Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí ,konané dne 28. srpna 2017

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí,

konané dne 28. srpna 2017 v  Lipí   

 

Přítomni: starosta: p. Kysela Stanislav, místostarosta: p. Honnerová Jana, DiS,   

ing. Čutka Pavel, ing. Bláhová Pavla

Omluveni: p. Bombala Stanislav, p. Mojžiš Josef

Ostatní přítomní: p. Hana Svobodová, p. Zdenek Balek

Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 4členů, bylo usnášeníschopné.

 • Schůzi zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů,
 2. Kontrola, doplnění a informace k zápisu se schůze konané dne 3.8.2017
 3. Schválení dodavatele na provedení opravy požární nádrže v Kalištích
 4. Usnesení 33/2017 – kácení stromů rostoucích mimo les
 5. Usnesení 34/2017 – odkup bezpečnostních prvků na propustek- místní komunikace Lipí – Dubné
 6. Usnesení 35/2017 – odkup účelové komunikace
 7. Vícepráce na stavbě ČOV Lipí
 8. Různé
 9. Došlá pošta
 10. Diskuze
 11. Závěr

 

K programu:

 1. Zapisovatelem bal jmenována Ing. Pavla Bláhová, ověřovateli zápisu p. Jana Honnerová, DiS a Ing. Pavel Čutka

Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. Zápis ze schůze ZO, konané dne 3.8.2017 přečetla Ing. Pavla Bláhová.

K zápisu doplnil starosta p. Kysela:

 •  byla podána žádost o prodloužení dopravního značení od konce obce Lipí směr Č . Budějovice k Němcům (snížení rychlosti na 50 km/h)
 • Podnět p. Klimeše na osazení radaru od začátku obce ze směru od Závrat – p. Klimeš pozván na jednání ZO

 

 1. Schválení dodavatele na provedení opravy požární nádrže v Kalištích. Do výběrového řízení se přihlásilo pět firem, a to:
  • REMONST stavební spol. s.r.o., Rudolfovská 460/93 České Budějovice
   1. Cena bez DPH        Kč       870 234,40
   2. Cena včetně DPH   Kč    1 052 984,88
  • Luboš Pícha, Krasejovka 11
   1. Cena bez DPH        Kč       799 806,27
   2. Cena včetně DPH   Kč        967 765,59
  • STRABAG, a.s.
   1. Cena bez DPH        Kč       825 489,41
   2. Cena včetně DPH   Kč       998842,19
  • PROMSTAV, s.r.o., Dubné
   1. Cena bez DPH        Kč       810 254,-
   2. Cena včetně DPH   Kč       980 407,-
  • Maustr Plus s.r.o.Plzeňská 2311/2a
   1. Cena bez DPH        Kč       870 878,78
   2. Cena včetně DPH   Kč       1 053 763,32

 

 

 

Výběrová komise doporučuje oslovit, jako dodavatele stavby firmu Luboš Pícha. Před přijetím usnesení ZO pověřilo starostu, aby zjistil reference na firmu u obcí, pro které pracovala.

 1. SÚS podala žádost o výjimečné kácení stromů rostoucích mimo les, a to
  • 1 ks břízy obvod kmene 81 cm
  • 1 ks jabloně obvod kmene 81 cm

Na pozemku pč. 1279/1 v kú Lipí, kde je žadatel vlastníkem (směr na Závraty)

Usnesení č. 33/2017 – ZO souhlasí s pokácením výše uvedených stromů, povolení je platné do 31.10.2017 za dodržení následujících podmínek:

 • Pokácení provede žadatel na vlastní nebezpečí a náklady
 • Pokácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení osob.

Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. V současné době je ukončena oprava propustku na místní komunikaci směr Dubné. Nový propustek je širší než stávající komunikace, proto je nutno do doby než dojde k úpravě komunikace zajistit bezpečný průjezd. Z tohoto důvodu je potřeba osadit propustek dopravním značením (betonové vymezovače). Potřebné prvky nabídla firma Signistav, cena bez DPH je Kč 55 881,-, včetně DPH Kč 67 616,- (na propustku jsou již instalované, na dobu stavby je měl dodavatel pronajaté).

Usnesení č. 34/2017 – ZO souhlasí s odkupem prvků na zajištění bezpečnosti

Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. Odkup účelové komunikace k Vyžrálkovi

Usnesení 35/2017 – ZO souhlasí s odkupem 280 m2 účelové komunikace pč 1289/2 v kú Lipí za cenu Kč 50,-/m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy

Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 

 1. Při realizaci stavby ČOV Lipí bylo zjištěno, že v podkladech předaných projektantovi Ing. Mandovi od ČEVAK nebylo zaneseno napojení několika RD do septiku u č.p. 13 (Hostinec) a dále do potoka přes pozemek Vyžrálků. Toto napojení bude nutno řešit, jako nová přípojka – vícepráce.

ZO doporučuje svolat k průběhu stavbyČOV schůzku za přítomnosti projektanta Ing. Mandy, který je zároveň stavebním dozorem a na této schůzce vyřešit i uvedené vícepráce.

Schůzka ke uskuteční 4.9.2017 od 17.00 hod.

 

 1. Různé
  • Účetní p. Svobodová předložila rozpočtové změny – ZO bere na vědomí
  • Informativní schůzka pro občany k výstavbě a napojování na ČOV se uskuteční 4.10.2017 od 16.00 hod. Na schůzce bude přítomen jak projektant tak dodavatel stavby
  • MŠ Lipí požádala o finanční příspěvek na oslavu 40. výročí otevření MŠ Lipí. ZO souhlasí s částkou Kč 5 000,-.
  • Neoprávněné užívání pozemku ve vlastnictví obce pč 128/1 v kú Lipí – manželé Peškovi, p. Fedor, p. Tomková – na neoprávněné využívání obecního pozemku budou upozorněni dopisem starosty. ZO požaduje uvedení pozemků do původního stavu v termínu do 31.12.2017.
  • Výsledky ankety na umístění kontejnerů v Kalištích – anketa uspořádaná OV Kaliště jednoznačně rozhodla o umístění kontejnerů na odpad (plasty, papír, sklo) poblíž cesty k Maxům na obecním pozemku. Do rozpočtu na rok 2018 je nutno počítat s nákupem 3 velkoobjemových kontejnerů a úpravou plochy na jejich umístění
  • Náměstek hejtmanky KÚ p. JUDr. Josef Knota, MBA. Zaslal nabídku spolupráce při nákupu energií na burze s cílem dosažení nižších cen – ZO má zájem o spolupráci, pověřuje starostu vyžádáním si dalších informací
  • Nařízení Evropského parlamentu na ochranu osobních údajů v podmínkách obcí

 

 1. Došlá pošta:
  • MM ČB Stavební úřad:
   1. Rozhodnutí garáž p. Charvát
   2. Rozhodnutí povolení výjimky – p. Drnek, p. Jodlová
   3. Oznámení o zahájení řízení – změna dokončené stavby
   4. Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu projednání (p. Prokopcová,  Lipí
   5. Územní rozhodnutí – kabelové vedení NN (Kaliště)
  • Krajské vojenské velitelství –Usnesení o stanovení opatrovníkem
  • KÚ JčK – Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
  • Kross, s.r.o. – Žádost o podání informace podle Zákona 106/99 Sb.
  • U plán
   1. Změna č. 1 ÚP Lipí – návrh ke společnému projednání
   2. Veřejné vystavení návrhu změny č. 1 ÚP Lipí
  • MŽP Praha – Stanovisko k návrhu změny č. 1 ÚP Lipí
  • Manželé Benešovi Třebín – Podnět k návrhu změny č. 1 ÚP Lipí
  • Ing. Arch. Brůha – Návrh změny č. 1 ÚP Lipí
  • EI – PROJEKT, s.r.o. – Žádost o vydání stanoviska pro územní souhlas k projektové dokumentaci
  • MM ČB OOŽP:
   1.  Kolaudační souhlas (Vodovod a kanalizace U křížku Kaliště)
   2. Souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF (p. Honner, Kaliště)
  • P. Ladislav Honner – Žádost o závazné stanovisko a žádost o zákres inženýrských sítí (lokalita Kaliště U křížku)
  • MAUSTR PLUS, s.r.o. – Cenová nabídka

 

 1. Diskuze – diskutováno bylo k jednotlivým bodům jednání, žádná další problematika diskutována nebyla

 1. Závěr – starosta ukončil schůzi v 21.00 hod.

 

Zapsala:
Ing. Pavla Bláhová_________________

 

Ověřovatelé:

Ing. Pavle Čutka_______________________

 

Jana Honnerová, DiS.____________________