Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 1. 2017

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí,

konané dne 30. ledna 2017  

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Bláhová, ing. Čutka, p. Bombala, p. Vlášková

Omluven: p. Mojžíš

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 6 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Schůzi zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů, doplnění a informace k zápisu
 2. Usnesení č.1/2017: Návrh změny č.1 ÚP obce Lipí
 3. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí E.On, a.s.
 4. Usnesení č.2/2017: Spolupráce s firmou Juniperia Cb
 5. Rozpočtové opatření č. 14/2016
 6. Různé
 7. Došlá pošta, závěr

 

K programu:

 • Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni p. Vlášková a p. Bombala.                                                                    Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

Místostarostka přítomné seznámila se zněním zápisu ze schůze zastupitelstva ze dne 12.12.2016. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.

- Starosta informoval zastupitele, že prověřil stížnost na poškození komunikace směrem na Babka vzniklé svozem dřeva. Poškození není závažné, jedná se pouze o vyjeté koleje v části za Zahradníků. Po dohodě se ZD se na jaře cesta srovná.

- Veškerý materiál pro montáž nového obecního rozhlasu jsou dodavatelem připraveny. Montáž proběhne ve středu 1.2.2017.

 

2)         Návrh změny č. 1 ÚP Lipí. Návrh byl zveřejněn po dobu 30 dnů na úřední desce a byl již předem projednán zastupitelstvem obce Lipí. Úplné znění schváleného návrhu usnesení č.1/2017 je nedílnou součástí tohoto zápisu, viz. Příloha č.1.

Usnesení č.:1/2017: viz příloha                                                                         Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

3)         Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni se spol. Eon., a.s. Jedná se pokládku kabele NN do země od sloupu u čekárny směrem k Ziegelbauerům za částku 10 000 Kč. Při té příležitosti by obec provedla také pokládku kabelů VO a VR do země, k financování této akce použije ZO finanční dar z KÚ (kompenzaci za letiště).

 

ZO Lipí předběžně s návrhem smlouvy souhlasí ale nejprve prověřuje starostu, aby prověřil při této akci možnost odstranění sloupů el. vedení u čekárny.                                                     

                                                                                                                                             Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

4)         Na poradě ZO, která se konala 23.1.2017, proběhla prezentace společnosti Juniperia CB, která nabídla obci možnost zajištění jednorázové a také následné údržby obecního pozemku, tzv. Třešňovky v Lipí. Tato údržba by obec nic nestála, činnost společnosti na takovýchto lokalitách, které jsou historicky zmapovány, je financována z evrop. fondů a finance z nich si zajišťuje firma sama. Starosta prověřil reference na tuto společnost a zastupitelstvo proto souhlasí, aby byly obecní pozemky poskytnuty k užívání společnosti Juniperia CB. Veškeré zákroky, které bude firma na pozemcích provádět, musí dopředu konzultovat s obcí a s Mysliveckým sdružením Haberský vrh.                       

Usnesení č.2/2017:ZO Lipí souhlasí s uzavřením smlouvy se společností Juniperia CB na bezplatnou údržbu Třešňovky, za předem stanovených podmínek.

Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Rozpočtové opatření č. 14/2016: Příjmy =837.490,82 Kč, Výdaje =330.418,10 Kč. Rozpočtovým opatřením se navyšuje přebytek rozpočtu o 507 072,72 Kč. Přebytek od začátku roku činí =1.090.387 Kč.                                                    ZO bere na vědomí.
 2. Různé:
 •  Žádost sportovců o bezplatné využití sálu k posilovacím cvičením v průběhu měsíců února/března.                                                                           Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 • Dne 25.1.2017 zasedala komise MZe pro přidělování dotací na výstavbu ČOV. Tato komise s definitivní platností schválila přidělení dotace obci Lipí, písemné vyhotovení obdrží obec do týdne. Dotace je ve výši 60%. Po vyřízení potřebných formalit, bude obec žádat ještě o peníze z krajských dotací na kofinancování ČOV ve výši 10% (vše z pořizovací ceny ČOV).
 • Se starostou se spojila starostka Dubného ohledně plynovodu na trase Lipí – Dubné. Plynovod je celý v majetku obce Dubné, která chce část, která se nachází v k.ú. Lipí bezúplatně převést na naši obec. Další postup bude předmětem jednání mezi vedením obou obcí.                                                                                               Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0
 • Obci bylo dodáno rozmetadlo na posypové materiály pro údržbu komunikací.
 • Územní studie: Cca v polovině února se uskuteční schůzka ke konečné podobě zpracovaných územních studií za účasti  Ing. arch. Brůhy, OOŽP a Odboru dopravy a majitelů pozemků.

 

 1. Došlá pošta:
 • Stavební poradna – Plán BOZP na staveništi ČOV Lipí
 • Magistrát města ČB, OOŽP: Souhlas s ohlášením udržovacích prací (nádrž Kaliště).
 • JuniperIa ČB: Záměr na obnovu Třešňovky
 • SPÚ Č Budějovice - Zápis z jednání sboru zástupců vlastníků pozemků – KoP Ú Lipí
 • SPÚ Č Budějovice - Zápis z jednání sboru zástupců vlastníků pozemků – KoP Ú Kaliště
 • Česká školní inspekce - Inspekční zpráva (MŠ Lipí)
 • Česká školní inspekce - Protokol o kontrole
 • Magistrát města ČB, odbor dopravy:            – Vyjádření ke KOPÚ Lipí

                                                            – Vyjádření ke KOPÚ Kaliště

 • Magistrát města ČB, Stavební úřad:

- Oznámení o zahájení stavebního řízení- změna dokončené stavby RD Lipí č.5 (Píšů).

- Oznámení o prodloužení stavebního řízení řízení (Tesař a spol. Kaliště).

- Oznámení o prodloužení stavebního řízení (Ing. Farská, Kaliště)

 • P. Lisý, Kaliště           – Žádost o vydání rozhodnutí (připojení na místní komunikaci)

 – Žádost o vydání stanoviska k napojení sítí

 • JUDr Brejchová – Žádost o informaci po zemřelém

 

 

 • Příští schůze ZO se koná v pondělí 27. února 2017
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 20.30 hod.
 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

 

 

Vyvěšeno dne:           6.2.2017                                             Sejmuto dne:  21.2.2017

Zápis ověřili:               p. Bombala                                       Kamila Vlášková

 

 

 

 

 

USNESENÍ č. 1/2017

 

Zastupitelstva obce Lipí

 

        zastupitelstvo obce na svém řádném zasedání dne 30. 1. 2017

 

        I. Schvaluje

 • návrh zadání změny č. 1 územního plánu Lipí, (ve znění leden 2017) dle § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „stavební zákon“),

      

        II. Ukládá

 • starostovi obce ve spolupráci s pořizovatelem zajistit vypracování návrhu změny č. 1 územního plánu Lipí.

 

      

 

 

 

 

 

 

 

             

                 Stanislav Kysela                                                      Jana Honnerová, DiS.

                    starosta obce                                                         místostarostka obce