Obec Lipí

Archiv zápisů

zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 31. 8. 2015

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí ,

konané dne 31. srpna 2015

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Bláhová, p. Vlášková, Ing. Čutka, p. Bombala

Hosté: p. Balek, p. Svobodová, p. Maxa

Omluven: p. Mojžíš

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 6 členů, bylo usnášení schopné.
 • Poradu zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Kontrola zápisu ze schůze ze dne 27.7.2015 a mimořádné schůze ze dne 3.8.2015, jmenování zapisovatele a ověřovatelů
 2. Změna programu – zařazení nového bodu k projednání
 3. Podání vysvětlení k zápisům – zákaz kropení
 4. Usnesení č.39/2015: Žádost o poskytnutí finanční návratné výpomoci
 5. Usnesení č.40/2015: Zápůjčka obecních prostor
 6. Usnesení č.41/2015: Návrh smlouvy o převodu staveb vodních děl do majetku obce
 7. Žádost o vybudování vjezdu na obecním pozemku
 8. Ostatní
 9. Dotazy OV
 10. Došlá pošta, diskuse, závěr

 

K programu:

1)         Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni: p. Bombala a ing. Bláhová. P. Honnerová přečetla zápis ze schůze ZO ze dne 27.7.2015 a mimořádné schůze ze dne 3.8.2015.                                    Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

2)         Starosta požádal o zařazení dalšího bodu na program jednání ZO, a to „Návrh smlouvy o převodu staveb vodních děl na obec.             Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

3)         K zápisům ze schůzí 27.7. a 3.8.2015: Starosta podal vysvětlení k vydání vyhlášky o zákazu kropení, mytí aut a napouštění bazénů z vodovodního řadu. K vydání vyhlášky vedly ZO četné stížnosti občanů Kaliště, kteří kvůli abnormálně zvýšené spotřebě vody a nízkému tlaku, zejména v podvečerních a večerních hodinách byly úplně bez dodávky vody. Starosta požádal společnost ČEVAK o zprávu o spotřebě vody. Ze zpracované zprávy vyplývá, že spotřeba vody za měsíc květen byla cca 60m3. V měsících červenec a srpen, a to i po vydání zákazu, spotřeba výrazně stoupla, a to až na 180 – 209 m za den!!!!!.Přítok z pramenišť vlivem mimořádného sucha neustále klesal a nemohl nahradit spotřebu obce. Vydaný zákaz není v žádném případě omezováním občanů. Základní povinností obce je však zabezpečit pitnou vodu na vaření a hygienu pro všechny občany obce. Ke stejným opatřením přistoupila většina obcí nejen v okolí, ale i v republice.

4)         Žádost o poskytnutí finanční návratné výpomoci. Svazek obcí Blanský les - Podhůří, jehož jsme členem, požádal o poskytnutí finanční návratné výpomoci. Protože je letos proplácení dotací zdlouhavější, nemá spolek dostatek prostředků na úhradu faktur na zakoupené prostředky IT techniky, které byly společně pořízeny pro jednotlivé obce (Lipí obdrželo notebook a dataprojektor). Zápůjčka je ve výši 32 131 Kč a je vratná nejpozději do 31.12.2015.

Usnesení č.: 39/2015: ZO Lipí souhlasí s poskytnutím návratné finanční výpomoci MAS Blanský les- podhůří ve výši 32 131 Kč a pověřuje starostu p. Stanislava Kyselu podpisem této smlouvy.                                                                                 Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

 

4)         Schválení zápůjčky části nemovitosti. Na minulé schůzi ZO byl schválen záměr zápůjčky části nemovitosti čp. 12 (u Štětků). Vzhledem k tomu, že se přihlásil pouze jediný zájemce - p. Martin Svoboda, ZO vyhoví jeho žádosti. Před podpisem je nutné vyřešit přívod el. energie a další podmínky smlouvy.

Usnesení č. 40/2015: ZO Lipí souhlasí s bezúplatnou zápůjčkou části nemovitosti č.p.12 p. Martinu Svobodovi, Lipí a pověřuje starostu p. Stanislava Kyselu přípravou a podpisem smlouvy.                                                                                   Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

 

5)         Návrh smlouvy o převodu stavby vodních od Státního pozemkového úřadu na obec. Jedná se o odvodňovací zařízení, které již neplní svoji úlohu, ale jsou naší obcí využívány jako kanalizační sběrače.

Usnesení č.41/2015: ZO Lipí souhlasí s návrhem smlouvy o předání stavby vodních děl do majetku obce a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k podpisu této smlouvy.                                                                                                                  Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

 

6)         Žádost o povolení vybudování vjezdu do RD přes obecní pozemek (Blanka Šenkýřová, Kaliště u Lipí). Jedná se o pruh podél komunikace o velikosti cca 5 m2. ZO souhlasí s podmínkou, že bude vjezd z rozebíratelné zámkové dlažby kvůli možnému budoucímu uložení sítí.                                                   Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

 

7) Ostatní:

a)         V pondělí 31.8.2015 byl zahájen provoz v zrekonstruované kuchyni MŠ. Zbývá jen doplnit několik prvků nad rámec smlouvy, které budou dodány v nejbližším termínu.                                                                                                                                  ZO bere na vědomí.

b)         Dne 13.9.2015 se koná odpolední přátelské posezení s dechovkou na návsi v Lipí. Pořádá Spolek pro lepší Lipí. Finančně se budou podílet i sportovci a hasiči. Pro občany zahraje kapela Dudlajda.                                            

c) Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na ořez popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy (E.on České Budějovice)

d)         Výlet pro seniory. Výlet se bude konat 17.9.2015. Plánovaná je návštěva zámků Červená Lhota a Jindřichův Hradec, oběd bude v obci Pluhův Žďár. Přihlášky budou přijímány od 1.8.2015 na telefonu č. 606 213 152, 387 992 116 nebo elektronicky na ou.lipi@seznam.cz.

 

8) Dotazy OV Kaliště:

-           OV připravil anketu pro občany k budoucímu účelovému využití obecního domu v Kalištích. V současné době je zpracováván projekt na jeho rekonstrukci. ZO souhlasí s jejím zněním.

9) Došlá pošta

 • Rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci OPŽP „Sadové úpravy v obci Lipí - Kaliště
 • Martin Nota, Lipí – Dotaz k vyhlášenému zákazu kropení
 • OV Lipí – dotaz k vyhlášenému zákazu kropení
 • Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje – Vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
 • Magistrát města, Stavební úřad:
 • Rozhodnutí – Nařízení odstranění stavby, Plechová garáž (Prokopcová, Lipí)
 • Sdělení a podnět, Oplocení u hranice vodního toku (Uhlíř, Kaliště u Lipí)
 •  Sdělení, Nabytí právní moci, RD s garáží (Nováková, Marvan, Lipí)
 • Kolaudační souhlas, Masážní salon Lipí (Jedličková, Lipí)
 • Magistrát města, Odbor ochrany životního prostředí
 • Oznámení, Zahájení vodoprávního řízení, Povolení stavby vodního díla – ČOV- septik  a zemní filtr se zasakováním (Roman Zikmund, Lipí)
 • Magistrát města, Odbor dopravy a silničního hospodářství
 • Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy, Stanovení místní úpravy provozu (úprava svislého dopravního značení v Lipí směrem na Dubné – zákaz vjezdu nákladních automobilů, MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY)
 • Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci- silnice III/14330 – omezení rychlosti na 50 km/hod na období 1.9.2015 – 31.12.2016.

 

Po skončení jednání byla zastupitelům puštěna na dataprojektoru prezentace o obci Lipí, kterou zpracoval Stanislav Bombala.

 

Informace pro občany:

 • Příští schůze ZO se koná v úterý 29.9.2015 v Kalištích u Lipí
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 20.30 hod.

 

 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne:                       4.9.2015

Sejmuto dne:                          18.9.2015

Zápis ověřili:                           Ing. Pavla Bláhová

                                                Stanislav Bombala

 

dnes je: 22.01.2019

svátek má: Slavomír

Aktuality

Setkání se senátorem
více
Rozpočtové opatření č. 18/2018
více
Plán termínů schůzí ZO na rok 2019
více
Program kulturně společenských akcí
více
zveřejnění záměru prodeje nemovitosti
více
POPLATKY v roce 2019
více
Informace k dani z nemovitých věcí
více
Zápis ze shůze ZO konané 19.12.2018
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2019
více
Schválený rozpočet obce na rok 2019
více
Program schůze konané ve středu 19.12.2018
více
Program schůze konané ve středu 19.12.2018
více
Rozpočtové opatření č. 17/2018
více
Zápis ze schůze ZO konané 26.11.2018
více
Tréninky stolního tenisu
více
Návrh rozpočtu MŠ Lipí na rok 2019
více
Návrh rozpočtu obce Lipí na rok 2019, výkaz Fin 2-12 M k 31.10.2018
více
pozvánka na stolní tenis v Lipí
více
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 16/2018
více
Program ustavující schůze obecního Zastupitelstva, která se bude konat 29.10. 2018 od 19.00 hod.
více
výsledky voleb do zastupitelstva obce ve dnech 5. a 6. 10. 2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 5. 2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 24. 9. 2018 v Kališti u lipí
více
Rozpočtové opatření č. 15/2018
více
Rozpočtové opatření č. 14/2018
více
Zpevněná plocha v MŠ Lipí
více
zahájení provozu místní knihovny
více
Program schůze ZO Lipí ,která se bude konat 24. 9. 2018 v Kalištích
více
Rozpočtové opatření č. 13/2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 8. 2018
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 12
více
Rozpočtové opatření č. 11
více
Stanovení počtu členů volebních komisí
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 7. 2018
více
pozvánka na setkání seniorů
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí
více
Územní studie SO8 L
více
Územní studie SO9.L
více
Územní studie SO7L
více
Územní studie SO6.L
více
Územní studie SO.5 L
více
územní studie SO4 L
více
územní studie SO3 K
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
zápis e schůze OZ Lipí z 25. 6. 2018
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 14. 6. 2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 30. 5. 2018
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 25. 6. 2018
více
Územní plán Lipí změna č. 1
více
Rozpočtové opatření č. 9
více
Postupy správce při splnění požadavků, plynoucích z práv subjektů údajů
více
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů
více
Informace o zpracování osobních údajů
více
Změna termínu zasedání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 6,7,8
více
Závěrečný účet za rok 2017 - schválený
více
Rozpočtové opatření č. 5/2018
více
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže roce
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 9. 4. 2018
více
Oznámení o změně termínu konání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 4/2018
více
informace společnosti ČEVAK o odpojování stávajících septiků a přepojení nemovitostí na
více
Tabulka vývozu BIO popelnic
více
Svoz BIO Popelnic
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,kteráse konala 26. 2. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č. 2
více
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2017
více
Zápis do Mateřské školy v Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 1/2018
více
Zápis ze schůze konané dne 31. 1. 2018
více
výsledky voleb prezidenta druhé kolo
více
Plán schůzí ZOLipí na r.2018
více
program porady ZO Lipí , která se bude konat 31. 1. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 12,13/2017
více
Rozpočtové opatření č. 11/2017
více
Poplatky v roce 2018
více
výsledky volby prezidenta - první kolo
více
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci + dodatek č. 1
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2017
více
informace k dani z nemovitých věcí pro r. 2018
více
oznámení o změně výpůjční doby v knihovně Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 10/2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 11. 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na léta 2018-2022
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2018
více
Schválený rozpočet na rok 2018
více
zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne5. 11. 2017
více
Rozpočtové opatření č. 9/2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí, která se konala 30. 10. 2017
více
Výsledky voleb do parlamentu ČR 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018-2022
více
SMLOUVA O DÍLO
více
Rozpočtové opatření č. 7 a 8.2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 9. 2017 v Kalištích
více
program schůze ZO Lipí , která se bude konat 25. 9. 2017
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 4. září 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,konané dne 28. srpna 2017
více
Rozpočtové opatření č. 6/2017
více
Oznámení změna č-1 ÚP Lipí-návrh-společné jednání
více
Program schůze ZO Lipí která se bude konat 28. 8. 2017
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 3. 8. 2017
více
Změna č.4 ÚP Homole
více
program schůze OZ Lipí, která se bude konat 3. 8. 2017
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 26. 6. 2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí z 5.6. 2017
více
Rozpočtové opatření č. 4 a 5.
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, závěrečném účtu a rozpočtovém výhledu dobrovolného svazku obcí blanský les- podhůří
více
Přeložení schůze ZO Lipí
více
Informace o integrovaném dopravním systému Jihoč. kraje
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 24. 4. 2017
více
Finanční úřad pro jihočeský kraj- Veřejná vyhláška
více
Závěrečný účet za rok 2016
více
Rozpočtové opatření č. 3.2017
více
Smlouva o dílo- Oprava Božích muk
více
Zápis ze schůze ZO ze dne 27.3.2017
více
Jak třídit bioodpad v domácnosti
více
Výzva pro majitele psů
více
Rozpočtové opatření č. 2.2017
více
Rozpočtové opatření č. 1.2017
více
služby pro obyvatele obce
- Obec Lipí nabízí občanům možnost štěpkování větví z jarního řezu ovocných stromů a okrasných keřů doma, zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě osobně, telefonicky, nebo elektronicky. Štěpkování se bude provádět zdarma.
více
zápis ze schůze ZO Lipí která se měla konat 27. 2. 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 1. 2017
více
Schválený rozpočet na rok 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, ze dne 12.12.2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromaďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Komplexní pozemkové úpravy Lipí
více
Komplexní pozemkové úpravy v Kalištích
více
Smlouva o dílo
více
28. 11. 2016 se koná schůze ZO Lipí
více
Návrh rozpočtu na rok 2017
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konaného 31. 10. 2016
více
smlouva na zajištění koordinátora BOZP při přípravě stavby
více
Příkazní smlouva
Příkazní smlouva na zajištění koordinátora BOZP při práci na staveništi - kanalizace a čistírna odpadních vod
více
Ustavující zasedání Zastupitelstva Jihoč . kraje
více
Výsledek volby do Senátu ČR II kolo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 9. 2016 v Kalištích
více
Vyhláška o regulaci nočního klidu
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 29. 8. 2016
více
Zápios z mimořádné schůze ZO Lipí konané 15. 8. 2016
více
Sportovní přípravka pro děti od 3 do 6 let
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 25. 7. 2016
více
Sběrný dvůr Švábův Hrádek
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 6. 2016
více
Vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele ČOV kanalizace Lipí
více
Změna směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 5. 2016
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva č. 1/206 o poskytnutí neinvestiční dotace
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 29. 2. 2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 1. 2016
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 11. 2015
více
Řád veřejného pohřebiště
více
Návrh rozpočtu na rok 2016
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 10. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne29. 9. 2015
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 2. 9. 2015
více
zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 31. 8. 2015
více
Skládka biologického odpadu.
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 27. 7. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 29. 6. 2015
více
ÚP Lipí 2 část
více
ÚP Lipí 1 část
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 5. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 4. 2015
více
Veřejná vyhláška
více
Zápis ze schůze ZO lipí konané 23. 2. 2015
více
Nový informační systém pro občany
více
Vyhláška Obce Lipí o chovu psů a drobného hospodářského zvířectva
více
Obec Lipí na mapovém portálu GEOSENSE
více

Anketa

Chcete strom na nádvoří u restaurace?

ANO
odpověď ANO (78%)
78%
NE
odpověď NE (22%)
22%