 2018
více
výsledky volby prezidenta - první kolo
více
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci + dodatek č. 1
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2017
více
informace k dani z nemovitých věcí pro r. 2018
více
oznámení o změně výpůjční doby v knihovně Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 10/2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 11. 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na léta 2018-2022
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2018
více
Schválený rozpočet na rok 2018
více
zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne5. 11. 2017
více
Rozpočtové opatření č. 9/2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí, která se konala 30. 10. 2017
více
Výsledky voleb do parlamentu ČR 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018-2022
více
SMLOUVA O DÍLO
více
Rozpočtové opatření č. 7 a 8.2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 9. 2017 v Kalištích
více
program schůze ZO Lipí , která se bude konat 25. 9. 2017
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 4. září 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,konané dne 28. srpna 2017
více
Rozpočtové opatření č. 6/2017
více
Oznámení změna č-1 ÚP Lipí-návrh-společné jednání
více
Program schůze ZO Lipí která se bude konat 28. 8. 2017
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 3. 8. 2017
více
Změna č.4 ÚP Homole
více
program schůze OZ Lipí, která se bude konat 3. 8. 2017
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 26. 6. 2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí z 5.6. 2017
více
Rozpočtové opatření č. 4 a 5.
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, závěrečném účtu a rozpočtovém výhledu dobrovolného svazku obcí blanský les- podhůří
více
Přeložení schůze ZO Lipí
více
Informace o integrovaném dopravním systému Jihoč. kraje
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 24. 4. 2017
více
Finanční úřad pro jihočeský kraj- Veřejná vyhláška
více
Závěrečný účet za rok 2016
více
Rozpočtové opatření č. 3.2017
více
Smlouva o dílo- Oprava Božích muk
více
Zápis ze schůze ZO ze dne 27.3.2017
více
Jak třídit bioodpad v domácnosti
více
Výzva pro majitele psů
více
Rozpočtové opatření č. 2.2017
více
Rozpočtové opatření č. 1.2017
více
služby pro obyvatele obce
- Obec Lipí nabízí občanům možnost štěpkování větví z jarního řezu ovocných stromů a okrasných keřů doma, zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě osobně, telefonicky, nebo elektronicky. Štěpkování se bude provádět zdarma.
více
zápis ze schůze ZO Lipí která se měla konat 27. 2. 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 1. 2017
více
Schválený rozpočet na rok 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, ze dne 12.12.2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromaďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Komplexní pozemkové úpravy Lipí
více
Komplexní pozemkové úpravy v Kalištích
více
Smlouva o dílo
více
28. 11. 2016 se koná schůze ZO Lipí
více
Návrh rozpočtu na rok 2017
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konaného 31. 10. 2016
více
smlouva na zajištění koordinátora BOZP při přípravě stavby
více
Příkazní smlouva
Příkazní smlouva na zajištění koordinátora BOZP při práci na staveništi - kanalizace a čistírna odpadních vod
více
Ustavující zasedání Zastupitelstva Jihoč . kraje
více
Výsledek volby do Senátu ČR II kolo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 9. 2016 v Kalištích
více
Vyhláška o regulaci nočního klidu
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 29. 8. 2016
více
Zápios z mimořádné schůze ZO Lipí konané 15. 8. 2016
více
Sportovní přípravka pro děti od 3 do 6 let
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 25. 7. 2016
více
Sběrný dvůr Švábův Hrádek
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 6. 2016
více
Vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele ČOV kanalizace Lipí
více
Změna směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 5. 2016
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva č. 1/206 o poskytnutí neinvestiční dotace
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 29. 2. 2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 1. 2016
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 11. 2015
více
Řád veřejného pohřebiště
více
Návrh rozpočtu na rok 2016
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 10. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne29. 9. 2015
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 2. 9. 2015
více
zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 31. 8. 2015
více
Skládka biologického odpadu.
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 27. 7. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 29. 6. 2015
více
ÚP Lipí 2 část
více
ÚP Lipí 1 část
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 5. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 4. 2015
více
Veřejná vyhláška
více
Zápis ze schůze ZO lipí konané 23. 2. 2015
více
Nový informační systém pro občany
více
Vyhláška Obce Lipí o chovu psů a drobného hospodářského zvířectva
více
Obec Lipí na mapovém portálu GEOSENSE
více

Anketa

Chcete strom na nádvoří u restaurace?

ANO
odpověď ANO (78%)
78%
NE
odpověď NE (22%)
22%