Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 1. 2016

Zápis

ze schůze ZO Lipí, konané dne 25.1.2016

_____________________________________________________________________________________________________

 

Přítomni:      Ing. Bláhová, p. Bombala. P. Kysela, p. Vlášková

Omluveni:    Ing. Čutka, p. Honnerová, Dis., p. Mojžiš

Hosté:                        dle prezenční listiny

_____________________________________________________________________________________________________

Program:

 1. Kontrola zápisu ze schůze ZO, konané dne 14.12.2015
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Jmenování nového velitele zásahové jednotky
 4. Návrh smlouvy o věcném břemeni
 5. Rozpočtové opatření
 6. Pytle na plasty
 7. Novela zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 8. Došla pošta
 9. Diskuze
 10. Závěr

_____________________________________________________________________________________________________

Jednání:

 1. Zápis z poslední schůze ZO, konané dne 14.12.2015 přečetla Ing. Pavla Bláhová. K zápisu nebyly ze stran členů ZO a ostatních přítomných žádné připomínky

 

 1. Zapisovatelem byla jmenována Ing. Pavla Bláhové, ověřovateli zápisu p. Stanislav Bombala a p. Kamila Vlášková. Přítomní členové ZO se jmenováním souhlasili.

 

 1. Na základě požadavku HZS v Českých Budějovicích byl navržen na velitele zásahové jednotky v Lipí p. Václav Šturma, Lipí 100.

Usnesení č. 1/2016 – Obec Lipí jmenuje velitelem Zásahové jednotky SDH Lipí p. Václava Šturmu, Lipí 100.

Pro: 4                                    Zdržel se : 0                          Proti: 0

 

 1. Starosta p. kysela předložil návrh smlouvy o věcném břemeni s e-on – položení kabelu v Kalištích za jednorázovou odměnu Kč 3 300,-

Usnesení č. 2/2016  - ZO souhlasí s předloženým návrhem smlouvy o věcném břemeni a pověřuje starostu p. Stanislava Kyselu podpisem této smlouvy

Pro: 4                                    Zdržel se : 0                          Proti: 0

 

 1. Účetní obce předložila „Rozpočtové opatření č. 13/2015“.

ZO bere na vědomí

 

 1. Vzhledem k poměrně vysokým nákladům na odvoz kontejnerů s plasty došlo ZO k závěru, že ekonomičtější varianta je nezpoplatňovat pytle na odvoz plastů a vést obyvatele k tomu, aby upřednostňovali tuto variantu likvidace plastů. Cena za 1 odvoz
  1. Kontejneru s plasty je Kč 2000,-
  2. Pytlů s plasty je Kč 750,-

Usnesení č. 3/2016 – ZO stanovuje, že na 1 popelnici obdrží domácnosti 12 plastových pytlů/rok zdarma s tím, že bude upřednostněna likvidace plastů  pomocí těchto pytlů. Pytle budou vydávány společně se známkou na popelnici na Obci v Lipí. Při větší potřebě pytlů bude možno je dokoupit za obvyklou cenu Kč 5,-/kus

Pro: 4                                    Zdržel se : 0                          Proti: 0

 

 1. V loňském roce byl novelizován zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Z této novely vyplývá, že veškerá rozhodování o místních komunikacích (značení, výjezdy na komunikace apod.) přecházejí z Odboru dopravy MM České Budějovice do pravomoci obce. Výkon této pravomoci však je však podmíněn speciální zkouškou (osvědčením). Pokud nikdo z Obce takovýmto osvědčením nedisponuje, je nutno uzavřít smlouvu s „Obcí vyššího typu“, která pak bude úkony s tím spojené provádět, ale za úplatu. Starosta p. Kysela prověří, jak budou řešit okolní obce a zda by potřebný specialista nemohl být v rámci Svazku obcí k dispozici všem členům svazku.

 

 1. Starosta obce p. Kysela seznámil přítomné s došlou korespondencí. Došlá korespondence je pouze informativního charakteru a seznam je připojen k zápisu.

Došlá pošta:

 • Staveb úřad-  Společný souhlas obchod Lipí
 • MZ Praha- Oznámení  ČOV
 • Mm ČB Staveb úřad- Oznámení o zahájení územního řízení ČOV Lipí
 • Mm ČB OOŽP Přeložka kanalizace – Staveb. povolení
 • Mm ČB Staveb úřad- Rozhodnutí o umístění stavby (garáž o dvou stáních (Růzhová)
 • Mm ČB Staveb úřad- Sdělení o nabytí právní moci (Růzhová)
 • Mm OPŽP- Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce (kanalizace Charvátová)

 

 1. Diskuze:
  1. Značení u MŠ – v současné době je v řešení s odborem dopravy Mm. Je doporučena omezená rychlost 30 km/ hod.
  2. P. Fojtík – údržba chodníků. Při úpadu sněhu na konci ledna letošního roku nebyly udržované chodníky ani kolem hlavní silnice. Obec je si vědoma toho, že údržba chodníků je její povinnosti, musí proto urychleně řešit nákup vhodné techniky a přijmout organizační opatření, aby k úklidu sněhu docházelo ihned. Řešeno by mělo být komplexně i s úklidem sněhu z místních komunikací. Za nesplnění své povinnosti se ZO občanům omlouvá
  3. P. Marešová – v současné době jsou v prodeji pozemky p. Burdové. Jakým způsobem řeší ÚP průchod přes pozemky od „Štětků rybníka“ na „Sekyru“ – jako součástí plochy SO9 je tzv. pěší propojení zmíněných lokalit. Pěší propojení se stanoveno koridorem, tj. nemusí být přesně na uvedeném místě, ale v daném koridoru (viz textovou část), ale pěší propojení být musí.

 

 1. Závěr

Starosta poděkoval všem přítomným a schůzi ukončil ve 20.30 hod.

 

 

Zapisovatel: Ing. Pavla Bláhová__________________________

 

Ověřovatelé: p. Stanislav Bombala_______________________

 

                       p. Kamila Vlášková_________________________