Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 10. 2015

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí ,

konané dne 26. října 2015

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Bláhová, Ing. Čutka,

p. Mojžíš, p. Bombala

Omluven:, p. Vlášková 

Hosté: p. Balek, p. Svobodová, zástupci OV Kaliště a OV Lipí

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 6 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Poradu zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů
 2. Kontrola zápisu ze schůze ze dne 29.9.2015, doplnění a informace k zápisu
 3. Usnesení č.48/ 2015: Smlouva o smlouvě budoucí
 4. Usnesení č. 49/ 2015: Vyhlášení konkurzu na místo ředitele/ky MŠ Lipí
 5. Usnesení č. 50/ 2015: Veřejnoprávní smlouva mezi obcemi Lipí a Dubné
 6. Usnesení č. 51/ 2015:Vyhlášení záměru prodeje pozemku
 7. Usnesení č. 52/2015: Žádost o pokácení stromu
 8. Rozpočtová změna č.10/2015
 9. 19. Různé: Žádosti od občanů a organizací
 10. Došlá pošta, diskuse, informace pro občany

 

K programu:

1)         Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni: p. Bombala a p. Mojžíš. P. Honnerová přečetla zápis ze schůze ZO ze dne 29.9.2015.                                                                                                     Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

2)         Starosta obce podal vysvětlení k nabídce kompostérů, která byla projednávána na minulé schůzi. Po prověření na KÚ bylo sděleno, že se nabídka zaslaná KÚ týká pouze členů Svazu měst a obcí ČR. Obec Lipí však není členem tohoto spolku.                           OÚ Lipí obdržel odpověď na dotaz ohledně stavební parcely č.700/12 v k.ú. Lipí, který je majetkem p. Jandy. Výstavba podle jeho představ není možná, neboť pozemek je zařazen v ÚP jako BZÚ a ne jako stavební pozemek.                                           ZO bere na vědomí.

 

3)         Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (souhlas s umístěním distribučního zařízení - pilíř pro připojení nově budovaného RD na Sekyře, Nováková) za jednorázovou cenu 500 Kč.

Usnesení č.48/ 2015: ZO Lipí souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene za jednorázovou cenu 500 Kč a pověřuje starostu p. Stanislava Kyselu jejím podpisem.                                                                Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

4)         Vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele/ky MŠ Lipí. S úplným zněním textové části „Vyhlášení konkursu..“ a dalšími administrativními kroky spojenými s vyhlášením konkurzu seznámila zastupitele p. Honnerová, tajemník konkurzní komise.

Usnesení č.49/ 2015: ZO Lipí vyhlašuje konkurz na vedoucí místo ředitele/ky MŠ Lipí, schvaluje termín vyhlášení konkurzního řízení a zároveň schvaluje i členy konkurzní komise. Usnesení o vyhlášení konkurzu a jmenování členů KK v plném znění je přílohou tohoto zápisu.

Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

5)         Schválení Veřejnoprávní smlouvy o neinvestiční dotaci na školské zařízení mezi Obcí Dubné a Obcí Lipí. V rámci nových pravidel nestačí na tuto dotaci pouze vystavit fakturu, je nutné uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č.50/ 2015: ZO Lipí souhlasí s návrhem veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Dubné a Obcí Lipí a pověřuje starostu p. Stanislava Kyselu jejím podpisem.

Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

 1.          Žádost p. Pulkrábové o odprodej pozemku pod chatou ev.č. 4 u Zavratského rybníka. ZO musí nejprve vyhlásit záměr prodeje, vyvěsit na úřední desce a poté uskutečnit prodej konkrétnímu zájemci.

Usnesení č.51/ 2015: ZO Lipí schvaluje záměr prodeje pozemku pod chatou ev.č. 4, par.č.168 v KÚ Kaliště u Lipí a pověřuje starostu p. Stanislava Kyselu jeho zveřejněním.                                                                                     Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

 1.          Žádost o pokácení stromu rostoucího mimo les – jasan (Karel Bednář, Kaliště)

Usnesení č. 52/ 2015: ZO Lipí souhlasí s pokácením stromu. Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

8)         Účetní obce p. Svobodová přednesla návrh rozpočtové změny č.10/2015. Příjmy vzrostly o 725.513,- Kč (z toho 670.000,- poskytnutá dotace), výdaje se navýšily o 391.861,- Kč (vybavení školky). Schodek rozpočtu k 30.9.2015 činí 3.300.408 Kč. ZO souhlasí s navrženou rozpočtovou změnou č.10/2015 a bere na vědomí.               ZO bere na vědomí.

 1.          Žádost o prodej části lesního pozemku p.č. 1170/1 v k.ú. Kaliště u Lipí na stavbu rekreačního objektu (Václava Wölfl). Podle ÚP Lipí tato oblast není určena k rekreaci, takže, výstavba rekreačního objektu na dotčeném pozemku není možná.            ZO bere na vědomí.

 

 1.        Žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Lipí o příspěvek na údržbu a provoz sportovního zařízení ve výši 30.000,- Kč. ZO souhlasí se zařazením do rozpočtu 2016.                                                                                                           Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0
 2.        Žádost chatařů od Zavratského rybníka o odprodej části lesního pozemku. Starosta zjišťoval postup dalších kroků, navrhuje tedy oddělovanou část pozemků nechat zaměřit, požádat o vyjmutí ze Zemědělského půdního fondu. Dále nechat udělat soudní odhad (předpokládaná běžná cena je minimálně 75 Kč/1m2 (celková cena pak cca 375 000 Kč). Výsledek bude projednán s chataři, popř. jejich zástupci.                                        ZO bere na vědomí.

12)       Odstavené vozidlo Ford Tranzit. Někdo vozidlo od kravína přetáhl na obecní pozemek vedle Pechů. Starosta opětovně kontaktoval policii v Boršově, získal kontakt na majitele, vč. informace, že na vozidlo nebylo vyhlášeno pátrání jako na odcizené. Majiteli byla zaslána výzva na odstranění vozidla, kterou si majitel nepřevzal.

Podle informací OOŽP, je situace, kdy má vozidlo stálou registrační značku, a je odstavené, velmi problematická.

 1.        ZO souhlasí s využitím obecních prostor (zasedací místnosti v Lipí) pro cvičení žen.

 

 1. Odstranění oplocení (p. Uhlíř, Kaliště). Starosta informoval o průběhu jednání s Ing. Uhlířem o odstranění oplocení. Ing Uhlíř operoval s dohodou  s Ing. Čihákem (ČEVAK) o tom, že bude stoku čistit na vlastní náklady. Jedná se však pouze o dočasné řešení. Zástupkyně Stavební úřadu nechá vzniklou situaci přezkoumat právníkem magistrátu a bude účastníky informovat.

 

 1. Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi. Obec se opět zapojí do organizace této akce. Hlavním organizátorem je SDH Lipí. Faktura za bombu na plyn uhradí obec (cca 2000 Kč).


 

 

 1. Prodej dřeva z pokácených stromů v Kalištích. Dřevo je nabídnuto k prodeji za částku 6 200 Kč celkem. Vzhledem k tomu, že náhradní výsadba je hrazena z dotace, musela obec nechat dřevo odborně ocenit, a proto je cena tak vysoká.

 

 1.        Žádost OV Lipí o příspěvek na adventní jarmark a adventní tvoření ve výši 3 500 Kč, zapůjčení sálu a topení. ZO navrhuje jednání s OV Lipí.
 1. Žádost OV Lipí o zařazení plánovaných akcí do rozpočtu obce. ZO souhlasí se zařazením akcí do rozpočtu. Předmětem dalšího jednání zastupitelů bude ale částka na tyto akce vyhrazená.

 

 1. Návrh OV Lipí na zrušení plakátovací tabule u zastávky. Toto řešení projednávalo ZO na minulé poradě a rozhodlo tabuli ponechat, pouze ji přemístit na levý bok čekárny, protože v čekárně, kam ji navrhuje OV, je málo místa.

20) Došlá pošta

 • Magistrát města, Stavební úřad:
 • Kolaudační souhlas ČOV (Šenkýřová, Kaliště u Lipí)
 • Výzva k účasti na kontrolní prohlídce (chata ev. č. 4, Pulkrábová)
 • Vyjádření k pozemku (Janda, Lipí)
 • Magistrát města, Odbor ochrany životního prostředí
 • Rozhodnutí o vydání stavebního povolení – jednotná kanalizační stoka

 

 • MAS Včelná – Oznámení o vrácení poskytnuté finanční výpomoci
 • Šenkýřová, Kaliště – Žádost o prodej palivového dřeva
 • Tušl, Kaliště – Žádost o prodej palivového dřeva
 • Obec Dubné – Oznámení o veřejném projednání změny č. 1 ÚP Dubné

9) Informace pro občany:

 • Vánoční stromky – v neděli 29. 11 začíná advent, takže je zapotřebí připravit vánoční stromy, aby mohla obec včas objednat jejich nasvícení.
 • Vítání občánků proběhne v pátek 20. 11.2015 od 14 hod.
 • Sběr pro Diakonii Broumov proběhne v sobotu 21. 11.2015. Časy a místo sběru jsou vyvěšeny.
 • V neděli 13. 12.2015 od 17 hodin se v kapli v Lipí uskuteční adventní koncert pěveckého sboru Rolnička ze ZŠ Dubné.
 • Příští schůze ZO se koná v pondělí úterý 30.11.2015 v Lipí
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 20.30 hod.

 

 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Zápis ověřili:                           Stanislav Bombala

                                               Josef Mojžíš

Přílohy zápisu: Vyhlášení konkurzu, Úplné znění Usnesení č.48/2015


 

 

Usnesení Zastupitelstva obce Lipí č. 49/2015

 

Zastupitelstvo obce Lipí v čele se starostou obce p. Stanislavem Kyselou

1) R o z h o d l o

vyhlásit konkursní řízení na pracovní místo ředitel/ka Mateřská škola Lipí

Náležitosti vyhlášení konkursu podle § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, jsou stanoveny v příloze, která je nedílnou součástí návrhu usnesení.

 

2) J m e n u j e

komisi pro konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Lipí ve složení:

 • - předseda:              Stanislav Kysela
 • členové komise:    
 • Stanislav Bombala
 • Tomanová Ludmila (KÚ Jihočeský kraj)
 • Mgr. Bc. Koubová Dagmar (MM – odbor školství a tělovýchovy)
 • Mgr. Dufková Zdeňka (ČŠI)
 • Fryšová Věra (MŠ Lipí)
 •  

3) S o u h l a s í

s účastí odborníků s hlasem poradním při jednání konkursní komise:

 přizvaní odborníci : === odpadá === .

 

4) P o v ě ř u j e Janu Honnerovou, DiS.,  tajemníkem konkursní komise.

 

Termín konání konkurzu. 30.11.2015                                                                            

 

Zodpovídá: Honnerová

 

Příloha: Vyhlášení konkursního řízení


 

Starosta obce Lipí

v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a čl. II bodu 5 písm. a) přechodných ustanovení zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích                     

oznamuje

 vyhlášení konkursního řízení

na vedoucí pracovní místo ředitele/ky

Mateřská škola Lipí

Předpoklady pro výkon daného pracovního místa:

 • stanovené v § 5 odst. 1, § 32a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
 • získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle ustanovení § 6 (MŠ), § 7 a § 8 (ZŠ)[1]
 • délka praxe ke dni podání přihlášky 3 roky pro MŠ
 • znalost problematiky školských právních a ekonomických předpisů,
 • organizační a řídící schopnosti,
 • znalost práce na PC (možno doložit certifikátem),
 • občanská a morální bezúhonnost,
 • dobrý zdravotní stav,
 • předpokládaný nástup na pracovní místo 1. 1.2016.

Podání přihlášky

Přihlášky, včetně příloh, zasílejte nejpozději do 11.11.2015 na adresu: Obec Lipí, Lipí č. 28, 373 84  p. Dubné. Obálku označte heslem „Konkurs“.  Rozhodující je datum dne odeslání na poštovním razítku, nebo datum osobního předání přihlášky v zalepené a označené obálce. V případě dotazů se obracejte na tel. 606 213 152.

Náležitosti přihlášky jsou:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, případně adresa pro doručení poštou, datum a podpis (vhodné uvést e-mail, ID datové schránky, mobil).

Přílohy přihlášky jsou:

 1. strukturovaný životopis s vlastnoručním podpisem, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
 2. výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál, případně ověřená kopie),
 3. úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (např. maturitní vysvědčení, diplom s vysvědčením o státní závěrečné zkoušce nebo diplom s dodatkem k diplomu, doklad o doplňkovém pedagogickém studiu a případně doklad o absolvování kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení),
 4. průkazný doklad o celkovém průběhu zaměstnání rozhodném pro výkon pracovního místa ředitele/ky, v souladu s § 5 zákona č. 563/2004 Sb. potvrzený posledním zaměstnavatelem. (Nedoloží-li uchazeč potvrzení potřebné délky praxe dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. posledním zaměstnavatelem, doloží potřebnou praxi potvrzením zaměstnavatele, u kterého příslušnou praxi vykonával nebo úř. ověřenou pracovní smlouvou.),
 5. lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ky školy (ne starší 3 měsíců),
 6. koncepce rozvoje školy s vlastnoručním podpisem (max. 4 strany formátu A4),
 7. čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších úprav (v přesné citaci zákona), kromě uchazečů narozených po 1. prosinci 1971
 8. souhlas s evidencí osobních údajů a žádost o vrácení poskytnutých dokladů.
 

[1] Získanou odbornou kvalifikaci nutno posuzovat dle druhu škol (samostatná MŠ - § 6; samostatná ZŠ - § 7 a § 8; spojení MŠ a ZŠ - § 6, § 7, § 8)