Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne30. 9. 2013


 

Zápis zeschůze ZO Lipí konané dne 30. 9. 2013 v Kališti u Lipí


Přítomni:Ing.Čutka Pavel, Ing.Bláhová Pavla, Honnerová Jana Dis., Kysela Stanislav,  Mojžíš Josef, Navrátil Luboš
Omluveni: Píša Pavel
Hosté:  Balek Zdenek
Občané dle prezenční listiny

 
 Program :

1. Kontrola zápisu z minulé schůze ZO
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3.
Smlouva č. 1 o právu provést stavbu
4. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací
5. Smlova o uzavření budoucí darovací smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem

6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

7. Kácení stromů rostoucích mimo les na Sekyře v Lipí

8. Různé

9. Diskuse

10. Došlá pošta

11. Závěr


K bodu 1
Zápis z minulé schůze ZO přečetl p
. Mojžíš

Zájezd pro seniory  dne 19.9.2013 byl hodnocen účastníky velmi kladně.

Dne 2.9.2013 se zahájil provoz v nově opravené třídě v MŠ Lipí a dne 20.9.2013 byl zahájen prodej v obchodu v Lipí.

Lokalita K7 je již posečena.

Do místní části obce Kaliště byla dodána nová travní sekačka a křovinořez


K bodu 2

Zapisovatelem zápisu byl určen pan Mojžíš , ověřovatelem byla jmenována Jana Honnerová Dis a Ing. Pavla Bláhová

 

K bodu 3

Usnesení číslo 21/2013 -  ZO  pověřuje starostu pana Kyselu k podpisu smlouvy č.1, O právu provést stavbu ZTV U Křížku v Kalištích

Hlasování :   Pro  6   proti  0  zdržel se  0

 

K bodu 4

Usnesení číslo 22/2013 -  ZO pověřuje starostu pana Kyselu k podpisu smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy o převodu vlastnictví  k nemovitostem ZTV, v lokalitě U Křížku v Kalištích.

Hlasování :   Pro  6  proti  0   zdržel se  0

                                   

 

K bodu 5

Usnesení číslo 23/2013 -  ZO pověřuje starostu pana Kyselu k podpisu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací - lokalita U Křížku v Kalištích.

 

Hlasování :   Pro  6   proti  0   zdržel se  0

 

K bodu 6.

Usnesení číslo 24/2013 - ZO pověřuje starostu obce pana Kyselu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - lokalita U Křížku v Kalištích.

Hlasování :  Pro  6   proti  0   zdržel se  0

 

K bodu 7.

ZO souhlasí s pokácením označených stromů rostoucích mimo les v lokalitě Na sekyře u bývalého Johnova políčka. Důvodem k pokácení je nepřehlednost a bezpečnost provozu na místní dopravní komunikaci.

Hlasování : Pro  6   proti  0   zdržel se  0

 

K bodu 8.

Různé:

a) Kácení stromů rostoucích mimo les v lokalitě U Křížku v Kalištích - po poradě s panem Cyprem budou vybrány stromy, které lze zpeněžit jako dřevo užitkové a zbytek dřevní hmoty bude následně prodán jako palivo.

ZO souhlasí

 

b) Taneční kroužek Dance styl při ZŠ Dubné žádá OÚ Lipí o finanční příspěvek na svou činnost. ZO rozhodla podpořit tuto dětskou aktivitu finančním obnosem ve výši 2 000 Kč.

ZO souhlasí

 

c) V sobotu 19.října 2013 se bude konat tradiční podzimní sběrný dvůr.Zahájen bude v Lipí od 8.00 hod do 10.30 a v Kalištích od 10.30 do 12.00 hod. Sběr železného šrotu se konat nebude , ale lze ho dovést k místu sběrného dvora, odkud jej následně odvezou členové TJ Sokol Lipí.

 

d) ZO navrhuje opět požádat pana Radka Žaluda o vystoupení na tradiční půlnoční mši, konané v kapli v Lipí.

ZO souhlasí

 

e) Rekonstrukce kuchyně v MŠ Lipí je možno řešit 1) výměna pouze rozvodů vody s ponecháním stávajícího zařízení

                                                                                   2) celková kompletní rekonstrukce

Varianta č.2 je finančně velice náročnější i když existuje možnost čerpání dotace přes mikro region Blanský les.

 

f) Paní Pletková zaslala na OÚ další žádost o ochranu pokojného stavu na pozemku p.č.1041/2v k.ú. Kaliště,(K7).Tato parcela,bude v novém ÚP vedena jako veřejná zeleň, zatím je pozemek veden jako orná půda ,tudíž bez jakékoliv ochrany. Je nutno se informovat na odboru život. prostředí MM Č.Budějovice nebo Krajského úřadu,  kdo rozhodl o tom, že se v dané lokalitě vyskytují chránění živočichové a rostliny a jaké pokyny vydal k obdělávání tohoto pozemku.

 

g) Ministerstvo obrany informovalo OÚ Lipí o navrácení pozemků v k.ú. Kaliště k datu 1.1.2014. Jedná se o lesní a ornou půdu , trvalý travní porost, ostatní plochy a zastavěné plochy v celkové výši cca 22 ha.

 

h) Sběr šatstva pro firmu Diakonie Broumov se uskuteční dne 16.11.2013 dopoledne v sále v Lipí a v budově obce v Kalištích.

 

ch) Připomínky OV Kaliště

- Zpracování studie obnovy zeleně v Kalištích - je potřeba dodat seznam oslovených firem pro názorné vysvětlení otázky financí a jednotlivých prací

- protipovodňová opatření - bez důkladného průzkumu a předpokládaného finančního rozpočtu nelze na tuto akci jednoznačné odpovědět

- skruže na K7 - za meliorace do průměru 20 cm odpovídá majitel pozemku, možno domluvit s předsedou ZD panem Houškou, který je však v současné době mimo území republiky

 

 

K bodu 9

Diskuse :

Pan Podhradský v diskusi opětovně zmínil možnost připojení Kališť k ČOV v Lipí. Tato akce se jeví do budoucna jako příliš drahá a nereálná.

 

K bodu 10.

Došlá pošta :

M.M.Č.B. staveb.úřad - zahájení stavebního řízení Olga Hajná Lipí

 -  " -         - " -               výzva k závěrečné prohlídce Notovi Lipí

 -  "  -        -  "  -             kolaudační řízení Olga Hajná Lipí

 -  "  -        -  "  -             společný souhlas se stavbou RD Kamlachová Marie Lipí

 -  "  -        -  "  -             souhlas s užíváním stavby Notovi Lipí

 -  "  -        - "  -              oznámení o zahájení řízení o povolení výjimky -  vrtaná studna Hnátek

MM Č.B.  odbor OOŽP - oznámení o zahájení vodoprávního řízení septik Bouchal Kaliště

 -  "  -       -  "  -               souhlas k odnětí půdy ze ZPF, kanalizace ČOV Lipí

 -  "  -       -  "  -               rozhodnutí k ČOV Kamlachová Marie Lipí

 -  "  -       -  "  -               rozhodnutí o vydání staveb. povolení septik Bouchal Kaliště

 -  "  -        odbor dopravy. - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Čevak a.s. - cenová nabídka úpravy posilovací stanice

Krajský úřad Jihoč. kraje - návrh smlouvy - dotace MŠ

 Ing. Lucie Farská - žádost o vyjádření ke stavbě RD

Krajská veterinární správa Jihoč Kraje - ukončení opatření proti moru včelího plodu

AU DESIGN - územní studie Lipí sever (Píša P)

Koldová Lucie - žádost o vyjádření ke stavbě pro stavební řízení

MŽP Praha - regulace kormoránů

Martin Tesař ČB - vyjádření ke stavbě RD

Eon ČB - oznámení o přerušení dodávky el. energie

Vegacom a.s. - oznámení o odstranění závad

 

K bodu 11

Závěr :

Pan starosta obce Lipí Stanislav Kysela ukončil jednání ve 20.05 hod.

  

Ověřovatelé zápisu  -  Jana Honnerová Dis.

                                    Ing. Pavla Bláhová