Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 24. 4. 2017

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí,

konané dne 24. dubna 2017 v Lipí   

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Čutka, p. Bombala, p. Vlášková, p. Mojžíš

Omluven: p. Bláhová  

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 6 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Schůzi zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů, doplnění a informace k zápisu
 2. Usnesení č.12/2017: Výběrové řízení na opravu kanalizace
 3. Usnesení č.13/2017: VŘ na projektovou dokumentaci rekonstrukce obecní budovy
 4. Usnesení č.14/2017: Nabídka k odkupu části účelové komunikace
 5. Rozpočtové opatření č.3/2017, Financování svozu odpadu
 6. Žádost poskytnutí sponzorského daru
 7. Usnesení č.15/2017: Smlouva o dílo
 8. Různé
 9. Došlá pošta, závěr

 

K programu:

 1. Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni p. Mojžíš a p. Vlášková.                                                                                   Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

Místostarostka přítomné seznámila se zněním zápisu ze schůze zastupitelstva ze dne 27.3.2017. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

2)         Výběrové řízení na opravu kanalizace (zatrubnění stoky) v Kalištích. Osloveny byly firmy: 1.STAV CB s.r.o. České Budějovice, 2.firma Pouzar, České Budějovice a 3.TROL ČB. Nabídku nepodala žádná z oslovených firem, omluvily se z časových a kapacitních důvodů a telefonicky požádaly o prodloužení termínu pro podání nabídek. Výběrová komise navrhuje prodloužit termín podání nabídky do pátku 26.5.2017 do 10 hodin.

Usnesení č.12/2017: ZO Lipí schvaluje návrh výběrové komise na prodloužení termínu pro podání cenové nabídky na opravu kanalizace v Kalištích a pověřuje starostu obce, aby oslovené firmy o novém termínu informoval.                           Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

3)         Návrh projektantů k oslovení pro zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci obecního domu v Kalištích. Osloveni byli: 1. Ing. Otto Eibl, České Budějovice, 2. Zdeněk Fornbaum, DiS., Černý Dub a 3. Radek Ježek, DiS., České Budějovice.

Usnesení č. 13/2017: ZO Lipí schvaluje navržené kandidáty a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k jejich oslovení. Zadávací podklady pro zpracování projektové dokumentace jsou přílohou tohoto zápisu.                                                                 Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

4)         Nabídka k odkupu části účelové komunikace od p. Vyžrálka. Jedná se o pozemek za hospodou v Lipí. Cesta je přístupovou komunikací na pozemek pro příjezd požární techniky k sálu. Při jednání bylo dohodnuto, že nechá obec dotčenou část pozemku zaměřit a zajistí další náležitosti týkající se zápisu do katastru nemovitostí. Dohodnuta byla cena v místě obvyklá, tj. 50 Kč/m2.

Usnesení č.14/2017: ZO Lipí souhlasí s koupí části pozemku p.č. 1289 v k.ú. Lipí, vedeného jako komunikace za výše uvedených podmínek a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k podpisu kupní smlouvy a provedení dalších úkonů souvisejících s koupí.

Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

 1.          Rozpočtové opatření č.3/2017: ZO seznámila s opatřením účetní p. Svobodová.

ZO bere na vědomí.

Dále p. Svobodová vysvětlila financování nákladů za svoz odpadu a výší těchto nákladů za rok 2016. Obec je povinna zabezpečit pro všechny občany likvidaci bio odpadů. ZO jako jednu z možností, nejdostupnější pro všechny občany, zvolilo popelnice na BIO odpad. Tento záměr se projednával již na podzim 2016, kdy proběhl průzkum zájmu občanů. ( přihlásilo se 55 zájemců, v současnosti obec rozvezla již 98 ks popelnic a dalších 20 je objednáno). Popelnice jsou zapůjčeny zdarma svozovou společností FCC (dříve ASA). Po průzkumu v okolních obcích ZO zvolilo způsob svozu a) bio popelnice v lichý týden, popelnice na PDO v sudý týden a svoz pytlů s PET lahvemi vždy poslední čtvrtek v měsíci. Takto zvolená frekvence svozu jednotlivých nádob nebude mít vliv na cenu svozu.

 

6)         Žádost poskytnutí sponzorského daru na „Běh pro dobrou věc“, obec Dubné. Letošní výdělek půjde na podporu Adámka Hrdého, který trpí svalovou dystrofií. Starosta navrhuje přispět částkou 5 000 Kč.                                                   Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

7) Kupní smlouva. Obraz do kapličky v Lipí.

Usnesení č.15/2017: ZO souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s Klárou Schmidtovou na obraz Panny Marie Klatovské do kapličky v Lipí v ceně 18 000 Kč..                                         Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

8)         Různé:

- Stížnost na nedodržování rychlosti na komunikaci při výjezdu z Lipí směr Závraty, p. Klimeš, Lipí. Starosta situaci projednal se SUS, s výstavbou chodníku by souhlasili, pokud by náklady nesla obec. Lipí ale na tuto investici nemá dostatek finančních prostředků.

 • Nepořádek na skládce bio odpadu pod Horních Kamlachů. Vzhledem k tomu, že se neustále opakuje nedodržování pořádku na této skládce, navrhuje starosta instalaci fotopasti u skládky a ke kapliče Panny Marie. Cena se pohybuje od 3 - do 5 tis. Kč.
 • a) Návrh p.Markéty Honnerové, Č.B. o zařazení pozemku p.č. 1072/2 v k.ú. Kaliště u Lipí do zastavěné části obce.
 • b) Návrh Pavla Honnera, Č.B. o zařazení pozemku p.č. 1072/5 v k.ú. Kaliště u Lipí do zastavěné části obce. Vzhledem k tomu, že obě žádosti nejsou předmětem zadání změny č.1 ÚP obce, doporučuje starosta předat vyřízení žádostí Ing. Smitkovi, pořizovateli ÚP.
 •  Žádost chatařů od Zavratského rybníka o prodej části lesního pozemku p.č. 1171/77 vedeného v LHP jako bezlesí o rozloze cca 0,5 ha. ZO projednalo na minulé schůzi. Obec nechá zpracovat geometrický plán, náklady na jeho zpracování půjdou za spolkem chatařů. Starosta na to upozorní p. Černého, zastupujícího spolek chatařů a uzavře se spolkem dohodu o úhradě nákladů.                                                                               ZO bere na vědomí.
 1. Došlá pošta:
 • Stížnost na vyvážení popelnic na PDO 1x za 14 dnů z důvodů předpokládaného zápachu v letních měsících, MVDr Bartoň, Kaliště. Svoz střídavě jednou za 14 dnů praktikují i okolní obce.
 • MM Č.B. – OOŽP - Kolaudační souhlas (septik a zemní filtr), (Zikmund, Lipí)
 • MM Č.B. - Stavební úřad - Souhlas s užíváním stavby (Tesařová, Lipí)
 • xxxxxx - Urgence dotazu
 • Změna dokončené stavby a nabytí právní moci,(Jitka Lindner, Lipí)
 • MM Č.B. – Stavební úřad - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení, (Lisý, Kaliště)
 • KÚ Jihoč. Kraje - Protokol o kontrole plnění programu POV 2016

Obec Lipí upozorňuje občany na uzavírku komunikace Lipí – Dubné ve dnech 15.5. – 30.6.2017 z důvodu přeložky kanalizace.

 

 •  
 • Příští schůze ZO se koná v pondělí 29. května 2017.
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 20.15 hod.
 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne:           9.5.2017                                             Sejmuto dne:  25.5.2017

Zápis ověřili:               Josef Mojžíš                                       Kamila Vlášková

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ramcove-zadani-pro-zpracovani-projektu-opravy-obecniho-domu-v-kalisti-u-lipi.pdf 303.3 Kb