Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 27. 1. 2014

Zápis zeschůze ZO Lipí konané dne 27.1.  2014  v  Lipí

 
Přítomni:Ing.Čutka Pavel, Honnerová Jana Dis, Kysela Stanislav,  Mojžíš Josef,Navrátil Luboš, Píša Pavel
Omluveni: Ing. Bláhová Pavla
Hosté: Svobodová Hana,  Balek Zdeněk
Občané dle prezenční listiny

  Program :

1. Kontrola zápisu z minulé schůze ZO
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Žádost o povolení k pokácení stromů rostoucích mimo les
4. Nvýšení odměn starostům a zastupitelům
5. Elektrostav Strakonice - cenová nabídka pokládky kabelů VO a VR
6. Pojmenování lokality
7. Různé

8. Diskuse

9. Došlá pošta

10. Závěr


K bodu 1
Zápis z minulé schůze ZO přečetl p. Mojžíš

Po přečtení zápisu doplnil pan Kysela následující informace :

-  Smlouvy o věcném břemeni - po jednání s Mgr. Staňkovou budou zaslány

- O smlouvě ohledně převodu pozemků mezi obcí Lipí a panem Vyžrálkem zatím nebylo jednáno

- Na výstavbu dětského hřiště je připravena žádost o dotační titul


K bodu 2

Zapisovatelem zápisu byl určen pan Mojžíš , ověřovatelem byl jmenován Ing. Pavel Čutka a panLuboš Navrátil


K bodu 3

Usnesení číslo 1/2014 - ZO souhlasí s povolením k pokácením dvou vzrostlých stromů (1 ks lípa a 1 ks jasan), nalézajících se na pozemku č.p.753 (zahrada) v majetku pana V.Zikmunda z důvodu prorůstání kořenového systému do základů a sklepení přilehlého stavení a ohrožení statiky celého objektu.

Hlasování:  Pro  6  proti 0  zdržel se  0

 

K bodu 4

Usnesení číslo 2/2014  -  ZO souhlasí s navýšením odměn starostovi a zastupitelům takto:

Starosta jako uvolněný člen zastupitelstva dle novely nařízení č. 37/2003 Sb., dle přílohy č. 1, od 1.1.2014

zastupitelé neuvolnění o 100,- Kč měsíčně, od 1.2.2014, kromě místostarosty

neuvolněný místostarosta o 250,- Kč měsíčně, od 1.2.2014

                                                                                                                                                                   

Hlasování :   Pro  6  proti  0  zdržel se  0

 

K bodu 5

Unesení čísl 3/2014 - ZO pověřuje starostu pana Kyselu k podpisu smlouvy mezi obcí Lipí a firmou Elektrostav Strakonice na pokládku VO a VR směr Mrzutá - Sekyra v Lipí, provedením pokládkou kabele CYKY (měď), v hodnotě 73 787 Kč.

Hlasování :   Pro  6  proti  0  zdržel se  0

 

K bodu 6

Usnesení číslo 4/2014  -  ZO v souladu s vyhláškou o integrovaném záchranném systému souhlasí s místním pojmenováním lokality U modrého křížku v Kalištích u Lipí.

Hlasování :   Pro  6  proti  0  zdržel se  0

 

K bodu 7

Různé :

a)P. Svobodová seznámila ZO s rozpočtovým opatřením číslo 12

ZO bere RO č. 12 na vědomí

 

b) ÚP - minulý týden přišlo vyjádření Ing. Steinbauera z KÚ, které vyznělo ne zcela jednosměrně a z tohoto důvodu podá Ing. Smitka námitku.Tato bude dále  projednána zpracovatelem ÚP.

 

c) Kácení dřevin v lokalitě U modrého křížku provede pan  Cypro ve druhé polovině měsíce únor, hmota bude dále rozdělena na užitkovou a palivo.Sortiment paliva bude dále prodán případným zájemcům z řad obyvatestva.Cena jednotlivých sortimentů se stanoví po provedení těžby a následné sortimentace.

 

d) Strom na návsi v Kalištích - názory na řešení problematiky se dle jednotl. firem různí, nejlepším řešením se jeví odstraněním  prostředního stromu.

 

e) Dopravní řešení v lokalitě Lipí Sever - 2. ledna se uskutečnilo jednání za účasti Odboru dopravy, Dopravní policie, investora, p. Balka a starosty obce p. Kysely. Výsledkem jednání bylo určení podmínek, za kterých je možno dopravní řešení realizovat. Je nutno, aby investor stavby připravil projekt na výstavbu chodníku, ze kterého bude patrno, kterých pozemků se  uvedená stavba dotkne. Zároveň bylo provedeno za stejné účasti i šetření možnosti stavby chodníku v Kalištích, směrem k  lokalitě U modrého křížku.Bylo konstatováno, že paní Koldová nechá zpracovat projekt na výstavbu chodníku a poté se projedná s vlastníky dotčených pozemků.

f) Při kontrole střechy na budově MŠ v Lipí bylo zjištěno zatékání vody do učebního bloku. Po domluvě s panem Maršánem, tento provede nacenění  nutných oprav.Rovněž je nutno prověřit možnost reklamace provedených klempířských prací při zateplování budovy MŠ.

 

g) Lokalita K7 - JUDr. Vaněk (zástupce obce Lipí v této kauze), informoval starostu obce pana Kyselu o konání soudního líčení dne 13.2.2014.

 

h) Starosta obce p. Kysela provedl hodnocení roku 2013 a zdůraznil, že nejdůležitější akcí roku 2013 byla rekonstrukce a otevření druhé třídy v MŠ v Lipí. Dále vyjmenoval další provedené akce a výši dotačních příspěvků:

- rekonstrukce MŠ   -   670 000 Kč

- oprava hřbitovní zdi   -   45 000 Kč

- oprava cesty v Kalištích  -  55 000 Kč

- oprava poškozené studny vodovodu po povodních   -  30 000 Kč

- zakoupení drobné zahradní techniky a vybudování odpočinkového místa u vodojemu (akční skupina Blanský les)   -   48 000 Kč

celkem bylo získáno na dotačních titulech 848 000 Kč

ch) Světlo u Matějků v Kalištích - již je přislíbena oprava

 

K bodu 8

Diskuse:

Pan Balek navrhl možnost   zavedení  kuchyně a vývařovny v budově MŠ elektr. spotř. Tato možnost se jeví cenově i provozně výhodnější, než provoz plynem.

Ing. Krátký zdůraznil nutnost provedení nákresu uložení veřejných sítí (veřejný rozhlas, osvětlení), včetně zaměření a zápisu na katastrálním úřadu.

 

K bodu 9

Došlá pošta:

- Mag.města ČB Stavební úřad - sdělení o nabytí právní moci - kabel. vedení směr Sekyra a směr k Zedníkům

- Mag.města ČB Stavební úřad - povolení výjimky Hnátek - Marešová Lipí

- Mag.města ČB Stavební úřad - kolaudace Drnek, Jodlová Lipí

- Mag.města ČB OŽP  -  rozhodnutí o vydání staveb. povolení ZTV Kaliště U modrého křížku - vodovod a kanalizace

- Mag.města ČB OŽP  -  povolení k pěstování nepůvodních druhů rostlin - topoly Kűmmel

- Mag.města ČB OŽP  -  souhlas s trvalým odnětím půdy ze  ZPF, Matějka Kaliště

- Kraj.úřad Jihoč.kraje - oznámení o zahájení správního řízení

- MŽP Praha - žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky - povolení odstřelu kormoránů

- Poz.úřad pro Jihoč.kraj - oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k.ú. Lipí a Kaliště

- Voj.lesy a statky ČR Praha - souhlasné prohlášení o přechodu vlastnického práva z majetku ČR do vlastnictví obce

 

K bodu 10

Závěr :

Starosta obce pan Stanislav Kysela ukončil jednání ZO obce Lipí ve 20.50 hod.

 

Ověřovatelé zápisu  -  Ing.Pavel Čutka

                                    Pan Luboš Navrátil