Obec Lipí

Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 29. 2. 2016

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí ,

konané dne 29. února 2016

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Bláhová, p. Mojžíš, p. p. Vlášková, ing. Čutka

Omluven: p. Bombala  

Hosté: p. Balek, p. Svobodová, zástupci OV Lipí, občané dle prezenční listiny

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 6 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Poradu zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů, kontrola zápisu ze schůze ze dne 25.1.2016, doplnění a informace k zápisu
 2. Usnesení č.4/2016 – Výběr zpracovatele zadání pro VŘ na ČOV Lipí
 3. Usnesení č.5/2016 – Smlouva se zpracovatelem zadání pro VŘ na ČOV Lipí
 4. Pořízení územní studie na plochu S0.9.b.L/U v k.ú. Lipí
 5. Rozpočtové opatření č.1/2016
 6. Usnesení č.6/2016 – Návrh rozpočtového opatření č.2/2016
 7. Usnesení č.7/2016 – Neinvestiční dotace na  školská zařízení (ZŠ a MŠ Dubné)
 8. Došlá pošta
 9. Různé, závěr

 

 

K programu:

 1. Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ing. Čutka a p. Mojžíš. P. Honnerová přečetla zápis ze schůze ZO ze dne 25.1.2016.

Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

 

2) Výběr zpracovatele zadání pro výběrové řízení na ČOV Lipí. Vzhledem k tomu, že se jedná o zakázku malého rozsahu (předpokládaná cena nepřekročí 100 000 Kč vč. DPH), vybírá ZO podle zjednodušeného průzkumu trhu zaměřeného na cenu, záruky a další kritéria dle vlastního uvážení. Z okolních obcí, které již mají s výběrovým řízením a výstavbou ČOV zkušenosti, byla doporučena firma Stavební poradna spol. s.r.o. z Českých Budějovic, kterou starosta navrhl oslovit.

Usnesení č.4 /2016: ZO Lipí schvaluje jako zpracovatele výběrového řízení na stavbu ČOV Lipí a další práce spojené s administrací výběrového řízení společnost Stavební poradna s.r.o.  České Budějovice.                                                      Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

 

3) Schválení smlouvy se zpracovatelem výběrového řízení pro výstavbu ČOV Lipí - společností Stavební poradna s.r.o., České Budějovice.

Usnesení č.5 /2016: ZO Lipí schvaluje návrh smlouvy se zpracovatelem výběrového řízení na vybudování ČOV Lipí a pověřuje starostu p. Stanislava Kyselu podpisem této smlouvy.

Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

 

4) Žádost Mgr. Tesařové, Lipí na pořízení územní studie na plochu SO.9.b.L/U z důvodu rozdělení území na stavební pozemky. Ing. Smitkou bylo doporučeno, aby si studii nechala vypracovat obec. Náklady ponese žadatelka.       Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

 

5) Účetní obce p. Svobodová přednesla návrh rozpočtového opatření č.1/2016. Jedná se o přesun položek v rámci jednotlivých paragrafů. ZO souhlasí s navrženým rozpočtovým opatřením.                                                                                                      ZO bere na vědomí.

 

6) Návrh rozpočtového opatření č.2/2016: Návrh rozpočtového opatření, na pokrytí nákladů na zpracování projektové dokumentace, vč. žádosti o dotaci a nákladů na zpracování výběrového řízení na výstavbu ČOV Lipí, přednesla účetní obce p. Svobodová.

Usnesení č. 6 /2016: ZO Lipí schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 2 /2016 ve výši 800.000 Kč, vč. DPH.                                                            Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

 

7) Žádost o neinvestiční dotaci pro r. 2016 na školská zařízení (družina a jídelna) ZŠ Dubné. V  říjnu roku 2015 schválilo ZO Lipí usnesením č. 50/2015 veřejnoprávní smlouvu bez finančního vyjádření. Na základě připomínek kontroly, jsme od Obce Dubné obdrželi novou smlouvu s vyčíslenou částkou, a to 109.742 Kč, která se odvíjí od počtu dětí z naší obce, které docházejí do ZŠ Dubné. V tomto školním roce navštěvuje ZŠ a MŠ Dubné 42 dětí.

Usnesení č. 7/2016: ZO souhlasí s poskytnutím neinvestiční dotace pro r. 2016 na školská zařízení (družina a jídelna) ZŠ Dubné a pověřuje starostu Stanislava Kyselu podpisem této veřejnoprávní smlouvy.                                                         Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

 

9) Došlá pošta:

 • Magistrát města, Stavební úřad:
 • Územní souhlas, souhlas s umístěním stavby, kabelová přípojka, Nováková, Lipí
 • Územní rozhodnutí ČOV Lipí
 • Magistrát města, Odbor ochrany životního prostředí
 • Kolaudační souhlas, Přeložka kanalizace, Charvátová, Lipí
 • Magistrát města, Odbor dopravy
 • Vyjádření k dopravnímu značení u MŠ Lipí
 • Okresní soud České Budějovice: Usnesení, žádost o písemné vyjádření (pozemky řádu Cisterciánů Vyšší Brod v Lipí)
 • Obec Dubné - Sdělení o projednání změny ÚP č.1 (proběhne 23.3.2016 od 15 hodin na OÚ Dubné)
 • KÚ Jihoč. kraje- Oznámení o vykonání přezkumu hospodaření za r. 2015
 • PKV BUILD s.r.o. – Průkazy energetické náročnosti budov
 • Pletková Kaliště Žádost o potvrzení, že není pozemek veden v pasportu komunikací

10) Různé:

- Minulý týden obec zakoupila drtič dřevního odpadu, odpadnou tedy problémy s jeho ukládáním a likvidací.

 

- POZOR ZMĚNA: Příští schůze se koná v pondělí 4. dubna 2016 v Kalištích.

 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 20.15 hod.

 

 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne:                       2.3.2016

Sejmuto dne:                          17.3.2016

Zápis ověřili:                           ing. Pavel Čutka

                                               Josef Mojžíš

 

dnes je: 22.01.2019

svátek má: Slavomír

Aktuality

Setkání se senátorem
více
Rozpočtové opatření č. 18/2018
více
Plán termínů schůzí ZO na rok 2019
více
Program kulturně společenských akcí
více
zveřejnění záměru prodeje nemovitosti
více
POPLATKY v roce 2019
více
Informace k dani z nemovitých věcí
více
Zápis ze shůze ZO konané 19.12.2018
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2019
více
Schválený rozpočet obce na rok 2019
více
Program schůze konané ve středu 19.12.2018
více
Program schůze konané ve středu 19.12.2018
více
Rozpočtové opatření č. 17/2018
více
Zápis ze schůze ZO konané 26.11.2018
více
Tréninky stolního tenisu
více
Návrh rozpočtu MŠ Lipí na rok 2019
více
Návrh rozpočtu obce Lipí na rok 2019, výkaz Fin 2-12 M k 31.10.2018
více
pozvánka na stolní tenis v Lipí
více
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 16/2018
více
Program ustavující schůze obecního Zastupitelstva, která se bude konat 29.10. 2018 od 19.00 hod.
více
výsledky voleb do zastupitelstva obce ve dnech 5. a 6. 10. 2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 5. 2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 24. 9. 2018 v Kališti u lipí
více
Rozpočtové opatření č. 15/2018
více
Rozpočtové opatření č. 14/2018
více
Zpevněná plocha v MŠ Lipí
více
zahájení provozu místní knihovny
více
Program schůze ZO Lipí ,která se bude konat 24. 9. 2018 v Kalištích
více
Rozpočtové opatření č. 13/2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 8. 2018
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 12
více
Rozpočtové opatření č. 11
více
Stanovení počtu členů volebních komisí
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 7. 2018
více
pozvánka na setkání seniorů
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí
více
Územní studie SO8 L
více
Územní studie SO9.L
více
Územní studie SO7L
více
Územní studie SO6.L
více
Územní studie SO.5 L
více
územní studie SO4 L
více
územní studie SO3 K
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
zápis e schůze OZ Lipí z 25. 6. 2018
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 14. 6. 2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 30. 5. 2018
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 25. 6. 2018
více
Územní plán Lipí změna č. 1
více
Rozpočtové opatření č. 9
více
Postupy správce při splnění požadavků, plynoucích z práv subjektů údajů
více
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů
více
Informace o zpracování osobních údajů
více
Změna termínu zasedání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 6,7,8
více
Závěrečný účet za rok 2017 - schválený
více
Rozpočtové opatření č. 5/2018
více
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže roce
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 9. 4. 2018
více
Oznámení o změně termínu konání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 4/2018
více
informace společnosti ČEVAK o odpojování stávajících septiků a přepojení nemovitostí na
více
Tabulka vývozu BIO popelnic
více
Svoz BIO Popelnic
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,kteráse konala 26. 2. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č. 2
více
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2017
více
Zápis do Mateřské školy v Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 1/2018
více
Zápis ze schůze konané dne 31. 1. 2018
více
výsledky voleb prezidenta druhé kolo
více
Plán schůzí ZOLipí na r.2018
více
program porady ZO Lipí , která se bude konat 31. 1. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 12,13/2017
více
Rozpočtové opatření č. 11/2017
více
Poplatky v roce 2018
více
výsledky volby prezidenta - první kolo
více
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci + dodatek č. 1
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2017
více
informace k dani z nemovitých věcí pro r. 2018
více
oznámení o změně výpůjční doby v knihovně Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 10/2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 11. 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na léta 2018-2022
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2018
více
Schválený rozpočet na rok 2018
více
zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne5. 11. 2017
více
Rozpočtové opatření č. 9/2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí, která se konala 30. 10. 2017
více
Výsledky voleb do parlamentu ČR 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018-2022
více
SMLOUVA O DÍLO
více
Rozpočtové opatření č. 7 a 8.2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 9. 2017 v Kalištích
více
program schůze ZO Lipí , která se bude konat 25. 9. 2017
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 4. září 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,konané dne 28. srpna 2017
více
Rozpočtové opatření č. 6/2017
více
Oznámení změna č-1 ÚP Lipí-návrh-společné jednání
více
Program schůze ZO Lipí která se bude konat 28. 8. 2017
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 3. 8. 2017
více
Změna č.4 ÚP Homole
více
program schůze OZ Lipí, která se bude konat 3. 8. 2017
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 26. 6. 2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí z 5.6. 2017
více
Rozpočtové opatření č. 4 a 5.
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, závěrečném účtu a rozpočtovém výhledu dobrovolného svazku obcí blanský les- podhůří
více
Přeložení schůze ZO Lipí
více
Informace o integrovaném dopravním systému Jihoč. kraje
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 24. 4. 2017
více
Finanční úřad pro jihočeský kraj- Veřejná vyhláška
více
Závěrečný účet za rok 2016
více
Rozpočtové opatření č. 3.2017
více
Smlouva o dílo- Oprava Božích muk
více
Zápis ze schůze ZO ze dne 27.3.2017
více
Jak třídit bioodpad v domácnosti
více
Výzva pro majitele psů
více
Rozpočtové opatření č. 2.2017
více
Rozpočtové opatření č. 1.2017
více
služby pro obyvatele obce
- Obec Lipí nabízí občanům možnost štěpkování větví z jarního řezu ovocných stromů a okrasných keřů doma, zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě osobně, telefonicky, nebo elektronicky. Štěpkování se bude provádět zdarma.
více
zápis ze schůze ZO Lipí která se měla konat 27. 2. 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 1. 2017
více
Schválený rozpočet na rok 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, ze dne 12.12.2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromaďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Komplexní pozemkové úpravy Lipí
více
Komplexní pozemkové úpravy v Kalištích
více
Smlouva o dílo
více
28. 11. 2016 se koná schůze ZO Lipí
více
Návrh rozpočtu na rok 2017
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konaného 31. 10. 2016
více
smlouva na zajištění koordinátora BOZP při přípravě stavby
více
Příkazní smlouva
Příkazní smlouva na zajištění koordinátora BOZP při práci na staveništi - kanalizace a čistírna odpadních vod
více
Ustavující zasedání Zastupitelstva Jihoč . kraje
více
Výsledek volby do Senátu ČR II kolo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 9. 2016 v Kalištích
více
Vyhláška o regulaci nočního klidu
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 29. 8. 2016
více
Zápios z mimořádné schůze ZO Lipí konané 15. 8. 2016
více
Sportovní přípravka pro děti od 3 do 6 let
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 25. 7. 2016
více
Sběrný dvůr Švábův Hrádek
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 6. 2016
více
Vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele ČOV kanalizace Lipí
více
Změna směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 5. 2016
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva č. 1/206 o poskytnutí neinvestiční dotace
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 29. 2. 2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 1. 2016
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 11. 2015
více
Řád veřejného pohřebiště
více
Návrh rozpočtu na rok 2016
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 10. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne29. 9. 2015
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 2. 9. 2015
více
zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 31. 8. 2015
více
Skládka biologického odpadu.
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 27. 7. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 29. 6. 2015
více
ÚP Lipí 2 část
více
ÚP Lipí 1 část
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 5. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 4. 2015
více
Veřejná vyhláška
více
Zápis ze schůze ZO lipí konané 23. 2. 2015
více
Nový informační systém pro občany
více
Vyhláška Obce Lipí o chovu psů a drobného hospodářského zvířectva
více
Obec Lipí na mapovém portálu GEOSENSE
více

Anketa

Chcete strom na nádvoří u restaurace?

ANO
odpověď ANO (78%)
78%
NE
odpověď NE (22%)
22%