Obec Lipí

Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne29. 9. 2015

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí ,

konané dne 29. září 2015

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Bláhová, Ing. Čutka

Hosté: p. Balek, p. Svobodová, p. Maxa

Omluven: p. Mojžíš, p. Bombala, p. Vlášková  

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 4 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Poradu zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Kontrola zápisu ze schůze ze dne 31.8.2015, jmenování zapisovatele a ověřovatelů
 2. Usnesení č.44/2015: Výběrové řízení „“Sadové úpravy Kaliště u Lipí“
 3. Usnesení č.45/2015: Jmenování komise pro VŘ „Výstavba bytu……..“
 4. Usnesení č.46/2015: Návrh firem pro VŘ „Výstavba bytu……..“
 5. Nabídka KÚ Jč.kraje - kompostéry
 6. Usnesení č.47/2015: Dodatek č.1 – Oprava kaple v Lipí
 7. Rozpočtové opatření č.9/2015
 8. Dotazy OV
 9. Došlá pošta, diskuse, informace pro občany

 

K programu:

1)         Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni: ing. Čutka a ing. Bláhová. P. Honnerová přečetla zápis ze schůze ZO ze dne 31.8.2015.                                                                                      Hlasování:Pro:4 proti:0 Zdržel se:0

K zápisu starosta dodal:  Využití pozemkových úprav pro směnu pozemků na budování chodníků a výstavbu ČOV Kaliště bylo již na začátku úprav navrženo Ing. Novotnému z firmy Traval, která provádí pozemkové úpravy v našem katastru. Navržená směna je dle jeho vyjádření možná za předpokladu dostatku obecní půdy vhodné ke směně a souhlasu majitelů dotčených pozemků.

2) Schválení výsledků výběrového řízení „Sadové úpravy Kaliště”. V rámci výběrového řízení byly osloveny firmy:

a) BoTree zahradní ateliér s.r.o. Planá

b) Ing. jiří Hájek zakládání zahrad Olešná

c) VTP AGRIEN s.r.o. Branišovská, České Budějovice.

Všechny oslovené firmy se do výběrového řízení přihlásily včas a jejich nabídky byly kompletní. Na základě nejnižší nabídkové ceny byla vybrána firma firma BoTree, zahradní ateliér, s.r.o. Planá (cena: 280.409,27, vč. DPH)

Druhá se umístila firma Ing. Jiří Hájek, zakládání zahrad Olešná (cena: 294.853 Kč, vč. DPH)

Jako třetí se umístila firma VTP AGRIEN, s.r.o., České Budějovice (cena: 298.986 Kč, vč. DPH).

Komise navrhuje jako vítěze firmu: BoTree zahradní ateliér, s.r.o. Planá.

Usnesení č.44/2015: ZO Lipí souhlasí s návrhem komise a pověřuje starostu Stanislava Kyselu vyzvat vítěznou firmu BoTree, zahradní ateliér, s.r.o. k podpisu smlouvy.

Hlasování:Pro:4 proti:0 Zdržel se:0


 

 3) Jmenování komise pro výběrové řízení „ Výstavba bytu v nebytových prostorách prodejny v Lipí” a schválení textu nabídky pro oslovení firem. Navržena byla komise ve složení: Stanislav Kysela, Zdeněk Balek, Josef Mojžíš, dále schvaluje text výzvy k předložení nabídky. Zároveň starosta navrhl oslovit Ing. Kunce k vypracování výběrového řízení na tuto akci.

Usnesení č.45/2015: ZO Lipí souhlasí s navrženou komisí pro výběrové řízení „Výstavba bytu v nebytových prostorách prodejny v Lipí“a textem nabídky pro oslovení.        

Hlasování:Pro:4 proti:0 Zdržel se:0

 

4) Návrh firem pro výběrové řízení na akci „Výstavba bytu v nebytových prostorách prodejny v Lipí”: a) firma BIFA spol. s r.o., Skuherského 70, České Budějovice,

b) Stavení firma Vastl, Včelná c) Václav Budín, Planá 22, České Budějovice

Usnesení č.46/2015: ZO Lipí souhlasí s oslovením navržených firem pro výběrové řízení „Výstavba bytu v nebytových prostorách prodejny v Lipí”    Hlasování:Pro:4 proti:0 Zdržel se:0

 

5) OÚ obdržel nabídku KÚ Jihočeského kraje na kompostéry, které kraj nakoupil v rámci dotačního programu, ale jejich kapacita nebyla vyčerpána. Po poradě ZO, starosta osloví KÚ a zažádá o kompostéry pro občany obce, kteří budou mít zájem. (2 typy: a) velikost 900 l za 272 Kč  b) velikost 453 l za 199 Kč)                                                                      ZO bere na vědomí.

 

6) Schválení dodatku ke smlouvě o dílo č. 1 na opravu kaple v Lipí.

Usnesení č.47/2015: ZO souhlasí s uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci kaple v Lipí a pověřuje starostu obce jeho podpisem.        Hlasování:Pro:4 proti:0 Zdržel se:0

 

7) Rozpočtové opatření č. 9/2015: Místostarostka p. Honnerová seznámila ZO s rozpočtovým opatřením č.9/2015. Příjmy se navýšily o 26.300 Kč, výdaje o 364.041 Kč. Celkový schodek rozpočtu obce na rok 2015 se zvyšuje na 3.634.133 Kč.

Hlasování:Pro:4 proti:0 Zdržel se:0

 

8) Dotazy a náměty OV Kaliště:

- P. Josef Maxa z OV Kaliště zpracoval anketu k budoucímu účelovému využití obecního domu v Kalištích. S výsledky ankety seznámil zastupitele v prezentaci. Na základě těchto výsledků bude následně připravena kompletní projektová dokumentace, tak aby obec mohla případně využít případné dotace v rámci programu Zelená úsporám pro veřejné budovy.

9) Došlá pošta

 • Magistrát města, Stavební úřad:
 • Oznámení o zahájení řízení (Oplocení, Uhlíř, Kaliště u Lipí)
 • Oznámení- Zahájení společného řízení (Garáž a dílna, Růzhová, Lipí)
 • Kolaudační souhlas (kabelové vedení NN pro 6 RD, Kaliště u Lipí)
 • Magistrát města, Odbor ochrany životního prostředí
 • Oznámení o pokračování řízení (Přeložka kanalizace v Lipí)
 • Výzva k závěrečné kontrolní prohlídce (Septik, Šenkýřová, Kaliště u Lipí)
 • Rozhodnutí, Povolení (DČOV, Roman Zikmund, Lipí)
 • -Krajský úřad Jihočeského kraje:

– návrh smlouvy o poskytnutí dotace (kuchyně MŠ)

– návrh smlouvy o poskytnutí dotace (kaple Lipí II etapa)

 

Informace pro občany:

 • V sobotu 24.10.2015 se koná SBĚRNÝ DVŮR, společně se sběrem železného šrotu. Kontejnery budou přistaveny následovně: v Lipí:8.00 hod – 10.30. hod., v Kalištích. 10.30 hod – 12.00 hod.
 • V sobotu 3.10.2015 se od 9- 11hod. uskuteční den otevřených dveří ve školní kuchyni MŠ Lipí, která prošla nákladnou rekonstrukcí.


 

 

Diskuse, závěr:

 • ZO navrhlo, aby se OV Lipí aktivně zapojil do vytypování tras budoucích chodníků, které by se mohly zahrnout do výměny v rámci pozemkových úprav a také spolupracoval se zastupitelstvem při jednání s jednotlivými občany.
 • Ing. Bartoňová poděkovala jménem všech seniorů, kteří se v září zúčastnili zájezdu na Červenou Lhotu, za skvěle připravenou akci.

Dále pak požádala ZO o možnost zajištění dopravního spojení do Dubného, a to hlavně v době letních prázdnin. Starší občané, kteří dojíždí k lékaři se totiž nemohou v tomto období dostat zpět domů. ZO zjistí možnosti a osloví i lékaře MUDr. Macha.

 

Po skončení jednání byla přítomným puštěna na dataprojektoru prezentace o obci Kaliště, fotografie ze zájezdu seniorů, kterou zpracoval Stanislav Bombala.

 

 • Příští schůze ZO se koná v pondělí úterý 26.10.2015v Lipí
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 20.45 hod.

 

 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne:                       1.10.2015

Sejmuto dne:                          15.10.2015

Zápis ověřili:                           Ing. Pavla Bláhová

                                               Ing. Pavel Čutka

dnes je: 22.01.2019

svátek má: Slavomír

Aktuality

Setkání se senátorem
více
Rozpočtové opatření č. 18/2018
více
Plán termínů schůzí ZO na rok 2019
více
Program kulturně společenských akcí
více
zveřejnění záměru prodeje nemovitosti
více
POPLATKY v roce 2019
více
Informace k dani z nemovitých věcí
více
Zápis ze shůze ZO konané 19.12.2018
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2019
více
Schválený rozpočet obce na rok 2019
více
Program schůze konané ve středu 19.12.2018
více
Program schůze konané ve středu 19.12.2018
více
Rozpočtové opatření č. 17/2018
více
Zápis ze schůze ZO konané 26.11.2018
více
Tréninky stolního tenisu
více
Návrh rozpočtu MŠ Lipí na rok 2019
více
Návrh rozpočtu obce Lipí na rok 2019, výkaz Fin 2-12 M k 31.10.2018
více
pozvánka na stolní tenis v Lipí
více
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 16/2018
více
Program ustavující schůze obecního Zastupitelstva, která se bude konat 29.10. 2018 od 19.00 hod.
více
výsledky voleb do zastupitelstva obce ve dnech 5. a 6. 10. 2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 5. 2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 24. 9. 2018 v Kališti u lipí
více
Rozpočtové opatření č. 15/2018
více
Rozpočtové opatření č. 14/2018
více
Zpevněná plocha v MŠ Lipí
více
zahájení provozu místní knihovny
více
Program schůze ZO Lipí ,která se bude konat 24. 9. 2018 v Kalištích
více
Rozpočtové opatření č. 13/2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 8. 2018
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 12
více
Rozpočtové opatření č. 11
více
Stanovení počtu členů volebních komisí
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 7. 2018
více
pozvánka na setkání seniorů
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí
více
Územní studie SO8 L
více
Územní studie SO9.L
více
Územní studie SO7L
více
Územní studie SO6.L
více
Územní studie SO.5 L
více
územní studie SO4 L
více
územní studie SO3 K
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
zápis e schůze OZ Lipí z 25. 6. 2018
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 14. 6. 2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 30. 5. 2018
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 25. 6. 2018
více
Územní plán Lipí změna č. 1
více
Rozpočtové opatření č. 9
více
Postupy správce při splnění požadavků, plynoucích z práv subjektů údajů
více
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů
více
Informace o zpracování osobních údajů
více
Změna termínu zasedání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 6,7,8
více
Závěrečný účet za rok 2017 - schválený
více
Rozpočtové opatření č. 5/2018
více
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže roce
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 9. 4. 2018
více
Oznámení o změně termínu konání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 4/2018
více
informace společnosti ČEVAK o odpojování stávajících septiků a přepojení nemovitostí na
více
Tabulka vývozu BIO popelnic
více
Svoz BIO Popelnic
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,kteráse konala 26. 2. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č. 2
více
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2017
více
Zápis do Mateřské školy v Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 1/2018
více
Zápis ze schůze konané dne 31. 1. 2018
více
výsledky voleb prezidenta druhé kolo
více
Plán schůzí ZOLipí na r.2018
více
program porady ZO Lipí , která se bude konat 31. 1. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 12,13/2017
více
Rozpočtové opatření č. 11/2017
více
Poplatky v roce 2018
více
výsledky volby prezidenta - první kolo
více
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci + dodatek č. 1
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2017
více
informace k dani z nemovitých věcí pro r. 2018
více
oznámení o změně výpůjční doby v knihovně Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 10/2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 11. 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na léta 2018-2022
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2018
více
Schválený rozpočet na rok 2018
více
zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne5. 11. 2017
více
Rozpočtové opatření č. 9/2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí, která se konala 30. 10. 2017
více
Výsledky voleb do parlamentu ČR 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018-2022
více
SMLOUVA O DÍLO
více
Rozpočtové opatření č. 7 a 8.2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 9. 2017 v Kalištích
více
program schůze ZO Lipí , která se bude konat 25. 9. 2017
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 4. září 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,konané dne 28. srpna 2017
více
Rozpočtové opatření č. 6/2017
více
Oznámení změna č-1 ÚP Lipí-návrh-společné jednání
více
Program schůze ZO Lipí která se bude konat 28. 8. 2017
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 3. 8. 2017
více
Změna č.4 ÚP Homole
více
program schůze OZ Lipí, která se bude konat 3. 8. 2017
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 26. 6. 2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí z 5.6. 2017
více
Rozpočtové opatření č. 4 a 5.
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, závěrečném účtu a rozpočtovém výhledu dobrovolného svazku obcí blanský les- podhůří
více
Přeložení schůze ZO Lipí
více
Informace o integrovaném dopravním systému Jihoč. kraje
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 24. 4. 2017
více
Finanční úřad pro jihočeský kraj- Veřejná vyhláška
více
Závěrečný účet za rok 2016
více
Rozpočtové opatření č. 3.2017
více
Smlouva o dílo- Oprava Božích muk
více
Zápis ze schůze ZO ze dne 27.3.2017
více
Jak třídit bioodpad v domácnosti
více
Výzva pro majitele psů
více
Rozpočtové opatření č. 2.2017
více
Rozpočtové opatření č. 1.2017
více
služby pro obyvatele obce
- Obec Lipí nabízí občanům možnost štěpkování větví z jarního řezu ovocných stromů a okrasných keřů doma, zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě osobně, telefonicky, nebo elektronicky. Štěpkování se bude provádět zdarma.
více
zápis ze schůze ZO Lipí která se měla konat 27. 2. 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 1. 2017
více
Schválený rozpočet na rok 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, ze dne 12.12.2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromaďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Komplexní pozemkové úpravy Lipí
více
Komplexní pozemkové úpravy v Kalištích
více
Smlouva o dílo
více
28. 11. 2016 se koná schůze ZO Lipí
více
Návrh rozpočtu na rok 2017
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konaného 31. 10. 2016
více
smlouva na zajištění koordinátora BOZP při přípravě stavby
více
Příkazní smlouva
Příkazní smlouva na zajištění koordinátora BOZP při práci na staveništi - kanalizace a čistírna odpadních vod
více
Ustavující zasedání Zastupitelstva Jihoč . kraje
více
Výsledek volby do Senátu ČR II kolo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 9. 2016 v Kalištích
více
Vyhláška o regulaci nočního klidu
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 29. 8. 2016
více
Zápios z mimořádné schůze ZO Lipí konané 15. 8. 2016
více
Sportovní přípravka pro děti od 3 do 6 let
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 25. 7. 2016
více
Sběrný dvůr Švábův Hrádek
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 6. 2016
více
Vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele ČOV kanalizace Lipí
více
Změna směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 5. 2016
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva č. 1/206 o poskytnutí neinvestiční dotace
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 29. 2. 2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 1. 2016
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 11. 2015
více
Řád veřejného pohřebiště
více
Návrh rozpočtu na rok 2016
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 10. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne29. 9. 2015
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 2. 9. 2015
více
zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 31. 8. 2015
více
Skládka biologického odpadu.
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 27. 7. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 29. 6. 2015
více
ÚP Lipí 2 část
více
ÚP Lipí 1 část
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 5. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 4. 2015
více
Veřejná vyhláška
více
Zápis ze schůze ZO lipí konané 23. 2. 2015
více
Nový informační systém pro občany
více
Vyhláška Obce Lipí o chovu psů a drobného hospodářského zvířectva
více
Obec Lipí na mapovém portálu GEOSENSE
více

Anketa

Chcete strom na nádvoří u restaurace?

ANO
odpověď ANO (78%)
78%
NE
odpověď NE (22%)
22%