Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO LIpí konané dne 24. 6. 2013

 

 


 

Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 24. 6. 2013 v Lipí

 
Přítomni: Ing.Bláhová Pavla, Ing.ČutkaPavel, Honnerová Jana Dis., Kysela Stanislav,  Mojžíš Josef,  Navrátil Luboš,
Omluveni:  Píša Pavel
Hosté: Svobodová Hana,  Balek Zdenek
Občané dle prezenční listiny


 Program :

1. Kontrola zápisu z minulé schůze ZO
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Rozpočtové změny
4. Výběr dodavatele opravy hřbitovní zdi
5. Výběr dodavatele opravy místní komunikace Kaliště

6. Různé

7. Došlá pošta

8. Diskuse

9. Závěr

 

 


K bodu 1
Zápis z minulé schůze ZO přečetl p. Mojžíš

 

Po přečtení zápisu pan Kysela upřesnil :

 

Závěs zvonu v kapličce v Kalištích opraví pan Michal.

 

Reklamace úpravy terénu a chodníku u autobusové zastávky v Kalištích - schůzka svolána na 18.7.2013

 


K bodu 2

Zapisovatelem zápisu byl určen pan Mojžíš , oveřovatelem byla jmenována Ing. Pavla Bláhová a  Ing. Pavel Čutka.

 

 

K bodu 3

Paní Hana Svobodová seznámila ZO s rozpočtovém opatření č.5

 

ZO bere na vědomí

Dále paní Hana Svobodová předložila návrh na přesun fin. prostředků z par. 3639 pol. 5169 ve

výši 20 000,- Kč na par. 3632 pol. 5171, v důsledku zvýšeného rozpočtu na opravu hřbitovní zdi.

a přesun fin. prostředků ve výši 13 000,- Kč z par. 2321 pol. 5171 na par. 2212 pol. 5171, na

opravu propustku na Hradcích.

 

ZO souhlasí

 

 

K bodu 4

Výběr dodavatele opravy hřbitovní zdi v Lipí - osloveny dvě firmy :

 

Vlastislav Vastl, Včelná  - 109 850 Kč     

 Petrášek a spol., Němčice - 291 187 Kč

 

Vybrána byla firma Vlastislav Vastl, Včelná

 

ZO souhlasí

 

 

K bodu 5

Výběr dodavatele opravy místní komunikace Kaliště - vybrána a oslovena firma Strabag a.s.

 

ZO souhlasí

 

K bodu 6.

Různé :

 

a) Směnná smlouva na pozemek hřiště v Lipí je již oboustraně podepsána , z naší strany nutno ještě nechat zpracovat odhad ceny za hřiště směňovaných pozemků. Dále je nutno provést odhad ceny  kanalizace, kterou je za potřebí převést od pozemkového úřadu na obec Lipí. Tento odhad vyžaduje finanční úřad.

 

b) Výpověď nájemní smlouvy - od 1.9.2013 končí pronájem obchodu v Lipí z důvodu podání výpovědi paní Ditou Kočerovou. OÚ podá inzerát na pronájem obchodu do oblastního deníku.

 

c) Od MAS Blanský les máme schválenou dotaci na vybavení nové třídy MŠ Lipí ve výši     186 000 Kč.

 

d) Firma Aquvaprojekt - vzhledem k problémům s vlastníky pozemků se musel několikrát předělávat projekt kanalizační větve B k ČOV v Lipí a proto vznikly vícenáklady ve výši 99 099 Kč.

 

ZO souhlasí s vícenáklady na vypracování projektu ČOV ve výši 99 099,- Kč.

 

e) Stížnost paní Pletkové na ochranu pokojného stavu, ( sečení pozemku K7) , stížnost předána k řešení na MM Č.Budějovice, mgr. Radce Kočerové.

 

f) V lokalitě nad vodojemem byla povodní podemleta studna v prameništi. Firmou Čevak byla vyčíslena cena opravy ve výši 20 000 Kč. Po dohodě s provozovatelem a MM Č.Budějovice bude zažádáno o finanční příspěvek na opravu studny. Zároveň byla během povodní stržena lávka přes potok Štírovec v lokalitě přechodu za hřbitovem v Lipí. Po dohodě s vlastníky pozemků a za podpory místního ZD Skalka bude provedena oprava uvedeného přechodu za účasti místního SDH a mysliveské společnosti Haberský Vrch.

 

g) Termín dalšího projednání ÚP zatím není znám, dne 17.6.2013 byly projednány námitky a připomínky a po zpracování se bude  postupovat obvyklým způsobem, tzn. zasláním zpracovaných námitek a připomínek dotčeným orgánům. Tyto mají k dalšímu vyjádření lhůtu jeden měsíc.

 

h)

- Během letošních přívalových dešťů nastaly problémy s kanalizací v obou částech obce. Ukázalo se, že při takovém množství vody, nebude zřejmě tuto kanalizace schopna pojmout nikdy. Problém v lokalitě u Staňků je v malém průměru vstupní roury, která by měla mít průměr nejméně 40 cm. Při přítoku vody z vyčištěných stok roura o malém průměru není schopna pojmout takové množství přívalových vod.

- Pokuta za poškozenou lípu je již na účtu obce Lipí.

- Na základě stížnosti paní knihovnice v Lipí na nevyhovující stav počítače v knihovně byl proveden přezkum a výsledkem je zjištění zastaralosti a tím nemožnosti opravy tohoto počítače.

- Dne 17.6.2013 proběhl soud mezi obcí Lipí a panem Stejskalem. Po krátkém trvání bylo další jednání odročeno.

- Během poutě v Lipí je opět možnost uspořádat výstavu obrazů a soch .

 

 

 

K bodu 7

Došlá pošta :

M.M.Č.B. staveb.úřad - výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce (ČOV Drnek)

 -  " -         - " -               ověření zjednodušené dokumentace

 -  "  -        -  "  -             sdělení o nabytí právní moci - výstavba ZTV U křížku Kaliště

Okresní soud Č.Budějovice - žádost o zpolupůsobení při výkonu trestu

Seterm CB a.s. - žádost o vyjádření k existenci el. zařízení

MAS Blanský les podhůří - oznámení o konání shromáždění starostů

Bouchal Ant. Kaliště - žádost o povolení k připojení na vodovodní a kanalizační řád

Stavební firma Petrášek - položkový rozpočet na opravu hřb. zdi

Obytný park Kaliště a.s. - výstavba RD

Marie KamlachováLipí - opakovaná žádost o doplnění stavební dokumentace

Pletková Kaliště - žádost o ochranu pokojného stavu

MAS Netolice- oznámení výsledku výběru projektů

Dita Kočerová Lipí - ukončení nájemní smlouvy ( obchod Lipí )

 

 

K bodu 8

Diskuse:

Nebylo diskusních příspěvků.

 

 

 

K bodu 9

Závěr :

 

Pan starosta obce Lipí Stanislav Kysela, ukončil jednání ve 21.00 hod.

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu  -  Ing. Pavla Bláhová

 

 

                        Ing. Pavel Čutka