Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 8. 2014

 

Zápis  ze schůze ZO Lipí konané dne 25.8. 2014 v Lipí

Přítomni:  Ing.Bláhová Pavla,Ing.Pavel Čutka, Honnerová Jana Dis., Kysela Stanislav,  Mojžíš Josef, Navrátil Luboš, Píša Pavel
Omluveni:
Hosté: Hana Svobodová,  Balek Zdenek
Občané dle prezenční listiny

 Program :

1. Kontrola zápisu z minulé schůze ZO
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3.
Určení dodavatele na opravu střechy

4. Dodatek ke smlouvě o vypůjčení fotbalového hřiště

5. Různé

6. Diskuse

7. Došlá pošta

8. Závěr


K bodu 1
Zápis z minulé schůze ZO přečetl p
. Mojžíš.

Po přečtení zápisu informoval pan Kysela přítomné o názoru okolních starostů na pronájem pozemků okolo chat, které jsou na PUPFL. Dále doporučil ZO, aby pan Mojžíš zjistil, jak toto řeší státní lesy a poté zaujmout stanovisko.


K bodu 2

Zapisovatelem zápisu byl určen pan Mojžíš , oveřovatelem byl jmenován pan Luboš Navrátil a pan Pavel Píša

 

K bodu 3

Usnesení číslo 28/2014 -  ZO  souhlasí s výběrem firmy Střechy Maršán v.o.s.na opravu střechy skladovacích prostorů hostince v Lipí - č.p.12 a pověřuje starostu obce pana Stanislava Kyselu k podpisu smlouvy o opravě střechy objektu, mezi obcí Lipí a  firmou Střechy Maršán v.o.s.

Hlasování :   Pro  7   proti  0  zdržel se  0

 

Na výběr dodavatele opravy střechy byly osloveny tři firmy, potřebnou dokumentaci dodaly dvě firmy.

Firma Střechy Maršán v.o.s.   -   nabídková cena včetně víceprací a DPH   -   1 164 399 Kč

Firma Pro Teren s.r.o.   -   nabídková cena včetně víceprací a DPH   -   1 294 554 Kč

Finanční rozdíl je 130 155 Kč a z tohoto důvodu navrhla výběrová komise oslovit firmu Střechy Maršán v.o.s.

 

K bodu 4

Usnesení číslo 29/2014 - ZO Lipí souhlasí s dodatkem smlouvy o vypůjčení fotbalového hřiště TJ Sokolu Lipí na dobu dvaceti pěti let a pověřuje starostu pana Stanislava Kyselu k podpisu tohoto dodatku smlouvy mezi obcí Lipí a TJ Sokol Lipí.

Hlasování:   Pro  7  proti  0  zdržel se  0

Dodatek ke smlouvě o vypůjčení fotbalového hřiště na dobu určitou je potřebný pro možnost čerpání dotací na údržbu hřiště TJ Sokol Lipí

 

K bodu 5

Různé :

a) Paní Hana Svobodová seznámila členy ZO s rozpočtovým opatřením č.5/2014 a č.6/2014

Usnesení číslo 30/2014 - ZO schvaluje rozpočtové opatření č.6/2014 a souhlasí s částkou 1 400 000 Kč , určenou na opravu střechy skladovacích prostorů objektu hostince č.p.12 v Lipí.

Hlasování:   Pro  7  proti  0  zdržel se  0

b) Předseda místního ZD pan Zdenek Houška přispěl na opravu cesty Na Veselí v Lipí částkou 10 000 Kč + DPH.

c) V neděli dne 31.9. 2014 se od 15 hod. uskuteční na hřišti v Lipí "Loučení s létem".Vrámci programu divadlo Koňmo uvede pohádku O strašlivém vlkovi, aneb jak to bylo s Karkulkou doopravdy.Dále vystoupí Vojta Vrtek se svojí kejklířskou schow a žonglérskou dílnou. Akci pořádají sportovci a organizačně ji připravil p. Tomáš Wawra. V případě nepříznivého počasí se tato akce přesune do budovy sálu v hostinci Lipí.

d) OÚ Lipí obdržel žádost občanů obce Lipí o možnost instalace dopravního zrcadla v zatáčce u hospody směr Hradce. Z důvodu častého výjezdu zemědělských strojů a nepřehlednosti zatáčky je důvodná obava ohrožení bezpečnosti dopravy a zdraví občanů.

ZO souhlasí s instalací dopravního zrcadla v uvedené zatáčce.

e) Stavební úřad Č.B. podal na OÚ Lipí výzvu na doplnění údajů k protipovoďňovému opatření v Kalištích z důvodu námitky pana Jabůrka - možný vsak vody na pozemku pana Jabůrka. Podle Ing.Petra Krátkého by bylo nutno vypracovat hydrogeologický průzkum a z tohoto důvodu  musí obec Lipí proti tomuto podat odvolání.

ZO souhlasí.

f) ZO souhlasí s příspěvkem 1 000 Kč paní Růženě Hofhanzlové, která se dožívá významného životního jubilea jednoho sta let.

g) Dne 7. 9. 2014 se uskuteční tradiční Kališťská pouť a již šedesátý ročník volejbalového turnaje. K zabezpečení akce budou na hřiště v Kalištích zapůjčeny pivní sety.

h) Do hrušňové aleje v Kalištích je nutno doplnit 2-3novéh stromy, náhradou za stromy uhynulé. Starosta pan Kysela zajistí možnost náhradní výsadby.

ch) Oprava světla u Bednářů v Kalištích je domluvena.

i) Bude nutno provést rekolaudaci budovy hostince v Lipí, tato je v současné době vedena jako budova hospodářská a budovy č.p. 12, tato je vedena jako rodinný dům. Stavby je nutné je nutné vést jako více účelové budovy 

                                              

 

K bodu 6

Diskuse :

 - pan Stanislav Kysela upozornil ZO, že další schůze ZO bude 29. 9. 2014 v Kalištích

 - paní Jana Honnerová Dis. upozornila ZO na potřebu obnovení parapetů kapličky v Kalištích

 - pan Luboš Navrátil informoval ZO o nutnosti nákupu nových hadic savic pro SDH Kaliště

 

K bodu 7

Došlá pošta

M.M.Č.B. staveb.úřad - Onámení o zahájení kolaudačního řízení ( Šenkýřová Kaliště)

 -  " -         - " -     Výzva k přidělení čísla popisného (Šenkýřová Kaliště)

 -  "  -        -  "  -  Oznámení o zahájení územního řízení (přeložka jednotné kanalizace    Lipí)

 -  "  -        -  "  -  Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení

( Veselský Lipí)

 -  "  -       správní odbor - Oznámení o registraci kandidátních listin

MM Č.B.  odbor OOŽP Závazné stanovisko - vodní nádrž u vodojemu Lipí

Krajský úřad Jihoč. kraje OZZL - Stanovisko k ÚP

 -  "  -        -  "  -  RÚP  -  Informace o udržitelnosti ÚP

Obec Závraty  -  Souhlas se vstupem do mikroregionu

Obec Habří  -    Souhlas se vstupem do mikroregionu

E-on - Upozornění vlastníkům pozemků na ořez nebo odstranění dřevin

 

 

K bodu 8

Závěr :

 

 Starosta obce Lipí pan Stanislav Kysela ukončil jednání ve 20.25 hod.

 

 

Ověřovatelé zápisu  -  pan Luboš Navrátil

 

                        pan Pavel Píša