Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 28. 7. 2014

Zápis

ze schůze ZO Lipí, konané dne 28.7.2014

Přítomni:      Ing. Bláhová, Ing. Čutka, p. Honnerová, Dis. P. Kysela, p. Píša

Omluveni:    p. Mojžíš, p. Navrátil

Hosté:           p. Balek, p. Maxa, p. Černý, p. Pečinka

___________________________________________________________________________

Program:

 1. Kontrola zápisu ze schůze ZO, konané dne 30.06.2014
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Stanovení komise pro výběrové řízení
 4. ČEVAK – návrh smlouvy na úpravu posilovací stanice vodovodu
 5. Žádost společenství vlastníků chat na odkup pozemků v prostoru Zavratského rybníka
 6. Různé
 7. Diskuze
 8. Došlá pošta
 9. Závěr

Jednání:

 1. Kontrolu zápisu ze schůze ZO, konané dne 30. 6. 2014  provedla                      Ing. Bláhová. Zápis doplnil starosta p. Kysela
  1. Přeložka kanalizace na pozemcích p. Brabce a p. Charváta, kde se obec podílí na nákladech, je hotova a zaměřena. Jsou připraveny smlouvy o služebnosti, budou podepsány po dodání geometrického plánu.

 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu:
  1. Zapisovatelem byla určena Ing. Pavla Bláhová
  2. Ověřovateli zápisu byli určeni p. Ing. Pavel Čutka  a p. Jana Honnerová, Dis

Pro:     5                                             Zdržel se:      0                     Proti:   0

 

 1. Stanovení komise pro výběrové řízení dodavatele akce „Oprava střechy restaurace Lipí čp. 12“.  Osloveny následující firmy, aby předložily své nabídky – Střechy Maršán, v.o.s. Zliv; H.B.Š. Sdružení tesařů Včelná; Pro tern s.r.o. České Budějovice; Plachý střecha

Za členy výběrové komise jsou navrženi: p. Stanislav Kysela;p. Zdeněk Balek; p. Luboš. Navrátil;

Usnesení č. 25/2014:  ZO souhlasí se složením výběrové komise

 • Společnost ČEVAK předložila návrh smlouvy a rozpočtu na stavební a technologické úpravy posilovací stanice vodovodu z Dubného. V současné době je kapacita vodojemu v Lipí dostačující, takže posílení ze studny v k.ú. Dubné je využíváno minimálně. Aby nedocházelo ke znehodnocení vody v posilovacím řadu je nutno čerpadlo v určitých intervalech spustit. Navíc voda ve studni je také znehodnocována prosakující povrchovou vodou. Je navrženo studnu z posilovacího řadu vyřadit a dát na potrubí kvalitní čerpadlo. Rozpočet na uvedené úpravy je Kč 125 840,- a částka by byla zaplacena z peněz z pronájmu vodovodního řadu společnosti ČEVAK

Usnesení č. 26/2014 – ZO souhlasí s navrženým řešením a schvaluje smlouvu se společností ČEVAK a pověřuje starostu podpisem

 • Žádost Společenství vlastníků chat v oblasti Závratského rybníka o prodej pozemků pod chatami- zástupce společenství přednesl žádost o:
  1.  prodej zastavěných pozemků pod chatami, celkem se jedná o výměru 527 m2 – ZO na dnešní schůzi o prodeji nerozhodlo, zatím s tím nemá žádné zkušenosti, proto  je nutno dříve zjistit ceny a podmínky za kterých se pozemky pod chatami prodávali v sousedních obcích
  2. pronájem ostatních používaných pozemků – o pronájmu také nebylo rozhodnuto, dtto předcházející bod
  3. příspěvek na opravy komunikace p.č. 1259 v k.ú. Lipí, která je ve vlastnictví obce – zástupce společenství sdělil, že má dojednán recyklát. ZO rozhodlo, že v této fázi na komunikaci přispívat nebude, upozornilo ale zástupce společenství, že použití recyklátu podléhá schválení odboru ŽP MM Č. Budějovice, proto je nutno si tento souhlas vyžádat před plánovanou opravou. Pokud tak společenství neučiní, ponese všechny další případné náklady s tím spojené.

ZO pověřuje starostu, aby ověřil u sousedních obcích vše kolem prodeje a pozemků k rekreaci a také poskytování příspěvků na opravu komunikací.

 1. Různé
  1. Vzhledem k zamítavému stanovisku dotčených orgánů Odbor ochrany ŽP MM a odbor ŽP zemědělství a lesnictví Jč kraje k doplnění části pozemku Ing. Stejskala do návrhu ÚP, jako pozemku stavebního, vyvolal JUDr Vaněk, právní zástupce obce, jednání s právním zástupcem Ing. Stejskala JUDr Fořtlem, aby informoval o stanovisku dotčených orgánů a byl dohodnut další postup. Vzhledem k tomu, že Obec Lipí nemůže dále ovlivnit rozhodnutí uvedených orgánů, navrhl právní zástupce obce stažení žaloby manželů Stejskalových proti Obci Lipí. Právní zástupce manželů Stejskalových s nimi projedná vzniklou situaci a bude nejpozději do 10. 8. 2014 informovat právního zástupce obce.
  2. V soudním sporu s Českou investiční navrhuje právní zástupce obce JUDr Vaněk připojit se k žádosti o insolvenci, aby napříště již nemohla být obec v této věci žalována. Pro obec by se jednalo se o částku Kč 20 000,- při připojení k žádosti.

Usnesení č. 27/2014 – ZO rozhodlo připojit se k žádosti o insolvenci za výše uvedených podmínek

  1. Vzhledem k tomu, že firma Matteo ještě nesdělila své stanovisko k návrhu na vyřešení reklamace a dalších oprav v kapli v Lipí (viz zápis z 30.6.2014), byl pověřen p. Balek, aby projednal přímo s p.Matznerem.
  2. Rekonstrukce skladu u prodejny potravin (původní prodejna) na byt – zpracovává se projekt
  3. Dne 26.8.2014 se dožije 100 let občanka obce p. Růžena Hofhanslová. Za obec ji navštíví s gratulací starosta obce p. Kysela a Ing. Bláhová
  4. Dne 11.7.1024 byl na hřiště v Lipí dodán pingpongový stůl, příspěvek obce činil Kč 2 480,-.
  5. Obec obdržela ze Sdružení obcí Blanský les 13 pivních setů, které je možno využít v obou obcích při pořádání různých akcí
 1. Diskuze
  1. Starosta obce informoval, že 35 ks rour vyjmutých z pozemku p. Charváta při přeložce kanalizace, bude odvezeno do kališť a použito na protipovodňová opatření
  2. Starosta obce informoval, že k nově vybavenému dětskému hřišti jsou připomínky ze stran rodičů, přestože se na výběru herních prvků podílely některé maminky. Protože obec nedostala pro rok 2014 dotaci na úpravu dětského hřiště bylo použito rozpočtovaných Kč 300 000,-. Hřiště je vybaveno a upraveno v souladu s předpisy, do kterých patří i použití kačírku pod herními prvky. Na podzim se ještě počítá ohraničení plochy hřiště tyčovinou, aby se kačírek neroznášel do trávy.
 2. Došlá pošta:
  1. SÚ MM ČB – kolaudační souhlas ke stavbě „Podzemní vedení NN směr Sekyra“
  2. SÚ MM ČB – rozhodnutí o povolní výjimky „Přístřešek na auto Kysela“
  3. OŽPZL KÚ Jč kraje – oznámení o zahájení správního řízení
  4. Radek Veselský – žádost o vydání rozhodnutí o povolení k připojení na místní komunikaci
  5. OOŽP MM ČB – závazné stanovisko „Kanalizace Charvát“
  6. OOŽP MM ČB – závazné stanovisko „Souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF vodní nádrž u vodojemu“
  7. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu – výměna krovu a střešní krytiny restaurace v Lipí čp. 12.
 1. Závěr

Starosta poděkoval všem přítomným a schůzi ukončil v 21.30 hod.

 

 

 

 •