Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané 3. 8. 2017

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Lipí,

konané dne 3. srpna 2017 v  Lipí   

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Čutka, ing. Bláhová p. Bombala, p. Mojžíš, p. Vlášková

Omluven: ------

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 7členů, bylo usnášeníschopné.
 • Schůzi zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů, kontrola, doplnění a informace k zápisu
 2. Schválení územních studií
 3. Usnesení č.27/2017: Schválení firem pro VŘ na opravu požární nádrže Kaliště
 4. Usnesení č.28/2017: Komise pro VŘ na opravu požární nádrže Kaliště
 5. Usnesení č.29/2017: Výběr dodavatele na vybudování zpevněné plochy Kaliště
 6. Změna usnesení č.17/2017
 7. Usnesení č.30/2017: Vyjádření k projektované trase
 8. Usnesení č.31/2017: Smlouva o smlouvě budoucí
 9. Usnesení č.32/2017: Zrušení výběrového řízení
 10. Různé
 11. Došlá pošta, závěr

 

K programu:

 1. Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni p. Vlášková a ing. Čutka.                                                                        Hlasování: Pro: 7 Proti:0 Zdržel se. 0

Místostarostka přítomné seznámila se zněním zápisu ze schůze zastupitelstva ze dne 26.6.2017. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.                                    ZO bere na vědomí.

 1. Schválení územních studií. Ing. Smitka krátce seznámil přítomné s obsahem územních studií, zpracovaných ing. arch Brůhou. Územní studie jsou zpracovány na lokality: S03K, S09a,b, S08, S07, S06, S05a,b a S04. Všechny studie budou zaevidovány na MM, odbor územního plánování, na stavebním úřadě a elektronicky na KÚ. Studie jsou nedílnou součástí ÚP Lipí. Zastupitelstvo obce Lipí bere předložené územní studie na vědomí.

Změna č.1 ÚP Lipí. Obec obdržela pracovní verzi č.1, která bude po prázdninách předložena k prvnímu veřejnému projednání. V rámci změny ÚP se řeší mj. aktualizace zastavěného území, předjednána je minimální velikost parcel uvnitř území (z původních 1000m2 na 800m2). Velikost okrajových parcel zůstává 1500m2. Na lokalitu K7 se vztahuje regulační plán. Řeší se mj. i vyjmutí rozvojových ploch v k.ú. Kaliště (kromě K7) z podmínky připojení na centrální ČOV (výhledově se jedná cca o 15 domů). ZO bere na vědomí.

3)         Schválení firem oslovených pro VŘ pro opravu požární nádrže v Kalištích. Stavební komise navrhuje oslovit tyto firmy:

a)         Maustr plus s.r.o., Plzeňská 2311/2a, 370 04 Č. Budějovice, IČ: 02715562

b)         Luboš Pícha, stavební a zemní práce, Krasejovka 11, Č. Budějovice, IČ: 60872535

c)         STRABAG a.s., Vrbenská31, 370 06 České Budějovice, IČ: 60838744

d)         Proma stav s.r.o., Dubné 10, 373 84 Č. Budějovice, IČ: 28113705

e)         Remonst stavební s.r.o., Rudolfovská 460/93, 370 01 Č. Budějovice, IČ: 48203351

Podklady pro výběrové řízení zpracuje ing. Kunc.

Usnesení č. 27/2017: ZO Lipí souhlasí s navrženými firmami a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k jejich oslovení.                                                                    Hlasování: Pro: 7 Proti:0 Zdržel se. 0

 

4)         Volba členů komise pro výběrové řízení na opravu požární nádrže v Kalištích. Starosta navrhl: tyto členy: p. Balek, p. Mojžíš a p. Kysela.

Usnesení č. 28/2017: ZO Lipí schvaluje volbu navržených členů pro výběrové řízení - oprava požární nádrže v Kalištích.                                                     Hlasování: Pro: 7 Proti:0 Zdržel se. 0

 

5)         Výběr firem na vybudování odstavné plochy v Kalištích od autobusové zastávky k Michalům. Osloveny byly a cenovou nabídku zaslaly firmy:

Stavebnictví JL s.r.o. J. Buděšínského 988/21, 370 07 České Budějovice,

 • navržená cena: 213 060,22 Kč bez DPH tj. 257 802,87 Kč včetně DPH

REVOSS CB s.r.o., Boženy Němcové 741/55, 370 01 České Budějovice,

 • navržená cena: 229 916,99 Kč bez DPH, tj. 278 199,56 Kč včetně DPH

Stanislav LUKŠ, Ovocná 1618/7, 370 07 České Budějovice,

 • navržená cena: 225 497,20 Kč bez DPH, tj. 272 815 Kč včetně DPH

Usnesení č. 29/2017: Po posouzení nabídek navrhuje ZO Lipí uzavřít smlouvu s firmou Stavebnictví JL s.r.o. a pověřuje starostu Stanislava Kyselu jejímu podpisu.

                                                                                                          Hlasování: Pro: 7 Proti:0 Zdržel se. 0

6)         Změna usnesení č. 17/2017: Smlouva o věcném břemeni za uložení kanalizace na pozemku ve vlastnictví obce. Vzhledem k tomu, že kanalizace bude po dokončení předána do vlastnictví obce, byl namísto smlouvy o věcném břemeni udělen souhlas obce s vybudováním kanalizace.                                                                      Hlasování: Pro: 7 Proti:0 Zdržel se. 0

 

7)         Vyjádření k projektované trase (el. přípojka Maxa K., Kaliště). Jedná se o novou přípojku pro stavbu RD, zpracoval Jiřík a syn, Zliv. Poplatek za uložení kabelu je 10 000 Kč.

Usnesení č. 30/2017: ZO Lipí souhlasí s vedením el. přípojky na pozemek p. Karla Maxy pro výstavbu RD a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k podpisu smlouvy.

                                                                                                          Hlasování: Pro: 7 Proti:0 Zdržel se. 0

8)         EI PROJEKT s.r.o. - návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-souhlas s umístěním distribučního zařízení- jedná se přípojku pro dva zahradní domky vedle p. Vyžrálka za 1000 Kč. Smlouva č.: 1030038864/001).

Usnesení č. 31/2017: ZO Lipí souhlasí s uzavřením výše uvedené smlouvy a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k jejímu podpisu.                                Hlasování: Pro: 7 Proti:0 Zdržel se. 0

 

9)         Zrušení výběrového řízení na vypracování projektu na rekonstrukci obecního domu v Kalištích. Oslovení projektanti byli požádáni o doplnění podkladů s termínem do 25.června. Vzhledem k tomu, že na výzvu nereagovali, navrhuje starosta toto výběrové řízení zrušit a vypsat nové.

Usnesení č. 32/2017: ZO svým usnesením ruší vyhlášené VŘ na výběr projektanta. Zároveň souhlasí s vypsáním nového VŘ.                                                   Hlasování: Pro: 7 Proti:0 Zdržel se. 0

 

10)       Různé:

 • Zakoupení měřiče rychlosti pro příjezd do obce směrem od Hradců. ZO situaci projednalo a bude jednat s p. Klimešem.
 • Radek Chromý, Habří- má zájem o vykopané kanalizační roury a žlaby z kanalizace v Kalištích. Protože se jedná o různě poškozené a nepoužitelné betonové potrubí, navrhuje starosta darování za odvoz.                                            ZO bere na vědomí.
 • Kompostéry - Občané, kteří si kontejnery na podzim objednali, je dostanou k pronájmu na pět let, pak připadnou do jejich vlastnictví. Současné době připravuje starosta předávací protokoly a smlouvy o pronájmu. Kontejnery jsou postupně zaváženy občanům.                                                                                                      ZO bere na vědomí.
 • Zájezd pro seniory se koná 14.9.2017, naplánována je návštěva zámku Velhartice a hradu Rábí. Zájemci se mohou hlásit osobně na OÚ, nebo na telefon: 606 213 152 nebo na ou.lipi@seznam .cz
 • Dotace na kofinancování stavby ČOV Lipí. Krajským úřadem nám byla schválena částka dotace ve výši 1.976.200 Kč.                                                                  ZO bere na vědomí.
 • V srpnu budou obci dodána dvě posezení, jedno bude umístěno na kraj lesa v Kalištích a druhé na dětské hřiště v Lipí. ZO žádá hasiče Kaliště a sportovce Lipí o přípravu plochy pro jejich umístění. 
 • Výzva k odstranění dopravního značení (odstranění snížení rychlosti z Lipí kolem  Milotů a Němců). Značka byla povolena pouze do 31.12.2016. Starosta se spojil s Ing. Součkovou, z Odboru dopravy aby projednal další postup, aby značka zůstala. Ing. Součková se rovněž vyjádřila k žádosti o posunutí dopravní značky „Začátek obce“ v Kalištích. Úřad takový souhlas NEUDĚLÍ, a nadále trvá na vybudování chodníku.                                                                                                                 ZO bere na vědomí.
 • Žádost Spolku pro lepší Lipí o zapůjčení sálu na pouťové divadelní představení pro děti.

ZO bere na vědomí. a souhlasí.

 • Odstavná plocha pro kontejnery na Dolánku v Kalištích. P. Maxa předložil zastupitelstvu návrh ankety o umístění plochy. ZO pověřuje p. Maxu uspořádáním ankety.

11)       Došlá pošta :

 • Mm ČB OOŽP - kolaudační souhlas ČOV, Charvátová
 • Mm ČB Staveb. Úřad - Oznámení o zahájení řízení, zahradní přístřešek, Drnek, Lipí
 • Mm ČB Odbor dopravy - Vyjádření k přesunu dopr. značek Kaliště
 • Mm ČB Odbor dopravy- Výzva k odstranění nepovoleného dopravního řešení (omezení rychlosti v úseku Lipí směr Kaliště)
 • Státní archiv České Budějovice- oznámení o provedení kontroly
 • Jiřík a syn, Zliv - vyjádření k projektované trase Maxa K. Kaliště
 • Mojžíš, Lipí 83 - Ohlášení stavebních úprav RD
 • Mm ČB Staveb. Úřad - rozhodnutí o umístění stavby (RD Lisý)
 • Mm ČB Staveb. Úřad - oznámení o zahájení řízení (nové kabelové vedení)
 • Lukš Stanislav - cenová nabídka pro vybudování zpevněné plochy v Kalištích
 • Stavebnictví JL s.r.o. - cenová nabídka pro vybudování zpevněné plochy v Kalištích
 • REVOSS CB s.r.o. - cenová nabídka pro vybudování zpevněné plochy v Kalištích
 • Mm ČB OOŽP- Závěrečná kontrol. prohlídka vodovodu a kanalizace ZTV u Křížku
 • SMS ČR – Informace o schválení novely k navýšení příjmů obecních rozpočtů
 • Hydroprojekt s.r.o. - oznámení zahájení průzkumných prací
 • REMA AOS - žádost o poskytnutí informace
 • Rozpis elektromateriálu a prací na VO ZTV U Křížku.
 • EI PROJEKT - návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
 • KÚ Jihoč. Kraj - smlouva POV o poskytnutí dotace na opravu kanalizace Kaliště
 • KÚ Jihoč. kraje- smlouva POV o poskytnutí dotace na opravu božích muk
 • SMS ČR – Informace o schválení novely k navýšení příjmů obecních rozpočtů
 • Mm ČB OOŽP- Závěrečná kontrol. prohlídka vodovodu a kanalizace ZTV u Křížku
 • obec Homole- Oznámení změna Č. 4 ÚP Homole
 • obec Homole- Oznámení změna Č.7 ÚP Homole
 •  
 • Příští schůze ZO se koná v pondělí 28.8.2017.
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 20.20 hod.
 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

Vyvěšeno dne:           11.8.2017                                           Sejmuto dne:  27.8.2017

Zápis ověřili:               p. Vlášková                                        ing. Čutka