Obec Lipí

Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 11. 2015

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí ,

konané dne 30. listopadu 2015

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Bláhová, Ing. Čutka,

p. Bombala

Omluven:, p. Vlášková, p. Mojžíš

Hosté: p. Balek, p. Svobodová, zástupci OV Lipí

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 5 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Poradu zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů, kontrola zápisu ze schůze ze dne 26.10.2015, doplnění a informace k zápisu
 2. Usnesení č.53/2015: Smlouva k dotaci Sadové úpravy Kaliště
 3. Usnesení č.54/2015: Jmenování ředitelky MŠ Lipí
 4. Usnesení č.55/2015: Prodej pozemku pod chatou v k.ú. Kaliště u Lipí
 5. Usnesení č.56/2015: Výběrové řízení na dodavatele „Obchod Lipí“
 6. Usnesení č.57/2015: Inventury za rok 2015
 7. Usnesení č.58/2015: Řád veřejného pohřebiště
 8. Usnesení č.59/2015: Žádost o dotaci – interaktivní tabule do MŠ
 9. Usnesení č.60/2015: Žádost o dotaci – oprava kapliček
 10. Usnesení č.61/2015: Poplatky ze vstupného a poplatek za otop sálu
 11. Usnesení č.62/2015: Průkaz energetické náročnosti budov
 12. Rozpočtové opatření č.11/2015
 13. Cena vodného a stočného na rok 2016
 14. – 16. Různé: Žádosti od občanů a organizací

17.       Dotazy a připomínky OV Lipí a Kaliště

 1. Došlá pošta, diskuse, informace pro občany

 

K programu:

 1. Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ing. Bláhová, ing. Čutka. P. Honnerová přečetla zápis ze schůze ZO ze dne 26.10.2015.
 2. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace ze SFŽP na akci Sadové úpravy Kaliště. Podíl spolufinancování ze státních fondů činí 14.395,95 Kč, což představuje 5% celkových způsobilých nákladů z částky 287.919 Kč, která je hrazena rozpočtu Evropské unie.

Usnesení č. 53/2015: ZO Lipí souhlasí s návrhem smlouvy a pověřuje starostu p. Stanislava Kyselu jejím podpisem.                                                      Hlasování:Pro:5 proti:0 Zdržel se:0

 

 1. Dne 30.11.20015 proběhlo konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky MŠ Lipí. Přihlásila se pouze jedna uchazečka – p. Petra Carvová, která splnila všechny náležitosti a byla konkurzní komisí doporučena pro jmenování.

Usnesení č. 54/2015: ZO Lipí souhlasí se jmenováním p. Petry Carvové do funkce ředitelky MŠ Lipí s nástupem od 1.1.2016 a současně z této funkce uvolňuje dosavadní ředitelku p. Věru Fryšovou.                                                              Hlasování:Pro:5 proti:0 Zdržel se:0

4)         Žádost p. Pulkrábové o odprodej pozemku pod chatou ev.č. 4 u Zavratského rybníka. Na vyhlášený záměr prodeje pozemku pod chatou p.č. 168 v k.ů. Kaliště u Lipí se přihlásila pouze p. Pulkrábová, které chata na pozemku patří, proto ZO souhlasí s jejím prodejem.

Usnesení č. 55/2015: ZO Lipí souhlasí s prodejem pozemku p.č. 168 v k.ú. Kaliště u Lipí p.Martině Pulkrábové za cenu 300 Kč/1m2 a pověřuje starostu Stanislava Kyselu přípravou a podpisem smlouvy o prodeji.                               Hlasování:Pro:5 proti:0 Zdržel se:0

5)         V pátek dne 27.10.2015 proběhlo výběrové řízení na dodavatele akce „Změna užívání a stavební úpravy obchodu Lipí”. Osloveny byly tyto firmy:

Stavební firma BIFA spol. s.r.o., Stavební firma Budín Planá a stavební firma Vastl. Stavební firma BIFA spol. s.r.o. se z kapacitních důvodů omluvila. Nabídky podaly Stavební firma Budín a Stavební firma Vastl. Protože obě nabídky byly neúplné (chyběly rozpočty ÚT a elektro), komise doporučuje požádat firmy o doplnění a uskutečnit nové VŘ dne 11. 12. 2015.

Usnesení č. 56/2015: ZO Lipí souhlasí s návrhem výběrové komise s odložením výběrového řízení na 11. 12. 2015 a možností doplnění podaných nabídek.                                                                                                                 Hlasování:Pro:5 proti:0 Zdržel se:0

6)         Vyhlášení inventury obecního hmotného a nehmotného majetku k 31.15 2015:

K  provedení inventury jmenoval starosta hlavní inventarizační komisi ve složení:

            - Ing. Pavla Bláhová - předseda komise

- Ing. Pavel Čutka - člen komise

- Jana Honnerová, DiS. - člen komise

Inventurní soupisy majetku předá účetní inventarizačním komisím nejpozději do 15. 12. 2015. K provedení  provedení fyzických inventur jmenuje starosta tyto členy:

a) Budova OU a MŠ Lipí                               p. Kysela, p. Svobodová

b) Inventura pozemků, účtů apod.                Ing. Bláhová, p. Svobodová

c) Kaple Lipí                                                   Ing. Bláhová, p. Kysela

d) Hasičská zbrojnice                                               p. Bombala, p. Vlášková

e) Sál + hospoda Lipí                                    Ing. Krčmář, p. Mojžíš

f) Budova OU Kaliště                                    Ing. Čutka, p. Honnerová

g) Kaple Kaliště                                             Ing. Čutka, p. Honnerová

h) Hasičská zbrojnice Kaliště                                   Ing. Čutka, p. Honnerová

Odsouhlasené inventurní soupisy s návrhem na odpis nepotřebného, rozbitého nebo ztraceného majetku předají jednotlivé dílčí komise předsedovi inventarizační komise nejpozději do 10. 1. 2016

Usnesení č. 57/2016: ZO Lipí schvaluje Plán inventur, složení inventarizační komise a jednotlivých komisí k provedení fyzických inventur za rok 2015. Hlasování:Pro:5 proti:0 Zdržel se:0

 1.          ZO Lipí se seznámilo se zněním Řádu veřejného pohřebiště Lipí a souhlasí s jeho zněním.

Usnesení č. 58/2015: ZO Lipí schvaluje Řád veřejného pohřebiště Lipí, s platností od 1.1.2016                                                                                   Hlasování:Pro:5 proti:0 Zdržel se:0

 

 1.          MAS Netolice předložila obci návrh na možnost získání interaktivní tabule do MŠ. Tato nabídka platí pouze pro obce, které jsou zřizovateli základních nebo mateřských škol. Dotace představuje 60% ceny. Tabule určená pro MŠ stojí 86 544 Kč, dotace by byla 51.926 Kč, zbytek by hradila obec. ZO souhlasí a navrhuje cenu za pořízení interaktivní tabule do rozpočtu obce pro rok 2016.

Usnesení č. 59/2015: ZO Lipí souhlasí s podáním žádosti o zařazení do seznamu Dotací MAS – interaktivní učebna typu A a pověřuje starostu p. Stanislava Kyselu k podání žádosti o zařazení do seznamu.                                                                           Hlasování:Pro:5 proti:0 Zdržel se:0

 

9)         Krajským úřadem byla v rámci POV vyhlášena dotace na opravu kapliček a drobných sakrálních staveb. ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci na opravu kapliček v Lipí, a to „U Soukupů“ a „U horních Kamlachů“ v celkové ceně 85 000 Kč. Žádost musí být podána do konce letošního roku.

Usnesení č. 60/2015: ZO Lipí souhlasí s podáním žádosti na opravu kapliček a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k vypracování a podání žádosti. Hlasování:Pro:5 proti:0 Zdržel se:0

 

10)       Odpuštění poplatku ze vstupného a platby za otop. Vzhledem k tomu, že je pořádání plesů a zábav pro místní organizace stále finančně náročnější a někdy i ztrátové, navrhuje starosta při pořádání kulturních akcí v sále KD Lipí pro rok 2016 odpuštění poplatku ze vstupného a poplatku za otop pro místní organizace. Nutná bude v tomto smyslu také úprava vyhlášky o místních poplatcích. Pro cizí organizace a soukromé organizátory zůstanou ceny stejné podle platné obecní vyhlášky.

Usnesení č. 61/2015: ZO Lipí souhlasí s odpuštěním poplatků ze vstupného a poplatku za otop při přádání kulturních akcí v sále KD Lipí místním organizacím pro r. 2016. ZO souhlasí s úpravou vyhlášky o místních poplatcích v tomto smyslu. Obec na své náklady u akcí pořádaných místními organizacemi zajistí také úklid sálu. Hlasování:Pro:5 proti:0 Zdržel se:0

 

11)       Obec Lipí dostala nabídku energetického poradce pro města a obce na posouzení a případné vypracování průkazu energetické náročnosti budov ve vlastnictví obce na základě novely zákona č. 406/2006 Sb. Jedná se o budovy: OÚ Lipí, pohostinství Lipí, MŠ Lipí, obchod Lipí, sál Lipí a Obecní dům Kaliště za celkovou cenu 35.696 Kč. Protože je průkaz energetické náročnosti budov nezbytnou součástí všech nově podávaných žádostí na všechny rekonstrukce a technická zhodnocení budov, souhlasí ZO s nabídkou na vypracování průkazů.

Usnesení č. 62/2015: ZO Lipí souhlasí s nabídkou na vypracování a posouzení budov v majetku obce Lipí podle předložené nabídky a pověřuje starostu Stanislava Kyselu podpisem smlouvy na provedení posouzení.                      Hlasování:Pro:5 proti:0 Zdržel se:0

 

12)       Účetní obce p. Svobodová přednesla návrh rozpočtového opatření č.11/2015. Příjmy vzrostly o 416.926 Kč (z toho 165.000 Kč je dotace na opravu kaple), výdaje se přesouvají pouze v rámci jednotlivých paragrafů. Schodek rozpočtu se tedy snižuje o 416.916 Kč. ZO souhlasí s navrženým rozpočtovým opatřením.               ZO bere na vědomí.

 

13)       Stanovení ceny vodného a stočného pro r. 2016. Podle kalkulace Čevak, a.s. zůstává cena stejná jako v roce 2015. Vodné:=35,42 Kč/m3, stočné 12,23 Kč za 1/m3, pevná složka 526 Kč.                                                                                                                                      ZO bere na vědomí.

 

 1. Vedení Mateřské školy Lipí požádalo z důvodu větší bezpečnosti obec o úpravu dopravního značení v okolí MŠ. Jedná se o označení MŠ - zásobování a umístění dopravní značky, snižující rychlost na 30 km/hod v obou ulicích, odkud je vstup do MŠ.                                                                                                                    Hlasování:Pro:5 proti:0 Zdržel se:0

 

 1. Prodej dřeva z pokácených stromů v Kalištích. Dřevo bylo nabídnuto k prodeji za částku 6 200 Kč celkem. Na výzvu se přihlásili 3 zájemci, mezi které bude dřevo rozděleno. (p. Tušl – 2,5m3/2.405 Kč, p. Šenkýřová - 2,5m3/2.405 Kč a p. Soukupová – 0,8m3/855 Kč).

Hlasování:Pro:5 proti:0 Zdržel se:0

 

 1. Žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Lipí o bezúplatné zapůjčení sálu k posilovacím cvičením v průběhu měsíců ledna a února, topení nepožadují. Hlasování:Pro:5 proti:0 Zdržel se:0

 

 1.        Dotazy OV Kaliště:
 2.          Řešení zastávky v Kalištích – zástupce OV p. Honner oslovil projektanta v oboru dopravních staveb, žádné z navrhovaných řešení ale neuspělo u dopravní policie.
 3.          Náhradní výsada za pokácené stromy U Křížku- vhodné lokality navrhne OV, který zná lépe prostředí obce.
 4.          Uschlá lípa mezi Tesařů a plynovou stanicí. Obec děkuje za upozornění, na SÚS byl zaslán požadavek na prořezání stromů podél cesty.

 

            Dorazy OV Lipí:

 1. Možnost posunutí kapličky el. vedení, která byla postavena v bezprostřední blízkosti historického křížku, směrem na Dubné. Závěr z diskuze: starosta dohledá veškerou dokumentaci k předmětné stavbě kapličky (přípojky), zástupci OV se pokusí zjistit všechny možnosti řešení (odbor památkové péče, E.on atd.)

 

 1. )       Diskuze:

- v neděli 13.12.2015 od 17 hodin se koná adventní koncert dětského pěveckého sboru Rolnička ze ZŠ Dubné. Všichni jsou srdečně zváni.

 1.        Došlá pošta:
 • Magistrát města, Stavební úřad:
 • Oznámení zahájení územního řízení a pozvánka k ústnímu projednání ČOV Lipí
 • Rozhodnutí o umístění stavby (garáž Rúzhová, Lipí
 • Magistrát města, Odbor ochrany životního prostředí
 • PPO Kaliště - kolaudační souhlas (protipovodňová opatření)
 • Magistrát města, matriční úřad:
 • Vyhláška o odstávce systému CDBP (vydávání OP)

 

 • Občanské sdružení Prevent – žádost o dotaci
 • HZS - Upozornění na podvodné jednání - podomní prodej hlásičů požárů
 • UNIELEKTRO Strakonice – Smlouva o smlouvě budoucí (Nováková, Lipí)

 

9) Informace pro občany:

 • V neděli 13. 12.2015 od 17 hodin se v kapli v Lipí uskuteční adventní koncert pěveckého sboru Rolnička ze ZŠ Dubné.
 • Příští schůze ZO se koná v pondělí 14.12.2015 v Lipí
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 20.30 hod.

 

 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne:                       9.12.2015

Sejmuto dne:                          23.12.2015

Zápis ověřili:                           Ing. Pavla Bláhová

                                               Ing. Pavel Čutka

dnes je: 22.01.2019

svátek má: Slavomír

Aktuality

Setkání se senátorem
více
Rozpočtové opatření č. 18/2018
více
Plán termínů schůzí ZO na rok 2019
více
Program kulturně společenských akcí
více
zveřejnění záměru prodeje nemovitosti
více
POPLATKY v roce 2019
více
Informace k dani z nemovitých věcí
více
Zápis ze shůze ZO konané 19.12.2018
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2019
více
Schválený rozpočet obce na rok 2019
více
Program schůze konané ve středu 19.12.2018
více
Program schůze konané ve středu 19.12.2018
více
Rozpočtové opatření č. 17/2018
více
Zápis ze schůze ZO konané 26.11.2018
více
Tréninky stolního tenisu
více
Návrh rozpočtu MŠ Lipí na rok 2019
více
Návrh rozpočtu obce Lipí na rok 2019, výkaz Fin 2-12 M k 31.10.2018
více
pozvánka na stolní tenis v Lipí
více
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 16/2018
více
Program ustavující schůze obecního Zastupitelstva, která se bude konat 29.10. 2018 od 19.00 hod.
více
výsledky voleb do zastupitelstva obce ve dnech 5. a 6. 10. 2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 5. 2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 24. 9. 2018 v Kališti u lipí
více
Rozpočtové opatření č. 15/2018
více
Rozpočtové opatření č. 14/2018
více
Zpevněná plocha v MŠ Lipí
více
zahájení provozu místní knihovny
více
Program schůze ZO Lipí ,která se bude konat 24. 9. 2018 v Kalištích
více
Rozpočtové opatření č. 13/2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 8. 2018
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 12
více
Rozpočtové opatření č. 11
více
Stanovení počtu členů volebních komisí
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 7. 2018
více
pozvánka na setkání seniorů
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí
více
Územní studie SO8 L
více
Územní studie SO9.L
více
Územní studie SO7L
více
Územní studie SO6.L
více
Územní studie SO.5 L
více
územní studie SO4 L
více
územní studie SO3 K
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
zápis e schůze OZ Lipí z 25. 6. 2018
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 14. 6. 2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 30. 5. 2018
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 25. 6. 2018
více
Územní plán Lipí změna č. 1
více
Rozpočtové opatření č. 9
více
Postupy správce při splnění požadavků, plynoucích z práv subjektů údajů
více
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů
více
Informace o zpracování osobních údajů
více
Změna termínu zasedání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 6,7,8
více
Závěrečný účet za rok 2017 - schválený
více
Rozpočtové opatření č. 5/2018
více
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže roce
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 9. 4. 2018
více
Oznámení o změně termínu konání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 4/2018
více
informace společnosti ČEVAK o odpojování stávajících septiků a přepojení nemovitostí na
více
Tabulka vývozu BIO popelnic
více
Svoz BIO Popelnic
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,kteráse konala 26. 2. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č. 2
více
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2017
více
Zápis do Mateřské školy v Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 1/2018
více
Zápis ze schůze konané dne 31. 1. 2018
více
výsledky voleb prezidenta druhé kolo
více
Plán schůzí ZOLipí na r.2018
více
program porady ZO Lipí , která se bude konat 31. 1. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 12,13/2017
více
Rozpočtové opatření č. 11/2017
více
Poplatky v roce 2018
více
výsledky volby prezidenta - první kolo
více
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci + dodatek č. 1
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2017
více
informace k dani z nemovitých věcí pro r. 2018
více
oznámení o změně výpůjční doby v knihovně Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 10/2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 11. 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na léta 2018-2022
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2018
více
Schválený rozpočet na rok 2018
více
zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne5. 11. 2017
více
Rozpočtové opatření č. 9/2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí, která se konala 30. 10. 2017
více
Výsledky voleb do parlamentu ČR 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018-2022
více
SMLOUVA O DÍLO
více
Rozpočtové opatření č. 7 a 8.2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 9. 2017 v Kalištích
více
program schůze ZO Lipí , která se bude konat 25. 9. 2017
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 4. září 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,konané dne 28. srpna 2017
více
Rozpočtové opatření č. 6/2017
více
Oznámení změna č-1 ÚP Lipí-návrh-společné jednání
více
Program schůze ZO Lipí která se bude konat 28. 8. 2017
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 3. 8. 2017
více
Změna č.4 ÚP Homole
více
program schůze OZ Lipí, která se bude konat 3. 8. 2017
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 26. 6. 2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí z 5.6. 2017
více
Rozpočtové opatření č. 4 a 5.
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, závěrečném účtu a rozpočtovém výhledu dobrovolného svazku obcí blanský les- podhůří
více
Přeložení schůze ZO Lipí
více
Informace o integrovaném dopravním systému Jihoč. kraje
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 24. 4. 2017
více
Finanční úřad pro jihočeský kraj- Veřejná vyhláška
více
Závěrečný účet za rok 2016
více
Rozpočtové opatření č. 3.2017
více
Smlouva o dílo- Oprava Božích muk
více
Zápis ze schůze ZO ze dne 27.3.2017
více
Jak třídit bioodpad v domácnosti
více
Výzva pro majitele psů
více
Rozpočtové opatření č. 2.2017
více
Rozpočtové opatření č. 1.2017
více
služby pro obyvatele obce
- Obec Lipí nabízí občanům možnost štěpkování větví z jarního řezu ovocných stromů a okrasných keřů doma, zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě osobně, telefonicky, nebo elektronicky. Štěpkování se bude provádět zdarma.
více
zápis ze schůze ZO Lipí která se měla konat 27. 2. 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 1. 2017
více
Schválený rozpočet na rok 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, ze dne 12.12.2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromaďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Komplexní pozemkové úpravy Lipí
více
Komplexní pozemkové úpravy v Kalištích
více
Smlouva o dílo
více
28. 11. 2016 se koná schůze ZO Lipí
více
Návrh rozpočtu na rok 2017
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konaného 31. 10. 2016
více
smlouva na zajištění koordinátora BOZP při přípravě stavby
více
Příkazní smlouva
Příkazní smlouva na zajištění koordinátora BOZP při práci na staveništi - kanalizace a čistírna odpadních vod
více
Ustavující zasedání Zastupitelstva Jihoč . kraje
více
Výsledek volby do Senátu ČR II kolo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 9. 2016 v Kalištích
více
Vyhláška o regulaci nočního klidu
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 29. 8. 2016
více
Zápios z mimořádné schůze ZO Lipí konané 15. 8. 2016
více
Sportovní přípravka pro děti od 3 do 6 let
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 25. 7. 2016
více
Sběrný dvůr Švábův Hrádek
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 6. 2016
více
Vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele ČOV kanalizace Lipí
více
Změna směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 5. 2016
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva č. 1/206 o poskytnutí neinvestiční dotace
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 29. 2. 2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 1. 2016
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 11. 2015
více
Řád veřejného pohřebiště
více
Návrh rozpočtu na rok 2016
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 10. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne29. 9. 2015
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 2. 9. 2015
více
zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 31. 8. 2015
více
Skládka biologického odpadu.
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 27. 7. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 29. 6. 2015
více
ÚP Lipí 2 část
více
ÚP Lipí 1 část
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 5. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 4. 2015
více
Veřejná vyhláška
více
Zápis ze schůze ZO lipí konané 23. 2. 2015
více
Nový informační systém pro občany
více
Vyhláška Obce Lipí o chovu psů a drobného hospodářského zvířectva
více
Obec Lipí na mapovém portálu GEOSENSE
více

Anketa

Chcete strom na nádvoří u restaurace?

ANO
odpověď ANO (78%)
78%
NE
odpověď NE (22%)
22%