Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané 31. 10. 2011

 

Přítomni: Honnerová Jana, Čutka Pavel, Kysela Stanislav,  Mojžíš Josef, Píša Pavel, Navrátil Luboš                                 
Omluveni: Bláhová Pavla
Hosté:  Svobodová Hana, Balek Zdeněk
Občané dle prezenční listiny
 

Program :

1. Kontrola zápisu z minulé schůze ZO
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Rozpočtové opatření č.5 a č.6
4. Oprava střechy hasičské zbrojnice v Lipí
5. Nabídka odkupu akcií České spořitelny
6. Žádost TJ Sokol Lipí o příspěvek na údržbu sport. zařízení
7. Odpověď na kácení stromů a dopravní řešení v lokalitě U křížku v Kalištích u Lipí
8. Jindřich Matějček - žádost o povolení připojení na místní komunikaci p.č.423/39 v k.ú. Lipí
9. P.Barták - Baziliscus
10. Došlá pošta
11. Různé
12. Diskuse

K bodu 1
Zápis z minulé schůze ZO přečetl p. Mojžíš

K bodu 2
Zapisovatelem byl určen p.Mojžíš , ověřovateli zápisu pan Pavel Píša a pan Luboš Navrátil

K bodu 3
 P. Svobodová seznámila ZO s rozpočtovým opatřením č. 5 a č.6
 ZO bere na vědomí.
 
P. Svobodová přednesla žádost MŠ o navýšení neinvestičního příspěvku o 50 000,- Kč, z důvodu měsíčních splátek na plyn ve výši 10 000,- Kč.

Usnesení č.42
ZO souhlasí s navýšením neinvestičního příspěku MŠ o 50 000 Kč k 1.10.2011
Hlasování: Pro 6 proti 0  zdržel se 0
  

K bodu 4
K opravě střechy hasičské zbrojnice v Lipí – bude požádáno o dotaci na tuto opravu.

K bodu 5
ZO navrhuje řešit odkup akcií České spořitelny se zastupitelkou obce paní  Ing. Pavlou Bláhovou

K bodu 6
ZO souhasí s poskytnutím peněžního příspěvku ve výši 30 000 Kč TJ Sokol Lipí na údržbu sportovního zařízení.
Hlasování: Pro 6  proti 0  zdržel se 0

K bodu 7
Vyjádření k žádosti paní Koldové ( lokalita U křížku Kaliště )
K Vaším žádostem z 12.9.2011 sdělujeme následující :
- K plánované výstavbě : Platí souhlas z 31.8.2011 s tím , že parkoviště pro tři osobní auta nelze odsouhlasit z důvodu umožnění příjezdu na plochy pro zástavbu dle platného ÚP.
- Kácení stromů : Rámcově se s kácením souhlasí, počty a druhy stromů budou upřesněny až po vytýčení stavby geodetem s ohledem na co nejmenší potřebu kácet  a to včetně přesného určení vjezdů na jednotlivé parcely.

Dále je nutno v navrženém řešení upřesnit napojení vjezdů na komunikaci č.1158/48 včetně řešení odvodnění povrchových vod.

Upozorňujeme na nutnost brát ohled na další plánovanou zástavbu dle platného ÚP a také rozvoj  území jižním směrem dle návrhu nového ÚP a to zejména na kapacity budoucích inženýrských sítí.

Současné plánované napojení na komunikaci III/14330 se nachází mimo osadu , takže navrhovaná rychlost 50 km/hod. je určena chybně , nutno řešit přesunem dopravní značky POČÁTEK a KONEC OBCE.

K bodu 8
K žádosti pana J. Matějčka na připojení na místní komunikaci p.č.423/39 v k.ú. Lipí uvádíme , že nejprve bude muset okresní správa silnic odkácet náletové dřeviny na výjezdu k veřejné komunikaci v oblasti ,, U včelína“. Poté může být kladně vyřízena.

K bodu 9
Pan Barták (fa Baziliscus) požadoval informace ohledně stavu  ÚP a zápisů ze schůzí ZO.  Jelikož tato žádost nebyla úředně ověřena , p. Starosta odpověděl , že platný ÚP je  k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadu v Lipí  a zápisy ze schůzi ZO jsou volně přístupné na webových stránkách obce Lipí.

K bodu 10
Došlá pošta  -  viz příloha
 

K bodu 11
Různé:
- připomínka paní Trousilové – na dětské hřiště v Lipí je nutno doplnit zásyp štěrku k zakrytí kotevních patek
 ZO navrhuje toto provést po zimním období a nadále po vyřešení pozemkových poměrů pokračovat ve výměně hracích prvků s využitím dotace.                   - k žádosti pana Kulhánka k dělení pozemků v  Kališti – nutno dořešit dělení pozemku, dělí  se na dvě části – starou část a novou část. Nová část neřeší umístnění cest a kanalizace, parcely nemají přístup z veřejných komunikací, tento přístup musí být zřízen v rozsahu a způsobu odpovídajícím obecně závazným právním předpisům.
-MAS – oznámení o vybrání projektu k realizaci – nákup traktorové sekačky bude realizován v měsíci únor 2012
Připomínky OV Kaliště :
Webové stránky obce – nutno schválit věcné členění a strukturu těchto stránek.
Informační deska Kaliště - nutno doplnit o zápisy ze schůzí ZO
Plánované finanční akce na rok 2012  -  je plánována oprava zídky na hřbitově v Lipí, rekonstrukce topení v budově OÚ Lipí, oprava místní komunikace v Kalištích( k Zikmundům), dále je plánována příprava rekonstrukce kuchyně, vody a sanity v MŠ Lipí a další projekty dle přidělení dotačních titulů.
Delegování problémů, které se týkají Kališť přímo na osadní výbor
- problémy týkající se osady Kaliště se řeší přes zastupitele p. Honnerovou a p. Navrátila                    
Vyúčtování akce kanalizace Kaliště – celkové náklady budou navýšeny o cca 170 000 Kč (bez DPH) jako vícenáklady.

K bodu 12
Diskuse :
paní Kamlachová
-není jasná stížnost na únik informací k novému ÚP , když OV Kaliště požadoval 29.8.2011 vyvěšení  ÚP na informační desku
- nové webové stránky se neliší od stávajících, dosud chybí vyhlášky apod.
- poškození trávníků – dotaz jak dopadl přezkum obecních vyhlášek
- dopravní značení místní komunikace ( kolik automobilů zde projede) - nelze tuto komunikaci značit patníky
- hrušková alej - pozemek není obecní, jedna z členek OV Kaliště kritizovala bývalé ZO za odklízení sněhu  ze soukromých pozemků , nyní ZO zakládá alej na soukromém pozemku - pan starosta zareagoval na toto odpovědí , že na tuto akci krajský úřad poskytl dotaci ve výši 27 tis. Kč a 5700 Kč bude hradit obecní úřad
- dále paní Kamlachová upozornila na nutnost vyčištění kanalizačních vpustí rovněž v Lipí a na nutnost přípravy dovybavení a certifikace dětského hřiště v Lipí.  
Pan Povišer – upozornil na včasné ošetření místních komunikací v zimním období
Paní Baboučková  -  konstatovala , že za obecní peníze se zhodnocují soukromé pozemky,/hrušková alej v Kalištích/ tyto peníze je nutno investovat do obecních majetků.

Schůzi ukončil p. Kysela ve 20.30 hod.

Ověřovatelé zápisu: pan Pavel Píša pan Luboš Navrátil                          
 

Příloha č. 1 :Došlá pošta 27.9 – 31. 10. 2011

27.   9.   č.j.  276  Obvodní Báňský úřad Příbram -  vrácenka Oznámení o konání projednání ÚP.
27.   9.   č.j.  277  Mm ČB Stavební úřad – Oznámení o spojení územního a stavebního řízení.
27.   9.   č.j.  278   Katastrální úřad  ČB – Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni
27.   9.   č.j.  279  Mm ČB Stavební úřad – Oznámení o spojení územního a stavebního řízení.
27.   9.   č.j.  280  Mm ČB Stavební úřad – Oznámení o spojení územního a stavebního řízení.
27.   9.   č.j.  281  Ministerstvo vnitra Praha – Aktualizace údajů subjektu.
27.   9.   č.j.  282   Ministerstvo životního prostředí Praha – Stanovisko k návrhu ÚP.
30.   9.   č.j.  283  Klára Notová Vyjádření k plánované výstavbě
5.  10.  č.j.  284  Jan Kulhánek – Žádost k zastavitelnosti pozemku
7.  10.  č.j.  285  MANOMA Zliv – Cenová nabídka opravy střechy Hasičárny Lipí
7.  10.   č.j. 286  Mm ČB Stavební úřad -Výzva k účasti na závěrečné prohlídce
10. 10.  č.j.  287  Mm ČB Matriční odbor - Zveřejnění, týkající se změn při podání žádosti o vystavení nového OP
10.  10.  č.j.  288  Drnek Miloslav Lipí 109 - Žádost povolení k připojení na vodovodní řád,
 místní kanalizaci  a překop komunikace
11.  10.  č.j.  289  ČEVAK ČB - Komentář k výsledkům analýz vzorků vody
11.  10.  č.j.   290  Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha - Projednání ÚP Lipí
12.  10.  č.j.   291  287  Mm ČB Matriční odbor - Zveřejnění, týkající se změn při podání žádosti o vystavení nového OP
14.  10.  č.j.   292  GEFOS TRADE Litvínovická ČB -  Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni
14.  10.  č.j.  293  Pozemkový fond ČR - Sdělení k uzavření smlouvy
16.  10.  č.j.  294 Dětské hřiště
14.  10  č.j.  295   Diakonice Broumov – Humanitární sbírka
18.  10.  čj  296  STAVEX s.r.o.. Hosín - Žádost o vyjádření k výstavbě
20.  10.  č.j. 297  Ministerstvo vnitra Praha - Žádost o aktualizaci dat
20.  10.  č.j.  298  Mm ČB Odbor živ. prostředí - Kolaudační souhlas
20.  10.  č.j. 299  TJ Sokol Lipí – Žádost příspěvek na údržbu
24.   10.  čj.  300   Mm ČB Odbor dopravy a silničního hospodářství – Povolení podélného výkopu silnice pro uložení kabelu
24.   10.  čj.  301   Mm ČB Odbor dopravy a silničního hospodářství – Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
24.   10.  čj.  302  KÚ Jihoč. kraje Odbor živ. prostředí – Rozhodnutí
24.   10.   č.j.  303 L. Barták ( Basiliscus) - Žádost o poskytnutí údajů z ÚP obce
24.  10.   č.j.   304  PS Bárta s.r.o. Praha - Program ZÁKON nabídka
24.  10.  č.j     305  Finance Zlín-  Nabídka odkupu nekótovaných akcií společnosti Česká spořitelna
27. 10.   č.j.     306  Mm ČB Stavební úřad - Kolaudační rozhodnutí Bednář, Bednářová
24.  10.   č.j.   307  MV ČR  - Informace pro statutárního zástupce
27.  10.  č.j.    308  Jihoč. kraj KÚ – Oznámení o konání Zastupitelstva kraje
27.  10.  č.j.    309  MAS Netolice - Oznámení o vybrání projektu k realizaci
27.  10.  č.j.     310  OSSZ České Budějovice-  Potvrzení o bezdlužnosti
31.  10.   č.j.    311 Jihoč. kraj KÚ – Oznámení o vyúčtování zálohy na dotaci
31.  10.    č.j.    312  Mm ČB Stavební úřad – Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
schůze ZO 31.10.2011.pdf Zápis ZO Lipí konané 31.10.2011 80.1 Kb