Archiv zápisů

Zápis ze schůze ZO Lipí konané 29. 8. 2011

 
Přítomni: Čutka Pavel,Honnerová Jana, Kysela Stanislav, Mojžíš Josef, Píša Pavel
Omluveni: Bláhová Pavla , Navrátil Luboš
Hosté:Ing. Smitka, Svobodová Hana, Balek Zdeněk
Občané dle prezenční listiny


 Program :

1. Kontrola zápisu z minulé schůze ZO
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Alej Kaliště, smlouva s firmou Bartl s.r.o.
4. Předání ÚP
5. Dokončení opravy kaple v Lipí
6. Dokončení rekonstrukce ÚT v MŠ Lipí
7. Sběrný dvůr
8. Rozpočtová opatření č. 3 a 4
9. Oprava střechy na hasičské zbrojnici v Lipí
10. Žádost o povolení překopu
11. Smlouva s Ing.Krátkým ÚP
12. Došlá pošta
13. Různé
 

V úvodu schůze ZO informoval pořizovatel ÚP Ing. Smitka přítomné o odevzdání návrhu ÚP,dále řekl,že bude provedeno spojené projednávání s dotč. orgány ( podzim 2011) ,dále stanovisko Krajského Úřadu a poté řízení o vydání ÚP. Veřejné projednávání bude ve II.čtvrtletí roku 2012. Návrhy veřejnosti nutno uplatnit na tomto projednávání , datum uskutečnění bude včas oznámen na internetu.


K bodu 1
Zápis z minulé schůze ZO přečetl p. Mojžíš


K bodu 2

Zapisovatelem byl určen p.Mojžíš , ověřovateli zápisu pan Pavel Čutka a pan Pavel Píša.


K bodu 3
Alej Kaliště - byla vyhotovena  smlouva s firmou Bartl s.r.o. k výsadbě stromořadí hrušní.  Úpravu pozemku a křovin provedou místní dobrovolní hasiči a pan Cipín.

Usnesení č. 37/2011 – starosta se pověřuje podpisem smlouvy s firmou Bartl, s.r.o.

ZO souhlasí

Hlasování:  pro 5   proti 0   zdržel se 0

 

 

K bodu 4

Předání ÚP  -  viz informace v úvodu zápisu


K bodu 5

Pan Kysela informoval ZO o dokončení opravy kaple v Lipí ( náklady na opravu cirka 540 tis.Kč)a vyslovil poděkování všem zúčastněným firmám i osobám.

ZO bere na vědomí


K bodu 6

Rekonstrukce ÚT v MŠ Lipí - vše se stačilo upravit v daném termínu, náklady na výkopové práce činí 12 tis. Kč ( výkop 5 tis.Kč a položení zám. dlažby 7 tis. Kč) .

ZO bere na vědomí

 

K bodu 7

Dne 15.10.2011 se uskuteční podzimní sběrný dvůr v obcích Kaliště a Lipí.V Lipí v době od 8.00 hod. do 10.30 hod. a v Kalištích od 10.30 hod do 12.00 hod.

K bodu 8

Rozpočtová opatření č.3 a č.4

P. Svobodová seznámila ZO s rozpočtovým opatřením

č. 3 a č. 4.

ZO bere na vědomí

 

K bodu 9

Z důvodu stížnosti  pana Kytky na zatékání vody ze střechy budovy hasičské zbrojnice na jeho pozemek , bude nutno tuto doplnit okapovým svodem.
ZO souhlasí

Hlasování:  pro   5   proti   0   zdržel se   0


K bodu 10

Ing.Režný podal na obecní úřad žádost o překop komunikace v místě " Na Sekyře"

ZO bere na vědomí

 

K bodu 11

ZO pověřuje starostu vyhotovením a podpisem  mandátní smlouvy s Ing. Krátkým za práce spojené s připomínkami k návrhu ÚP

Usnesení č. 38/2011 – starosta se pověřuje podpisem mandátní smlouvy s Ing. Krátkým

Hlasování:  pro   5   proti   0   zdržel se   0

 

K bodu 12

Došlá pošta   -   viz příloha

 

K bodu 13

Různé:

 

Pan Kočer - možnost nabídky rozvozu obědů pro důchodce v obci Kaliště

Realizace dovozu je podmíněna přihlášením nejméně pěti občanů, obědy jsou bez možnosti výběru ( dle denní nabídky).

Každý strávník musí mít dvě sady jídelního nádobí.

Cena obědů je 70 Kč, přičemž 65 Kč je vlastní oběd a 5 Kč činí dopravné. Obecní úřad přispívá částkou 10 Kč na jeden oběd.

ZO doporučuje osadnímu výboru projednat tuto možnost s občany obce Kaliště.

 

- OÚ obdržel pasport místních komunikací a cest - v Lipí tento projedná p.Kysela a p. Mojžíš a za Kaliště pí.Honnerová a p.Navrátil.

 

- Dotace - p. Kysela a Ing.Malinovský prověří možnost čerpání dotací na nákup víceúčelového zahradního stroje (možnost až 90 %) pro letošní rok a výhledově možnost čerpání dotací na akce v roce příštím , např.MŠ Lipí - rekonstrukce rozvodů vody.odpadů a záchodků a výměna elekt. zařízení v kuchyni MŠ

 

- Dotazy a připomínky OV Kaliště:

   navrhují umístnění jedné kopie ÚP v budově OÚ v Kalištích

   požadují odstranění  složeného kanalizačního potrubí z pozemku hřiště do doby konání      pouťového volejbal. turnaje

   možnost obědů pro seniory v Kalištích

   nutnost nákupu herbicidu Roundup pro pana Staňka

   posečení lokalit K7 a " U křížku"

   nové obecní stránky na internetu ( projedná p.Maxa s p.Čížkem)

 

Diskuse:

- p.Krátký - upozornil ZO na nutnost dodržení určitých podmínek při povolování překopů místních komunikací(např. zákonná ohlašovací lhůta 30ti dnů,post.úpravy a reklamace a pod.).

- pí. Krátká - na místním rybníčku v Kalištích opět občan z Lipí chytal rybky čeřínkem

- p.Balek - přezkoumal ze starostou, p. Kyselou, stav hřbitovní zídky a konstatoval,že stav je ještě vyhovující, nicméně je nutno počítat s opravou a možností čerpání dotací na tuto opravu v příštím roce. Zároveň upozornil na nutnost dodržování pořádku a čistoty mezi zídkou a pomníky.

Kanalizace v Kalištích - z důvodu nepřízně počasí nemohla firma postoupit s opravou do prostoru vlastněném p.Mačím v době jeho dovolené, opravu se bude snažit provádět  za přítomnosti majitele pozemku.

Schůzi ukončil p. Kysela ve 20.30 hod.


Ověřovatelé zápisu: pan Pavel Čutka
 

                     pan Pavel Píša

vyvěšeno : 13.9.2011                        sejmuto : 28. 9. 2011
 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
schůze ZO 29.8.2011.pdf Zápis ZO Lipí konané 29.08.2011 60.7 Kb