Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané 30. 1. 2012


Přítomni: Bláhová Pavla, Čutka Pavel, Honnerová Jana, Kysela Stanislav, Mojžíš Josef, Píša Pavel, Navrátil Luboš, 
Hosté: Svobodová Hana, Balek Zdeněk
Občané dle prezenční listiny


Program :

1. Kontrola zápisu z minulé schůze ZO
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. INAPRO s.r.o. - vyjádření k projektové dokumentaci
4. Smlouva o koupi pozemku
5. Různé
6. Došlá pošta
7. Diskuse
8. Závěr


K bodu 1
Zápis z minulé schůze ZO přečetl p. Mojžíš

K zápisu z minulé schůze uvedl dále pan Kysela :
K výstavbě letiště v Plané svolá ředitel letiště poradu starostů.
Kompostárna Vrábče - je v současné době ve stadiu přípravy, starosta obce Vrábče potřebuje ještě vyjádření starostů okolních obcí.
Webové stránky obce Lipí - firma již předložila dvě možnosti grafického zobrazení - nutno vybrat konkrétní variantu.
Kontrolní prohlídka stavby oplocení na pozemku p. Stejskala - z rodiny p. Stejskala se nikdo nedostavil , další termín jednání je 14.února 2012

K bodu 2
Zapisovatelem byl určen p.Mojžíš, ověřovateli zápisu paní Honnerová Jana a pan Čutka Pavel

K bodu 3
Firma INAPRO s.r.o. předložila žádost o položení kabelové přípojky NN u RD pana Matějčka - nutno ještě upřesnit ochranu kabelu NN a následnou opravu vozovky.

Usnesení č. 1/2012 - ZO souhlasí s provedením přípojky NN k RD pana Matějčka s použitím chrániče kabelu NN a s provedením opravy vozovky dle návrhu obce.
Hlasovánní: Pro 7 proti 0 zdržel se 0

K bodu 4
Usnesení č. 2/2012 - ZO pověřuje starostu obce pana St.Kyselu k podpisu kupní smlouvy ke koupi pozemku č. p.271/1 v k.ú. Lipí mezi obcí Lipí a paní Šárkou Laiblovou za cenu 80 Kč za 1 m2
( celková cena pozemku činí 96 880 Kč)
Hlasování: Pro 7 proti 0 zdržel se 0

K bodu 5
Různé:
a) Česká investiční žádá po obci Lipí náhradu ušlé škody za zmařený investiční projekt v lokalitě K7 v částce 151 961 000 Kč – jako důvod uvádějí, že obec uvedla investora v omyl svým stanoviskem k ÚP

b) ČESKÁ INVESTIČNÍ CZ, a.s. v likvidaci, požádala soud o rozšíření žaloby, kterou podala proti STUDIU DOLMEN s.r.o. a Obci Lipí, o Ing. arch. Libora Jiříka a Ing. arch. Vladimíra Mlse. Usnesením č. 13Cm 200/2011-38 jí bylo vyhověno. ČESKÁ INVESTIČNÍ CZ, a.s. žaluje
výše uvedené organizace o zaplacení částky 19 209 243,- Kč. – dtto, jako v předcházejícím případě.

O legislativní pomoc byl požádán odbor legislativně právní Krajského úřadu. V současné době je zpracováváno stanovisko. Investor se opírá o ustanovení stavebního zákona, které vešlo v platnost 1.12.2012. Podle vyjádření odboru legislativně právního obec neručí za soulad ÚP s investičním záměrem, odpovídá pouze za to, že připravovaná výstavba je na pozemcích, které jsou v ÚP určeny k zástavbě.

Plesy tombola - dle nového loterijního zákona je každá organizace, pořádající tombolu na plese, povinna požádat obec o povolení k pořádání tomboly. Dle zákona je možné požádat OÚ o povolení k pořádání více tombol za jeden poplatek á 5000,- Kč.
ZO souhlasí aby společenské složky v obci pořádající v letošním roce bál, požádaly společně o toto povolení.
Hlasování: Pro 7 proti 0 zdržel se 0

Dotazy OV Kaliště:
ÚP - termín projednávání s veřejností - Ing.Krátký konzultuje ještě s ing. Smitkou textovou část - předběžný termín projednávání s veřejností je konec března, začátek dubna 2012

Kanalizace u Jeřábků - v současné době nevyhovovuje počasí , předběžný termín plnění akce je březen 2012

E on - uložení vzdušného vedení NN v Kalištích - p. Balek projedná další postup s pracovníky firmy E on

Web. stránky obce - návrhy jsou předloženy, nutno vybrat příslušnou variantu


K bodu 6
Došlá pošta viz příloha

K bodu 7
Diskuse:

Pan Balek uvedl, že je nutno zpřehlednit systém pozemků určených k výstavbě ČOV v obou částech obce a předjednat s majiteli těchto pozemků případnou výměnu či odkup. Dále zdůraznil, že je nutno zhodnotit částku projektové dokumentace a poté vejít ve styk s firmou, která bude stavbu provádět včetně dotací a územního řízení ( nejlépe do března 2012).

K bodu 8

Závěrem pan starosta poděkoval za účast a schůzi v 20.50 hod ukončil.


Ověřovatelé zápisu - paní Honnerová Jana:

pan Čutka Pavel: 

Příloha :

Došlá pošta 20. 12. – 31. 1. 2012

20. 12. č.j. 364 Jihočeský kraj Krajský úřad Oznámení o zahájení řízení
20. 12. č.j. 365 Jan Stejskal Třešňová 3121 ČB Odpověď na upozornění 
20. 12. č.j. 366 Pozemkový fond ČR Oznámení návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
22. 12. č.j. 367 Jihočeský kraj Krajský úřad - Dotační dopis - Program péče o krajinu
2. 12. č.j 368 Ing. Ladislav Oldřich Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 
27. 12 č.j. 369 Okresní soud v ČB – Posudek
27. 12 č.j. 370 Magistrát města ČB Stavební úřad – rozhodnutí o umístění stavby
27. 12 č.j. 371 Magistrát města ČB Stavební úřad – rozhodnutí o umístění stavby
27. 12 č.j. 372 MV ČR Praha Registr práv a povinností registraci agendy
27. 12 č.j. 373 ČEVAK a.s. Změna ceny vodného a stočného pro r. 2012
27. 12 č.j. 374 EKO-KOM a.s. Praha – Dotazník o nakládání s komunálním odpadem
27. 12. č.j. 375 Magistrát města ČB Stavební úřad – rozhodnutí o umístění stavby
27. 12. č.j. 376 Magistrát města ČB Stavební úřad – Výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce
28. 12. č.j. 377 Šárka Laiblová Stříbro – Návrh na prodej pozemku
2. 1. č.j. 1 Český úřad zeměměřičský a katastrální Praha – Stav projektu RÚIAN/ISÚI.
2. 1. č.j. 2 Magistrát města ČB Odbor ochrany životního prostředí – Kolaudační souhlas s užíváním stavby
3. 1. č.j. 3 INAPRO s.r.o. – Vyjádření do projektové dokumentace 
4. 1. č.j. 4 Pozemkový fond ČR – Smlouva o bezůplatném převodu pozemku do vlastnictví obce 
9. 1. č.j. 5 HORIZONT-NARE Havířov – Žádost o zaslání informace 
10. 1. č.j. 6 EPIS Grant s.r.o. Pražská Č.Budějovice- Aktualizace programu
10. 1. č.j. 7 ANIMAL RESCUE ČB – dodatek č.2 ke smlouvě 03/2011
11. 1. č.j. 8. ASA ČB s.r.o - Evidence odpadů za r. 2011 
12. 1. č.j. 9. Finanční úřad v ČB – Informace o změnách při podávání daňového přiznání k dani z nemovitostí
12. 1. č.j. 10 Jihočeský kraj Krajský úřad - Zásady územního rozvoje Jihoč. kraje 
17. 1. č.j. 11 Käfer Petr- Žádost o zrušení trvalého pobytu 
18. 1. č.j. 12 Smrž Václav Olešník – Žádost o povolení připojení pozemku k místní komunikaci
18. 1. č.j. 13 Jihočeský kraj Krajský úřad Ekonomický odbor – Oznámení o vykonání přezkoumání hospodaření
18. 1. č.j. 14 Jihočeský kraj Krajský úřad Odbor životního prostředí - Rozhodnutí o udělení výjimky
20.. 1. č.j. 15 Magistrát města ČB Stavební úřad – Výzva k závěrečné prohlídce
20. 1. č.j. 16 Magistrát města ČB Stavební úřad - Výzva k přidělení čísla popisného
20.. 1. č.j. 17 Magistrát města ČB Stavební úřad – Výzva k vykonání státního dozoru a kontrolní prohlídce stavby
20. 1. č.j. 18 Krajský soud v ČB. 
1. 2. č.j. 19 Magistrát města ČB Stavební úřad – Oznámení vykonání státního dozoru a kontrolní prohlídky stavby
2. 2. č.j. 20 Magistrát města ČB Stavební úřad – Výzva k závěrečné kontrolní prohlídce 
24. 1. č.j. 21 Magistrát města ČB – Odbor územního plánování – Kontrola údajů v evidenci územně plánovací činnosti
25. 1. č.j. 22 Milan Klimeš – Hlášení o trvalém umístění včelstev
24. 1. č.j. 23 – Odbor územního plánování – Přístup na geoportál ÚAP Statutárního města Č.Budějovice
25. 1. č.j. 24 Magistrát města ČB Stavební úřad – Souhlas s užíváním stavby

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
schůze ZO 30.1.2012.pdf Zápis ZO Lipí konané 31.1.2012 58.6 Kb