Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 9. 4. 2018

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí,

konané dne 9.4.2018 v Kalištích

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Čutka, ing. Bláhová, p. Bombala, p. Vlášková

Omluven: p. Mojžíš

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 6 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Schůzi zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů,
 2. Schválení programu schůze, ověření zápisu, připomínky
 3. Usnesení č.8/2018: Schválení Změny č.1 ÚP Lipí
 4. Usnesení č.9/2018: Prodej pozemku v k.ú. Kaliště u Lipí
 5. Usnesení č.10/2018: Prodej multikáry
 6. Usnesení č.11/2018: Dodatek ke smlouvě s FCC, a.s.
 7. Usnesení č.12/2018: Zrušení nedobytné pohledávky
 8. Usnesení č.13/2018: Vrácení poplatku ZD Skalka Lipí
 9. Usnesení č.14/2018: Návrh smlouvy o smlouvě budoucí
 10. Usnesení č.15/2018: Souhlas s užíváním pozemků
 11.  Různé, došlá pošta, připomínky OV
 12. Diskuse, závěr.

 

K programu:

 1. Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni p. p. Bombala, Ing. Čutka.                                                                        Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. Schválení programu, kontrola zápisu ze schůze 26.2. 2018, připomínky k zápisu. Na minulé schůzi se projednávala možnost vybudování chodníků směrem na Hradce a v proluce mezi Kamlachů a Jinšíků v Lipí. Starosta oslovil SÚS, která se k záměru vyjádřila kladně. P. Vanda, stavební poradce projednal na stav. úřadě, p. Honnerová jednala s Policií ČR, která vyžaduje zpracování studie s vyznačením rozhledových vzdáleností a šířkových poměrů s vyznačením kritických úseků, vyžadujících udělení příp. výjimek.

 

3)         Schválení Změny č.1 ÚP Lipí. Všechny doručené připomínky a námitky byly projednány a rozeslány dotčeným orgánům, od kterých nepřišlo žádné záporné vyjádření. Usnesení č.8/2018:

Zastupitelstvo Obce Lipí schvaluje předloženou a projednanou Změnu č.1 ÚP Lipí. Úplné znění usnesení je nedílnou součástí tohoto zápisu.                              Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

4)         Prodej pozemku p.č.1170/97 v k.ú. Kaliště u Lipí o rozloze 1 hektar a 58 m2, který vznikl oddělením od pozemku p.č. 1170/77. Jde o bezlesý pozemek v prostoru u Zavratského rybníka, na kterém jsou postaveny chaty. Starosta navrhuje oslovit znalce a nechat vypracovat odhad na cenu pozemku, následně zveřejnit záměr prodeje

Usnesení č.9/2018:

Zastupitelstvo Obce Lipí schvaluje návrh prodeje pozemku p. č. 1170/97 v k.ú. Kaliště u Lipí, pověřuje starostu Stanislava Kyselu zajištěním odhadce k vypracování odhadu na uvedený pozemek a zveřejněním záměru prodeje na úřední desce obce.           Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

5)         Prodej multikáry. Vzhledem k tomu, že obec koupila nové vozidlo, nechal starosta zpracovat úřední odhad starého vozidla. Cena odhadem stanovena na 25.000,- Kč. ZO navrhuje zveřejnění záměr prodeje a prodej uskutečnit obálkovou metodou.

 

 

Usnesení č.10/2018:

Zastupitelstvo Obce Lipí schvaluje návrh prodeje multikáry a pověřuje starostu Stanislava Kyselu zveřejněním záměru prodeje za minimálně odhadní cenu. Prodej bude uskutečněn obálkovou metodou.                                                                                                        Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

6)         Dodatek ke smlouvě s FCC a.s. za dotřídění plastového odpadu. Důvodem navýšení ceny je poklesl odběru zpracovatelů: Cena bude navýšena o 1 000 Kč bez DPH/tunu odpadu, což pro obec znamená cca 10.tis. Kč/rok navíc.

Usnesení č.11/2018:

ZO Lipí souhlasí s navýšením ceny za dotřídění plastového odpadu o cca 1000 Kč/1tunu bez DPH a pověřuje starostu Stanislava Kyselu podpisem uvedeného dodatku s platností od 1.4.2018.                                                                                           Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

7)         Zrušení nedobytné pohledávky. Jedná se o pohledávky od firmy Česká investiční, s.r.o. (p. Jech). Jedná se o náklady za soudní řízení ve výši 572.523 Kč. Firma je v likvidaci, a pohledávka je nevymahatelná. Finanční výbor doporučuje ZO tuto položku odepsat.

Usnesení č.12/2018:

ZO Lipí souhlasí s návrhem finančního výboru s odepsáním nedobytné pohledávky od firmy Česká investiční v likvidaci ve výši 572 523 Kč k 1. 4. 2018.             Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

8)         Vrácení neoprávněně vybíraného poplatku za znečistění ovzduší ZD Skalka Lipí ve výši 20 000 Kč. ZO projednalo na své poradě a souhlasí s vrácení v plné výši.

Usnesení č.13/2018:

ZO Lipí souhlasí s vrácením poplatku ZD Skalka Lipí za znečistění ovzduší ve výši 20 000 Kč.                                                                                                         Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

9)         Návrh smlouvy o smlouvě budoucí - ELEKTROSTAV Strakonice s.r.o. Jedná se o připojení nového odběrného místa na pozemek p. Novákové pro výstavbu RD v Lipí za jednorázovou úplatu 1250 Kč.

Usnesení č. 14/2018:

ZO Lipí souhlasí s uzavřením Smlouvy č.1030042313/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za jednorázovou úplatu 1.250 Kč.                      Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

10)       Žádost o povolení užívání pozemků p. č. 251/2 a 249/4 v k.ú. Lipí,(Ing. Kateřina Musilová). Jedná se o pozemky, které jsou prozatím ve vlastnictví obce, ale po skončení pozemkových úprav budou převedeny na novou majitelku.

Usnesení č. 15/2018:

ZO souhlasí s užívání pozemků ve vlastnictví obce - p. č. 251/2 a 249/4 v k.ú. Lipí, paní Ing. Kateřinou Musilovou.                                                                                  Hlasování: Pro:6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

11)       Různé:

 • a) Rozpočtové změny - p Svobodová:        
 • RO č.2/2018: (Vyrovnání nákladů na volby)
 • RO č.3/2018: (Věcná břemena, betonové zábrany, přestupkové řízení).

ZO bere na vědomí.

 • b) Zpráva o navýšení dotace na ČOV o 1.959.000 Kč. Z Ministerstva zemědělství obdržela obec navýšenou dotaci na vícepráce vzniklé při výstavbě ČOV Lipí.
 • c) Obec Lipí dále obdržela dotaci na automatizaci knihovny ve výši 13.000 Kč na zakoupení notebooku a tiskárny. Systém pak umožní vyhledávání a objednání knih z českobudějovické knihovny.
 • d) Připojování septiků na kanalizaci pro ČOV. Obec zajistila firmu na kompletní přepojování septiků a domácích ČOV. Jedná se o firmu Stav CB s.r.o. zájemci se mohou přihlásit osobně na OÚ v Lipí nebo na telefon č. 777 777 680.

Stejná firma provede opravy kanalizačních vpustí a vybudování stanoviště pro kontejnery v Kalištích na Dolánku.

e) Připomínky OV Kaliště: Oprava cesty ke Klínaru – na opravu se použije materiál složený za hospodou v Lipí, starosta osloví ZD kvůli technice//// stížnost na rozvoz pošty – poštovní auto při rozvážení jezdí přímo kolem kaple na návsi a poškozuje travnaté plochy – řeší starosta//// www stránky obce – zlepšit orientaci na stránkách//

 • Došlá pošta:
 • Ing. Jan Macků, ČB - Multikára znalecký posudek
 • Ing. Jan Pytel - Geometrický plán dělení pozemku – chaty u Zavratského rybníka
 • Mm ČB OOŽP - Závazné stanovisko - Souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF (Musilová, Lipí)
 • Mm ČB OOŽP - Závazné stanovisko - Souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF (Procházková, Placek, Kaliště u Lipí)
 • Mm ČB Staveb úřad – Oznámení - Zahájení společného řízení (Veselý, Kaliště)
 •  MPO Praha - Stanovisko ke změněn č.1 ÚP Lipí
 • Mm ČB OOŽP - Stavební povolení septik (Tesař, Kaliště)
 • MŽP Praha - Stanovisko k návrhu rozhodnutí - změna č. 1 ÚP Lipí
 • MZe Praha - Rozhodnutí o navýšení dotace Kanalizace a ČOV Lipí
 • Mm ČB Staveb úřad - Rozhodnutí o umístění stavby (Honner, Kaliště)
 • Ministerstvo kultury Praha - Oznámení o přidělení dotace (Automatizace Obecní knihovny Lipí)
 • Mm ČB Staveb úřad - Sdělení o nabytí právní moci (novostavba Honner, Kaliště)
 • Mm ČB OOŽP - Stanovisko ke změně č. 1 ÚP Lipí  

 

12)       Diskuse a závěr:

- p. Hana Vyžrálková, Lipí – dotaz na možnost připojení domů č.p. 17 a 31 na ČOV – připojení bude umožněno do šachty (jímky), která bude vybudována právě na pozemku p. Vyžrálkové (par. č.251/8). Akci obec plánuje realizovat do konce roku 2018. Do této šachty se budou moci připojit i majitelé zahradních chatek.

 

Upozornění !!!

Dne 14.4. 2018 proběhne sběr železného šrotu, viz plakáty.

Dne 21.4.2018 proběhne sběrný dvůr, viz plakáty.

 

 • Příští schůze ZO se koná v pondělí 14. května 2018
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 20.05 hod.
 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne:           17.4.2018                                           Sejmuto dne:  2.5.2018

Zápis ověřili:               p. Bombala                                         ing. Čutka