Obec Lipí

Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 10. 2015

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí ,

konané dne 26. října 2015

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Bláhová, Ing. Čutka,

p. Mojžíš, p. Bombala

Omluven:, p. Vlášková 

Hosté: p. Balek, p. Svobodová, zástupci OV Kaliště a OV Lipí

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 6 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Poradu zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů
 2. Kontrola zápisu ze schůze ze dne 29.9.2015, doplnění a informace k zápisu
 3. Usnesení č.48/ 2015: Smlouva o smlouvě budoucí
 4. Usnesení č. 49/ 2015: Vyhlášení konkurzu na místo ředitele/ky MŠ Lipí
 5. Usnesení č. 50/ 2015: Veřejnoprávní smlouva mezi obcemi Lipí a Dubné
 6. Usnesení č. 51/ 2015:Vyhlášení záměru prodeje pozemku
 7. Usnesení č. 52/2015: Žádost o pokácení stromu
 8. Rozpočtová změna č.10/2015
 9. 19. Různé: Žádosti od občanů a organizací
 10. Došlá pošta, diskuse, informace pro občany

 

K programu:

1)         Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni: p. Bombala a p. Mojžíš. P. Honnerová přečetla zápis ze schůze ZO ze dne 29.9.2015.                                                                                                     Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

2)         Starosta obce podal vysvětlení k nabídce kompostérů, která byla projednávána na minulé schůzi. Po prověření na KÚ bylo sděleno, že se nabídka zaslaná KÚ týká pouze členů Svazu měst a obcí ČR. Obec Lipí však není členem tohoto spolku.                           OÚ Lipí obdržel odpověď na dotaz ohledně stavební parcely č.700/12 v k.ú. Lipí, který je majetkem p. Jandy. Výstavba podle jeho představ není možná, neboť pozemek je zařazen v ÚP jako BZÚ a ne jako stavební pozemek.                                           ZO bere na vědomí.

 

3)         Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (souhlas s umístěním distribučního zařízení - pilíř pro připojení nově budovaného RD na Sekyře, Nováková) za jednorázovou cenu 500 Kč.

Usnesení č.48/ 2015: ZO Lipí souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene za jednorázovou cenu 500 Kč a pověřuje starostu p. Stanislava Kyselu jejím podpisem.                                                                Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

4)         Vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele/ky MŠ Lipí. S úplným zněním textové části „Vyhlášení konkursu..“ a dalšími administrativními kroky spojenými s vyhlášením konkurzu seznámila zastupitele p. Honnerová, tajemník konkurzní komise.

Usnesení č.49/ 2015: ZO Lipí vyhlašuje konkurz na vedoucí místo ředitele/ky MŠ Lipí, schvaluje termín vyhlášení konkurzního řízení a zároveň schvaluje i členy konkurzní komise. Usnesení o vyhlášení konkurzu a jmenování členů KK v plném znění je přílohou tohoto zápisu.

Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

5)         Schválení Veřejnoprávní smlouvy o neinvestiční dotaci na školské zařízení mezi Obcí Dubné a Obcí Lipí. V rámci nových pravidel nestačí na tuto dotaci pouze vystavit fakturu, je nutné uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č.50/ 2015: ZO Lipí souhlasí s návrhem veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Dubné a Obcí Lipí a pověřuje starostu p. Stanislava Kyselu jejím podpisem.

Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

 1.          Žádost p. Pulkrábové o odprodej pozemku pod chatou ev.č. 4 u Zavratského rybníka. ZO musí nejprve vyhlásit záměr prodeje, vyvěsit na úřední desce a poté uskutečnit prodej konkrétnímu zájemci.

Usnesení č.51/ 2015: ZO Lipí schvaluje záměr prodeje pozemku pod chatou ev.č. 4, par.č.168 v KÚ Kaliště u Lipí a pověřuje starostu p. Stanislava Kyselu jeho zveřejněním.                                                                                     Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

 1.          Žádost o pokácení stromu rostoucího mimo les – jasan (Karel Bednář, Kaliště)

Usnesení č. 52/ 2015: ZO Lipí souhlasí s pokácením stromu. Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0

8)         Účetní obce p. Svobodová přednesla návrh rozpočtové změny č.10/2015. Příjmy vzrostly o 725.513,- Kč (z toho 670.000,- poskytnutá dotace), výdaje se navýšily o 391.861,- Kč (vybavení školky). Schodek rozpočtu k 30.9.2015 činí 3.300.408 Kč. ZO souhlasí s navrženou rozpočtovou změnou č.10/2015 a bere na vědomí.               ZO bere na vědomí.

 1.          Žádost o prodej části lesního pozemku p.č. 1170/1 v k.ú. Kaliště u Lipí na stavbu rekreačního objektu (Václava Wölfl). Podle ÚP Lipí tato oblast není určena k rekreaci, takže, výstavba rekreačního objektu na dotčeném pozemku není možná.            ZO bere na vědomí.

 

 1.        Žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Lipí o příspěvek na údržbu a provoz sportovního zařízení ve výši 30.000,- Kč. ZO souhlasí se zařazením do rozpočtu 2016.                                                                                                           Hlasování:Pro:6 proti:0 Zdržel se:0
 2.        Žádost chatařů od Zavratského rybníka o odprodej části lesního pozemku. Starosta zjišťoval postup dalších kroků, navrhuje tedy oddělovanou část pozemků nechat zaměřit, požádat o vyjmutí ze Zemědělského půdního fondu. Dále nechat udělat soudní odhad (předpokládaná běžná cena je minimálně 75 Kč/1m2 (celková cena pak cca 375 000 Kč). Výsledek bude projednán s chataři, popř. jejich zástupci.                                        ZO bere na vědomí.

12)       Odstavené vozidlo Ford Tranzit. Někdo vozidlo od kravína přetáhl na obecní pozemek vedle Pechů. Starosta opětovně kontaktoval policii v Boršově, získal kontakt na majitele, vč. informace, že na vozidlo nebylo vyhlášeno pátrání jako na odcizené. Majiteli byla zaslána výzva na odstranění vozidla, kterou si majitel nepřevzal.

Podle informací OOŽP, je situace, kdy má vozidlo stálou registrační značku, a je odstavené, velmi problematická.

 1.        ZO souhlasí s využitím obecních prostor (zasedací místnosti v Lipí) pro cvičení žen.

 

 1. Odstranění oplocení (p. Uhlíř, Kaliště). Starosta informoval o průběhu jednání s Ing. Uhlířem o odstranění oplocení. Ing Uhlíř operoval s dohodou  s Ing. Čihákem (ČEVAK) o tom, že bude stoku čistit na vlastní náklady. Jedná se však pouze o dočasné řešení. Zástupkyně Stavební úřadu nechá vzniklou situaci přezkoumat právníkem magistrátu a bude účastníky informovat.

 

 1. Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi. Obec se opět zapojí do organizace této akce. Hlavním organizátorem je SDH Lipí. Faktura za bombu na plyn uhradí obec (cca 2000 Kč).


 

 

 1. Prodej dřeva z pokácených stromů v Kalištích. Dřevo je nabídnuto k prodeji za částku 6 200 Kč celkem. Vzhledem k tomu, že náhradní výsadba je hrazena z dotace, musela obec nechat dřevo odborně ocenit, a proto je cena tak vysoká.

 

 1.        Žádost OV Lipí o příspěvek na adventní jarmark a adventní tvoření ve výši 3 500 Kč, zapůjčení sálu a topení. ZO navrhuje jednání s OV Lipí.
 1. Žádost OV Lipí o zařazení plánovaných akcí do rozpočtu obce. ZO souhlasí se zařazením akcí do rozpočtu. Předmětem dalšího jednání zastupitelů bude ale částka na tyto akce vyhrazená.

 

 1. Návrh OV Lipí na zrušení plakátovací tabule u zastávky. Toto řešení projednávalo ZO na minulé poradě a rozhodlo tabuli ponechat, pouze ji přemístit na levý bok čekárny, protože v čekárně, kam ji navrhuje OV, je málo místa.

20) Došlá pošta

 • Magistrát města, Stavební úřad:
 • Kolaudační souhlas ČOV (Šenkýřová, Kaliště u Lipí)
 • Výzva k účasti na kontrolní prohlídce (chata ev. č. 4, Pulkrábová)
 • Vyjádření k pozemku (Janda, Lipí)
 • Magistrát města, Odbor ochrany životního prostředí
 • Rozhodnutí o vydání stavebního povolení – jednotná kanalizační stoka

 

 • MAS Včelná – Oznámení o vrácení poskytnuté finanční výpomoci
 • Šenkýřová, Kaliště – Žádost o prodej palivového dřeva
 • Tušl, Kaliště – Žádost o prodej palivového dřeva
 • Obec Dubné – Oznámení o veřejném projednání změny č. 1 ÚP Dubné

9) Informace pro občany:

 • Vánoční stromky – v neděli 29. 11 začíná advent, takže je zapotřebí připravit vánoční stromy, aby mohla obec včas objednat jejich nasvícení.
 • Vítání občánků proběhne v pátek 20. 11.2015 od 14 hod.
 • Sběr pro Diakonii Broumov proběhne v sobotu 21. 11.2015. Časy a místo sběru jsou vyvěšeny.
 • V neděli 13. 12.2015 od 17 hodin se v kapli v Lipí uskuteční adventní koncert pěveckého sboru Rolnička ze ZŠ Dubné.
 • Příští schůze ZO se koná v pondělí úterý 30.11.2015 v Lipí
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 20.30 hod.

 

 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Zápis ověřili:                           Stanislav Bombala

                                               Josef Mojžíš

Přílohy zápisu: Vyhlášení konkurzu, Úplné znění Usnesení č.48/2015


 

 

Usnesení Zastupitelstva obce Lipí č. 49/2015

 

Zastupitelstvo obce Lipí v čele se starostou obce p. Stanislavem Kyselou

1) R o z h o d l o

vyhlásit konkursní řízení na pracovní místo ředitel/ka Mateřská škola Lipí

Náležitosti vyhlášení konkursu podle § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, jsou stanoveny v příloze, která je nedílnou součástí návrhu usnesení.

 

2) J m e n u j e

komisi pro konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Lipí ve složení:

 • - předseda:              Stanislav Kysela
 • členové komise:    
 • Stanislav Bombala
 • Tomanová Ludmila (KÚ Jihočeský kraj)
 • Mgr. Bc. Koubová Dagmar (MM – odbor školství a tělovýchovy)
 • Mgr. Dufková Zdeňka (ČŠI)
 • Fryšová Věra (MŠ Lipí)
 •  

3) S o u h l a s í

s účastí odborníků s hlasem poradním při jednání konkursní komise:

 přizvaní odborníci : === odpadá === .

 

4) P o v ě ř u j e Janu Honnerovou, DiS.,  tajemníkem konkursní komise.

 

Termín konání konkurzu. 30.11.2015                                                                            

 

Zodpovídá: Honnerová

 

Příloha: Vyhlášení konkursního řízení


 

Starosta obce Lipí

v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a čl. II bodu 5 písm. a) přechodných ustanovení zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích                     

oznamuje

 vyhlášení konkursního řízení

na vedoucí pracovní místo ředitele/ky

Mateřská škola Lipí

Předpoklady pro výkon daného pracovního místa:

 • stanovené v § 5 odst. 1, § 32a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
 • získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle ustanovení § 6 (MŠ), § 7 a § 8 (ZŠ)[1]
 • délka praxe ke dni podání přihlášky 3 roky pro MŠ
 • znalost problematiky školských právních a ekonomických předpisů,
 • organizační a řídící schopnosti,
 • znalost práce na PC (možno doložit certifikátem),
 • občanská a morální bezúhonnost,
 • dobrý zdravotní stav,
 • předpokládaný nástup na pracovní místo 1. 1.2016.

Podání přihlášky

Přihlášky, včetně příloh, zasílejte nejpozději do 11.11.2015 na adresu: Obec Lipí, Lipí č. 28, 373 84  p. Dubné. Obálku označte heslem „Konkurs“.  Rozhodující je datum dne odeslání na poštovním razítku, nebo datum osobního předání přihlášky v zalepené a označené obálce. V případě dotazů se obracejte na tel. 606 213 152.

Náležitosti přihlášky jsou:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, případně adresa pro doručení poštou, datum a podpis (vhodné uvést e-mail, ID datové schránky, mobil).

Přílohy přihlášky jsou:

 1. strukturovaný životopis s vlastnoručním podpisem, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
 2. výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál, případně ověřená kopie),
 3. úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (např. maturitní vysvědčení, diplom s vysvědčením o státní závěrečné zkoušce nebo diplom s dodatkem k diplomu, doklad o doplňkovém pedagogickém studiu a případně doklad o absolvování kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení),
 4. průkazný doklad o celkovém průběhu zaměstnání rozhodném pro výkon pracovního místa ředitele/ky, v souladu s § 5 zákona č. 563/2004 Sb. potvrzený posledním zaměstnavatelem. (Nedoloží-li uchazeč potvrzení potřebné délky praxe dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. posledním zaměstnavatelem, doloží potřebnou praxi potvrzením zaměstnavatele, u kterého příslušnou praxi vykonával nebo úř. ověřenou pracovní smlouvou.),
 5. lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ky školy (ne starší 3 měsíců),
 6. koncepce rozvoje školy s vlastnoručním podpisem (max. 4 strany formátu A4),
 7. čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších úprav (v přesné citaci zákona), kromě uchazečů narozených po 1. prosinci 1971
 8. souhlas s evidencí osobních údajů a žádost o vrácení poskytnutých dokladů.
 

[1] Získanou odbornou kvalifikaci nutno posuzovat dle druhu škol (samostatná MŠ - § 6; samostatná ZŠ - § 7 a § 8; spojení MŠ a ZŠ - § 6, § 7, § 8)

dnes je: 22.01.2019

svátek má: Slavomír

Aktuality

Setkání se senátorem
více
Rozpočtové opatření č. 18/2018
více
Plán termínů schůzí ZO na rok 2019
více
Program kulturně společenských akcí
více
zveřejnění záměru prodeje nemovitosti
více
POPLATKY v roce 2019
více
Informace k dani z nemovitých věcí
více
Zápis ze shůze ZO konané 19.12.2018
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2019
více
Schválený rozpočet obce na rok 2019
více
Program schůze konané ve středu 19.12.2018
více
Program schůze konané ve středu 19.12.2018
více
Rozpočtové opatření č. 17/2018
více
Zápis ze schůze ZO konané 26.11.2018
více
Tréninky stolního tenisu
více
Návrh rozpočtu MŠ Lipí na rok 2019
více
Návrh rozpočtu obce Lipí na rok 2019, výkaz Fin 2-12 M k 31.10.2018
více
pozvánka na stolní tenis v Lipí
více
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 16/2018
více
Program ustavující schůze obecního Zastupitelstva, která se bude konat 29.10. 2018 od 19.00 hod.
více
výsledky voleb do zastupitelstva obce ve dnech 5. a 6. 10. 2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 5. 2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 24. 9. 2018 v Kališti u lipí
více
Rozpočtové opatření č. 15/2018
více
Rozpočtové opatření č. 14/2018
více
Zpevněná plocha v MŠ Lipí
více
zahájení provozu místní knihovny
více
Program schůze ZO Lipí ,která se bude konat 24. 9. 2018 v Kalištích
více
Rozpočtové opatření č. 13/2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 8. 2018
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 12
více
Rozpočtové opatření č. 11
více
Stanovení počtu členů volebních komisí
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 7. 2018
více
pozvánka na setkání seniorů
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí
více
Územní studie SO8 L
více
Územní studie SO9.L
více
Územní studie SO7L
více
Územní studie SO6.L
více
Územní studie SO.5 L
více
územní studie SO4 L
více
územní studie SO3 K
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
zápis e schůze OZ Lipí z 25. 6. 2018
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 14. 6. 2018
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 30. 5. 2018
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 25. 6. 2018
více
Územní plán Lipí změna č. 1
více
Rozpočtové opatření č. 9
více
Postupy správce při splnění požadavků, plynoucích z práv subjektů údajů
více
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů
více
Informace o zpracování osobních údajů
více
Změna termínu zasedání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 6,7,8
více
Závěrečný účet za rok 2017 - schválený
více
Rozpočtové opatření č. 5/2018
více
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže roce
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 9. 4. 2018
více
Oznámení o změně termínu konání ZO Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 4/2018
více
informace společnosti ČEVAK o odpojování stávajících septiků a přepojení nemovitostí na
více
Tabulka vývozu BIO popelnic
více
Svoz BIO Popelnic
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,kteráse konala 26. 2. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č. 2
více
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2017
více
Zápis do Mateřské školy v Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 1/2018
více
Zápis ze schůze konané dne 31. 1. 2018
více
výsledky voleb prezidenta druhé kolo
více
Plán schůzí ZOLipí na r.2018
více
program porady ZO Lipí , která se bude konat 31. 1. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 12,13/2017
více
Rozpočtové opatření č. 11/2017
více
Poplatky v roce 2018
více
výsledky volby prezidenta - první kolo
více
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci + dodatek č. 1
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2017
více
informace k dani z nemovitých věcí pro r. 2018
více
oznámení o změně výpůjční doby v knihovně Lipí
více
Rozpočtové opatření č. 10/2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 11. 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na léta 2018-2022
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2018
více
Schválený rozpočet na rok 2018
více
zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne5. 11. 2017
více
Rozpočtové opatření č. 9/2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí, která se konala 30. 10. 2017
více
Výsledky voleb do parlamentu ČR 2017
více
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2018-2022
více
SMLOUVA O DÍLO
více
Rozpočtové opatření č. 7 a 8.2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 9. 2017 v Kalištích
více
program schůze ZO Lipí , která se bude konat 25. 9. 2017
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 4. září 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,konané dne 28. srpna 2017
více
Rozpočtové opatření č. 6/2017
více
Oznámení změna č-1 ÚP Lipí-návrh-společné jednání
více
Program schůze ZO Lipí která se bude konat 28. 8. 2017
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 3. 8. 2017
více
Změna č.4 ÚP Homole
více
program schůze OZ Lipí, která se bude konat 3. 8. 2017
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 26. 6. 2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí z 5.6. 2017
více
Rozpočtové opatření č. 4 a 5.
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, závěrečném účtu a rozpočtovém výhledu dobrovolného svazku obcí blanský les- podhůří
více
Přeložení schůze ZO Lipí
více
Informace o integrovaném dopravním systému Jihoč. kraje
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 24. 4. 2017
více
Finanční úřad pro jihočeský kraj- Veřejná vyhláška
více
Závěrečný účet za rok 2016
více
Rozpočtové opatření č. 3.2017
více
Smlouva o dílo- Oprava Božích muk
více
Zápis ze schůze ZO ze dne 27.3.2017
více
Jak třídit bioodpad v domácnosti
více
Výzva pro majitele psů
více
Rozpočtové opatření č. 2.2017
více
Rozpočtové opatření č. 1.2017
více
služby pro obyvatele obce
- Obec Lipí nabízí občanům možnost štěpkování větví z jarního řezu ovocných stromů a okrasných keřů doma, zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě osobně, telefonicky, nebo elektronicky. Štěpkování se bude provádět zdarma.
více
zápis ze schůze ZO Lipí která se měla konat 27. 2. 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 1. 2017
více
Schválený rozpočet na rok 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, ze dne 12.12.2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromaďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Komplexní pozemkové úpravy Lipí
více
Komplexní pozemkové úpravy v Kalištích
více
Smlouva o dílo
více
28. 11. 2016 se koná schůze ZO Lipí
více
Návrh rozpočtu na rok 2017
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konaného 31. 10. 2016
více
smlouva na zajištění koordinátora BOZP při přípravě stavby
více
Příkazní smlouva
Příkazní smlouva na zajištění koordinátora BOZP při práci na staveništi - kanalizace a čistírna odpadních vod
více
Ustavující zasedání Zastupitelstva Jihoč . kraje
více
Výsledek volby do Senátu ČR II kolo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 9. 2016 v Kalištích
více
Vyhláška o regulaci nočního klidu
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 29. 8. 2016
více
Zápios z mimořádné schůze ZO Lipí konané 15. 8. 2016
více
Sportovní přípravka pro děti od 3 do 6 let
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 25. 7. 2016
více
Sběrný dvůr Švábův Hrádek
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 6. 2016
více
Vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele ČOV kanalizace Lipí
více
Změna směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 5. 2016
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva č. 1/206 o poskytnutí neinvestiční dotace
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 29. 2. 2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 1. 2016
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 11. 2015
více
Řád veřejného pohřebiště
více
Návrh rozpočtu na rok 2016
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 10. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne29. 9. 2015
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 2. 9. 2015
více
zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 31. 8. 2015
více
Skládka biologického odpadu.
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 27. 7. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 29. 6. 2015
více
ÚP Lipí 2 část
více
ÚP Lipí 1 část
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 5. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 4. 2015
více
Veřejná vyhláška
více
Zápis ze schůze ZO lipí konané 23. 2. 2015
více
Nový informační systém pro občany
více
Vyhláška Obce Lipí o chovu psů a drobného hospodářského zvířectva
více
Obec Lipí na mapovém portálu GEOSENSE
více

Anketa

Chcete strom na nádvoří u restaurace?

ANO
odpověď ANO (78%)
78%
NE
odpověď NE (22%)
22%