Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 28. 4. 2014

Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 28.4. 2014 v  Lipí

Přítomni: Ing.Čutka Pavel, Ing.Bláhová Pavla, Honnerová Jana Dis., Kysela Stanislav,  Mojžíš Josef, Navrátil Luboš
Omluveni: Píša Pavel
Hosté: Hana Svobodová,  Balek Zdenek
Občané dle prezenční listiny
 

 Program :
1. Kontrola zápisu z minulé schůze ZO
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3.
Schválení nové smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů

4. Různé

5. Diskuse

6. Došlá pošta

7. Závěr

K bodu 1
Zápis z minulé schůze ZO přečetl p
. Mojžíš.


K bodu 2

Zapisovatelem zápisu byl určen pan Mojžíš , ověřovatelem byla jmenována Jana Honnerová Dis. a Ing. Pavel Čutka.

K bodu 3

Usnesení číslo 17/2014 -  ZO  schvaluje smlouvu mezi obcí Lipí a firmou EKO-KOM o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů z důvodu platnosti nového OZ. Zároveň pověřuje starostu pana Kyselu k podpisu této smlouvy.

Hlasování : Pro  6   proti  0  zdržel se  0

K bodu 4

Různé :

a) Paní Hana Svobodová seznámila členy ZO s rozpočtovým opatřením č.2/2014.

ZO bere na vědomí

b) Stav krovů nad skladovacím prostorem a kotelnou hostince v Lipí je v katastrofálním stavu a hrozí její zřícení. Pan Balek připravuje rozpočet na výměnu krovů a střešní krytiny a bude nutno opravu provést do zimního období, neb další sněhové zátěže již střecha vydržet nemusí.

c) Opravy sálu v Lipí a opravy v MŠ jsou již provedeny.

d) Soudní přelíčení mezi Obcí Lipí, Arch. Jiříka a pana Vl. Mlse o částku 19 209 243 Kč proběhne 7. 5. 2014 od 8 : 30 hod.

e)V lokalitě na Sekyře neznámá osoba nařízla osiku o průměru cca 20 cm. Z důvodu zachování bezpečnosti ZO navrhuje domýcení tohoto stromu a dřevní hmotu odkoupí pan Kysela za cenu paliva.

ZO souhlasí

f) Při opravě sálu v Lipí vyšel najevo rovněž kalamitní stav uvnitř budovy bývalé jídelny ZD. Nacházejí se zde obklady a z důvodu nevětrání jsou místnosti v devastačním stavu (včetně dveří). Bylo rozhodnuto, že se připraví rozpočet na nutné opravy a následně bude rozhodnuto o dalším využití této části bývalého statku.

g) Příští týden proběhne schůzka o postupu a případné reklamaci provedených oprav na kapli v Lipí.

h) V polovině roku 2014 zahájí provoz kompostárna ve Vrábči. Okolní starostové sumarizují případné počty nově zakoupených kontejnerů na zahradní odpad. Další varianta je dle informací provozovatele pana Kubaty jednodenní pronájem tohoto kontejneru za částku 100 Kč/1 den. ZO se přiklání v případě nutnosti použití spíše ke druhé variantě.

ch) Paní Iva Kamlachová požádala OÚ o poskytnutí zbytků cca 5 ti betonových rour, z důvodu zatrubnění stoky pod Sekyrou.

ZO žádosti vyhovuje.

i) ZO bere na vědomí dopis, doručený OV Kaliště, ohledně stavu a údržby stromů okolo silnice III. třídy směrem na Třebín. Dále ZO navrhuje připojení stížnosti a postoupení dopisu na SÚS Jihoč. kraje v Č. Budějovicích.

                                               

 

K bodu 5

Diskuse :

 

J. Maxa - navrhuje vyčistit vpusťové koše do kanalizace v Kalištích

               - vznesl dotaz na stav řešení ÚP obce

             

Ing. Krátký - schvalování ÚP by nemělo být již v době nového ZO

                  - termín na vyjádření dotčených orgánů k ÚP je 60 dnů

                  - nutno prověřit vedení kabeláže ke stavbě ( p. Lysý) a určit jasný postup při řešení dle platných norem

 

Pan Balek - navrhuje provést přípravu (rozpočet) na opravu obecní budovy č. 41 v Kalištích

 

Pan Kysela - sporák v kuchyni MŠ Lipí je nefunkční, nutno řešit novým nákupem, či případnou opravou tohoto zařízení

 

K bodu 6

Došlá pošta

M.M.Č.B. staveb.úřad – společný souhlas ke stavbě RD Matějka Kaliště

 -  " -         - " -               závěrečná kontrolní prohlídka kabel NN k Zedníkům

 -  "  -        -  "  -             souhlas s užíváním stavby Matějček Lipí

 -  "  -        -  "  -             usnesení o přerušení řízení odstranění oplocení Stejskal Lipí

 -  "  -        -  "  -             sdělení o nabytí právní moci el. přípojka ČOV Lipí

 -  "  -        - "  -              rozhodnutí o umístění stavby Zikmund Lipí

MM Č.B.  odbor OOŽP vyjádření k ÚP Lipí

Krajský úřad Jihoč. kraje - stanovisko k ÚP Lipí

Okresní soud v ČB - rozsudek K7

VLS Horní Planá - protokol o fyz. předání lesů

KHS ČB - vyjádření k ÚP Lipí

Elektrostav Strakonice - oznámení o vstupu na pozemky ( el. přípojka Lysý Kaliště)

 

K bodu 7

Závěr :

 

 Starosta obce Lipí pan Stanislav Kysela ukončil jednání ve 20.30 hod.

Ověřovatelé zápisu  -  Ing. Pavel Čutka

                                     Jana Honnerová Dis