Archiv zápisů

zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 16. 12. 2013

Zápis

ze schůze ZO Lipí, konané dne 16. prosince 2013

 

Účast:

Zastupitelé - Ing. Bláhová, Ing. Čutka, p. Honnerová, Dis., p. Kysela,  p. Navrátil,

p. Píša

Omluven: p. Mojžiš

Hosté: dle prezenční listiny

 

Program:

 1. kontrola zápisu ze schůze ZO, konané dne 25.11.2013
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Rozpočtové změny
 4. Schválení rozpočtu na rok 2014
 5. Vyjádření k projektované stavbě (el. přípojka ČOV Lipí)
 6. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
 7. Žádost o povolení pokácení stromu
 8. Vyjádření k elektrickému zařízení
 9. Ing. Stejskal - jednání
 10. Uzavření OÚ v době vánočních svátků
 11. Různé
 12. Došla pošta
 13. Diskuze
 14. Závěr

 

 

Jednání:

 1. Zápis ze schůze ZO, konané dne 25.11.2013 přečetla členka ZO p. Jana Honnerová, Dis.. K zápisu nebyly žádné připomínky a doplnění.

 

 1. Určení zapisovatelů a ověřovatelů zápisu:
 2. zapisovatel: Ing. Bláhová Pavla
 3. ověřovatelé zápisu: p. Píša Pavel,  Ing. Čutka Pavel

Pro: 6 členů ZO             Proti: 0           Zdržel se:

 

 1. Účetní obce p. Svobodová předložila rozpočtové opatření č. 11. Příjmy a výdaje se shodně upravují o částku Kč 93 490,- .

 

ZO bere rozp. opatření č. 11. na vědomí

 1. Účetní obce p. Svobodová předložila návrh rozpočtu na rok 2014. Celkové příjmy a výdaje jsou navrhované ve výši Kč 5 772 100,-.

      Usnesení č. 29/2013 – Členové ZO schvalují předložený návrh rozpočtu na      rok 2014 jako vyrovnaný.

Pro: 6 členů ZO             Proti: 0           Zdržel se: 0

 

 1. e-on předložil projekt el. přípojky k ČOV Lipí  a zároveň věcné břemeno ve výši Kč 10 000,-

      Usnesení č. 30/2013 – Členové ZO souhlasí se zřízením věcného břemene na            el. přípojku k ČOV Lipí

Pro: 6 členů ZO             Proti: 0           Zdržel se: 0

 

 1. e-on předložil žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí – věcné břemeno na el. přípojku  (Lisý, Kaliště) v hodnotě Kč 500,-

      Usnesení č. 31/2013 – Členové ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě   budoucí na věcné břemeno el. přípojky (Lisý,  Kaliště) a zároveň pověřují    starostu p. Kyselu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí.

Pro: 6 členů ZO             Proti: 0           Zdržel se: 0

 

 1. Jan Matějka, Kaliště 27,  podal žádost o pokácení stromu rostoucího mimo les na PP č. 967/62 v k.ú. Kaliště

      Usnesení č. 32/2013 – Členové ZO souhlasí s pokácením stromu rostoucího     mimo les na PP č. 967/62 v k.ú. Kaliště

      Pro: 6 členů ZO                   Proti: 0           Zdržel se: 0

 

 1. Ing. Jan Jabůrek, projektant p. Lisého, Kaliště, předložil žádost o vyjádření k elektrickému zařízení. Bude odpovězeno, že obec má v předmětné lokalitě vedení veřejného osvětlení.

 

 1. Ing. Bláhová informovala o pokračujícím jednání ve věci Ip. Stejskala. V návaznosti na předcházející jednání předložil Ing. Stejskal geometrický plán parcely o výměře cca 1500 m2, parcela je situovaná přibližně do 1/3 PP č. 740/13 spojená s komunikací – viz geometrický plán. ZO souhlasí zařadit takto do návrhu ÚP za předpokladu, že obec obdrží písemné souhlasné stanovisko dotčených orgánů, zejména odboru  ochrany ZPF a ÚP KÚ, jmenovitě od Ing. Steinbauera.

 

 1. Starosta obce p. Kysela Stanislav požádal o souhlas s uzavřením obecního úřadu v době vánočních svátků, tj. od 27.12. do 31.12.2013. ZO vzalo na vědomí.

 

 1. Různé – starosta obce seznámil přítomné:
 2. V souvislosti s převodem lesů, které jsou v současné době v užívání Vojenských lesů a statků, zaslalo ředitelství VLaS informaci, že je nutno zaslat souhlasné prohlášení Obce Lipí s přechodem vlastnického práva z majetku ČR do vlastnictví obce. Souhlas musí být datován až počátkem ledna 2014. Souhlasné stanovisko zašle starosta obce.
 3. Zástupce majitelů chat u Závratského rybníka p. Černý se obrátil s dotazem, zda by Obec Lipí neprodala pozemky pod chatami majitelům chat. Vzhledem k tomu, že pozemky ještě nejsou ve vlastnictví obce, nebylo ještě o tomto jednáno a ZO se k žádosti vrátí až po přechodu vlastnického práva k pozemkům na obec.
 4. Protipovodňové opatření v Kalištích – je hotov projekt, rozpočet je cca na Kč 550 000,-. O vyjádření pracovníky OOŽP Ing. Klímy bude požádáno začátkem roku 2014.
 5. K uvažovanému vybudování dětského hřiště v Lipí přišla nabídka firmy Smitka, že zpracují projektovou dokumentaci, žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj (dotace může být až 70% ceny budovaného hřiště) a hřiště vybudují. Proběhla schůzka starosty obce s firmou Smitka za účasti zástupkyň maminek, které se vyjádřily, co by mělo na hřišti být. Firma zpracuje v návaznosti na jednání návrh  rozložení hracích prvků.
 6. Na schůzce Svazku obcí Blanský les byly projednávány dotace z MAS a POV.  Z jednání vyplynulo, že by bylo vhodné zakoupit pro obce stany a pivní sety. Vzhledem k tomu, že společenské organizace v Obci Lipí mají stan k dispozici, bylo by vhodné zakoupit 10 pivních setů, které by sloužily pro akce konané v rámci obce (dětský den, soutěže hasičů apod.).
 7. VO v Kalištích je v záruce a je již firmou opraveno
 8. Jednání na odboru dopravy u p. Talafouse ohledně řešení lokality Lipí Sever. Největší problém je podle OD a PČR v šíři vozovky, požadují minimálně 8,25 m a protažení chodníku k zastávce a MŠ.

 

 1. Došlá pošta:
 2. MM ČB OOŽP – Závazné stanovisko ke kanalizaci pro ČOV Lipí
 3. Ing. Čutka – cenová nabídka nátěrů fasád
 4. Strabag – protipovodňové opatření Kaliště
 5. MM ČB SÚ – Přerušení řízení k odstranění stavby

 

 1.  Diskuze:
 2. Ing. Krátký upozornil, že s největší pravděpodobností ještě nejsou dotaženy všechny smlouvy o věcném břemeni – plynovod s majiteli pozemků

 

 1.  Závěr:

      Závěrem starosta poděkoval všem zastupitelům za celoroční práci. Všem občanům pak popřál klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a úspěchů do Nového roku a pozval je na 24.12.2013 od 22.00 hod. na tradiční půlnoční mši do místní kaple.

Schůze byla ukončena v 21.30 hod.

 

Zapsala Ing. Pavla Bláhová

 

Ověřovatelé zápisu : Ing. Pavel Čutka

                           

                                   Pavel Píša