Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané 30. 5. 2018

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí,

konané dne 30.5.2018 v Lipí

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Čutka, ing. Bláhová,

p. Bombala,

Omluven: p. Mojžíš

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 5 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Schůzi zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů,
 2. Kontrola zápisu z poslední schůze ZO, připomínky
 3. Schválení navrženého programu
 4. Usnesení č.21/2018: Záměr pronájmu ČOV Lipí
 5. Rozpočet na kanalizaci - hospoda
 6. Usnesení č.22/2018: Prodej pozemku
 7. Usnesení č.23/2018: Prodej plynové soustavy
 8. Usnesení č.24/2018: Žádost SDH o finanční příspěvek
 9. Usnesení č.25/2018: Snížení prodejní ceny MULTICAR
 10.  Různé, došlá pošta, připomínky OV
 11. Diskuse, závěr.

 

K programu:

 1.  Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu :
  • jako zapisovatelka navržena p Jana Honnerová, Dis
  • jako ověřovatelé navrženi Ing. Pavla Bláhová, p. Stanislav Bombala :

Pro:  5                                                                                                                 Proti: 0

 1. Kontrola zápisu ze  14. Května2018 – zápis přečetla místostarostka p. Jana Honnerová, DiS. Starosta doplnil, že jsou dodány 2 betonové odpadkové koše. Následně budou osazeny  k posezení na Klínaru a u vodojemu.
 2. Přítomní členové ZO schválili navržený program schůze – viz výše

 

 1. Záměr pronájmu Kanalizace a ČOV Lipí- vzhledem k tomu, že ČOV Lipí byla dokončena a je uvedena do provozu je nutno zahájit jednání s budoucím provozovatelem, tj. ČEVAK o jejím pronájmu a pronájmu vybudované kanalizace. Obec sama provozovat nemůže, nemá pracovníka s potřebnou kvalifikací a zkouškami, navíc ČEVAK již provozuje původní kanalizaci. Je proto potřeba zveřejnit záměr pronájmu.

Usnesení č. 21/2018: OZ Lipí souhlasí se zveřejněním „Záměru pronájmu kanalizace a ČOV  Lipí“ a pověřuje starostu Stanislava Kyselu vyvěšením na úřední desku

Pro:   5                                                                                                                Proti:  0

 

 1. Obec obdržela 2 rozpočty na vybudování kanalizace od hospody včetně sběrné kanalizace a šachty s možností připojení nemovitostí za hospodou a čp. 17 a 31.
  1. Rozpočet  podle státního ceníku je v  ceně 766 000 Kč včetně DPH
  2. rozpočet od firmy Zvánovec  jev ceně 668 643 Kč včetně DPH.

Před vyhlášením výběrového řízení je nutno ještě nechat zpracovat dopravní řešení. Bude  osloven projektant p. Maroušek

 

 1.  Pan Roman Drnek  požádal o prodej části pozemku ve vlastnictví obce o rozloze 55,25 m2, který by vznikl oddělením od pozemku p.č. 379/2 v kú. Lipí.  Důvodem žádosti je zarovnání pozemku p. Drnka. Před vlastním prodejem musí dojít k oddělení pozemku a zaměření oddělené části. Následně bude zveřejněn záměr prodeje

Usnesení č. 22/2018: OZ Lipí souhlasí s prodejem části pozemku, který vznikne oddělením z pozemku p.č. 379/2 v k.ú. Lipí za cenu 50 Kč/ 1m2, s tím že veškeré vzniklé náklady hradí kupující.

Pro: 5                                                                                                                   Proti: 0

 

 1.  Prodej plynové soustavy na území obce Lipí a Kaliště – společnost e-on nechala vypracovat odhadní cenu na odkup plynové soustavy, která byla budována společně s obcí Dubné. Pro obec Lipí činí odhadní cena Kč 9 412 536,-. Vzhledem k tomu, že obec plynovod sama zpravovat nemůže a pronajímající firma e-on již dříve projevila zájem o odkup, ZO souhlasí s prodejem plynovodu v kú. Lipí a Kaliště

Usnesení č. 23: OZ Lipí souhlasí s prodejem plynového potrubí v katastru Obce Lipí za navrženou cenu a pověřuje starostu Stanislava Kyselu zveřejněním záměru prodeje na úřední desce

Pro:    5                                                                                                                Proti: 0

 

 

 1.  SDH Lipí požádalo ZO  finanční příspěvek na pořádání Jihočeské hasičské ligy, která se bude konat 28. 7 2018 na hřišti v Lipí. Akce se zúčastní cca 40 týmů z celých Jižních. Vzhledem k tomu, že se jedná i o propagaci obce Lipí bude na pořádání výše uvedené akce poskytnut finanční příspěvek

Usnesení č.:24/2018: ZO souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na akci: Jihočeská hasičská Liga ve výši Kč 15 000,-

Pro:    5                                                                                                                Proti: 0

 1. Vzhledem k tomu, že se do doby konání schůze nepodařilo nalézt kupce na nepojízdné vozidlo MULTICAR, navrhuje se snížení prodejní ceny o Kč 5 000,-, takže nová prodejní cena je Kč 20 000,-

Usnesení č.:25/2018: ZO souhlasí se snížením prodejní ceny vozidla MULTICAR na částku Kč 20 000,-

Pro:     5                                                                                                               Proti: 0

 

 1. Různé :
 • Veřejné osvětlení Kaliště ( směr k p. Pletkové)- projekt na VO je hotový, obec musí podat oznámení záměru – zajistí starosta ve spolupráci s místostarostkou
 • Rekonstrukce sociálního zařízení hospody – po zvážení všech termínů předpokládaných akcí v sále se jako nejvhodnější jeví říjen 2018. Na zhotovitele bude vyhlášeno výběrové řízení. S nájemcem p. Kočerem projedná Ing. Čutka
 • Na opravu kaple v Lipí jsme obdrželi dotaci ve výši Kč 60 000,- místo požadovaných   Kč 80 000,- . Část prací bude provedena jako reklamace. Jedná se o 3. etapu opravy vlhkého zdiva
 • Obec obdržela návrh na vybudování chodníků, zejména v exponovaných místech Návrh je nutno projednat s Dopravní policií a odborem dopravy, zda v této podobě bude z jejich strany průchodné
 • Na základě žádosti manželů Wawrových o řešení dešťové vody z obecní komunikace a hasičské zbrojnice, která jim zatéká na jejich pozemek, bylo svoláno jednání a místě a bylo dohodnuto, že bude odkanalizována hasičská zbrojnice a komunikace bude osazena akudreny, aby dešťová voda odtékala do kanalizace
 • K dobudování kanalizace na pozemku p. Vyžrálkové, připojení domů čp. 17 a 31 a dalších RD v blízkosti, bylo svoláno jednání na místě a bylo dohodnuto řešení, které ještě bude postupně upřesňováno
 • Proběhlo jednání mezi zástupci firmy Zvánovec, projektantem Ing. Mandou a naší obcí týkající se vychýlení gabionové stěny. Záležitost se týká zhotovitele a projektanta stavby, firma Zvánovec začne urychleně pracovat na odstranění závady.
 • Obdrželi jsme dotace na knihovnu ve výši Kč  13 000 Kč na zakoupení techniky (notebook, tiskárna, čtečka ČK) pro vedení evidence knižního fondu a propojení s ostatními knihovnami. Technika bude zakoupena od fi. WPartner, s.r.o., obec doplatí částku Kč 5 874,-. Technika bude nakoupena do konce srpna 2018 a zprovozněn nový program. Zároveň v této době dojde k přemístění knihovny do bývalé dětské poradny. Ve spolupráci s knihovnicí p. Čížkovou zajistí zastupitel p. Bombala.

Došlá pošta:

 • Spolek chatařů u Závratského rybníka – žádost o odprodej pozemku
 • ČEVAK-  dodatek č. 11 Smlouvy o provozování veřejného vodovodu v Lipí
 • MM ČB OOŽP - společné rozhodnutí Procházková Placek
 • Jiřík a syn Zliv- Kaliště rekonstrukce VO (projektová dokumentace)
 • Obec Dubné znalecký posudek na odkup plynového zařízení
 • DUPONTI s.r.o. Praha- Žádost o informaci dle zákona č.,106/1999 Sb.
 • MM ČB – Počet volených zástupců do OZ ve volbách v roce  2018 – opět bude voleno 7 zastupitelů, jako v předcházejícím volebním období

 

  Diskuze:

 • P. Vyžrálková – upřesnění připojení čp. 17 a 31 – bude projednáno s projektantem Ing. Mandou
 • P. Zahradníková – schůzka se zástupci K7 a Ing. Arch. Brůhou dne 4.6.2018 – regulační plán

 

   Závěr :

            Schůzi ukončil starosta p. Kysela ve 21.00 hod.

zapsala: honnerová Dis

 ověřili: Ing. Pavla Bláhová, p. Stanislav Bombala