Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne29. 9. 2015

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí ,

konané dne 29. září 2015

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Bláhová, Ing. Čutka

Hosté: p. Balek, p. Svobodová, p. Maxa

Omluven: p. Mojžíš, p. Bombala, p. Vlášková  

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 4 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Poradu zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Kontrola zápisu ze schůze ze dne 31.8.2015, jmenování zapisovatele a ověřovatelů
 2. Usnesení č.44/2015: Výběrové řízení „“Sadové úpravy Kaliště u Lipí“
 3. Usnesení č.45/2015: Jmenování komise pro VŘ „Výstavba bytu……..“
 4. Usnesení č.46/2015: Návrh firem pro VŘ „Výstavba bytu……..“
 5. Nabídka KÚ Jč.kraje - kompostéry
 6. Usnesení č.47/2015: Dodatek č.1 – Oprava kaple v Lipí
 7. Rozpočtové opatření č.9/2015
 8. Dotazy OV
 9. Došlá pošta, diskuse, informace pro občany

 

K programu:

1)         Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni: ing. Čutka a ing. Bláhová. P. Honnerová přečetla zápis ze schůze ZO ze dne 31.8.2015.                                                                                      Hlasování:Pro:4 proti:0 Zdržel se:0

K zápisu starosta dodal:  Využití pozemkových úprav pro směnu pozemků na budování chodníků a výstavbu ČOV Kaliště bylo již na začátku úprav navrženo Ing. Novotnému z firmy Traval, která provádí pozemkové úpravy v našem katastru. Navržená směna je dle jeho vyjádření možná za předpokladu dostatku obecní půdy vhodné ke směně a souhlasu majitelů dotčených pozemků.

2) Schválení výsledků výběrového řízení „Sadové úpravy Kaliště”. V rámci výběrového řízení byly osloveny firmy:

a) BoTree zahradní ateliér s.r.o. Planá

b) Ing. jiří Hájek zakládání zahrad Olešná

c) VTP AGRIEN s.r.o. Branišovská, České Budějovice.

Všechny oslovené firmy se do výběrového řízení přihlásily včas a jejich nabídky byly kompletní. Na základě nejnižší nabídkové ceny byla vybrána firma firma BoTree, zahradní ateliér, s.r.o. Planá (cena: 280.409,27, vč. DPH)

Druhá se umístila firma Ing. Jiří Hájek, zakládání zahrad Olešná (cena: 294.853 Kč, vč. DPH)

Jako třetí se umístila firma VTP AGRIEN, s.r.o., České Budějovice (cena: 298.986 Kč, vč. DPH).

Komise navrhuje jako vítěze firmu: BoTree zahradní ateliér, s.r.o. Planá.

Usnesení č.44/2015: ZO Lipí souhlasí s návrhem komise a pověřuje starostu Stanislava Kyselu vyzvat vítěznou firmu BoTree, zahradní ateliér, s.r.o. k podpisu smlouvy.

Hlasování:Pro:4 proti:0 Zdržel se:0


 

 3) Jmenování komise pro výběrové řízení „ Výstavba bytu v nebytových prostorách prodejny v Lipí” a schválení textu nabídky pro oslovení firem. Navržena byla komise ve složení: Stanislav Kysela, Zdeněk Balek, Josef Mojžíš, dále schvaluje text výzvy k předložení nabídky. Zároveň starosta navrhl oslovit Ing. Kunce k vypracování výběrového řízení na tuto akci.

Usnesení č.45/2015: ZO Lipí souhlasí s navrženou komisí pro výběrové řízení „Výstavba bytu v nebytových prostorách prodejny v Lipí“a textem nabídky pro oslovení.        

Hlasování:Pro:4 proti:0 Zdržel se:0

 

4) Návrh firem pro výběrové řízení na akci „Výstavba bytu v nebytových prostorách prodejny v Lipí”: a) firma BIFA spol. s r.o., Skuherského 70, České Budějovice,

b) Stavení firma Vastl, Včelná c) Václav Budín, Planá 22, České Budějovice

Usnesení č.46/2015: ZO Lipí souhlasí s oslovením navržených firem pro výběrové řízení „Výstavba bytu v nebytových prostorách prodejny v Lipí”    Hlasování:Pro:4 proti:0 Zdržel se:0

 

5) OÚ obdržel nabídku KÚ Jihočeského kraje na kompostéry, které kraj nakoupil v rámci dotačního programu, ale jejich kapacita nebyla vyčerpána. Po poradě ZO, starosta osloví KÚ a zažádá o kompostéry pro občany obce, kteří budou mít zájem. (2 typy: a) velikost 900 l za 272 Kč  b) velikost 453 l za 199 Kč)                                                                      ZO bere na vědomí.

 

6) Schválení dodatku ke smlouvě o dílo č. 1 na opravu kaple v Lipí.

Usnesení č.47/2015: ZO souhlasí s uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci kaple v Lipí a pověřuje starostu obce jeho podpisem.        Hlasování:Pro:4 proti:0 Zdržel se:0

 

7) Rozpočtové opatření č. 9/2015: Místostarostka p. Honnerová seznámila ZO s rozpočtovým opatřením č.9/2015. Příjmy se navýšily o 26.300 Kč, výdaje o 364.041 Kč. Celkový schodek rozpočtu obce na rok 2015 se zvyšuje na 3.634.133 Kč.

Hlasování:Pro:4 proti:0 Zdržel se:0

 

8) Dotazy a náměty OV Kaliště:

- P. Josef Maxa z OV Kaliště zpracoval anketu k budoucímu účelovému využití obecního domu v Kalištích. S výsledky ankety seznámil zastupitele v prezentaci. Na základě těchto výsledků bude následně připravena kompletní projektová dokumentace, tak aby obec mohla případně využít případné dotace v rámci programu Zelená úsporám pro veřejné budovy.

9) Došlá pošta

 • Magistrát města, Stavební úřad:
 • Oznámení o zahájení řízení (Oplocení, Uhlíř, Kaliště u Lipí)
 • Oznámení- Zahájení společného řízení (Garáž a dílna, Růzhová, Lipí)
 • Kolaudační souhlas (kabelové vedení NN pro 6 RD, Kaliště u Lipí)
 • Magistrát města, Odbor ochrany životního prostředí
 • Oznámení o pokračování řízení (Přeložka kanalizace v Lipí)
 • Výzva k závěrečné kontrolní prohlídce (Septik, Šenkýřová, Kaliště u Lipí)
 • Rozhodnutí, Povolení (DČOV, Roman Zikmund, Lipí)
 • -Krajský úřad Jihočeského kraje:

– návrh smlouvy o poskytnutí dotace (kuchyně MŠ)

– návrh smlouvy o poskytnutí dotace (kaple Lipí II etapa)

 

Informace pro občany:

 • V sobotu 24.10.2015 se koná SBĚRNÝ DVŮR, společně se sběrem železného šrotu. Kontejnery budou přistaveny následovně: v Lipí:8.00 hod – 10.30. hod., v Kalištích. 10.30 hod – 12.00 hod.
 • V sobotu 3.10.2015 se od 9- 11hod. uskuteční den otevřených dveří ve školní kuchyni MŠ Lipí, která prošla nákladnou rekonstrukcí.


 

 

Diskuse, závěr:

 • ZO navrhlo, aby se OV Lipí aktivně zapojil do vytypování tras budoucích chodníků, které by se mohly zahrnout do výměny v rámci pozemkových úprav a také spolupracoval se zastupitelstvem při jednání s jednotlivými občany.
 • Ing. Bartoňová poděkovala jménem všech seniorů, kteří se v září zúčastnili zájezdu na Červenou Lhotu, za skvěle připravenou akci.

Dále pak požádala ZO o možnost zajištění dopravního spojení do Dubného, a to hlavně v době letních prázdnin. Starší občané, kteří dojíždí k lékaři se totiž nemohou v tomto období dostat zpět domů. ZO zjistí možnosti a osloví i lékaře MUDr. Macha.

 

Po skončení jednání byla přítomným puštěna na dataprojektoru prezentace o obci Kaliště, fotografie ze zájezdu seniorů, kterou zpracoval Stanislav Bombala.

 

 • Příští schůze ZO se koná v pondělí úterý 26.10.2015v Lipí
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 20.45 hod.

 

 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne:                       1.10.2015

Sejmuto dne:                          15.10.2015

Zápis ověřili:                           Ing. Pavla Bláhová

                                               Ing. Pavel Čutka