Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 7. 2018

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí,

konané dne 30. července 2018 v Lipí

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, p. Honnerová, ing. Bláhová, p. Vlášková, ing. Čutka

Omluven: p. Mojžíš, p. Bombala  

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 5 členů, bylo usnášení schopné.
 • Schůzi zahájil a řídil starosta p. Kysela.

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů, schválení programu, ověření zápisu, připomínky
 2. Usnesení č.42/2018: Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení VB
 3. Usnesení č.43/2018: Výběr dodavatele na opravu kanalizační stoky v Lipí
 4. Žádost o kácení stromu mimo les
 5. Usnesení č.44/2018: Bezpečnostní prořez a kácení mimo období vegetačního klidu
 6. Různé
 7. Došlá pošta, diskuse, závěr.

 

K programu:

 1. Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni p. ing. Čutka a ing. Bláhová.                                            

Schválení programu, kontrola zápisu ze schůze 25.6.2018 a z mimořádné schůze ze dne 14.7.2018, připomínky k zápisu.                                                        Hlasování: Pro:5 Proti:0 Zdržel se.

 1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Jedná se o novou přípojku k Pecům, přípojka bude uložena do země. Jednorázová odměna za zřízení VB je 1000,- Kč.

Usnesení č. 42/2018: ZO Lipí schvaluje Smlouvu č.1030041410/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a pověřuje starostu Stanislava Kyselu jejím podpisem.

Hlasování: Pro:5 Proti:0 Zdržel se.

3)         Schválení dodavatele na opravu kanalizační stoky v Lipí. Dne 23.7.2018 proběhlo výběrové řízení na opravu kanalizační stoky směrem od hospody. Členy komise byli p. Vanda, p. Kysela a za p. Bombalu, který se omluvil z pracovních důvodů, se zúčastnila p. Vlášková. Osloveny byly firmy: Hydrokov Třeboň, VHS ČESKÉ Budějovice a firma Zvánovec a. s. Firmy byly seřazeny podle pořadí odevzdaných přihlášek, všechny firmy splňovaly předepsané náležitosti. Nabídky:

Č.1:Č.1: Obchodní firma Zvánovec a.s. České Budějovice, nabídková cena bez DPH =495 001,64 Kč, DPH: =103 950,34 Kč, Cena vč. DPH: =598 951,98 Kč

Č.2: Firma HYDRO&KOV Třeboň, nabídková cena bez DPH:=1.111.111,- Kč, DPH: =233 333,31 Kč, Cena vč. DPH :=1.344.444, 31 Kč

Č.3: VHS - Vodohospodářské stavby Č. Budějovice, nabídková cena bez DPH:=779.900 Kč, DPH: =163.779 Kč, Cena vč. DPH: =943.679 Kč 

Komise navrhuje jako vítěze oslovit firmu Zvánovec a.s.

Usnesení č.43/2018: ZO Lipí schvaluje doporučení komise a pověřuje starostu p. Stanislava Kyselu podpisem smlouvy s výše uvedenou firmou.                     Hlasování: Pro:5 Proti:0 Zdržel se.

 1. Žádost o kácení stromu rostoucího mimo les, p. Fučík, Lipí. Protože ve vlastní žádosti není specifikován druh, průměr stromu, ani parcelní číslo, navrhuje starosta žádost pro neúplnost vrátit k doplnění.                                                                    Hlasování: Pro:5 Proti:0 Zdržel se.
 2. Nabídka na bezpečnostní prořez nebezpečných stromů v obci pomocí speleologické techniky – firma Arboefekt, Martin Týmal.ve výši 64.009 Kč.

Usnesení č.44/2018: ZO Lipí souhlasí s mimořádným kácením a prořezem dřevin v lokalitách hřiště Kaliště a lokalita u Modrého křížku. Dřeviny, které svým stavem zřejmě a bezprostředně ohrožují život či zdraví občanů nebo hrozí škodou na majetku, je možné pokácet i mimo dobu vegetačního klidu.                                          Hlasování: Pro:5 Proti:0 Zdržel se.

 1. Různé
 • Rozpočtové opatření č.10/2018: – p. Svobodová. Příjmy celkem:= 2.045.200,- Kč, Výdaje celkem:=12.166,Kč.                                                             ZO bere na vědomí.
 • Cenová nabídka na pokládku kabelů VR a VO od budovy OÚ směrem k Fučíkům. Nabídka je ve výši 54 333,84 Kč, bude uhrazena z finančního daru KÚ za kompenzaci letiště.                                                                                           Hlasování: Pro:5 Proti:0 Zdržel se.
 • Nabídka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, obci je nabízen pozemek p.č. 1192/20 o výměře 19 m2, vedený jako ostatní plocha a způsob využití silnice (místní komunikace, chodník) v k.ú. Lipí. Jedná se o chodník a pruh za školkou. ZO nabídku akceptuje.                                        Hlasování: Pro:5 Proti:0 Zdržel se.
 • Žádost Spolku pro lepší Lipí o zapůjčení sálu na 26.8.2018 na divadelní představení pro děti.                                                                          Hlasování: Pro:5 Proti:0 Zdržel se.
 • Žádost o odkup nebo pronájem strouhy p.č. 300/20 o rozloze 23 m2, jehož majitelem je Státní pozemkový úřad, p. Kolegar,  Lipí 23. Starosta navrhuje zjistit podrobnosti a další podmínky.
 1. Došlá pošta:
 • Mm ČB Staveb úřad - výzva k přidělení čísla popisného (Stráda. Kaliště)
 • Mm ČB Staveb úřad - rozhodnutí o umístění stavby (kabelové vedení NN Sekyra)
 • Mm ČB Staveb úřad - Souhlas s odstraněním stavby
 • Mm ČB Staveb úřad - Územní souhlas, souhlas s provedením ohlášeného staveb. záměru
 • Mm ČB Staveb úřad - Stavební dokumentace
 • Mm ČB Staveb úřad - výzva k přidělení čísla popisného (Veselský, Lipí)
 • Mm ČB Staveb úřad - Novostavba RD, Veselský
 • Mm ČB Staveb úřad – Šortnerová,Šortner - společný souhlas se stavbou RD
 • Mm ČB Staveb úřad - Oznámení o zahájení stavebního řízení - změna dokončené stavby ZD Skalka Lipí
 • Mm ČB Staveb úřad - Josef Machyán - společný souhlas se stavbou RD
 • Mm ČB Odbor dopravy - stanovení přechodné úpravy provozu
 • Mm ČB OOŽP - Souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF
 • Mm ČB OOŽP - Souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF
 • Zvánovec a.s. – Oprava kanalizační stoky – soutěž
 • HydroKov Třeboň- – Oprava kanalizační stoky – soutěž
 • Vodohospodářské stavby ČB- – Oprava kanalizační stoky –soutěž
 • UNIELEKTRO Strakonice - elektrická přípojka Lipí 24, Babka
 • Eon ČB – Oznámení o přerušení dodávky el. energie
 • Diskuze:

Obec Lipí a zastupitelstvo zve všechny naše seniory na tradiční setkání, které se uskuteční v sobotu 18. srpna 2018 v sále v hospodě v Lipí. Začátek ve 14 hodin. K tanci a poslechu hraje Vesnická kapela.

 • Příští schůze ZO se koná v pondělí 27. srpna 2018.
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 20.50 hod.
 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne:           6.8.2018                                             Sejmuto dne:  21.8.2018

Zápis ověřili:               Ing. Bláhová                                       Ing. Čutka