Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 28. 6. 2014

 

Zápis  ze schůze ZO Lipí  konané  dne 30.6.  2014  v  Lipí

 
Přítomni:  Ing.Bláhová Pavla, Honnerová Jana Dis., Kysela Stanislav,  Mojžíš Josef, Navrátil Luboš, Píša Pavel
Omluveni: Ing. Čutka Pavel
Hosté:  Hana Svobodová,  Balek Zdeněk
Občané  dle  prezenční listiny


 Program :

1. Kontrola zápisu z minulé schůze ZO
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3.
Volby do OZ - stanovení počtu zastupitelů

4. Schválení závěrečného účtu a závěrečné zprávy o hospodaření za rok 2013

5. Schválení obecně závazné vyhlášky

6. Různé

7. Diskuse

8. Došlá pošta

9. Závěr

 

 


K bodu 1
Zápis z minulé schůze ZO přečetl p
. Mojžíš.

 

Po přečtení zápisu informoval pan Kysela přítomné o odpovědi ředitele SÚS jako reakci na stížnost občanů a ZO Lipí na údržbu zeleně v okolí silnice Lipí, Kaliště, Třebín. Dále upozornil na průběh reklamace opravy kaple v Lipí. Následné diskuse se zúčastnili rovněž zástupci firmy Mateo a bylo konstatováno, že zevní sanované plochy nevykazují nedostatky. Plochy sanované uvnitř kaple mají vysychající tendenci, avšak v plochách nad sanací se vyskytují v omítce soli a proto se zde vlhkost vyskytuje dále.Zástupci firmy Mateo navrhli řešení opravy v celkové části cca 130 tis.Kč, jenž by opět  musela hradit obec Lipí. Zastupitelstvo obce je toho názoru, že firma Mateo nebyla na opravu kaple nijak finančně limitována a tudíž práce nebyla provedena kvalitně. Celá problematika možné reklamace je nadále v řešení obce Lipí a firmy Mateo.

 


 

K bodu 2

Zapisovatelem zápisu byl určen pan Mojžíš , ověřovatelem byla jmenováni Jana Honnerová Dis. a pan Pavel Píša

 

 

K bodu 3

Usnesení číslo 20/2014 -  ZO  schvaluje počet 7 členů zastupitelstva obce na další volební období.

Hlasování :   Pro  6   proti  0  zdržel se  0

 

 

K bodu 4

P. Svobodová seznámila ZO se závěrečným účtem za rok 2013 a závěrečnou zprávou o přezkumu hospodaření za r. 2013.

Usnesení číslo 21/2014 - ZO schvaluje závěrečný účet za rok 2013 a závěrečnou zprávu o přezkumu hospodaření za rok 2013

bez výhrad. ZO přijalo opatření k nápravě chyb a pověřilo účetní obce p. Svobodovou k jejich provedení.

 

Hlasování:   Pro  6  proti  0  zdržel se  0

 

K bodu 5

Ing. Pavla Bláhová seznámila členy ZO se zněním obecně závazné vyhlášky O chovu psů a hospodářského zvířectva. Tato vyhláška bude doplněna o možné sankci, způsobu odchytu a odvozu zatoulaného zvířectva a správním poplatkem za tento úkon. Poté bude vyhláška schválena ZO.

 

K bodu 6

Různé :

a) Paní Hana Svobodová seznámila členy ZO s rozpočtovém opatřením č.4/2014

ZO bere na vědomí 

 

b) SDH Lipí požádalo obec Lipí o poskytnutí příspěvku na opravu soutěžní hasičské stříkačky ve výši cca 72 tis. Kč. ZO navrhuje uvedenou částku zařadit do rozpočtu obce na rok 2015. Dále je nutno prověřit možnost čerpání grantu za předpokladu vytvoření zásahové jednotky SDH Lipí.

 

c) Usnesení číslo 22/2014 - ZO pověřuje starostu obce Lipí pana Stanislava Kyselu k podpisu smlouvy o věcném břemeni na vybudování kanalizace na pozemku p.č. 702/3 a 702/4 v k.ú. Lipí v majetku pana Charváta a pana Brabce. Dále ZO souhlasí s tím, že finanční náklady budou hrazeny třemi díly ( pan Charvát, Ing. Čutka a obec Lipí).

Hlasování:   Pro  6  proti  0  zdržel se  0

 

d) Vlivem částečného podmáčení a následném používáním těžké techniky ZD došlo k utržení části místní komunikace v lokalitě Na Veselí v k.ú. Lipí. Aby opětovně nedocházelo k tomuto problému, byla tato část komunikace zatrubněna a následně zakryta zeminou. O finanční spoluúčasti na této akci bude následně jednáno s předsedou ZD panem Zd. Houškou.

 

e) Usnesení číslo 23/2014 - ZO pověřuje pana Stanislava Kyselu k oslovení Ing. Kunceho na vytvoření výběrového řízení na opravu krovu a střechy objektu nad skladem a kotelnou hostince v Lipí č.p.13.

Hlasování:   Pro  6   proti  0  zdržel se  0

 

f) Minulé úterý se uskutečnila exkurse do MŠ v Šindlových Dvorech za účelem posouzení vybavenosti kuchyně MŠ. Této se rovněž zúčastnila ředitelka MŠ Lipí a zdejší kuchařka. Po prohlídce bylo konstatováno, že z důvodu výpadku el. proudu bude nutno kuchyni v MŠ Lipí vybavit alespoň plynovým sporákem.

 

g) Usnesení číslo 24/2014 - ZO souhlasí s vytvořením mikroregionu za účelem rekonstrukce vývařovny v MŠ Lipí.

Hlasování:   Pro  6  proti  0  zdržel se  0

 

h) ZO souhlasí se zněním provozního řádu dětského hřiště v Lipí a s prodejem starší dětské skluzavky za cenu 1 500 Kč.

Hlasování:   Pro  6  proti  0  zdržel se  0

 

ch) Pan Kysela informoval ZO o tom, že v nejbližší době bude obci poskytnut od MAS Netolice betonový pingpongový stůl a v měsíci srpnu od mikroregionu Blanský les 13 pivních setů v celkové ceně cca 10 tis. Kč.

 

i) RNDr Mgr Štěpán Ryba žádá obec Lipí o povolení k umístnění včelstev v k.ú. Kaliště, parc.č. 3301/1 ( lokalita lesa Pod lišky).

ZO souhlasí

 

j) Žádost několika místních občanek na umístnění zrcadla v zatáčce U křížku, v lokalitě pod Sekyrou z důvodu nepřehlednosti - ZO žádost po dohodě zamítá.

 

k) OÚ Lipí navštívil zástupce společnosti, jenž nabízí vyřízení nákupu el. energie v aukci. ZO tento návrh zamítá a doporučuje nadále provádět odběr el. energie od firmy Eon.

 

l) ÚP Lipí - Ing. Bláhová a Ing. Smitka projednali s Ing. Steinbauerem z KÚ OŽP a  

Ing. Kyrianem z MM OŽP  Č.Budějovice  jejich stanovisko k vypořádání námitek k návrhu ÚP. Zástupce ZO Ing. Bláhová a pořizovatel ÚP Ing. Smitka seznámili uvedené pracovníky dotčených orgánů s důvody, proč byly námitky vypořádány předloženým způsobem. Na základě tohoto jednání bude zasláno definitivní stanovisko dotčenými orgány.

 

m) Pan St. Kysela provedl oklepání kamenného kruhu v parčíku v Lipí a po poradě s p. P.Krátkým a p. J. Strádou bylo rozhodnuto, že oprava se provede pouze tzv. ošpricováním omítkou.

 

n) Revitalizace zeleně v Kalištích - projekt na tuto revitalizaci bude v ceně cca 6 tis.Kč.

 

o) Komunální volby 2014 - termín komunálních a senátních voleb je určen na 10. a 11. října 2014. Kandidátky je nutné zaregistrovat nejpozději do 5. srpna 2014.

 

p) Dne 26.7.2014 se uskuteční přátelské posezení seniorů v sále hostince v Lipí. Začátek akce je plánován na 14. hod. a k poslechu a tanci bude hrát populární Hudba z Marsu.

                                                           

 

K bodu 7

Diskuse :

Nebylo diskusních příspěvků.

 

K bodu 8

Došlá pošta

M.M.Č.B. staveb.úřad - sdělení o nabytí právní moci (stavební úpravy u Zedníků)

 -  " -         - " -               vyjádření k záměru - stavba RD na pozemku 362/6 (vedle Vachelů) a souhlas s napojením do kanalizace

 -  "  -        -  "  -             výzva k závěrečné prohlídce ( VN VO Sekyra)

 -  "  -        -  "  -             oznámení o zahájení řízení protipovoďňová opatření Kaliště

 -  "  -        -  "  -             oznámení o zahájení řízení (přístřešek Kysela)

MM Č.B.  odbor OOŽP žádost o zveřejnění nařízení obce

 -  "  -        -  "  -              souhlas s vynětím půdy ze ZPF (Veselský Lipí)

Krajský úřad Jihoč. kraje - oznámení o veřejném projednání

Čevak - výroční technickohospodářská zpráva za rok 2013

Jihoč. vodárenský svaz - pozvánka na valnou hromadu

MAS Bl. les - oznámení o konání shromáždění starostů

Katastrální pracoviště Č.B. - oznámení o zřízení věcného břemene

Obec Homole - Veřejná vyhláška oznámmení o zahájení řízení o vydání Změny č.5 ÚP Homole

Signistav s. r. o. - oznámení uzavírky

 

K bodu 9

Závěr :

 

 Starosta obce Lipí pan Stanislav Kysela ukončil jednání ve 21.30 hod.

 

 

 

Ověřovatelé zápisu  -  Jana Honnerová Dis

 

 

                                  pan Pavel Píša