Obec Lipí

Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 27. 7. 2015

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí ,

konané dne 27.července 2015.

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, p. Mojžíš, ing. Bláhová, p. Vlášková, Ing. Čutka

Hosté: p. Balek, p. Svobodová, p. Maxa, p. Zahradníková  

Omluven: p. Bombala

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 6 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Poradu zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Kontrola zápisu ze schůze ze dne 29.6.2015,
 2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů
 3. Usnesení č.29/2015 : Žádost o pokácení stromu v Lipí
 4. Usnesení č.30/2015: Kácení stromů v Kalištích v rámci sadových úprav
 5. Usnesení č.31/2015: Záměr pronájmu obecních prostor
 6. Usnesení č.32/2015: Žádost o pronájem veřejného prostranství (sálu)
 7. Usnesení č.33/2015:  Návrh členů komise pro VŘ „ Sadové úpravy Kaliště“
 8. Usnesení č.34/2015: Návrh firem pro VŘ „ Sadové úpravy Kaliště“
 9. Uzavírka silnice Lipí – Čakov
 10. Žádost o čerpání dotace na vybudování ČOV Lipí
 11. Výběr administrátora dotace „Sadové úpravy Kaliště“
 12. Žádost o finanční příspěvek - posezení s dechovkou v Lipí
 13. Ostatní: Výlet pro seniory, informace pro občany
 14. Rozpočtové opatřeníč.8/2015: Nákup zahradní techniky
 15. Dotazy OV
 16. Rozpočtová změna č.7/2015
 17. Došlá pošta, diskuse, závěr

K programu:

 1.        P. Honnerová přečetla zápis ze schůze ZO ze dne 29. 6. 2015

2)         Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni: p. Vlášková a ing. Čutka.                                                           Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

3)         Žádost o pokácení stromu rostoucího mimo les (Dana Pouzarová, Lipí). Jedná se o smrk rostoucí na její zahradě, který svým stavem ohrožuje bezpečnost sousedních staveb. Po poradě s odborníkem p. Mojžíšem bylo doporučeno strom z bezpečnostních důvodů porazit, neboť při dalším podobném povětří hrozilo jeho vyvrácení nebo zlomení.

Usnesení č. 29/2015 : ZO souhlasí s poražením stromu (smrku ) na parcele č. 324/3 v k.ú. Lipí z bezpečnostních důvodů. Strom bude poražen odborníkem, tak aby nedošlo ke zranění, nebo škodě na majetku.                                                          Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

4)         Žádost obce Lipí o pokácení stromů rostoucích mimo les na parcelách p.č. 1241/6 1241/5 v k.ú. Kaliště, které jsou v majetku obce. Jedná se o stromy přestárlé, z nichž některé zasahují do el.vedení nebo jsou již nebezpečné. Pokácené stromy budou nahrazeny novou výsadbou v rámci sadových úprav.

Usnesení č. 30/2015 : ZO Lipí souhlasí s poražením stromů v době vegetačního klidu tak, aby mohly být vysazeny stromy nové ještě v letošním roce. Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

5)         Žádost o bezúplatný pronájem nebytového prostoru u Štětků jako zkušebny pro kapelu (Martin Svoboda, Lipí). ZO podanou žádost projednalo a rozhodlo se vyhlásit záměr pronájmu nebytového prostoru na úřední desce. Pokud by se nepřihlásil jiný zájemce, souhlasí ZO s tímto pronájmem za předem stanovených podmínek, a to: Smlouva o pronájmu na zkušební dobu ½ roku s měsíční výpovědní dobou od 1.9.2015, zajištění podvojného měření spotřeby energie na náklady nájemce, využívání prostor pouze do 22 hod, dodržování klidu v neděli a o svátcích.                                                                                       

Usnesení č. 31/2015: ZO Lipí vyhlašuje záměr pronájmu nebytového prostoru „U Štětků“.                                                                                                      Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

6)         Žádost o pronájem sálu jako veřejného prostranství (MEDIA MARKETING SERVICE a.s.). Firma má zájem o pronájem sálu v měsíci srpnu pro kompletaci balíčků na dopravně- bezpečnostní akci.

Usnesení č. 32/2015: ZO Lipí souhlasí s pronájmem veřejného prostranství (sálu) v době od 1.8. – do 31.8.2015 společnosti MEDIA MARKETING SERVICE a.s, a pověřuje starostu p. Stanislava Kyselu k podpisu nájemní smlouvy za cenu danou obecní vyhláškou.                                                                                                           Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

7)         Návrh členů komise pro výběrové řízení akce „Sadové úpravy Kaliště˝. ZO navrhuje: místostarostku p. Janu Honnerovou, p. Kamilu Vláškovou a starostu p. Stanislava Kyselu. Usnesení č. 33/2015 : ZO Lipí schvaluje komisi pro výběrové řízení „Sadové úpravy Kaliště˝ v tomto složení: Jana Honnerová, Kamila Vlášková a Stanislav Kysela.                                                                                                                                 Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

8)         Návrh firem pro oslovení ve VŘ pro akci „Sadové úpravy Kaliště˝. Pro oslovení navrhuje ZO oslovit tyto firmy: BO-TREE Planá, Ing. Jiří Hájek, zakládání zahrad a VTP AGRIEN s.r.o. Usnesení č. 34/2015 : ZO schvaluje předložené firmy a pověřuje starostu jejich oslovením pro výběrové řízení.                                                                     Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

9)         Obecní úřad v Lipí upozorňuje občany na plánovanou opravu silnice III/14319 Lipí – Čakov. Rekonstrukce komunikace začne 30.7.2015 a skončí 20.8.2015. Podrobnosti objížděk jsou uveřejněny na úředních deskách. Průjezd autobusů bude zachován. Etapy a termíny uzavírek:

I. etapa:           Čakovec – Čakov:                           30. 07. 2015 – 02. 08. 2015

II. etapa:          Kvítkovice – Čakovec:                     03. 08. 2015 – 08. 08. 2015

III: etapa:         Habří – Kvítkovice:                           09. 08. 2015 – 13. 08. 2015

IV. etapa:        Lipí – Habří:                                       14. 08. 2015 - 20. 08. 2015

10)       Cenová nabídka na vypracování podkladů pro žádost zařazení do Seznamu akcí Programu MZe 129 250, podprogramu 129 253 – Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury kanalizací pro veřejnou potřebu od společnosti AQUAPROJEKT, ing. Michal Manda.

Aquaprojekt již podal žádost o územní rozhodnutí a nyní připravuje podklady pro žádost o dotaci, která má být podána do 16. 8. 2015. Výše dotace pro obce do 1000 obyvatel je 60%, zároveň nabízí vypracování žádosti spolu s Ing. Poláčkem za cenu 40 000 Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, že není jasné, co vše je zahrnutou do předložené cenové nabídky, navrhuje ZO schůzku s ing. Mandou k dojednání konkrétnějších podmínek a podání bližších informací k možnostem čerpání dotace na čistírnu odpadních vod v Lipí. Termín schůzky je stanoven na 3.8.2015.

11)       Protože musí být výběrové řízení na akci „Sadové úpravy Kaliště“ vypracováno podle směrnic SFŽP, nabídla obci firma Garanta, která tuto žádost pro obec zpracovávala vypracování výběrového řízení a administraci projektu za celkovou cenu 25 tis. Kč, bez DPH. Tato částka se však jeví zastupitelstvu značně nadhodnocená, a proto se vedení obce rozhodlo oslovit jiné zpracovatele, z nichž byl vybrán MAS Netolicko, které uvedené práce zpracuje za cenu 10 000 Kč, vč. DPH a administraci zdarma. Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

12)       Žádost finanční příspěvek na odpolední přátelské posezení s dechovkou na návsi v Lipí. Pořádá Spolek pro lepší Lipí. Finančně se budou podílet i sportovci a hasiči. Pro občany zahraje dne 13.září 2015 kapela Dudlajda. Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 2.000,- Kč.                                             Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

13) Ostatní:

a)         V polovině září má být vyhlášena výzva na nákup lesnické techniky. Starosta již dojednal spolupráci s  MAS Netolice na vypracování žádosti a administraci dotace za cenu 10 000 Kč, vč. DPH. .

b)         Výlet pro seniory. Výlet se bude konat 17.9.2015. Plánovaná je návštěva zámků Červená Lhota a Jindřichův Hradec, oběd bude v obci Pluhův Žďár. Přihlášky budou přijímány od 1.8.2015 na telefonu č. 606 213 152, 387 992 116,osobně na OÚ, nebo elektronicky na ou.lipi@seznam.cz.

c)         Vzhledem k rostoucímu počtu stížností občanů na špatné a kolísající dodávky vody z obecního vodovodu navrhuje ZO zpracování vyhlášky omezující a ve výjimečných případech i zakazující kropení. Zpracuje ing. Bláhová.

d)         Práce na protipovodňová opatření v Kalištích jsou před dokončením, chybí už jen zaasfaltování povrchu komunikace narušené překopem.

e)         Na základě doporučení porybného p. Růžičky navrhuje starosta nákup malého čerpadla k zajištění provzdušňování vody v nádrži na návsi v Lipí. Ryby se kvůli vedrům a nedostatku kyslíku se dusí a je třeba vodu okysličovat.                            ZO souhlasí.

13)       Obec obdržela nabídka od společnosti Mountfield na posezónní výprodej, kde nabízí i zahradní traktory s 50% slevou, platnou do 23.8.2015. Starosta navrhuje přesun prostředků v rámci rozpočtu a nákup traktůrku na sečení do Kaliště.

Rozpočtové opatření č.8/2015:

ZO souhlasí s přesunem prostředků ve výši 70 tis. Kč v rámci rozpočtu na nákup zahradní techniky.                                                                         Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0  Usnesení č. 35/2015 : ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2015

14) Dotazy OV Kaliště:

- ZO souhlasí s využíváním informační desky u autobusové zastávky v Kalištích osadním výborem.

- ZO souhlasí, aby OV připravil anketu pro občany k budoucímu účelovému využití obecního domu v Kalištích. V současné době je zpracováván projekt na jeho rekonstrukci.

15)       Účetní p. Svobodová předložila ZO návrh rozpočtové změny č.7/2015. Zúčtované příjmy z dotace ve výši 105.360 Kč, výdaje ve výši 10.675 Kč na nákup hadic pro požární ochranu. O částku 94.685 Kč se tak snižuje schodek rozpočtu.                 ZO bere na vědomí.

16) Došlá pošta:

 • Jihočeský kraj: ROZHODNUTÍ hejtmana Jihočeského kraje o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (viz. Úřední deska)
 • ČEVAK - nový provozní řád vodovodu
 • Ministerstvo životního prostředí: Veřejná vyhláška obecné povahy
 • Magistrát města, Stavební úřad:
 • Rozhodnutí o umístění stavby, RD, garáž, kanalizace, septik (Marvan, Nováková, Lipí)
 • Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí o umístění stavby, Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením (Zikmund, Č. Budějovice)
 • Sdělení o nabytí právní moci (změna stavby před jejím dokončením v k.ú. Lipí, Zikmund, Č. Budějovice)
 • Souhlas s užíváním stavby (RD, Růžičková, Lipí)
 • Magistrát města, Odbor ochrany životního prostředí
 • Rozhodnutí, Stavební povolení na tříkomorový septik a zemní pískový filtr,(Šenkýřová, Kaliště)
 • Magistrát města, Odbor dopravy a silničního hospodářství
 • Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (objízdné trasy při rekonstrukci silnice Lipí – Čakov)
 • Veřejná vyhláška- Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Lipí (úprava svislého dopravního značení v Lipí směrem na Dubné – zákaz vjezdu nákladních automobilů)

 

Informace pro občany:

 • Příští schůze ZO se koná 31.8.2015
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 20.35 hod.

 

 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne:                       29.7.2015

Sejmuto dne:                          12.8.2015

Zápis ověřili:                           Kamila Vlášková

                                               Ing. Pavel Čutka

 

dnes je: 21.07.2018

svátek má: Vítězslav

Aktuality

Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí
více
Stanovení přechodné úpravy provozu
více
Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 6. října 2018
více
Územní studie SO8 L
více
Územní studie SO9.L
více
Územní studie SO7L
více
Územní studie SO6.L
více
Územní studie SO.5 L
více
územní studie SO4 L
více
územní studie SO3 K
více
Oznámení o přerušení dodávvky el.proudu
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
zápis e schůze OZ Lipí z 25. 6. 2018
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 14. 6. 2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 30. 5. 2018
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 25. 6. 2018
více
Územní plán Lipí změna č. 1
více
Rozpočtové opatření č. 9
více
prodej kuřiček
více
Postupy správce při splnění požadavků, plynoucích z práv subjektů údajů
více
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů
více
Informace o zpracování osobních údajů
více
Změna termínu zasedání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 6,7,8
více
Závěrečný účet za rok 2017 - schválený
více
Rozpočtové opatření č. 5/2018
více
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže roce
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 9. 4. 2018
více
Oznámení o změně termínu konání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 4/2018
více
informace společnosti ČEVAK o odpojování stávajících septiků a přepojení nemovitostí na
více
Tabulka vývozu BIO popelnic
více
Svoz BIO Popelnic
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,kteráse konala 26. 2. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č. 2
více
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2017
více
Zápis do Mateřské školy v Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 1/2018
více
Zápis ze schůze konané dne 31. 1. 2018
více
výsledky voleb prezidenta druhé kolo
více
Plán schůzí ZOLipí na r.2018
více
program porady ZO Lipí , která se bude konat 31. 1. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 12,13/2017
více
Rozpočtové opatření č. 11/2017
více
Poplatky v roce 2018
více
výsledky volby prezidenta - první kolo
více
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci + dodatek č. 1
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2017
více
informace k dani z nemovitých věcí pro r. 2018
více
oznámení o změně výpůjční doby v knihovně Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 10/2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 11. 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na léta 2018-2022
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2018
více
Schválený rozpočet na rok 2018
více
zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne5. 11. 2017
více
Rozpočtové opatření č. 9/2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí, která se konala 30. 10. 2017
více
Výsledky voleb do parlamentu ČR 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018-2022
více
SMLOUVA O DÍLO
více
Rozpočtové opatření č. 7 a 8.2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 9. 2017 v Kalištích
více
program schůze ZO Lipí , která se bude konat 25. 9. 2017
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 4. září 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,konané dne 28. srpna 2017
více
Rozpočtové opatření č. 6/2017
více
Oznámení změna č-1 ÚP Lipí-návrh-společné jednání
více
Program schůze ZO Lipí která se bude konat 28. 8. 2017
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 3. 8. 2017
více
Změna č.4 ÚP Homole
více
program schůze OZ Lipí, která se bude konat 3. 8. 2017
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 26. 6. 2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí z 5.6. 2017
více
Smlouva o dílo- Kanalizace Kaliště
více
Rozpočtové opatření č. 4 a 5.
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, závěrečném účtu a rozpočtovém výhledu dobrovolného svazku obcí blanský les- podhůří
více
Přeložení schůze ZO Lipí
více
Informace o integrovaném dopravním systému Jihoč. kraje
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 24. 4. 2017
více
Finanční úřad pro jihočeský kraj- Veřejná vyhláška
více
Závěrečný účet za rok 2016
více
Rozpočtové opatření č. 3.2017
více
Smlouva o dílo- Oprava Božích muk
více
Zápis ze schůze ZO ze dne 27.3.2017
více
Jak třídit bioodpad v domácnosti
více
Výzva pro majitele psů
více
Rozpočtové opatření č. 2.2017
více
Rozpočtové opatření č. 1.2017
více
služby pro obyvatele obce
- Obec Lipí nabízí občanům možnost štěpkování větví z jarního řezu ovocných stromů a okrasných keřů doma, zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě osobně, telefonicky, nebo elektronicky. Štěpkování se bude provádět zdarma.
více
zápis ze schůze ZO Lipí která se měla konat 27. 2. 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 1. 2017
více
Schválený rozpočet na rok 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, ze dne 12.12.2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromaďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Komplexní pozemkové úpravy Lipí
více
Komplexní pozemkové úpravy v Kalištích
více
Smlouva o dílo
více
28. 11. 2016 se koná schůze ZO Lipí
více
Návrh rozpočtu na rok 2017
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 28. 11. 2016
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konaného 31. 10. 2016
více
smlouva na zajištění koordinátora BOZP při přípravě stavby
více
Příkazní smlouva
Příkazní smlouva na zajištění koordinátora BOZP při práci na staveništi - kanalizace a čistírna odpadních vod
více
Ustavující zasedání Zastupitelstva Jihoč . kraje
více
Výsledek volby do Senátu ČR II kolo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 9. 2016 v Kalištích
více
Vyhláška o regulaci nočního klidu
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 29. 8. 2016
více
Zápios z mimořádné schůze ZO Lipí konané 15. 8. 2016
více
Sportovní přípravka pro děti od 3 do 6 let
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 25. 7. 2016
více
Sběrný dvůr Švábův Hrádek
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 6. 2016
více
Vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele ČOV kanalizace Lipí
více
Změna směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 5. 2016
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva č. 1/206 o poskytnutí neinvestiční dotace
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 29. 2. 2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 1. 2016
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 11. 2015
více
Řád veřejného pohřebiště
více
Návrh rozpočtu na rok 2016
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 10. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne29. 9. 2015
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 2. 9. 2015
více
zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 31. 8. 2015
více
Skládka biologického odpadu.
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 27. 7. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 29. 6. 2015
více
ÚP Lipí 2 část
více
ÚP Lipí 1 část
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 5. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 4. 2015
více
Veřejná vyhláška
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 30. 3. 2015 v Kalištích
více
Zápis ze schůze ZO lipí konané 23. 2. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 26. 1. 2015
více
Nový informační systém pro občany
více
Vyhláška Obce Lipí o chovu psů a drobného hospodářského zvířectva
více
Obec Lipí na mapovém portálu GEOSENSE
více

Anketa

Chcete strom na nádvoří u restaurace?

ANO
odpověď ANO (78%)
78%
NE
odpověď NE (22%)
22%