Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 9. 2017 v Kalištích

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí,

konané dne 25. září 2017 v Kalištích u Lipí   

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Čutka, p. Bombala, p. Mojžíš,

Omluven: ing. Bláhová, p. Vlášková

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 5 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Schůzi zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů, ověření zápisu, připomínky
 2. Usnesení č.37/2017: Vyjádření k projektované trase NN v Lipí
 3. Usnesení č.38/2017: Výběr dodavatele veřejného osvětlení U Modrého křížku
 4. Usnesení č.39/2017: Schválení záměru na vypracování Regulačního plánu Na lokalitu K7,územní studie na lokality SO.2b. K.U. SO.10. K.U a schválení  pořizovatelky regulačního plánu
 5. Usnesení č.40/2017: Schválení smlouvy na opravu požární nádrže v Kalištích
 6. Usnesení č.41/2017: Vyhlášení záměru pronájmu prostor
 7. Různé
 8. Dotazy OV Kaliště u Lipí
 9. Došlá pošta, závěr

 

K programu:

 1. Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni p. Mojžíš a p. Bombala.                                                                                   Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel se. 0

Připomínky k zápisu: Koncem srpna žádal starosta na odboru dopravy o prodloužení povolení na umístění dopravního značení v úseku cesty Lipí – Travnatá cesta, u Němců na komunikaci III. třídy. Obec obdržela i vyjádření dopravní policie. Odbor dopravy trvá na rozhodnutí o odstranění značky omezující rychlost. Stejně zamítavě se odbor dopravy (vyřizuje ng. Součková) vyjádřil k opakované žádosti o posunutí dopravní značky začátek obce v Kalištích ve směru od Lipí.

 1. Vyjádření k projektované trase. Jedná se o kabelovou přípojku NN na bývalý pozemek p. Tvrdka, Lipí. Za věcné břemeno nabízí společnost Eon 10.000 Kč.

Usnesení č.37/2017: ZO Lipí souhlasí s návrhem projektované trasy a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k podpisu výše uvedené smlouvy.               Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. Výběr dodavatele a montáž veřejného osvětlení v lokalitě u Modrého křížku, Kaliště. Osloveny byly a cenovou nabídku zaslaly firmy:
 •           Firma Petr Čipera, J. Boreckého 453/18, České Budějovice,
  1. nabídková cena: 158.738,- Kč vč. DPH
 •           Elektro V+Z s.r.o. Pod stromovkou 202, Litvínovice
  1. nabídková cena: 144.685 Kč vč. DPH
 • Omega, obchodní a servisní činnost, Daniel Kruchňa, B. Němcové 10, České Budějovice,
 1. nabídková cena: 155.893,- Kč vč. DPH
 •  

Vzhledem k nabídnuté ceně ZO navrhuje oslovit firmu Elektro V+Z s.r.o. Pod stromovkou 202 Litvínovice.

Usnesení č.38/2017: ZO Lipí souhlasí s navrženou firmou na vybudování veřejného osvětlení a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k podpisu dodavatelské smlouvy.

Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel se. 0

 

4)         Schválení záměru na vypracování regulačního plánu na lokalitu K7 v Kalištích a schválení pořizovatelky regulačního plánu. Ve středu 20.9.2017 proběhla schůzka (Kysela, Honnerová) se zástupcem vlastníka lokality K7 ing. Kopečným, který připravuje veškeré podklady, potřebné k zahájení výstavby RD. O vypracování regulačního plánu musí požádat obec, veškeré finanční náklady jak na RP, tak na pořizovatele jdou za investorem. Jako pořizovatel regulačního plánu je navržena Ing. Lenka Šímová, B Smetany 10, České Budějovice.

Usnesení č. 39/2017:

Schválení záměru na vypracování regulačního plánu na lokalitu K7 v Kalištích, územní studie na lokality a schválení pořizovatelky regulačního plánu a územních studií  Ve středu 20.9.2017 proběhla schůzka (Kysela, Honnerová) se zástupcem vlastníka lokality K7 ing. Kopečným, který připravuje veškeré podklady, potřebné k zahájení výstavby RD. O vypracování regulačního plánu musí požádat obec, veškeré finanční náklady jak na RP, tak na pořizovatele jdou za investorem. Jako pořizovatel regulačního plánu je navržena Ing. Lenka Šímová, B Smetany 10, České Budějovice.

Usnesení č. 39/2017: ZO Lipí souhlasí s vypracováním regulačního plánu na lokalitu K7 a územní studie SO.2b.K.U a SO. 10.K.U s tím, že platbu na jejich vypracování a na pořizovatele budou financovat investoři. Obec Lipí si podmiňuje právo vyslovit se k jejich provedení. ZO Lipí schvaluje jako pořizovatele regulačního plánu a územních studií Ing. Lenku Šímovou, České Budějovice a dále schvaluje Stanislava Kyselu, starostu obce a ing. Pavlu Bláhovou jako určené členy zastupitelstva ve věci pořízení regulačního plánu Kaliště SO.1.K/ územních studií .                                                      Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. Schválení smlouvy na opravu požární nádrže v Kalištích. Výběrová komise vybrala a navrhla ZO uzavřít Smlouvou o dílo na zhotovitele veřejné zakázky s uchazečem: Luboš Pícha, stavební a zemní práce, Krasejovka 11, České Budějovice, IČ: 60872535. Obsah smlouvy ZO konzultovalo s právníkem. Nabídková cena: 967.765,59 Kč včetně DPH

Usnesení č. 40/2017: ZO Lipí schvaluje smlouvu s firmou Luboš Pícha, Krasejovka na opravu požární nádrže v Kališti a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k jejímu podpisu.

Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. Žádost p. Miroslava Zvánovce o pronájem nevyužitých prostor. P. Zvánovec žádá o pronájem nevyužitých prostor v budově u Štětků k uskladnění pokrývačských prvků. ZO musí postupovat obvyklým způsobem, to znamená vyhlásit záměr pronájmu a potom vydat rozhodnutí.

Usnesení č. 41/2017: ZO Lipí souhlasí s pronájmem prostor a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k zveřejnění záměru pronájmu.                                                                       Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. Různé:
 • Rozpočtové změny: S rozpočtovými změnami seznámila ZO p. Svobodová

(P: 156.000,- Kč – přijaté transfery, dotace, V: 485,- Kč- poháry turnaj, 50.000,- Kč věcné břemeno Hošner, 32.405,50 Kč – příspěvek obce na kompostéry a další. Celkem V: 351.063,50 Kč. Schodek rozpočtu se k 31.8.2017 zvyšuje o 195.063,50 Kč.

 • 4.9.2017 proběhlo projednání změny č.1 ÚP Lipí s dotčenými orgány, nyní ZO čeká na jejich vyjádření.
 • Žádost p. Ivy Kamlachové o vyčistění rybníka Fleků rybníka, kam stékaly splašky ze Sekyry. ZO souhlasí se zařazením akce do rozpočtu obce na rok 2018. Výše rozpočtované částky bude určena až po zpracování rozborů a předběžném vyčíslení nákladů.
 • Informace o průběhu prací na výstavbě ČOV Lipí. Práce probíhají dle harmonogramu prací tak, aby k 15.11.2017 mohlo být požádáno o kolaudaci kanalizačního potrubí. Byly provedeny kamerové zkoušky a terénní úpravy na pozemcích a nyní probíhají práce už v objektu ČOV, tak, aby mohla být do konce září namontována technologie. Do zkušebního provozu musí být ČOV uvedena do konce letošního roku. Ve středu 4.10.2017 od 18 hodin bude v sále informační schůzka týkající se připojování domácích septiků a čističek na kanalizační řád v Lipí za účasti projektanta ČOV Ing. Mandy, zástupce společnosti ČEVAK a Ing. Zvánovce, majitele firmy Zvánovec a.s., kteří zodpoví dotazy týkající se připojování a provozu ČOV Lipí.

 

 1. Dotazy OV Kaliště:
 • Krádeže v Kalištích - zvážit možnost instalaci kamer.         O:Každý občan si musí svůj majetek zabezpečit sám, navíc je třeba respektovat zákon na ochranu osobních údajů a dat.
 • Změny v textové části ÚP obce (minimální velikost parcely 800 m2, sklon střechy apod), týkají se pouze konkrétních lokalit nebo celého ÚP.             O:Tyto změny se budou týkat celého ÚP. Ke změně došlo na doporučení MM.
 • Stav kapličky v Kalištích a jejího okolí (obnažené kořeny lip).        O:Vzhledem k tomu, že v příštím roce dojde k opravě nádrže, bude se s těmito pracemi pokračovat až po dokončení opravy nádrže.
 • Odstavná plocha, Kaliště – oprava okapového svodu. O: Opravu svodu zajistí obec. Kryt šachty se nechá zaměřit a vyrobit dodatečně, tak aby byla šachta lépe přístupná.
 • Hrušňová alej na cestě do lesa Klínaru - výměna podpůrných kůlů. O: V aleji budou dosazeny na jaře nové stromy a doplněny podpěry.
 • Chodníky + značka začátek a konec obce. O: MM Odbor dopravy žádost obce zamítl. U lokality K7 je chodník a ČOV v požadavcích obce na investora K7 a při dokončení dojde i k přesunu dopravní značky.
 • V jaké fázi je VŘ na opravu obecní budovy v Kalištích? O:Výběrové řízení proběhlo, ZO ho zrušilo a připravuje se nové VŘ.

 

 • Obecní úřad Lipí upozorňuje na dopravní uzávěru na trase Lipí – Dubné, z důvodu rekonstrukce a rozšíření vozovky v termínu 25.9.2017 – 10.10.2017. Bližší informace na vývěsní desce.

 

9)         Došlá pošta :

- MM Stav. úřad: Společný souhlas se stavbou, RD Maxa, Kaliště

- MM Stav. úřad: - Sdělení o nabytí právní moci (garáž Charvát)

- MM Stav. úřad: - územní rozhodnutí o umístění stavby (kabelové vedení NN Kaliště)

- MM Stav. úřad: - Sdělení o nabytí právní moci (kabelové vedení NN Kaliště)

- MM Odbor dopravy - Kolaudační souhlas, ZTV U Křížku

- MM Odbor dopravy - Vyjádření správního orgánu-odstranění dopravního značení

- MM Odbor dopravy - Vyjádření k projednání změny č. 1 ÚP Lipí

- Územní rozhodnutí – pokládka kabele NN do země od č.p.5 po č.p. 60 v Lipí (Fučíková)

- Ministerstvo průmyslu Praha - Vyjádření k projednání změny č. 1 ÚP Lipí

- Jiřík a syn - Vyjádření k projektované trase

- Návrh na schůzku – lokalita K7

- CODES s.r.o. Trutnov - žádost o informaci dle zákona 106

- MZe Praha - Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy 

- Obec Jankov - Výzva

- Milan Klimeš, Lipí - Reakce na zápis z jednání ZO Lipí

- FCC Č. Budějovice – sdělení k cenovým podmínkám

 

 •  
 • Příští schůze ZO se koná v pondělí 30.10.2017.
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 21.05 hod.
 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne:           27.9.2017                                           Sejmuto dne:  12.10.2017

Zápis ověřili:               p. Mojžíš                                             p. Bombala