Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané 30. 5. 2011

 

Přítomni: Bláhová Pavla,Čutka Pavel, Honnerová Jana, Kysela Stanislav, Navrátil Luboš, Mojžíš Josef, Píša Pavel
Hosté:Svobodová Hana,Balek Zdeněk
Občané dle prezenční listiny

 

 Program :

1. Kontrola zápisu z minulé schůze ZO
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Výběrové řízení na topení MŠ
4. Výběrové řízení na kanalizaci v Kalištích
5. Schválení závěrečného účtu za rok 2010 a Zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2010
6. Basiliscus - návrh zpracování regulačního plánu na K7
7. Ing. Jiřík - vyjádření k projektované trase NN Slavče
8. Manželé Mačí - protinávrh věcného břemene
9. Ing. Krátký - odměna
10. Došlá pošta
11. Různé
12. Diskuse
13. Závěr

 

K bodu 1
Zápis z minulé schůze ZO přečetl p. Mojžíš, k zápisu nebylo připomínek


K bodu 2

Zapisovatelem byl určen p.Mojžíš, ověřovateli zápisu paní Honnerová , pan Píša


K bodu 3
Výběrové řízení na provedení topení v MŠ – byly osloveny firmy:

 

TOMODO s.r.o. Žižkova 12, 373 22  Č.B.

 

 ZKM - CB s.r.o. Jeremiášova 1399/37 , 370 01 Č.B.

                                                                                                                 

  CB montplast , Na Vyhlídce 12 , 373 12  Dobrá Voda

Firmám byla předána výzva k podání nabídky spolu se zadávací dokumentací.

Kritéria pro hodnocení nabídky jsou:

Cena 30%, reference 30%, dokončení 30% a záruky 10%.Termín pro odevzdání nabídek do 10. 6. 2011 do 10:00hod.Zároveň byla ustanovena komise pro otevírání obálek a stanoven termín veřejného otevírání obálek na 13.6.2011 v 19: 30 na OU Lipí. 

 

Usnesení č.28/2011

ZO souhlasí s provedením výběrového řízení na instalaci topení v mateřské školce v Lipí a jmenuje komisi pro veřejné otevírání obálek ve složení p.Kysela, p.Navrátil a p.Mojžíš

Hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0


K bodu 4

Usnesení č. 29/2011

ZO souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na provedení kanalizace v lokalitě u Mačích v Kalištích u Lipí. Dále ZO souhlasí aby výběrové řízení bylo zadáno firmě STAVINVEST.  ZO jmenovalo výběrovou komisi pro veřejné otevírání obálek ve složení p.Čutka, p.Kysela a p. Mojžíš. Uzavírka termínu pro podání nabídek je 17.6.2011 v 9 oo hod. a otevírání obálek rovněž 17.6.2011 v 10 30 hod. na OÚ Lipí

Hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0


K bodu 5

P. Svobodová předložila závěrečný účet obce spolu se závěrečnou zprávou o přezkumu

hospodaření za rok 2010. Obec v roce 2010 hospodařila se schodkem 260 224,42 Kč., který byl kryt zůstatkem na běžném účtu.

V závěrečné zprávě o přezkumu hospodaření za rok 2010 nebyly shledány žádné nedostatky.

 

Usnesení č. 30/2011

ZO schvaluje hospodaření obce za rok 2010 a zprávu o přezkumu hospodaření za rok 2010 bez výhrad.

Hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0

 

K bodu 6

ZO nesouhlasí s návrhem firmy Baziliscus na zpracování regulačního plánu na K7

Hlasování : pro nesouhlas 7 proti 0 zdržel se 0

K bodu 7

Usnesení č.31/2011
ZO souhlasí s navrženou trasou k projektu ing. Jiříka na provedení obnovy sítě NN Slavče
Hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0


K bodu 8
Manželé Mačí předložili na OÚ protinávrh na námi navrhované věcné břemeno pro kanalizaci na jejich pozemku,( návrh spolufinancování investice 70 ti tis.Kč).

ZO navrhuje přihlédnout k dané projektové dokumentaci a poté se vyjádří.


K bodu 9

Usnesení č. 32/2011

ZO souhlasí s vyplacením odměny 10 000 Kč Ing.Krátkému za odborné posouzení výkresové i textové části územního plánu v Lipí a Kalištích.                                                     

Hlasování: pro 7 proti  0 zdržel se 0

K bodu 10
Došlá pošta :

- MMČB odbor dopravy souhlas se stavbou přeložky kabele NN Lipí - Němec č. 59

- E.ON ČR smlouva o připojení odběrného plynového zařízení MŠ

- Stavební úřad souhlas s užíváním stavby Vachel, Lipí

- Stavební úřad Veřejná vyhláška oznámení o zahájení úz.a st. řízení Jar. Šturma Lipí 129

- Jihoč.kraj krajský úřad - oznámení o poskytnutí grantu kanalizace Kaliště

- Minist. zemědělství - Poz.úřad Č.B. oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických map v k.ú. Lipí ( k nahlédnutí na OÚ do 7.6.2011,námitky možno uplatnit pisemně do 21.6.2011 na PÚ)

- Pozvánka na Valnou hromadu Jihočeského vodárenského svazu 2.6.2011

- Pozemkový fond ČR - informace o cestě k vodojemu

- MM ČB staveb. úřad - Územní rozhodnutí Veřejná Vyhláška dělení pozemků a změna využití ( pozemky na výměnu za hřiště)

- Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení řízení změny č.3 ÚP Vrábče ( 12.7.2011 v 9 00 hod. na OÚ Vrábče

- Rozhodnutí o umístnění a provedení stavby garáže – Vachel, Lipí


K bodu 11
Různé:

- Pan Vyžrálek - žádost o prověření parc.čísla cesty u kravína v Kalištích

- p.Kysela evidenční ani parcelní číslo cesta nemá , jedná se o ostatní plochu a cestu zde zřídilo JZD

- dveře do kaple v Lipí - p. Novák upozornil na nutnost rozsáhlejší opravy vstupních dveří a s tím i navýšení ceny na opravu - ZO bere na vědomí

-p. Kysela informoval o opravě a rekonstrukci obrazů křížové cesty panem Kindlerem zdarma a zároveň mu poděkoval

- Dotazy OV Kaliště

 

Usnesení č. 32/2011 – jednání k tomuto usnesení proběhlo na schůzi ZO dne 28. 3. 2011

ZO souhlasí s maximálním počtem 69 RD na lokalitě K7

Hlasování : pro 7 proti 0zdržel se 0

 

- termín překládky VN v Kalištích - dosud nebyl stanoven

 

K bodu12

- p.Krátký - řešení ÚP např. zátopových území je nutno projednat konkrétně - navržen termín 6.6.2011 v 19 15 hod.

                 - Baziliscus K7 regulační plán - je nutný pouze jeden zřizovatel ( obec ) a řešit jej zároveň s tvorbou ÚP

                 - pro ČOV Kaliště nadále vytipována jedna plocha ( pí Tampírové) ,ta na výzvy obce nereaguje

- p.Kysela - p.Bartman předložil nabídku na opravu střechy na požární zbrojnici v Lipí ( výše nabídky činí 42 tis. Kč)

                   p.Čutka a p. Zvánovec provedou posouzení střechy (nutnost přelaťování , nových krovů a pod.) a poté  určí další možný postup opravy

- paní Svobodová - upozornila, že vnitřní vybavení kaplí v Lipí i v Kalištích není v majetku

                    obce, toto bude třeba řešit aby obec mohla financovat případné opravy

                    tohoto inventáře.

- p. Maxa - dotaz na možnost digitalizace obecní kroniky - p.Kysela odpověděl , že se tato zatím neprovádí.

 


Schůzi ukončil p. Kysela ve 21.10 hod.


Ověřovatelé zápisu: paní Jana Honnerová
 

                              pan Pavel Píša


vyvěšeno :  10. 6. 2011

 

sejmuto :     25. 6.  2011

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
schůze ZO 30.5.2011.pdf Zápis ZO Lipí konané 30.05.2011 62.6 Kb