Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané 4. 4. 2016 v Kalištích

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí ,

konané dne 4. dubna 2016

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Bláhová, p. Mojžíš, p. Bombala, p. Vlášková, ing. Čutka

Omluven:------

Hosté: p. Balek, p. Svobodová, občané obce dle prezenční listiny

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 7 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Poradu zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů, kontrola zápisu ze schůze ze dne 29.2.2016, doplnění a informace k zápisu
 2. Usnesení č.8/2016: Smlouva o služebnosti
 3. Usnesení č.9/2016: Dodavatel a pořizovatel územní studie
 4. Usnesení č.10/2016: Smlouva o dílo na opravu kapliček
 5. Rozpočtové opatření č.3/2016
 6. Usnesení č.11/2016: Příspěvek na akci „Dubenský běh pro dobrou věc“
 7. Různé: Žádosti od občanů a organizací
 8. Došlá pošta, diskuse, informace pro občany

 

K programu:

 1. Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byly jmenovány Ing. Bláhová a p. Vlášková. P. Maxa přečetl zápis ze schůze ZO ze dne 29.2.2016. Bez připomínek.                                                                                           Hlasování: Pro: 7 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. Smlouva o zřízení služebnosti - věcného břemene na protipovodňové opatření Kaliště s Mgr. Cipínovou. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ZO schválilo v květnu 2014.

Usnesení č.8/2016: ZO Lipí souhlasí s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích p. č. 1158/1, 1140, 1124/4, 1250/7 v k.ú. Kaliště u Lipí a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k jejímu podpisu.                                    Hlasování: Pro: 7 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. Schválení dodavatele a pořizovatele Územní studie pro lokalitu SO9b L/O. Jedná se o pozemek na Sekyře v Lipí, který vlastní manželé Burdovi a Tesařovi. Jako dodavatel bude osloven Ing. arch Brůha a jako pořizovatel Ing. Smitka, kteří se na tvorbě nového ÚP podíleli. Zadavatelem studie bude Obec Lipí a majitelé pozemků studii uhradí.

Usnesení č.:9/2016: ZO Lipí schvaluje jako dodavatele Územní studie pro SO 9b L/O Ing. arch Brůhu a jako oprávněnou úřední osobu pořizovatele Ing. Smitku a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k jejich oslovení a podpisu smluv s výše uvedenými.

                                                                                                          Hlasování: Pro: 7 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. Schválení smlouvy o Dílo na opravu kapliček v Lipí s firmou Trol, zastoupenou p. Trnou a p. Olžbutem ve výši 85 000 Kč, dotace z POV by měla činit 42 000 Kč.

Usnesení č. 10/2016: ZO Lipí schvaluje Smlouvu o dílo na opravu kapliček v Lipí s firmou Trol a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k podpisu této smlouvy.

Hlasování: Pro: 7 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. Rozpočtové opatření č.3/2016: Účetní obce p. Svobodová seznámila ZO s rozpočtovým opatřením ve výši 6.130,- Kč. Přesun položek v rámci rozpočtu (prohrnování a solení komunikací v obci).                                                                                   ZO bere na vědomí.

 

 1. Žádost ZŠ a MŠ Dubné o finanční příspěvek na akci „Dubenský běh pro dobrou věc“, jejíž výtěžek je určen na nákup speciálního vozíku a podporu zdravotně postižených dvojčat ze Záboří. ZO souhlasí s příspěvkem ve výši 5.000 Kč.

Usnesení č.11/2016: ZO Lipí souhlasí s finančním příspěvkem ve výši 5.000 Kč na akci „Dubenský běh pro dobrou věc“ na podporu zdravotně postižených dvojčat ze Záboří.

Hlasování: Pro: 7 Proti:0 Zdržel se. 0

 1. Různé:

- Informovanost obyvatel. Veškeré akce jsou zveřejňovány na webových stránkách obce, na vývěskách a od loňského ledna jsou občané, kteří projevili zájem, informováni také formou e-mailů nebo SMS. Elektronické informace budou z finančních důvodů upřednostňovány.

- Připomínky OV Kaliště:

- Žádost o zapůjčení diaprojektoru na prezentaci masopustů v Kalištích o Kališťské pouti.

- Diskuze k otázce chodníků v Kalištích (od Modrého křížku, chodník k čekárně)

 

8)         Došlá pošta:

- Obec Habří - Oznámení o projednání ÚP Habří

- Okresní soud ČB - zpětvzetí žaloby (cisterciáci Vyšší Brod) o vydání pozemků

- Roman Zikmund - Ohlášení průzkumného hydrogeologického vrtu (u Zedníků)

 • - Magistrát města, Stavební úřad:

- Oznámení o zahájení řízení a výzva k účasti (garáž Bouchal, Kaliště)

- Sdělení o nabytí právní moci (územní rozhodnutí ČOV Lipí)

- Letiště Č. Budějovice - Oznámení o dodržování ochranného pásma letiště

- MV Praha – Posouzení zákonnosti obecně závazné vyhlášky obce Lipí č. 1/2015 o odpadech

- E–on - Oznámení o likvidaci podpěrných bodů v Kalištích (jedná se úsek od Pletků směrem k Hradišťákům)

 

- Sběr železného šrotu se koná v sobotu 9. dubna 2016 dopoledne, šrot stačí připravit před dům.

- Sběrný dvůr se bude konat v sobotu 16. dubna 2016:

 •  Lipí od 8:00 do 10:30 hodin
 •  Kaliště u Lipí od 10:30 do 12:00 hodin

 

 • Příští schůze ZO se koná v pondělí 25. dubna 2016 v Lipí
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 20.30 hod.

 

 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne:                       11.4.2016

Sejmuto dne:                          26.4.2016

Zápis ověřili:                           Ing. Pavla Bláhová

                                               Kamila Vlášková