Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 29. 9. 2014 v Kalištích


 

Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 29.9. 2014 v  Kalištích u Lipí


Přítomni:  Ing.Bláhová Pavla,Ing.Pavel Čutka, Honnerová Jana Dis., Kysela Stanislav,  Mojžíš Josef, Navrátil Luboš
Omluveni: Píša Pavel
Hosté: Hana Svobodová,  Balek Zdenek
Občané dle prezenční listiny


 Program :

1. Kontrola zápisu z minulé schůze ZO
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3.
Smlouva o věcném břemeni Eon

4. Smlouva o věcném břemeni Eon

5. Smlouva o věcném břemeni Eon

6. Smlouva o věcném břemeni Eon

7. Projednání zadání zpracování LHP ( lesní hospodářský plán)

8. Žádost o prodej obecního pozemku

9. Různé

10. Diskuse

11. Došlá pošta

12. Závěr


K bodu 1
Zápis z minulé schůze ZO přečetl p
. Mojžíš.

Pan Kysela po přečtení zápisu ještě podal následující informace : hrušňovou alej je nutno dosadit 2 stromky  náhradou za uhynulé jedince a přezkoumá a doplnění provede Ing.Bártlová.

Dále pan Kysela konstatoval, že opravu parapetů na kapli v Kalištích provede firma Střechy Maršán v.o.s. zároveň s opravou střechy hostince v Lipí.


K bodu 2

Zapisovatelem zápisu byl určen pan Mojžíš , ověřovatelem byl jmenován ing.ČutkaPavel a paní Jana Honnerová Dis.

 

K bodu 3

Usnesení číslo 31/2014 -  ZO Lipí souhlasí s uzavřením smlouvy na věcné břemeno mezi obcí Lipí a firmou Eon - kabel NN směr Sekyra č.ZP- 014330024794/001 a pověřuje starostu pana Stanislava Kyselu k podpisu této smlouvy.

Hlasování :   Pro  6   proti  0  zdržel se  0

 

K bodu 4

Usnesení číslo 32/2014 - ZO Lipí souhlasí s uzavřením smlouvy na věcné břemeno mezi obcí Lipí a firmou Eon - kabel NN směr Zedníků č.CB- 014330021117/002 a pověřuje starostu pana Stanislava Kyselu k podpisu této smlouvy.

Hlasování:   Pro  6  proti  0  zdržel se  0

 

K bodu 5

Usnesení číslo 33/2014 - ZO Lipí souhlasí s uzavřením smlouvy na věcné břemeno mezi obcí Lipí a firmou Eon - kabel NN Kaliště, stavební parcela p.Lisý č.CB- 014330024774/001 a pověřuje starostu pana Stanislava Kyselu k podpisu této smlouvy.

Hlasování:   Pro  6  proti  0  zdržel se  0

 

K bodu 6

Usnesení číslo 34/2014 - ZO Lipí souhlasí s uzavřením smlouvy na věcné břemeno mezi obcí Lipí a firmou Eon - kabel NN směr Sekyra č.CB- 014330021634/001 a pověřuje starostu pana Stanislava Kyselu k podpisu této smlouvy.

Hlasování:  Pro  6  proti  0  zdržel se  0

 

K bodu 7

Usnesení číslo 35/2014 - ZO Lipí souhlasí s oslovením firem LESINFO, LESNÍ PROJEKTY a TAXLES za účelem zpracování nového lesního hospodářského plánu na následující decenium, nutného k hospodaření v lesích v majetku obce Lipí dle platného Zákona o lesích č.289/1995 Sb.

Hlasování:  Pro  6  proti  0  zdržel se  0

 

K bodu 8

Usnesení číslo 36/2014 - ZO Lipí souhlasí s prodejem 1 m2 obecního pozemku, p.č.141/2 v k.ú. Kaliště u Lipí panu Bouchalovi Kaliště za cenu obvyklou, t.j. 50 Kč. Je ale nutno postupovat obvyklým způsobem,to je zveřejnění zájmu prodeje a po uplynutí patnácti denní lhůty lze prodej uskutečnit.  Pan Bouchal uhradí veškeré poplatky spojené s prodejem tohoto  pozemku.

Hlasování:  Pro 6  proti  0  zdržel se  0

 

K bodu 9

Různé:

a) Paní Hana Svobodová, účetní obce Lipí, seznámila ZO s rozpočtovým opatřením číslo 7/2014 -

ZO bere na vědomí

 

b) V týdnu od 13 -17.10. 2014 bude starosta obce pan Stanislav Kysela čerpat řádnou dovolenou, zastupováním je pověřen místostarosta obce Lipí pan Josef Mojžíš.

 

c) Oprava kaple v Lipí - firma Matteo se odpovědnosti za vady v rámci reklamace nezříká a navrhuje dva způsoby kompletní opravy omítek ve dvou cenových relacích. Dle pana Zdenka Balka je nutno zamezit pronikání solí na povrch omítek a s firmou Matteo uzavřít smlouvu se záruční dobou nejméně 5ti let.

ZO souhlasí

d) Po skončení srpnové schůze ZO vznesli zástupci Občanského sdružení Kaliště dotaz na probíhající stavební práce na parcelách p.č. 702/3 a 702/12, zda plánovaná výstavba je v souladu s platným ÚP a zda již na tuto výstavbu je zažádáno o stavební povolení. Vzhledem k tomu, že starosta neměl žádné informace, oslovil stavebníky a upozornil je, že je potřeba přerušit práce do vyřešení stavebního povolení. Protože žádná dokumentace ke stavbě k dispozici nebyla (není k dispozici do dnešní schůze ZO), vzneslo Občanské sdružení dotaz na SÚ na soulad plánované stavby s ÚP. Na základě tohoto dotazu nařídil SÚ místní šetření na den 9. 10. 2014.

ZO navrhuje vyčkat na vyjádření Stavebního úřadu po skončení místního šetření a poté zaujmout stanovisko k tomuto případu.

Zároveň se ZO jednomyslně shodlo, že bude nekompromisně dbát na to, aby jakákoliv výstavba probíhala v souladu s platnou legislativou. Zahájení výstavby před stavebním řízením mimo jiné znemožňuje sousedům stavebníka vyjádřit se k plánované výstavbě, která by ve svém důsledku mohla ovlivnit jejich nemovitost.

 

e) Usnesení číslo 37/2014 -  ZO schvalují odkoupení části pozemku p.č. 1093/1 v k.ú. Kaliště          cca 46 m2 za cenu obvyklou, t.j. 50 Kč/1 m2, od pana Vladislava Prühera za účelem vytvoření chodníku a jednosměrné komunikace  na pozemku přiléhajícím ke stavebním parcelám pana Jeřábka a pana Fausta v Kalištích. Dále navrhuje, aby se finanční náklady za výstavbu komunikace,vyřízení stavebního povolení a vyjmutí ze ZPF, jakož to další výdaje spojené s  výstavbou komunikace dělily na tři díly, t.j. obec Lipí, pan Jeřábek Kaliště u Lipí a pan Faust Kaliště u Lipí.

Hlasování:  Pro  6  proti  0  zdržel se  0 

 

f) Usnesení číslo 38/2014 - ZO souhlasí s prodejem zastavěných pozemků pod chatami v lokalitě U Zavratského rybníka jednotlivým majitelům za cenu 300 Kč/1m2. Ohledně ostatních pozemků, vedených jako PUPFL(pozemek určený plnění funkcí lesa), navrhují ZO vést další jednání s majitely chat.

Hlasování:  Pro  6  proti  0  zdržel se 0

 

g) Dne 25.10.2014 se bude konat podzimní sběrný dvůr. Organizace bude dle tradičního plánu a souběžně uspořádají sportovci z TJ Sokol Lipí sběr železného šrotu.

 

h) Společnost Revenge požádala obec Lipí o možnost umístnění kontejneru na sběr starého ošacení. ZO toto nedoporučují, jelikož v obou částech obce se konají pravidelné sbírky pro Diakonii Broumov.

 

ch) Informace k ÚP - dle Ing. Smitky a Ing. Krátkého je ÚP v textové části již hotov a zbývá dokončení výkresové části tak, aby mohlo dojít k vyhlášení veřejného projednání ještě před ukončením tohoto volebního období.

 

i) Pan Oldřich Stráda vznesl dotaz na možnost parkování na zatravněných plochách - Obecní vyhláška toto neřeší, paní Pavla Bláhová, zastupitelka obce, navrhuje provést vymezení ploch zeleně a ploch určených k parkování vozidel.

                                                   

 

K bodu 10

Diskuse :

 - pan Stanislav Kysela zhodnotil práci ZO za uplynulé volební období a uvedl výčet akcí uspořádaných v tomto období

 - Ing. Krátký vznesl dotaz kdo bude opravovat parapety na kapli v Kalištích - firma Střechy Maršán v.o.s.

 - paní Soukupová se dotazovala na význam značení popelnic samolepícím štítkem - toto značení vyžaduje firma ASA

 

 

K bodu 11

Došlá pošta

M.M.Č.B. staveb.úřad - oznámení o zahájení spol. územního a  staveb. řízení  Tesař Kaliště

 -  "  -        -  "  -             oznámení o zahájení spol. územního a staveb. řízení  Tesařovi, Plackovi,Farská Kaliště

 -  "  -        -  "  -             oznámení o zahájení spol. územního a staveb. řízení Farská Kaliště

 -  "  -        -  "  -             územní souhlas ČOV Charvátová Lipí

 -  "  -        -  "  -             výzva - vyjádření k podanému odvolání

Ing.Josef Maroušek - žádost o vyjádření - vodovod. a kanalizační přípojka

Ing.Maroušek - Atelier DS - cenová nabídka dopravně inženýrská studie druhého napojení stavby ZTV U Křížku (Jeřábek,Faus)

Ing.Maroušek - návrh dopravního řešení U Křížku II

Obec Homole - oznámení o vydání změny ÚP č. 5

  -  "  -               oznámení návrhu zadání změny ÚP č. 6

Obec Hradce -  souhlas se spoluúčastí na rekonstrukci MŠ

Obec Kvítkovice - souhlas se spoluúčastí na rekonstrukci MŠ

JUDr Vaněk - rozhodnutí soud -  stažení žaloby

Petra Prokopcová - stavební úpravy RD Lipí

 

 

K bodu 12

Závěr :

 

 Starosta obce Lipí pan Stanislav Kysela ukončil jednání ve 20.50 hod.

Ověřovatelé zápisu  -  paní Jana Honnerová Dis

                                    Ing. Pavel Čutka