Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 5. 2016

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí ,

konané dne 30. května 2016

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Bláhová, ing. Čutka

Omluven: p. Bombala, p. Mojžíš, p. Vlášková

Hosté p. Svobodová, zástupci OV Lipí a Kaliště, občané obce dle prezenční listiny

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 4 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Poradu zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů, kontrola zápisu ze schůze ze dne 25.4.2016, doplnění a informace k zápisu (dopravní řešení u MŠ Lipí, smlouva Hradce)
 2. Usnesení č.12/2016: Schválení účetní uzávěrky a závěrečného účtu obce Lipí za r. 2015.
 3. Usnesení č.13/2016: Závěrečný účet obce za rok 2015 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
 4. Usnesení č.14/2016: Veřejnoprávní smlouva s TJ Sokol Lipí, z.s.
 5. Usnesení č.15/2016: Vypracování územních studií dle požadavků ÚP
 6. Rozpočtové opatření č.5/2016
 7. Usnesení č.16/2016: Smlouva s komerční spisovnou Zásoby s.r.o.
 8. Došlá pošta a diskuze, dotazy OV Kaliště
 9. Závěr

 

K programu:

 1. Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni Ing. Čutka a ing. Bláhová. Místostarostka přečetla zápis ze schůze ZO ze dne 25.4.2016.

Starosta doplnil následující:

 1. Usnesením č.11/2016 ZO Lipí odsouhlasilo smlouvu s obcí Hradce o zabezpečení požární ochrany obce Hradce zásahovou jednotkou SDH Lipí. Ze strany OÚ Hradce však bylo sděleno, že nelze smlouvu v tuto chvíli schválit, protože se zastupitelstvo obce Hradce rozpadlo a nové volby na Hradcích proběhnou až na podzim 2016.
 2. Starosta pořídil fotodokumentaci dopravního řešení kolem mateřských škol v obcích v okolí Lipí jako reakci na zamítavé stanovisko odboru dopravy MM ČB na snížení rychlosti v okolí MŠ Lipí. (konkrétně dopravního značení v Šindlových Dvorech a v Mokrém). V obou případech jsou jen zpomalovací pásy a popřípadě označení zóny 30 km. Tímto starosta argumentoval i u Ing. Lukschové, která odpověděla, že zóna 30 km je pro naše podmínky naprosto ideální. Starosta požádal p. Marouška o přípravu a projednání nového projektu s dopravní policií a odborem dopravy. P. Maroušek průběžně informoval starostu, že Policie ČR stále trvá na zúžení do jednoho pruhu, a tak p. Lukschová opět souhlasí s jejich názorem. Starosta se s p. Marouškem rozhodl na základě fotek v Litvínovicích svolat jednání s na Odboru dopravy MM ČB s Policií ČR a p. Lukschovou, kde budeme požadovat vysvětlení tak odlišného řešení v sousedních obcích.

Dále bez připomínek.                                                                        Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. Schválení účetní uzávěrky a závěrečného účtu obce Lipí za r. 2015.

Účetní obce p.. Svobodová seznámila zastupitele s výsledky účetní uzávěrky obce Lipí a MŠ Lipí za rok 2015.

 1. Obec Lipí hospodařila v roce 2015 s celkovými náklady ve výši 8.971.911,81 Kč a s celkovými výnosy ve výši 8.754.942,52 Kč. Výsledkem hospodaření je ztráta ve výši 216.969,29 Kč. Ztrátu ve výši 216.969,29 se navrhuje převést na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejícího účetního období a snížit tak o tuto částku zůstatek tohoto účtu, který činí 6.113.025,13 Kč.
 1. Mateřská škola v Lipí hospodařila v roce 2015 s celkovými náklady ve výši 2.936.644,14 Kč a s celkovými výnosy ve výši 2.941.952,- Kč. Výsledkem hospodaření je zisk ve výši 5.307,86 Kč. Tento zisk je navrženo převést na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období. Zůstatek účtu 432 činí 34,65 Kč.

Usnesení č.12/2016: ZO Lipí schvaluje roční uzávěrku za rok 2015 obce Lipí s tím, že ztráta ve výši 216.969,29 Kč bude převedena na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejícího účetního období.

ZO Lipí schvaluje roční uzávěrku za rok 2015 MŠ Lipí s tím, že zisk ve výši 5.307,86 Kč bude převeden na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejícího účetního období.                                                                                                               Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Účetní obce p. Svobodová seznámila zastupitele se závěrečným účtem obce za rok 2015 a Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015.
 1. Obec hospodařila s přebytkem = 715.112,92 Kč. Ke dni 31.12.2015 měla obec Lipí

= 10.023.194,08 Kč finančních prostředků, z toho na BÚ = 1.930.980,32 Kč, na účtu cenných papírů = 144.493,93 = Kč, u ČNB = 85.272,67 Kč a na spořícím účtu = 7.862.447,16 Kč.

 1. Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo provedeno v termínu 3.12.2015 jako dílčí a 3.3.2016 jako konečné, byla u nich zjištěna pouze drobná pochybení týkající se nedoložení směrnice k veřejným zakázkám malého rozsahu.

Usnesení č.13/2016: ZO Lipí schvaluje závěrečný účet za rok 2015 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 bez výhrad. ZO přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků a pověřuje starostu obce p. Kyselu a účetní obce p. Svobodovou k jejich provedení.                                                                                       Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. ZO Lipí projednalo schválení veřejnoprávní smlouvy s Tělovýchovnou jednotou Sokol Lipí, z.s. o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30 000 Kč na údržbu a provoz sportovního zařízení pro r. 2016.

Usnesení č.:14/2016: ZO Lipí schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30 000 Kč na údržbu a provoz sportovního zařízení pro r. 2016 pro TJ Sokol Lipí, z.s.                                                                            Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Projednání zadání návrhu změny č. 1 ÚP Lipí. ZO projednalo možnost zpracování změny č.1 ÚP Lipí. V původním ÚP byly pozemky, vedené v lokalitě L4 ve směru na Dubné vedené jako SO (smíšené obytné), nyní jsou vedeny jako BZU (pozemky pro bydlení v zemědělských usedlostech). Cenu za zpracování by hradili poměrným dílem majitelé pozemků, se kterými situaci projedná starosta obce. Předběžný rozpočet na tuto změnu činí 95.000,- Kč.

Dále obec nechá zpracovat územní studie na veškeré plochy, kde to ÚP vyžaduje. Cenová nabídka za vypracování bude projednána s majiteli pozemků a v případě souhlasu bude rozpočítána poměrným dílem mezi majitele. Předběžná cena je stanovena na 280 000 Kč, bez DPH. Vzhledem k tomu, že se jedná o zakázku malého rozsahu, jejíž cena přesáhne 250 000 Kč bez DPH, bude nutné oslovit alespoň tři dodavatele.

Usnesení č. 15/2016: ZO Lipí schvaluje návrh na vypracování územních studií dle požadavků platného ÚP a pověřuje starostu p. Stanislava Kyselu k výběru firem pro oslovení.

ZO dále pověřuje starostu vyvolat jednání s majiteli pozemků kvůli zpracování změny č.1 ÚP Lipí.                                                                                                     Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Rozpočtové opatření č.5/2016: Účetní obce p. Svobodová seznámila ZO s rozpočtovým opatřením (P daňové=10.330,-Kč, V =-5.000,- Kč (Dubenský běh) a 8.930,-Kč (daň z příjmů), tzn. Zvýšení schodku o 3.600,- Kč.                                                ZO bere na vědomí.
 1. Na minulém jednání ZO Lipí byla projednána nabídka komerční spisovny Zásoby s.r.o. k vytřídění a případné skartaci úřední dokumentace obce a Obecního úřadu Lipí, kromě stavební dokumentace obce. Celková cena nabídka činí =46 643 Kč, bez DPH.

Usnesení č. 16/2016: ZO Lipí schvaluje nabídku archivační společnosti Zásoby s.r.o. k vytřídění a uložení dokumentů a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k podpisu smlouvy.

Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Došlá pošta:
 • Stavební poradna spol. s. r. o. - Oznámení o zveřejnění předběžných informací (ČOV Lipí)
 • KÚ Jihočeského kraje, OŽPZL- Oznámení o termínu závěrečného šetření k posouzení nového LHP
 • Mm ČB OPŽP- Oznámení o zahájení řízení (ČOV Lipí)
 • Správa CHKO - Vyjádření k novému LHP

Diskuze:

 1. dotazy OV Kaliště k údržbě zeleně v Kališích
 2. Kaplička u Soukupů je již dokončená, zbývá jen dodělat rámy na obrazech a pořídit novou sošku sv. Jana Nepomuckého. Na kapličce u Horních Kamlachů se v opravách dále pokračuje.
 • Příští schůze ZO se koná v pondělí 27. června 2016 v Lipí
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 21.00 hod.
 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne:                       3.6.2016

Sejmuto dne:                          18.6.2016

 

Zápis ověřili:                           Ing. Pavel Čutka

                                               Ing. Pavla Bláhová