Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 3. 2013

Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25.3.2013 v  Kalištích u LipíPřítomni:  Ing. Bláhová Pavla,Ing.ČutkaPavel, Honnerová Jana Dis., Kysela Stanislav,  Mojžíš Josef,  Navrátil Luboš, Píša Pavel
Omluveni:
Hosté:  Balek Zdenek
Občané dle prezenční listiny


 Program :

1. Kontrola zápisu z minulé schůze ZO
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3.
Schválení vytvoření další třídy v MŠ
4. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni
5. Vyjádření k návrhu projektu ,,Uložení kabelu NN do země – směr Zedníků,,

6. Různé

7.Došlá pošta

8. Diskuse

9. Závěr


K bodu 1
Zápis z minulé schůze ZO přečetl p
. Mojžíš

 

K bodu 2

Zapisovatelem zápisu byl určen pan Mojžíš , ověřovatelem byla jmenována Jana Honnerová Dis. a  Ing.Pavel Čutka


K bodu 3

Usnesení číslo 5/2013  -  ZO schvaluje vytvoření a otevření další třídy v MŠ Lipí

Hlasování :   Pro  7  proti  0  zdržel se  0

 

K bodu 4

Usnesení číslo 6/2013  -  ZO souhlasí se zřízením věcného břemene s firmou E-on na pokládku kabelu NN Kaliště za částku 10 000 Kč a pověřuje starostu pana Stanislava Kyselu k podpisu této smlouvy.

Hlasování :  Pro   7  proti  0  zdržel se  0

  

K bodu 5

Usnesení číslo 7/2013  -  ZO souhlasí s navrhovanou trasou v projektu náhrady vzdušného vedení NN zemním kabelem směrem k Zedníkům v Lipí

Hlasování :  Pro   7  proti  0 zdržel se  0

 

K bodu 6

Různé:

a) Na OÚ Lipí je vytvořen seznam firem, sloužící k oslovení pro rekonstrukci další třídy v budově MŠ Lipí.Případní další  zájemci mohou být s tímto seznámeni po domluvě.

ZO bere na vědomí

 

b)ZO schvaluje zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na rekonstrukci další třídy v MŠ Lipí

 

c) Smlouva o věcném břemeni ČOV Lipí - ze strany pana J.Hošnera jsme obdrželi protinávrh na řešení situace , z tohoto důvodu bude uskutečněna schůzka obou dotčených stran za účelem další domluvy(2.4.2013).

 

d) Oprava propustku na cestě do Hradců - za křižovatkou na Hradce je v současné době propadlý propustek a jelikož cesta od křižovatky až ke kapličce na Hradcích (u chat) je v našem majetku, bude nutno provést opravu na náklady obce Lipí.

ZO souhlasí

 

e) Manželé Němcovi žádají OÚ Lipí o vyřešení vodní situace, kdy dochází k zaplavení pozemku u domu čp. 63 a 59.ZO se pokusí o domluvu se SÚS , kteří mají v majetku stoky kolem přilehlé komunikace.

ZO bere na vědomí

 

f) Paní Gabriela Kamlachová požaduje dovybavení dětského hřiště v Lipí.V současné době  pozemek , na kterém je dětské a fotbalové hřiště není majetkem obce Lipí a z tohoto důvodu nemůže OÚ Lipí investovat do těchto zařízení.Po vyřešení majetkových poměrů bude možno vzniklou situaci ohledně zařízení dětského hřiště dále řešit.

ZO bere na vědomí

 

g) ČEVAK - vyúčtování podle smlouvy o provozování vodovodu a kanalizace v Lipí vykazuje zisk 56 886 Kč. Tento zisk bude ponechán na účtu Čevaku a.s. a budou z něho hrazeny běžné opravy na zařízení.

ZO souhlasí

 

h) Veřejná vyhláška o Veřejném projednání o upraveném a posouzeném návrhu ÚP v Lipí se bude konat 23.4.2013 od 14.00hod. v budově OÚ Lipí.

ZO bere na vědomí

  

ch) Pan Roman Holý požádal OÚ o povolení k provozování pouťové atrakce v Lipí. ZO s udělením povolení nesouhlasí, jelikož stejná povolení se již delší období vydává pánům M.Zaňákovi a J.Holému.

 

i) Usnesením Vrchního soudu v Praze o určení projednání žaloby České Investiční cz a.s. v likvidaci na Obec Lipí , Ing.Arch.Jiříka a Ing.Arch. Mlse o částku 19 209 243 Kč přísluší k Okresnímu soudu v Českých Budějovicích.

ZO bere na vědomí

 

j) Právní zástupce pana Stejskala JUDr. Frantl vyzývá obec Lipí k zařazení pozemku pana Stejskala do ÚP obce jako pozemku stavebního. Nebude li tento požadavek akceptován , bude požadovat úhradu škody,  vzniklé zmařením investičního plánu ( výstavba deseti byt.zařízení ).

Tento dopis byl předán právníkům k posouzení.

 

k) Starosta obce pan Kysela seznámil ZO s rozpočtovou změnou č.1 a č.2

ZO bere na vědomí

 

l)  V sobotu 20.4.2013 se uskuteční v dopoledních hodinách sběr železného šrotu v obou částech obce Lipí a Kaliště. Následně, dne 27.4.2013 proběhne tradiční sběrný dvůr.Začátky obou akcí budou ještě

upřesněny.

 

m) Od 1. dubna tohoto roku dochází ke změně uklízečky Obecního úřadu v Lipí. Paní Marie Robová ukončila činnost na vlastní žádost a nastupuje paní Magda Velíšková.

 

K bodu 6

Došlá pošta :

- MM Č.B. stavební úřad - výzva k přidělení čísla popisného (Mišekovi Lipí)

- MM Č.B. stavební úřad - oznámení o veřejném a opakovaném veřejném ústním projednání lokalita U křížku Kaliště

- MM Č.B. stavební úřad - souhlas s užíváním stavby  + kolaudační souhlas - septik (Mišekovi Lipí)

- MM Č.B. stavební úřad - rozhodnutí o umístnění stavby a stavební povolení lokalita U Křížku Kaliště

- MM Č.B. odbor územního plánování - oznámení konání společného jednání o návrhu ÚP Vrábče v k.ú. Vrábče a Slavče

- MM Č.B. ŽP - kolaudační rozhodnutí - septik (Mišekovi Lipí)

- Advokátní kancelář Kindl a partneři Chomutov - Žádost o podání informace k K7

- Oznámení o demontáži podpěrných bodů NN směr Sekyra r 2015 (demontáž VO a MR obce)

- Roman Holý Č.B.- žádost o povolení k provozu pouťových atrakcí

- KÚ Jihoč.kraje - Dotazník pro obce - občanská vybavenost

- Krajský soud Č.B.- Rozhodnutí nejvyššího soudu (K7)

 - GEFOS-TRADE s.r.o.- smlouva věcné břemeno(Lipí Drnek - kabel NN + kabelové vedení NN U Křížku Kaliště)

- UPLAN s.r.o.- Oznámení o veřejném projednání nového ÚP Lipí

- ČEVAK Č.B.- vyúčtování r. 2012

- Kamlachová G. Lipí - dětské hřiště ) vybavenost)

- Němec J. Lipí - žádost o vyřešení vodní situace

- Projekční kancelář Jiřík a syn Zliv - vyjádření k projektované trase (kabel NN k Zedníkům)

 

 

K bodu 7

Diskuse:

Nebylo diskusních příspěvků

 

 

K bodu 8

Závěr :

 

Pan starosta obce Lipí Stanislav Kysela ukončil jednání ve 20.15 hod.

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu  -  Jana Honnerová Dis

 

 

                                  Ing. Pavel Čutka