Obec Lipí

Kalendář událostí

Zobrazených stránek

celkem: 947480 měsíc: 13194 den: 845 hodina: 11

Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 29. 2. 2016

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí ,

konané dne 29. února 2016

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Bláhová, p. Mojžíš, p. p. Vlášková, ing. Čutka

Omluven: p. Bombala  

Hosté: p. Balek, p. Svobodová, zástupci OV Lipí, občané dle prezenční listiny

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 6 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Poradu zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů, kontrola zápisu ze schůze ze dne 25.1.2016, doplnění a informace k zápisu
 2. Usnesení č.4/2016 – Výběr zpracovatele zadání pro VŘ na ČOV Lipí
 3. Usnesení č.5/2016 – Smlouva se zpracovatelem zadání pro VŘ na ČOV Lipí
 4. Pořízení územní studie na plochu S0.9.b.L/U v k.ú. Lipí
 5. Rozpočtové opatření č.1/2016
 6. Usnesení č.6/2016 – Návrh rozpočtového opatření č.2/2016
 7. Usnesení č.7/2016 – Neinvestiční dotace na  školská zařízení (ZŠ a MŠ Dubné)
 8. Došlá pošta
 9. Různé, závěr

 

 

K programu:

 1. Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ing. Čutka a p. Mojžíš. P. Honnerová přečetla zápis ze schůze ZO ze dne 25.1.2016.

Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

 

2) Výběr zpracovatele zadání pro výběrové řízení na ČOV Lipí. Vzhledem k tomu, že se jedná o zakázku malého rozsahu (předpokládaná cena nepřekročí 100 000 Kč vč. DPH), vybírá ZO podle zjednodušeného průzkumu trhu zaměřeného na cenu, záruky a další kritéria dle vlastního uvážení. Z okolních obcí, které již mají s výběrovým řízením a výstavbou ČOV zkušenosti, byla doporučena firma Stavební poradna spol. s.r.o. z Českých Budějovic, kterou starosta navrhl oslovit.

Usnesení č.4 /2016: ZO Lipí schvaluje jako zpracovatele výběrového řízení na stavbu ČOV Lipí a další práce spojené s administrací výběrového řízení společnost Stavební poradna s.r.o.  České Budějovice.                                                      Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

 

3) Schválení smlouvy se zpracovatelem výběrového řízení pro výstavbu ČOV Lipí - společností Stavební poradna s.r.o., České Budějovice.

Usnesení č.5 /2016: ZO Lipí schvaluje návrh smlouvy se zpracovatelem výběrového řízení na vybudování ČOV Lipí a pověřuje starostu p. Stanislava Kyselu podpisem této smlouvy.

Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

 

4) Žádost Mgr. Tesařové, Lipí na pořízení územní studie na plochu SO.9.b.L/U z důvodu rozdělení území na stavební pozemky. Ing. Smitkou bylo doporučeno, aby si studii nechala vypracovat obec. Náklady ponese žadatelka.       Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

 

5) Účetní obce p. Svobodová přednesla návrh rozpočtového opatření č.1/2016. Jedná se o přesun položek v rámci jednotlivých paragrafů. ZO souhlasí s navrženým rozpočtovým opatřením.                                                                                                      ZO bere na vědomí.

 

6) Návrh rozpočtového opatření č.2/2016: Návrh rozpočtového opatření, na pokrytí nákladů na zpracování projektové dokumentace, vč. žádosti o dotaci a nákladů na zpracování výběrového řízení na výstavbu ČOV Lipí, přednesla účetní obce p. Svobodová.

Usnesení č. 6 /2016: ZO Lipí schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 2 /2016 ve výši 800.000 Kč, vč. DPH.                                                            Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

 

7) Žádost o neinvestiční dotaci pro r. 2016 na školská zařízení (družina a jídelna) ZŠ Dubné. V  říjnu roku 2015 schválilo ZO Lipí usnesením č. 50/2015 veřejnoprávní smlouvu bez finančního vyjádření. Na základě připomínek kontroly, jsme od Obce Dubné obdrželi novou smlouvu s vyčíslenou částkou, a to 109.742 Kč, která se odvíjí od počtu dětí z naší obce, které docházejí do ZŠ Dubné. V tomto školním roce navštěvuje ZŠ a MŠ Dubné 42 dětí.

Usnesení č. 7/2016: ZO souhlasí s poskytnutím neinvestiční dotace pro r. 2016 na školská zařízení (družina a jídelna) ZŠ Dubné a pověřuje starostu Stanislava Kyselu podpisem této veřejnoprávní smlouvy.                                                         Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

 

9) Došlá pošta:

 • Magistrát města, Stavební úřad:
 • Územní souhlas, souhlas s umístěním stavby, kabelová přípojka, Nováková, Lipí
 • Územní rozhodnutí ČOV Lipí
 • Magistrát města, Odbor ochrany životního prostředí
 • Kolaudační souhlas, Přeložka kanalizace, Charvátová, Lipí
 • Magistrát města, Odbor dopravy
 • Vyjádření k dopravnímu značení u MŠ Lipí
 • Okresní soud České Budějovice: Usnesení, žádost o písemné vyjádření (pozemky řádu Cisterciánů Vyšší Brod v Lipí)
 • Obec Dubné - Sdělení o projednání změny ÚP č.1 (proběhne 23.3.2016 od 15 hodin na OÚ Dubné)
 • KÚ Jihoč. kraje- Oznámení o vykonání přezkumu hospodaření za r. 2015
 • PKV BUILD s.r.o. – Průkazy energetické náročnosti budov
 • Pletková Kaliště Žádost o potvrzení, že není pozemek veden v pasportu komunikací

10) Různé:

- Minulý týden obec zakoupila drtič dřevního odpadu, odpadnou tedy problémy s jeho ukládáním a likvidací.

 

- POZOR ZMĚNA: Příští schůze se koná v pondělí 4. dubna 2016 v Kalištích.

 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 20.15 hod.

 

 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne:                       2.3.2016

Sejmuto dne:                          17.3.2016

Zápis ověřili:                           ing. Pavel Čutka

                                               Josef Mojžíš

 

dnes je: 21.05.2019

svátek má: Monika

Aktuality

Upozornění! Překop vozovky
více
Rozpočtové opatření č. 4/2019
více
21. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
více
Zápis ze schůze ZO z 29.4.2019
více
Úvodní veřejné jednání - Studie protupovodňových opatření
více
oznámení o přerušení dodávky el. energie
více
Společný HaKvíKaLi dětský den 1.6
více
Oznámení o konání voleb do EP
více
Zájezd naše hrady a zámky 5.9
více
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2019
více
Oznámení k návrhu závěrečného účtu za rok 2018
více
Návrh závěrečného účtu za rok 2018
více
Informace o počtu a sídle volebních okrsků na volby do EP
více
Rozpočtové opatření č. 3/2019
více
Svoz bio odpadu 2019
více
Zápis z jednání ZO Lipí, konaného dne 25.2.2019
více
Rozpočtové opatření č. 2/2019
více
Provozní řád společenského sálu v Lipí
více
Rozpočtové opatření 1/2019
více
Plán termínů schůzí ZO na rok 2019
více
POPLATKY v roce 2019
více
Informace k dani z nemovitých věcí
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2019
více
Schválený rozpočet obce na rok 2019
více
pozvánka na stolní tenis v Lipí
více
výsledky voleb do zastupitelstva obce ve dnech 5. a 6. 10. 2018
více
zahájení provozu místní knihovny
více
informace společnosti ČEVAK o odpojování stávajících septiků a přepojení nemovitostí na
více
Výzva pro majitele psů
více
Sportovní přípravka pro děti od 3 do 6 let
více
Sběrný dvůr Švábův Hrádek
více
Skládka biologického odpadu.
více
Nový informační systém pro občany
více

Anketa