Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 29. 2. 2016

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí ,

konané dne 29. února 2016

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Bláhová, p. Mojžíš, p. p. Vlášková, ing. Čutka

Omluven: p. Bombala  

Hosté: p. Balek, p. Svobodová, zástupci OV Lipí, občané dle prezenční listiny

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 6 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Poradu zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů, kontrola zápisu ze schůze ze dne 25.1.2016, doplnění a informace k zápisu
 2. Usnesení č.4/2016 – Výběr zpracovatele zadání pro VŘ na ČOV Lipí
 3. Usnesení č.5/2016 – Smlouva se zpracovatelem zadání pro VŘ na ČOV Lipí
 4. Pořízení územní studie na plochu S0.9.b.L/U v k.ú. Lipí
 5. Rozpočtové opatření č.1/2016
 6. Usnesení č.6/2016 – Návrh rozpočtového opatření č.2/2016
 7. Usnesení č.7/2016 – Neinvestiční dotace na  školská zařízení (ZŠ a MŠ Dubné)
 8. Došlá pošta
 9. Různé, závěr

 

 

K programu:

 1. Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Ing. Čutka a p. Mojžíš. P. Honnerová přečetla zápis ze schůze ZO ze dne 25.1.2016.

Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

 

2) Výběr zpracovatele zadání pro výběrové řízení na ČOV Lipí. Vzhledem k tomu, že se jedná o zakázku malého rozsahu (předpokládaná cena nepřekročí 100 000 Kč vč. DPH), vybírá ZO podle zjednodušeného průzkumu trhu zaměřeného na cenu, záruky a další kritéria dle vlastního uvážení. Z okolních obcí, které již mají s výběrovým řízením a výstavbou ČOV zkušenosti, byla doporučena firma Stavební poradna spol. s.r.o. z Českých Budějovic, kterou starosta navrhl oslovit.

Usnesení č.4 /2016: ZO Lipí schvaluje jako zpracovatele výběrového řízení na stavbu ČOV Lipí a další práce spojené s administrací výběrového řízení společnost Stavební poradna s.r.o.  České Budějovice.                                                      Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

 

3) Schválení smlouvy se zpracovatelem výběrového řízení pro výstavbu ČOV Lipí - společností Stavební poradna s.r.o., České Budějovice.

Usnesení č.5 /2016: ZO Lipí schvaluje návrh smlouvy se zpracovatelem výběrového řízení na vybudování ČOV Lipí a pověřuje starostu p. Stanislava Kyselu podpisem této smlouvy.

Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

 

4) Žádost Mgr. Tesařové, Lipí na pořízení územní studie na plochu SO.9.b.L/U z důvodu rozdělení území na stavební pozemky. Ing. Smitkou bylo doporučeno, aby si studii nechala vypracovat obec. Náklady ponese žadatelka.       Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

 

5) Účetní obce p. Svobodová přednesla návrh rozpočtového opatření č.1/2016. Jedná se o přesun položek v rámci jednotlivých paragrafů. ZO souhlasí s navrženým rozpočtovým opatřením.                                                                                                      ZO bere na vědomí.

 

6) Návrh rozpočtového opatření č.2/2016: Návrh rozpočtového opatření, na pokrytí nákladů na zpracování projektové dokumentace, vč. žádosti o dotaci a nákladů na zpracování výběrového řízení na výstavbu ČOV Lipí, přednesla účetní obce p. Svobodová.

Usnesení č. 6 /2016: ZO Lipí schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 2 /2016 ve výši 800.000 Kč, vč. DPH.                                                            Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

 

7) Žádost o neinvestiční dotaci pro r. 2016 na školská zařízení (družina a jídelna) ZŠ Dubné. V  říjnu roku 2015 schválilo ZO Lipí usnesením č. 50/2015 veřejnoprávní smlouvu bez finančního vyjádření. Na základě připomínek kontroly, jsme od Obce Dubné obdrželi novou smlouvu s vyčíslenou částkou, a to 109.742 Kč, která se odvíjí od počtu dětí z naší obce, které docházejí do ZŠ Dubné. V tomto školním roce navštěvuje ZŠ a MŠ Dubné 42 dětí.

Usnesení č. 7/2016: ZO souhlasí s poskytnutím neinvestiční dotace pro r. 2016 na školská zařízení (družina a jídelna) ZŠ Dubné a pověřuje starostu Stanislava Kyselu podpisem této veřejnoprávní smlouvy.                                                         Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

 

9) Došlá pošta:

 • Magistrát města, Stavební úřad:
 • Územní souhlas, souhlas s umístěním stavby, kabelová přípojka, Nováková, Lipí
 • Územní rozhodnutí ČOV Lipí
 • Magistrát města, Odbor ochrany životního prostředí
 • Kolaudační souhlas, Přeložka kanalizace, Charvátová, Lipí
 • Magistrát města, Odbor dopravy
 • Vyjádření k dopravnímu značení u MŠ Lipí
 • Okresní soud České Budějovice: Usnesení, žádost o písemné vyjádření (pozemky řádu Cisterciánů Vyšší Brod v Lipí)
 • Obec Dubné - Sdělení o projednání změny ÚP č.1 (proběhne 23.3.2016 od 15 hodin na OÚ Dubné)
 • KÚ Jihoč. kraje- Oznámení o vykonání přezkumu hospodaření za r. 2015
 • PKV BUILD s.r.o. – Průkazy energetické náročnosti budov
 • Pletková Kaliště Žádost o potvrzení, že není pozemek veden v pasportu komunikací

10) Různé:

- Minulý týden obec zakoupila drtič dřevního odpadu, odpadnou tedy problémy s jeho ukládáním a likvidací.

 

- POZOR ZMĚNA: Příští schůze se koná v pondělí 4. dubna 2016 v Kalištích.

 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 20.15 hod.

 

 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne:                       2.3.2016

Sejmuto dne:                          17.3.2016

Zápis ověřili:                           ing. Pavel Čutka

                                               Josef Mojžíš