Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 9. 2016 v Kalištích

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí,

konané dne 26.září 2016 v Kalištích u Lipí

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Bláhová, ing. Čutka Omluvena: p. Vlášková, p. Mojžíš, p. Bombala

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 4 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Schůzi zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů, doplnění a informace k zápisu
 2. Usnesení č.32/2016: Rozšíření žádosti o změnu ÚP Lipí č.1
 3. Usnesení č.33/2016: Kácení stromů rostoucích mimo les – žádost SÚS
 4. Usnesení č.34/2016: Kácení stromu rostoucích mimo les
 5. Usnesení č.35/2016: Vyhláška o rušení nočního klidu
 6. Usnesení č. 36/2016: Stanovení výše nájemného v bytě
 7. Rozpočtová změna č.9/2016
 8. Rozpočtová změna č.10/2016
 9. Dotazy OV Kaliště
 10. Došlá pošta, různé, závěr.

 

K programu:

 1. Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni Ing. Bláhová a ing. Čutka.                                        Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0

Místostarostka přítomné seznámila se zněním zápisu ze schůzí zastupitelstva z 29.8.2016. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky. Starosta pouze doplnil informace k  projednávaným bodům: Na shromáždění starostů svazku obcí Blanský les se dojednal společný postup při žádosti o dotaci na kompostéry a popelnice na bioodpad. Dále starosta jednal se zástupcem společnosti FCC (dříve ASA) o možnosti zapůjčení popelnic na BIO odpad, jejich svoz by byl prováděn v období duben - říjen střídavě vždy jednou za 14 dnů.

 

Obecní úřad žádá zájemce o kompostéry nebo popelnice, aby se přihlásili na obecním úřadě telefonicky nebo mailem. V rámci volebního víkendu bude probíhat průzkum zájmu občanů a podle celkového množství za svazek se bude na kompostéry připlácet. V současné době již zaměstnanci FCC dělají kontroly popelnic a v případě BIO odpadu popelnici nevyvezou.

Starosta informoval přítomné o stavu skládky bio odpadu na skládce u Horních Kamlachů. ZD hnůj a BIO odpad odvezlo, někteří občané ale nehodlají udržovat pořádek a vyklápí trávu již na kraji skládky, zatímco v zadní části je prázdno, vyváží trávu v igelitových pytlích a netřídí trávu a větve, což znemožňuje likvidaci.

 

 1. Rozšíření žádosti o změnu č.1 ÚP Lipí. Jedná se lokalitu BZO1L/U u Milotů a BZO4L z druhé strany Zahradníků na plochu SO, změnu SO 10.L/U na původní stav - zastavěné území a změnu lokality K3/SO/U na zastavěné území.
 2. Usnesení č. 32/2016: ZO Lipí souhlasí s rozšířením žádosti o změnu ÚP Lipí č. 1 o výše uvedené lokality a pověřuje starostu p. Stanislava Kyselu podpisu rozšířené objednávky na ta tyto lokality.                                                           Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. Žádost SUS - povolení k pokácení stromů rostoucích mimo les. Jedná se o dvě břízy, (obě obvod 109 cm), rostoucí mezi výjezdem lesa a lokalitou u Křížku a lípu (obvod 158 cm), na Vránkovech, všechny stromy v k.ú. Kaliště u Lipí. Odůvodnění žádosti: stromy jsou suché a svým stavem ohrožují bezpečnost silničního provozu.

Usnesení č. 33/2016: ZO Lipí souhlasí s poražením výše uvedených stromů.

Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Žádost o pokácení suchého stromu, rostoucího mimo les. Jedná se o břízu na úseku cestu Lipí- Habří (obvod kmene 148 cm). Odůvodnění žádosti: strom je suchý a svým stavem ohrožuje bezpečnost silničního provozu.

Usnesení č. 34/2016: ZO Lipí souhlasí s poražením výše uvedeného stromu.

Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Vyhláška o rušení nočního klidu. S projednaným návrhem znění vyhlášky seznámila přítomné p. Honnerová.

Usnesení č. 35/2016: ZO Lipí souhlasí se zněním  navržené vyhlášky a pověřuje starostu Stanislava Kyselu jejím zveřejněním.                             Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0

 

6)        Schválení výše nájemného ve služebním bytě č.p. 127 v Lipí (obchod). Po průzkumu výše nájemného v okolních obcích navrhuje starosta nájemné ve výši 3.000,- Kč měsíčně + energie. Výši nájmu projednalo ZO na poradě 19 8.2016.

Usnesení č. 36/2016: ZO Lipí souhlasí s výší nájemného a pověřuje starostu obce k podpisu nájemní smlouvy s provozovatelem prodejny.      Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. Rozpočtové změny č.9/2016: Přednesla účetní obce p. Svobodová. Schodek rozpočtu po opatřeních snižuje o 28.582,- Kč. K 31. 8. 2016 je evidován schodek 1.169.468 Kč.                                           ZO bere na vědomí.
 2. Rozpočtová změna č. 10/2016: V rámci rozpočtové změny došlo k navýšení rozpočtu MŠ v Lipí o 20.000 Kč. Pro rok 2017 navrženo pro MŠ Lipí 300.000 Kč. Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0

Usnesení č. 37/2016: ZO Lipí souhlasí s navrženou rozpočtovou změnou č. 10 Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Protože se nenávratně porouchal veřejný rozhlas v Lipí, jednal starosta se zástupcem firmy Montela, která zpracuje nabídku na nové zařízení. Osloven bude i další dodavatel.                                Hlasování: Pro: 4 Proti:0 Zdržel se. 0
 2. Dotazy OV Kaliště:
 • Živý plot mezi Postlů a Pacholů brání ve výhledu. Živý plot tvoří prachovou a protihlukovou zábranu,u firmy Boo-Tree objednána úpravu těchto keřů
 • Doplnění suchých stromů v aleji ke Klínaru. Po uplynutí udržitelnosti projektu se stromy začnou doplňovat jiným odolnějším druhem.
 • Povinnost náhradní výstavby pro Tesaře. Pan Tesař se povinnosti nezříká, má to i ve stavebním povolení pro ZTV, ale rozhodně nebude chtít ZO stromy proplácet.
 • Chodník od p. Vyžrálka ke Křížku. Pan Tesař zjišťuje, jak postupovat v případě nesouhlasu sousedů. Po vybudování komunikace U Křížku dojde ke kompletnímu pročištění kanalizace.
 • Autobusová zastávka směr Lipí- tento problém jsme řešili již několikrát a všechny možné varianty byly u Policie ČR neprůchozí. Vzhledem k tomu, že zastávka je umístěná na silnici III třídy, nelze udělat na hlavním tahu obytnou zónu.  Stejný problém se řešil v  ulicích u MŠ ale řešení, které by bylo průchozí pro dopravní policii a Ing. Lukschovou z Odboru dopravy bylo tak komplikované, že jsme od něho upustili a hledáme jinou variantu.
 • Kontejner na odpad ze zahrádek do Kališť. Protože v Kalištích není v dosahu k dispozici žádná skládka biologického odpadu, bylo předjednáno zapůjčení kontejneru z kompostárny ve Vrábči (nájemné je 200 Kč/den). ZO se proto rozhodlo koupit do Kaliště vlastní kontejner.
 • Zatrubnění stoky od Michalů k autobusové zastávce – Ing Manda připraví předběžný projekt, aby mohla být akce zahrnuta do rozpočtu na rok 2017. Naceněna bude také oprava výpustě návesního rybníka v Kalištích

 

Došlá pošta:

Katastrální úřad:

- Oznámení o zahájení řízení (směna pozemků Bláhová)

- Oznámení o zahájení řízení (směna pozemků Kamlachová Iva)

- Bc Josef Maroušek- Návrh zóny 30 v okolí MŠ

- E-on ČB - odstranění a ořez dřevin

- Zvánovec a.s. - Smlouva o dílo (ČOV Lipí)

- Věstník veřejných zakázek- Oznámení o zadání zakázky ČOV Lipí do Věstníku veřejných zakázek

Magistrát města, Stavební úřad:

 • Rozhodnutí o umístění stavby (Špinarovi)
 • Oznámení o zahájení společného řízení- změna stavby před dokončením (garáž Kysela)

-   Společný souhlas, změna dokončené stavby – Kotilová

- MV Praha – Metodický pokyn k problematice rušení nočního klidu

 

 

 

 • Příští schůze ZO se koná v pondělí 31. 10. 2016 
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 20.15 hod.

 

 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne: 7. 10. 2016                                       Sejmuto dne:  23.10.2016                

Zápis ověřili:                           Ing. Pavla Bláhová

                                               Ing. Pavel Čutka