Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané 30. 7. 2012


Přítomni: Bláhová Pavla, Honnerová Jana, Kysela Stanislav, Mojžíš Josef, Navrátil Luboš, Píša Pavel
Omluveni: Čutka Pavel
Hosté: Svobodová Hana, Balek Zdeněk
Občané dle prezenční listiny

Program:
 
1. Kontrola zápisu z minulé schůze ZO
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Rozpočtové opatření
4. Poškození lípy v Kalištích
5. Pokácení lípy v Kalištích z havarijních důvodů
6. Výsledky výběrového řízení na rekonstrukci ÚT budovy OÚ
7. Smlouva o smlouvě budoucí
8. Výměna krovu hasičské zbrojnice v Lipí
9. Smlouva o opravě chodníku v Kalištích
10. Dodatek ke smlouvě na opravu kanalizace v lokalitě U křížku Kaliště
11. Žádost o dotaci na rekonstrukci vodovodu a sanity třídy v přízemí MŠ z prostředků MAS
12. Došlá pošta
13. Různé
14. Diskuse
15. Závěr
 


K bodu 1 Zápis z minulé schůze ZO přečetl p. Mojžíš

Po přečtení zápisu z minulé schůze ZO podal pan Kysela následující připomínky :
1. Pokládka kabelů v Kalištích je hotová, rovněž je hotové i předláždění chodníků a prostoru čekárny. Problémy nastaly s firmou, která prováděla pokládku telefonního kabelu, kdy došlo ke značnému poškození kořenového systému lípy na rohu u Postlů
2. Ještě před začátkem prázdnin došlo k poražení osiky u hřiště a prořezu topolů a lípy u hospody v Kalištích
3. Propadlá vozovka u kanalizační vpusti a vodovodní přípojky u autobusové zastávky v Lipí je již rovněž opravena

K bodu 2
Zapisovatelem zápisu byl určen pan Mojžíš, ověřovateli byli jmenováni pan Píša a pan Navrátil

K bodu 3
Paní Svobodová seznámila ZO s rozpočtovou změnou č.3 a rozpočtovou změnou č.4
ZO bere na vědomí

K bodu 4
Při pokládce telekomunikačního kabele došlo ke značnému poškození kořenového systému lípy na rohu u Postlů v Kalištích a proto je podle vyjádření odborníků z České inspekce životního prostředí nutné tuto porazit ještě v měsíci srpnu, protože hrozí při silnějších větrech její vyvrácení a pád na vedlejší RD.O dřevo z lípy projevil zájem pan Michal. Poražení a odvoz na místo určení zajistí firma, která škodu způsobila.O dalších podmínkách náhrady za škodu vzniklou poškozením stromu se ještě jedná, cenu dřeva stanoví pan Mojžíš

K bodu 5
Usnesení číslo 22/2012 ZO souhlasí s poražením lípy na rohu u Postlů v Kalištích z důvodu značného poškození kořenového systému.
Hlasování : Pro 6 proti 0 zdržel se 0

K bodu 6
Výběrové řízení na opravu ÚT v budově OÚ Lipí :
Starosta seznámil ZO s rozhodnutím výběrové komise pro výběr firmy na rekonstrukci ÚT OÚ.
Výběrová komise vybrala firmu Navrátil, Kaliště, která splnila kritérium nejnižšího rozpočtu za
provedené práce. Návrhy jednotlivých firem: Topení Pinkava – návrh nepodal, CIS spol. s r.o. –
469 772,- Kč, ZKM-CB – 424 324,- Kč, Navrátil Luboš, Kaliště – 408 407,- Kč.
Usnesení číslo 23/2012 ZO souhlasí s rozhodnutím výběrové komise pověřit rekonstrukcí ÚT OÚ firmu Navrátil Luboš, Kaliště a pověřuje starostu, pana Kyselu, k podpisu smlouvy mezi Obcí Lipí a firmou Navrátil.
Hlasování : Pro 6 proti 0 zdržel se 0

K bodu 7
Usnesení číslo 24/2012 ZO pověřuje starostu pana Kyselu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí mezi majitelem pozemku č.p. 711/1 panem Rotschedlem Jaroslavem, Ke školce 105, Vrábče a Obcí Lipí pro vybudování příjezdové komunikace na pozemek pro ČOV Lipí
Hlasování : Pro 6 proti 0 zdržel se 0

K bodu 8
Po sejmutí krytiny ze střechy požární zbrojnice v Lipí se zjistilo, že je nutné vyměnit i krov. Cena za krov je 90 071 Kč, o kterou se zvýší původní cena opravy( 58 800 Kč).
Usnesení číslo 25/2012 ZO souhlasí s navýšením ceny na opravu hasičské zbrojnice v Lipí o výše uvedenou částku a souhlasí s podpisem dodatku na celkovou cenu opravy střechy ve výši 148 871 Kč
Hlasování : Pro 6 proti 0 zdržel se 0

K bodu 9
Stavební poradce obce Lipí pan Balek prověřil výši navrhované ceny na opravu chodníku v Kalištích dle jednotlivých položek a zjistil, že tato cena odpovídá provedeným pracem. Cena
za tyto práce činí 108 092,- Kč.
Usnesení číslo 26/2012 ZO souhlasí s navrženou cenou za opravu chodníku a podlahy v autobusové zastávce v Kalištích, která činí 108 092,- Kč.
Hlasování : Pro 6 proti 0 zdržel se 0

K bodu 10
Vzhledem k tomu, že původní kanalizace byla položena do stávající stoky, šachta U Křížku v Kalištích by byla příliš vysoko. Je nutno ještě provést překop silnice a zaústění do stoky na protější straně silnice. Z tohoto důvodu dojde k navýšení původní ceny o 93 290,- Kč.
Usnesení číslo 27/2012 ZO souhlasí s navýšením ceny o 93 290,- Kč na opravu kanalizace v lokalitě U Křížku v Kalištích a pověřuje starostu pana Kyselu k podpisu dodatku smlouvy na výše jmenovanou opravu.
Hlasování : Pro 6 proti 0 zdržel se 0

K bodu 11
Žádost o dotaci na rekonstrukci vodovodu a sanity třídy v přízemí MŠ v Lipí z prostředků MAS Netolice je ve fázi přípravy tkzv. fische.

K bodu 12
Došlá pošta:
- Basiliscus - žádost o informaci dle zákona
- Mag.města ČB Stavební úřad - územní rozhodnutí
- Mag.města ČB Stavební úřad - územní rozhodnutí, Veřejná vyhláška
- Mag.města ČB Stavební úřad - souhlas s ohlášením stavby
- Mag.města ČB Stavební úřad - územní souhlas
- Agentura Berm s.r.o. - dražební vyhláška
- Unielektro Strakonice - oznámení prací na přípojce
- Katastr.úřad ČB - oznámení o zahájení řízení
- Mag.města ČB Stavební úřad - zahájení územního řízení
- Mag.města ČB Stavební úřad - územní souhlas
- Mag.města ČB Stavební úřad - zahájení územního řízení
- Mag.města ČB Stavební úřad - souhlas s umístněním stavby
-Katastr.úřad ČB - rozhodnutí o schválení změny katastr. hranice mezi k.ú.Dubné a k.ú. Lipí
-JUDr.Fořtl ČB - opakovaná žádost o zařazení parcely 740/13 do ÚP
-Krajská veterinární správa - ochranná a zdolávací opatření - výskyt moru včelího plodu
-Mag.města ČB Odbor život.prostř. - souhlas s trvalým odnětím půdy ze zem. půdního fondu za účelem zalesnění
-Mag.města ČB Stavební úřad - souhlas s umístněním stavby
-Mag.města ČB Odbor dopravy - vyjádření ke stavbě sítí NN Kaliště ( U Křížku)
-Mag.města ČB Stavební úřad - zastavení kolaudačního řízení

K bodu 13
Různé : p.Kysela
a) Z důvodu velkého navýšení cen u několika akcí v letošním roce, navrhuji přesunutí plánovaných akcí - oprava hřbitovní zdi a oprava cesty k Zikmundům , na následující rok.
b) Právní zástupce pana Stejskala opětovně žádá o zařazení parcely č.740/13 v k.ú. Lipí do ÚP obce, jako parcelu stavební a v případě neúspěchu, hodlá postupovat soudní cestou.
P: Kamlachová – seznámila ZO s průběhem jednání s p. Stejskalem v době jejího působení na OÚ
c) Likvidace stávajícího topení v budově OÚ Lipí - akumulační kamna se zlikvidují ve sběrném dvoře a přímotopná tělesa se nabídnou k prodeji.
d) Na dotaz ohledně firmy Baziliscus - tato v současné době nabídla pozemek realitní kanceláři ke zprostředkování prodeje. Při jednání se zástupci případného nového majitele lokality K7 obec další spolupráci podmiňuje těmito podmínkami: 1) stažení všech žalob 2) řádná údržba pozemku 3) respektování počtu stavebních parcel dle nově připravovaného ÚP /tj. 69 parcel/
e) Otázka opravy okapu čekárny v Kalištích se spojí s opravou odvětrávací šachty v kotelně sálu v Lipí (klempířské práce). Zajistí p. Navrátil
f) Ohledně poškozené lípy v Kalištích proběhlo jednání s firmou Vegacom a bylo dohodnuto, že odborný posudek jakožto i poražení stromu zaplatí firma Vegacom. Hodnota stromu dle odborného posudku činí 104 tis. Kč a osadní výbor Kaliště navrhuje tuto částku věnovat na provedení studie umístnění zeleně v obci a na nákup nových sazenic.

K bodu 14
Diskuse :
Paní Kamlachová informovala ZO, že odhady stromů a zeleně dělá pro obce zdarma Ing. Kunce.
Paní Honnerová upozornila na včasné zadávání gratulací občanům v Českém rozhlase ČB.
Pan Krátký se velmi ostře ohradil proti tomu, že nebyl přizván k převzetí oprav chodníku a autobusové zastávky v obci Kaliště, u kterých prováděl stavební dozor. Uvedl rovněž několik konkrétních závad na této stavbě a zdůraznil problémy v komunikaci se zástupci zúčastněných firem.
Pan Balek uvedl možnost pozdější reklamace stavby.

K bodu 15
Závěr :

Pan Kysela ukončil jednání ve 21.00 hod.

Ověřovatelé zápisu - pan Navrátil Luboš
                   - pan Píša Pavel

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
schůze ZO 30 7 2012.pdf Zápis ze schůze ZO Lipí dne 30. 7. 2012 139.3 Kb