Obec Lipí

Kalendář událostí

Zobrazených stránek

celkem: 947485 měsíc: 13199 den: 850 hodina: 16

Archiv zápisů

zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 31. 8. 2015

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí ,

konané dne 31. srpna 2015

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Bláhová, p. Vlášková, Ing. Čutka, p. Bombala

Hosté: p. Balek, p. Svobodová, p. Maxa

Omluven: p. Mojžíš

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 6 členů, bylo usnášení schopné.
 • Poradu zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Kontrola zápisu ze schůze ze dne 27.7.2015 a mimořádné schůze ze dne 3.8.2015, jmenování zapisovatele a ověřovatelů
 2. Změna programu – zařazení nového bodu k projednání
 3. Podání vysvětlení k zápisům – zákaz kropení
 4. Usnesení č.39/2015: Žádost o poskytnutí finanční návratné výpomoci
 5. Usnesení č.40/2015: Zápůjčka obecních prostor
 6. Usnesení č.41/2015: Návrh smlouvy o převodu staveb vodních děl do majetku obce
 7. Žádost o vybudování vjezdu na obecním pozemku
 8. Ostatní
 9. Dotazy OV
 10. Došlá pošta, diskuse, závěr

 

K programu:

1)         Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni: p. Bombala a ing. Bláhová. P. Honnerová přečetla zápis ze schůze ZO ze dne 27.7.2015 a mimořádné schůze ze dne 3.8.2015.                                    Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

2)         Starosta požádal o zařazení dalšího bodu na program jednání ZO, a to „Návrh smlouvy o převodu staveb vodních děl na obec.             Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

3)         K zápisům ze schůzí 27.7. a 3.8.2015: Starosta podal vysvětlení k vydání vyhlášky o zákazu kropení, mytí aut a napouštění bazénů z vodovodního řadu. K vydání vyhlášky vedly ZO četné stížnosti občanů Kaliště, kteří kvůli abnormálně zvýšené spotřebě vody a nízkému tlaku, zejména v podvečerních a večerních hodinách byly úplně bez dodávky vody. Starosta požádal společnost ČEVAK o zprávu o spotřebě vody. Ze zpracované zprávy vyplývá, že spotřeba vody za měsíc květen byla cca 60m3. V měsících červenec a srpen, a to i po vydání zákazu, spotřeba výrazně stoupla, a to až na 180 – 209 m za den!!!!!.Přítok z pramenišť vlivem mimořádného sucha neustále klesal a nemohl nahradit spotřebu obce. Vydaný zákaz není v žádném případě omezováním občanů. Základní povinností obce je však zabezpečit pitnou vodu na vaření a hygienu pro všechny občany obce. Ke stejným opatřením přistoupila většina obcí nejen v okolí, ale i v republice.

4)         Žádost o poskytnutí finanční návratné výpomoci. Svazek obcí Blanský les - Podhůří, jehož jsme členem, požádal o poskytnutí finanční návratné výpomoci. Protože je letos proplácení dotací zdlouhavější, nemá spolek dostatek prostředků na úhradu faktur na zakoupené prostředky IT techniky, které byly společně pořízeny pro jednotlivé obce (Lipí obdrželo notebook a dataprojektor). Zápůjčka je ve výši 32 131 Kč a je vratná nejpozději do 31.12.2015.

Usnesení č.: 39/2015: ZO Lipí souhlasí s poskytnutím návratné finanční výpomoci MAS Blanský les- podhůří ve výši 32 131 Kč a pověřuje starostu p. Stanislava Kyselu podpisem této smlouvy.                                                                                 Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

 

4)         Schválení zápůjčky části nemovitosti. Na minulé schůzi ZO byl schválen záměr zápůjčky části nemovitosti čp. 12 (u Štětků). Vzhledem k tomu, že se přihlásil pouze jediný zájemce - p. Martin Svoboda, ZO vyhoví jeho žádosti. Před podpisem je nutné vyřešit přívod el. energie a další podmínky smlouvy.

Usnesení č. 40/2015: ZO Lipí souhlasí s bezúplatnou zápůjčkou části nemovitosti č.p.12 p. Martinu Svobodovi, Lipí a pověřuje starostu p. Stanislava Kyselu přípravou a podpisem smlouvy.                                                                                   Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

 

5)         Návrh smlouvy o převodu stavby vodních od Státního pozemkového úřadu na obec. Jedná se o odvodňovací zařízení, které již neplní svoji úlohu, ale jsou naší obcí využívány jako kanalizační sběrače.

Usnesení č.41/2015: ZO Lipí souhlasí s návrhem smlouvy o předání stavby vodních děl do majetku obce a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k podpisu této smlouvy.                                                                                                                  Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

 

6)         Žádost o povolení vybudování vjezdu do RD přes obecní pozemek (Blanka Šenkýřová, Kaliště u Lipí). Jedná se o pruh podél komunikace o velikosti cca 5 m2. ZO souhlasí s podmínkou, že bude vjezd z rozebíratelné zámkové dlažby kvůli možnému budoucímu uložení sítí.                                                   Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

 

7) Ostatní:

a)         V pondělí 31.8.2015 byl zahájen provoz v zrekonstruované kuchyni MŠ. Zbývá jen doplnit několik prvků nad rámec smlouvy, které budou dodány v nejbližším termínu.                                                                                                                                  ZO bere na vědomí.

b)         Dne 13.9.2015 se koná odpolední přátelské posezení s dechovkou na návsi v Lipí. Pořádá Spolek pro lepší Lipí. Finančně se budou podílet i sportovci a hasiči. Pro občany zahraje kapela Dudlajda.                                            

c) Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na ořez popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy (E.on České Budějovice)

d)         Výlet pro seniory. Výlet se bude konat 17.9.2015. Plánovaná je návštěva zámků Červená Lhota a Jindřichův Hradec, oběd bude v obci Pluhův Žďár. Přihlášky budou přijímány od 1.8.2015 na telefonu č. 606 213 152, 387 992 116 nebo elektronicky na ou.lipi@seznam.cz.

 

8) Dotazy OV Kaliště:

-           OV připravil anketu pro občany k budoucímu účelovému využití obecního domu v Kalištích. V současné době je zpracováván projekt na jeho rekonstrukci. ZO souhlasí s jejím zněním.

9) Došlá pošta

 • Rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci OPŽP „Sadové úpravy v obci Lipí - Kaliště
 • Martin Nota, Lipí – Dotaz k vyhlášenému zákazu kropení
 • OV Lipí – dotaz k vyhlášenému zákazu kropení
 • Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje – Vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
 • Magistrát města, Stavební úřad:
 • Rozhodnutí – Nařízení odstranění stavby, Plechová garáž (Prokopcová, Lipí)
 • Sdělení a podnět, Oplocení u hranice vodního toku (Uhlíř, Kaliště u Lipí)
 •  Sdělení, Nabytí právní moci, RD s garáží (Nováková, Marvan, Lipí)
 • Kolaudační souhlas, Masážní salon Lipí (Jedličková, Lipí)
 • Magistrát města, Odbor ochrany životního prostředí
 • Oznámení, Zahájení vodoprávního řízení, Povolení stavby vodního díla – ČOV- septik  a zemní filtr se zasakováním (Roman Zikmund, Lipí)
 • Magistrát města, Odbor dopravy a silničního hospodářství
 • Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy, Stanovení místní úpravy provozu (úprava svislého dopravního značení v Lipí směrem na Dubné – zákaz vjezdu nákladních automobilů, MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY)
 • Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci- silnice III/14330 – omezení rychlosti na 50 km/hod na období 1.9.2015 – 31.12.2016.

 

Po skončení jednání byla zastupitelům puštěna na dataprojektoru prezentace o obci Lipí, kterou zpracoval Stanislav Bombala.

 

Informace pro občany:

 • Příští schůze ZO se koná v úterý 29.9.2015 v Kalištích u Lipí
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 20.30 hod.

 

 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne:                       4.9.2015

Sejmuto dne:                          18.9.2015

Zápis ověřili:                           Ing. Pavla Bláhová

                                                Stanislav Bombala

 

dnes je: 21.05.2019

svátek má: Monika

Aktuality

Upozornění! Překop vozovky
více
Rozpočtové opatření č. 4/2019
více
21. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
více
Zápis ze schůze ZO z 29.4.2019
více
Úvodní veřejné jednání - Studie protupovodňových opatření
více
oznámení o přerušení dodávky el. energie
více
Společný HaKvíKaLi dětský den 1.6
více
Oznámení o konání voleb do EP
více
Zájezd naše hrady a zámky 5.9
více
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2019
více
Oznámení k návrhu závěrečného účtu za rok 2018
více
Návrh závěrečného účtu za rok 2018
více
Informace o počtu a sídle volebních okrsků na volby do EP
více
Rozpočtové opatření č. 3/2019
více
Svoz bio odpadu 2019
více
Zápis z jednání ZO Lipí, konaného dne 25.2.2019
více
Rozpočtové opatření č. 2/2019
více
Provozní řád společenského sálu v Lipí
více
Rozpočtové opatření 1/2019
více
Plán termínů schůzí ZO na rok 2019
více
POPLATKY v roce 2019
více
Informace k dani z nemovitých věcí
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2019
více
Schválený rozpočet obce na rok 2019
více
pozvánka na stolní tenis v Lipí
více
výsledky voleb do zastupitelstva obce ve dnech 5. a 6. 10. 2018
více
zahájení provozu místní knihovny
více
informace společnosti ČEVAK o odpojování stávajících septiků a přepojení nemovitostí na
více
Výzva pro majitele psů
více
Sportovní přípravka pro děti od 3 do 6 let
více
Sběrný dvůr Švábův Hrádek
více
Skládka biologického odpadu.
více
Nový informační systém pro občany
více

Anketa