Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 30. 3. 2015 v Kalištích

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí ,

konané dne 30. března 2015, konaného v Kališti u Lipí

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Čutka, p. Bombala, p. Mojžíš, ing. Bláhová, omluven sl. Janáčková

Hosté: p. Balek, p. Svobodová, členové OV Kaliště, členové OV Lipí, občané obce dle prezenční listiny

 

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 6 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Poradu zahájil a řídil starosta p. Kysela.
 • Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenování ing. Čutka, P. Bombala.                                                                      Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

 

Program:

 1. Kontrola zápisu ze schůze ZO ze dne 23.2.2015 a informace k němu
 2. Usnesení č.10/2015 – Ukončení záměru prodeje pozemku p.č.144/28 v k.ú. Lipí
 3. Usnesení č.11/2015 – Schválení návrhu územního plánu obce Lipí
 4. Rozpočtové opatření č.2/2015
 5. Různé
 6. Značení místní komunikace Lipí – Dubné
 7. Zařazení pozemků kolem chat u Závratského rybníka do lesního hospodářského plánu
 8. Připomínky a dotazy OV Lipí a OV Kaliště u Lipí
 9. Informace pro občany, došlá pošta
 10. Diskuse, závěr

 

K programu:

1) P. Honnerová přečetla zápis ze schůze ZO ze dne 23.2.2015. K zápisu starosta doplnil následující:

Starosta se u okolních obcí informoval, jakým způsobem si zajišťují získávání dotací. Většina obcí postupuje jako obec Lipí, ale jsou i takové obce, které si veškeré investiční akce hradí pouze ze svého rozpočtu, také vzhledem k přísným sankcím i za malé pochybení.

K akci „Chodník v Lipí“. Obec opět oslovil zástupce investora s žádostí o sjednání termínu další schůzky. Jak developer uvedl, již před první schůzkou, která proběhla v březnu, věděl, že celou akci nebude moci realizovat (nevypsané granty na budování chodníků), a proto ZO předložil pouze výkresy bez dalších vyjádření odboru dopravy a Policie ČR.                                   ZO bere na vědomí.

 

2) Prodej lesního pozemku p.č. 144/28 v k.ú. Lipí o výměře 56 m2. K vyhlášenému záměru prodeje se přihlásil pouze jeden žadatel, a to p. Charvát z Dubného. V rámci pozemkových úprav proběhlo jednání na místě samotném, tj. v prostoru okolo vodojemu. Zaměřením se zjistilo, že obecní pozemek parc.č. 144/28 je součástí cesty a les začíná až na sousední parcele. Z tohoto důvodu pan Charvát od žádosti o prodej odstupuje.                                            

Usnesení č. 10/2015: ZO bere na vědomí stažení žádosti o odprodej lesního pozemku a považuje věc za uzavřenou.                                                                            Hlasování: Pro: 6 proti: 0 Zdržel se:0

 

3) Schválení konečné verze územního plánu obce Lipí a její předložení projektové kanceláři k zapracování připomínek. Součástí návrhu jsou také stanoviska dotčených orgánů, které obec k návrhu ÚP obdržela. Jedná se o:

 • Krajská hygienická stanice, České Budějovice: – návrh ÚP není v rozporu s chráněnými zájmy
 • Ministerstvo životního prostředí: návrh ÚP není v rozporu s chráněnými zájmy
 • Krajský úřad, Jihočeský kraj, odd. územního plánování:- návrh ÚP není v rozporu s chráněnými zájmy
 • Magistrát města České Budějovice, odb. ochrany život. prostředí: návrh ÚP není v rozporu s chráněnými zájmy
 • Ministerstvo obrany ČR: návrh ÚP není v rozporu s chráněnými zájmy


 

Usnesení č. 11/2015: ZO schvaluje návrh ÚP Lipí a doporučuje předat schválený ÚP pořizovateli k dokončení.                                                                                               Hlasování: Pro: 6 proti: 0 Zdržel se:0

 

4) ZO projednalo předložený návrh účetní obce p. Svobodové na rozpočtové opatření č. 2/2015   k přesunu rozpočtových prostředků v rámci jednotlivých paragrafů. Výdaje navýšeny o 166.282,- Kč.                                                                                                     Hlasování: Pro: 6 proti: 0 Zdržel se: 0

 

5)        a) Žádost o pokácení stromu ve vlastnictví obce z důvodu stínění přenosu internetového signálu, p. Jaroslav Antropius, Lipí: Vzhledem k tomu, že se jedná o zásah v území významného krajinného prvku (potok), je nutné nejprve požádat o souhlas Mm ČB OOŽP- Ing. Kyriána. Až po vyjádření MM bude možné žádost schválit.                                                                ZO bere na vědomí.

b) Žádost o vyřešení dopravní situace a popř dopravního značení směrem od samot

č.p.59, 63 a 66 směrem k autobusové zastávce Trávná cesta, p. Martin Němec, Lipí. Obec podala žádost na MM ČB, odb. dopravy, Ing. Lukschová. Současně se byla podána žádost o posunutí dopravní značky začátek obce v Kalištích směrem od Lipí.                                                                 ZO bere na vědomí.

c)  Nabídka na odkoupení mobilní toalety TOI TOI pro potřeby obce a organizací za 7000,-Kč. ZO souhlasí s nákupem.                                                               Hlasování: Pro: 6 proti: 0 Zdržel se:0

d) Žádost o odprodej pozemku parc.č. 424/3 (třešňovka v Lipí) za účelem výstavby RD, p. Jiří Troup, Křemže. Zájemce byl informován, že pozemek není a nebude v zastavitelném území a obec Lipí nemá zájem tento pozemek prodat.                                                       ZO bere na vědomí.

e) Chodník Kaliště „U Modrého křížku“. Obec obdržela písemné vyjádření majitelů RD, bezprostředně sousedících s plánovaným chodníkem k zastávce. Oproti názorům vyjádřených při osobním jednání na obecním úřadě, vyjádřili všichni zúčastnění kromě p. Matějky svůj nesouhlas s budovaným chodníkem na výše uvedené trase !!!!!!                                            ZO bere na vědomí.

f) Dotaz na vznik OV Lipí a jeho mandát od občanů Lipí (p. Jinek, Lipí).

g) Dne 10.4.2015 oslaví významné životní výročí p. Kindler a 13.4.2015 také paní Kindlerová, kteří jsou našimi občany. ZO souhlasí, aby jim byl místo dárkových poukazů zakoupen dárkový koš ve srovnatelné hodnotě.                                                Hlasování: Pro: 6 proti: 0 Zdržel se:0

 

6) Vzhledem k tomu, že je místní komunikace mezi Lipím a Dubným stále častěji využívána těžkou zemědělskou technikou pro přepravu materiálu (nejen místním ZD), což ji velmi poškozuje, ale při jejich míjení je stále více ohrožována i bezpečnost občanů, kteří míří z/do Dubného, dohodli se starostové obou obcí s Policií ČR na umístění dopravní značky zakazující vjezd vozidel nad 3,5t s dodatkovou tabulkou ,,Vjezd na povolení OÚ“, aby mohla Policie v případě jejího porušení zasáhnout. Místnímu ZD bude vystaveno povolení, aby mohlo jezdit na pole. ZO bere na vědomí.

 

7) Prodej lesního pozemku v prostoru chat u Závratského rybníka. ZO hledá, co nejlevnější řešení. Protože v letošním roce končí lesní hospodářský plán obce Lipí, který se dělá na 10 let, bylo obci jeho zpracovatelem navrženo, zařadit dotčené pozemky do tzv. „bezlesí“, tedy území, které sice spadá do lesního půdního fondu, ale nemusí být podle režimu lesního zákona osázeno trvalým lesním porostem. Firma LesINFO, zpracovávající lesní hospodářský plán, zahrne dotčené pozemky na podnět obce do tzv. bezlesí.                                                                  ZO bere na vědomí.

8)

K dotazům OV Lipí:

 1. Návrh na úpravu a revitalizaci veřejných prostor – ZO bere na vědomí, vzhledem k tomu, že obsahuje mnoho bodů, navrhuje starosta svolat poradu ZO na středu 9.4.2015, kde ZO obsah žádosti projedná samostatně.
 2. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na velikonoční tvoření pro děti. OV Lipí na tuto akci žádá o příspěvek ve výši 6.000,- Kč. Protože obec ze svého rozpočtu přispívá v průběhu roku i na další kulturní a společenské akce, rozhodlo se ZO přispět částkou ve výši 2.000,- Kč. ZO souhlasí se zapůjčením sálu, v případě nutnosti půjdou náklady na topení za obcí, pořadatel si pouze zajistí a uhradí topiče a úklid sálu po skončení akce.      Hlasování: Pro: 6 proti: 0 Zdržel se:0

K dotazům OV Kaliště:

 1. Náhrada zeleně. P. Martin Tesař dodal do Kaliště 1 stromek. Osazen byl místními hasiči. OV však upozornil ZO na nekoncepčnost výsadby. Byla zpracována studie na obnovu zeleně, která řeší obnovu zeleně postupně po etapách (podle věku a stavu dřevin) a ne takto nahodile.
 2. Na opakovaná upozornění OV Kaliště nebyla do dnešního dne provedena oprava parapetu na kapli v Kalištích. Starosta bude urgovat dodavatelskou firmu, protože tak dochází  dalšímu poškozování omítek, způsobenému zatékáním dešťové vody.
 3. Stoky se budou čistit podle harmonogramu SúS. Obec proto vyjmenovala SúS kritické úseky v katastru obce, které bude nutno vyčistit.

 

Došlá pošta:

 • Magistrát města, Stavební úřad:
 • Rozhodnutí – Územní rozhodnutí (Oplocení a přístřešek, Cipínová Kaliště)
 • Územní souhlas – Souhlas s umístěním stavby (kabelová přípojka NN, Lipí parc.č. 362/6)
 • Souhlas s užíváním stavby (přístavba, nástavba a stavební úpravy, Režný, Lipí č.76)
 • Rozhodnutí – Dodatečné povolení stavby (RD, Charvát, Lipí)
 • Rozhodnutí – Dodatečné povolení stavby (RD, Charvátová, Lipí)
 • Výzva k účasti na kontrolní prohlídce (Garáž, Jinek, Lipí)
 • Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce (Změna dokončené stavby, stavební úpravy objektu restaurace, Lipí)
 • Výzva k účasti na kontrolní prohlídce (Víceúčelová stavba, Lipí)
 • Rozhodnutí – Územní rozhodnutí (Protipovodňová opatření Kaliště u Lipí)
 • Magistrát města, Odbor ochrany životního prostředí:
 • Výzva k doplnění žádosti (Protipovodňová opatření Kaliště u Lipí)
 • Rozhodnutí – Schválení (Kanalizační řád Lipí a Kaliště u Lipí)

 

Informace pro občany:

 

 • Dne 11. dubna 2015 proběhne v obou obcích SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU.
 • Dne 18.dubna 2015 proběhne v obou obcích SBĚRNÝ DVŮR. Informace na vývěskách.

 

 

 • Příští schůze ZO se koná 27. dubna 2015.
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 20.15 hod.

 

 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:                       1.4.2015

Sejmuto dne:                          15.4.2015

 

Zápis ověřili:                           Ing. Pavel Čutka

                                               Stanislav Bombala